םימשבל סדה תואספוק ,1990 א"נשתה םידעומ
:E-mail תבותכ :חרואה םש
   


ףיסאה גח
םינימה תעברא
םינימה תעברא לש ינטובה טביהה
םינימה תעברא לש ילמיסה טביהה
םינימה תעברא לש ירוטסיהה טביהה
םינימה תעברא לש םיעטה טביהה


  ףיסאה גח
דקמתנ וז הנחתב .תרחא תועמשמ ןייצמ םהמ דחא לכו ,תומש רפסמ תוכוסה גחל
םישגופ ונא ,"ףיסאה גח" םשה תא .עבטלו המדאל ,הנשה תונועל גחה לש רשקב
..."הדשה ןמ ךישעמ תא ךפסאב הנשה תאצב ףיסאה גחו ..." ,תומש רפסב הנושארל
,ףיסאה גח ןכאו .יארקמה קוספה רמוא "ךבקימו ךנרגמ ךפסאמ" .(זט ,ג"כ ,תומש)
.גחה לש תיאלקחה תועמשמל יוטיב אוהו ,תיאלקחה הנשה םויס תא ןייצמ
,םשגל הפצמ ,בוטל הווקמ אוהו הדשהמ םילוביה תא ףוסאל םייס רכיאה
.השדחה הנועל תונכה השועו

ןאכ ץחל ,לובה רופיסל                    
                      
1985 ו"משתה ,ץוביקה                   


"ףיסאה תוגיגח"ב אוצמל ןתינ ,וננמז תב תרוסמ םע ףיסאה גח לש ןיינעמ בוליש
תניחבמ הנשה םוכיסל רתויב םיאתמכ הז גח האצמ תיצוביקה העונתה .םיצוביקב
גחה ימיב םימייקתמ םיבר םיצוביקב .ץראה לש תימילקאהו תיאלקחה תואיצמה
,םינתיבב ,הכורעתב ,הגוצתב :תיאלקחה הנשה םוכיס ןהש ,"ףיסא תוגיגח"
גח תדועס ןכו רוביצב הרישו האירק יעטק הבו םירבח תביסמבו הדש תגיגחב
יממע ירוקמ ןויבצ קנעוהו לארשיב תרוסמ השדחתנ ךכב .ינויע ןויד וא האצרהו
!יתרוסמה גחל

,"עבטה גח" לש םיטביהב דקמתהל רחב ,תוכוסה גח ברעב ונבל ותרגאב ,קוק ברה םג
שרושה תא ריכזמ אוה םימעפ המכ ."ישונאה עבט"ה ןיבל םהיניב תוליבקמ אצמו
?תויועמשמ ולאבו ע.ב.ט

, (ךוניחה דרשמ) תוכוס ברע ,ונבל קוק ברה תרגא
 םינימה תעברא
הברעו גורתא ,סדה ,בלול :"םינימה תעברא" תליטנ איה תוכוסה גח תווצממ תחא
יוטיב ידיל םיאב ,הזה גחה תא דואמ םינייפאמה רודיההו החמשה .םהילע הכרבו
הרקיע תא הווצמה רודיהב ל"זח ואר ,לשמל םינימה תעברא תווצמב .ןאכ םג
(דועו "הכוס יונ"... "רדה ץע ירפ")

ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו" רמואה קוספה אוה םינימה תעברא תווצמל רוקמה
.(ג"כ ארקיו) "...םימי תעבש םכיהולא 'ה ינפל םתחמשו לחנ יברעו תובע ץע ףנעו םירמת תופכ רדה

רשאו" :הימחנ רפסב גחה רואית אוה םינימה תעברא םירכזנ ובש ך"נתב ףסונ םוקמ
ילעו תיז ילע ואיבהו רהה ואצ רומאל םילשוריבו םהירע לכב לוק וריבעיו ועימשי
(וט ,ח ,הימחנ) "...בותככ תוכוס תושעל ,תובע ץע ילעו םירמת ילעו סדה ילעו ןמז ץע םינימה תעברא לש ינטובה טביהה
.םיצופנ םה ץראב םירוזיא ולאב .תינטוב הניחבמ םינימה תעברא תא והז
!םיאבה תורוקמב ורזעיה
(תידוהיה תונכוסה ,ינויצ ךוניחל הקלחמה) םירייואמ םירבסה ,םינימה תעברא
(תיצוביקה העונתה תירב) ,תימילקאו תינטוב הניחבמ םינימה תעברא
?א"ת יבחרב הברע יחיש ואצמנ ןכיה

(תינונס ,ץראו עבט) לילג .י ,הנשיה א"ת תייחמצ


?םיראופמ םיגורתא יעטמ הרבעש האמב ויה ןכיה תעדל וצרתה
(תינונס , ץראו עבט) ,ןאיג .ב ,אתפיל ,לויט לולסמותוא רערענ הבה ,םינימה תעברא יוהיזב םכנוחטיב תא םתססיבש רחאל ,התעו
:תולק
תופכ תא אלו ,םינימה תעברא ןיב בלולה תא לילכהל וטילחה עודמו יתמ
?(יארקמה קוספהמ עמתשמכ) תוליגרה םירמתה

(תינונס ,ץראו עבט) ,ןוסנזור .י לש רמאמ ,"תוחורה רצוע - בלולה"


  םינימה תעברא לש ילמסה טביהה
.םיזמרו תונויער ,תויונשרפ ,תוילמס לש עפש דימתמו זאמ םהילא וכשמ םינימה תעברא
ךרד רובע, םדאה ירבא תא םיגציימכ םינימה - לכל תרכומה תישונאה תוילמסב לחה
ירוטסיהה עוריאל ,םעה תודחאל השגדהו זמרכ םינימה תעברא - תיממעה תוילמסה
םיוסמ חמצל םה ףא םיסחייתמה ,םירחא םימע לש םילמסו םיסותימ ,רולקלופב הלכו
.םינימה תעברא םע הנמנה
?םכבל לא תרבדמ ,םיאבה תורוקמה ןיבמ תוילמס וזיא
,"ומולחב סדה האורה"
(תינונס ,ץראו עבט) ,זפ יזע לש רמאמ
(תיצוביקה העונתה תירב) ,םינימה תעברא
(הבר ארקיו שרדמ) ,לארשי םעל למסכ םינימה תעברא
,המואה תוהמאו תובאכ םינימה תעברא
(הבר ארקיו שרדמ)
(ךוניחה דרשמ) תחא הדוגא ,ינועמש טוקלי
םילשוריו םינימה תעברא
(תידוהיה תונכוסה ,ינויצ ךוניחל הקלחמה)


  םינימה תעברא לש ירוטסיהה טביהה
(הריפסל 66) לודגה דרמה תועבטמ ,(הריפסה ינפל 167) םיאנומשחה ינושאר תועבטמב
,(הריפסל 132) אבכוכ רב דרמ תועבטמבו
.ידוהי ימואל ןממס לעב רטעמ םגדכ םינימה תעברא תא םיאור ונא
?םגדה ותואב שומיש השענ וננמז ןב ילארשי עבטמ הזיאב ועדתה


םג ,םולשת יעצמא םתויהל ףסונב ,תועבטמה ושמיש ,קוחרה רבעב ?םתעדיה
םינוש םירסמו תואמסיס קוקחל היה גוהנ ,וז הביסמ .םינומהל תרושקת יעצמאכ
ץרפ ,הריפסל 66 תנשב .תובר םיידי רבוע אוה יכ העידי ךותמ ,עבטמה יבג לע
,דרמ ותוא ךלהמב .יאמורה שוביכה אבצב לארשי ץרא ידוהי לש לודגה דרמה
םצע רשא םיירבע םילמסו תובותכ יאשונ ,דראו ףסכ תועבטמ םידוהיה וקיפנה
.הדוהי לש התואמצע תזרכה תא האטיב םתקפנה


?עבטמה לע תבותכה תא חנעפל וצרתה

!אבה חולב ורזעיה

תובקעל ,םיירוטסיהה רבעה יעוריא ןיב רשקה רחא בוקעל וסנו םיאבה תורוקמב ורזעיה
.ונא ונימי ךותל םהמ םיכשמנה

( 260'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,לפר.י/לארשי ידעומ) הכונחה גחל תוכוסה גח ןיב רשקה לע
(ךוניחה דרשמ) אביסוכ ןב ןועמש ,תימראמ םוגרת ,םוי תדוקפ
(ךוניחה דרשמ) תונמאב גורתאהו בלולה...חוניקלו
  םינימה תעברא לש םיעטה טביהה

(תיצוביקה העונתה תירב) !םיגורתא תבירל ןוכתמ