החמשל םידעומ"
(1971)"ב"לשת:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

הכוסה תיינב
הכוסה טושיק
הכוסה לש ינחורה הרועיש

 הכוסה תיינב
ובשת תוכוסב" בותככ ,גחה לש תירקיעה הווצמה איה הכוסה
הבישילו הכוסה תיינבל םיעגונה הכלהה יטרפ ."םימי תעבש
.הכוס תכסמב ונודנ םהו ,ארקמב וטרופ אל הב

תיינב יללכ תא הרצקב וחסנו ,םיאבה תורוקמבו תונומתב ורזעיה
(?'חפט' אוה המכו 'המא' יהמ ,בגא) !תינקתה הכוסה

(תיצוביקה העונתה תירב רתא ךותמ) ,ך"נתב תוכוס
(255 'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,לפר לאוי/לארשי ידעומ) הכוסה תודימ
הכוסה תיינבל םינידה ירקיע
(255 'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,לפר לאוי/לארשי ידעומ)
(תידוהיה תונכוסה) ,לארשי תשרומו תירבעל זכרמה
(תילגנא) הכוס תיינבל תופסונ תויחנה
א בלש הכוס תיינב ,הנומת!תונבו םינב ,תונבל הכוס רהמ ?םתחקל ,רמסמ ,שיטפ

יכ רבתסמ ...הטשקל תעכ םיחרכומ !אלפנ ?הכוסה תא תונבל םתחלצה
ירבדב רקיעב שגדומה ,'הווצמה רודיה' ןיינע אוה גחה יגהנממ דחא
םיטושיקו םיעצמ ,םיאנ םילכ הכוסל םיסינכמ וז הביסמ .ל"זח
,תופי תונומת ,תונוש תורוצב םיינועבצ תוריינ הכוסב םילות .םיאנ
.דועו םיפי תוריפ הכוסה טושיק
?םכתכוס תא טשקל םיפסכנ םתא םג םאה
העונתה תירב הניכהש ,רצק זיווק לע ונע םדוק קר ,רומג רדסב
...תיצוביקה
לייבומב םא .היעב ןיא - ?םייתימא םיטושיקל םתנווכתה םצעב ילואו
םאו עבטה תנגהל הרבחה תלעפהב רזעיהל ולכות ,םכשפנ הקשח
םידחוימה העיבצה יפדמ םהל ונת - םיפקומ םכנה םיטוטאזב
,הכוסל העיבצ יפד !םכל חווריו (ןבומכ דעומ דועבמ םתספדהש)
(תיצוביקה העונתה תירב)

?םיינפי ריינ ילופיק טעמ לע םכתעד המ ,םכיניבמ םיירוקמלו
יפונס רתא ךותמ ,ימגירוא

םינומיר רקיל טעמ עיגמ םכל םג יכ קפס ןיא !!!השק םתדבע ,וה
ואצמת ,הז אלפנ רקיל תנכהל תוקיודמ תויחנה ...שפנ בישמ
.עבטה תנגהל הרבחה לש הדשה תולעפהב

(261 ,263 'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,לפר לאוי/לארשי ידעומ) תודע טושיק יגהנמ
?תונושה תודעה ברקב טושיקה יגהנמ םהמ תעדל וצרתה
!םתלביק םישדח תונויער ולא ונל ורפסו ,םיאבה תורוקמב ורזעיה
זנכשא ידוהי
ןטסידרוכ ידוהי
וקורמ ידוהי
סינוט ידוהי
סרפ ידוהי
היפויתא ידוהי


 הכוסה לש ינחורה הרועיש
רהמ ונחקל ,תומאלו םיחפטל ,הכוסה רועישל ונעדוותהש רחאלו
ונאו ,םינומירה רקילמ תצק ונררחתסה ,ונטשיק ,רמסמ שיטפ
םירוהרה עתפל ונב םילוע ,ראפתהל ונידי השעממ םיגגומתמ
,םוקיב םדאה לש ומוקמ לע היהת תואלמ תובשחמו םיינחור
הרוק הז ,ןכ ,ןכ) ...?רתוי הבחר תועמשמ הכוסל יכ ןכתיי םאהו
(םימעפל

הרועיש והמ ,ונל ולגו ,םיאבה םייכוניחה תורוקמב ורזעיה
?הכוסה לש ינחורה

(המארע קחצי יבר ,ךוניחה דרשמ)הכוסה תויתלעות
(קיש השמ יבר ,ךוניחה דרשמ) ?הכוסה זמרת המ לע
(לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב ברה ,ךוניחה דרשמ) הכוסה לש ינחורה ןבומה
(תיצוביקה העונתה תירב) הכוסה תווצמל םיילמס םימעט,כ"חא רהרהל ךישמהל םיעיצמ ונא ?ןירדהמל תטשוקמו תדמוע םכתכוס
!םיחרוא ןימזהל ןמזה הז