החמשל םידעומ
(1971) ב"לשת

:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

הבאושה תיב תחמש
הרות תחמשו תרצע ינימש

...םכיהולא 'ה ינפל םתחמשו (וט ,זט םירבד) חמש ךא תייהו ... (די ,זט םירבד) "ךגחב תחמשו"
החמשה לש התויזכרמ תא הרותה השיגדמ םהב םייוטיבהמ קלח קר םה ולא (אמ ,גכ ארקיו)
תחא םעפ החמשה ןיינע תא הרותה הריכזמ תועובשב) רחא גח לכל רבעמו לעמ ,תוכוסה גחב
.(שרופמב תרכזנ איה ןיא חספב וליאו ,דבלב
,ףסונ םש הז גחל ל"זח ופיסוה ,הרותב םיבותכה 'ףיסאה גח'ו 'תוכוסה גח' תומשל ףסונב ןכאו
."ונתחמש ןמז" אוה אלה הבאושה תיב תחמש
"...וימימ החמש האר אל ,הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ" רמאנ ד-ב ,ה הכוס הנשמב
..?המלו ןכיה ,דציכ ,םיבאוש קוידב המ ...?ונדספה הגיגח וזיא ?החמש התוא יהמ
םתואב לגרל הלוע לש וייחב םוי ראתל וסנו ,םיאבה תורוקמבו םירואיתב ורזעיה
(!לוב ףרוצמ ,םכתויחונל) !ותחפשמל היולג חלושה ,םימי

(257 'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,לפר לאוי/לארשי ידעומ) שדקמה תיבב םימ ךוסינב ךרוצה לע
(258 'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,לפר לאוי/לארשי ידעומ) םימה תביאש סקט לע
(תעד) םימה ךוסינ לע

אצמנ ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב הגוחנש יפכ הבאושה תיב תחמש לש טרופמ רואית
.לודג ןוקית םש םינקתמו םישנ תרזעל ודרי ,גח לש ןושארה בוט םוי יאצומב" :הנשמב
.הבאושה תיב רואמ הריאמ הניאש םילשוריב רצח התיה אלו ..םש ויה בהז לש תורונמו
ןהינפל םירמואו ,ןהידיבש רוא לש תוקובאב םהינפל םידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח
ריש ילכבו תורצוצחבו םיתלצמבו םילבנבו תורוניכב םייולהו ,תוחבשתו תוריש ירבד
(ה ,הכוס תכסמ) ."םישנ תרזעל לארשי תרזעמ תודרויה תולעמ הרשע שמח לע ,רפסמ אלב

היהשכש לאילמג ןב ןועמש ןבר לע וילע ורמא" :םידחא םיטרפ הז רואית לע הפיסוה ,ארמגה
ןיאו תחא לטונו תחא קרוזו רוא לש תוקובא הנומש לטונ היה ,הבאושה תיב תחמש חמש
,ףקוזו הפצרה תא קשונו החושו ץראב וילדוגא ינש ץעונ ,הווחתשמ אוהשכו ..!וזב וז תועגונ
(א"ע ג"נ הכוס) ...ןכ תושעל הלוכי הירב לכ ןיאו

 
1977 ז"לשת ,םיקיתע םיילארשי הניגנ ילכ
,הקיתע תילארשי הרצוצח :לאמשל ןימימ
.קיתע ילארשי לצלצ ,ילארשי רוניכ
 
החמשה .לגרה ילועו םילשורי יבשוי ,ויטושפו םעה ילודג לכ קלח ולטנ וז החמשב
."הבאושה תיב רואמ הריאמ הניאש םילשוריב רצח התיה אלו" :הלילה לכ הכשמתה
,וזכ החמש םייקל םינוש תונויסינ ושענ ,שדקמה תיב ברחש זאמ ,תורודה תצורמב
וא תסנכ יתבב םיסנכתמ :ונימיב םג וזכ הביסמ םימייקמה שיו ,החמש התואל רכז
םיגהונ ולא םיעוריאב .החמש התואל רכז םיחמשו םירמזמ ,תוכוסב וא שרדמ יתבב
תיבב רמזל םייולה וגהנש ,(דלק-כק) םיליהת רפסמ תולעמה יריש רשע השימח רמזל
.םירבג תרזעל םישנ תרזעמ ודריש (תוגרדמ) תולעמה הרשע שמח לע שדקמה
 הרות תחמשו תרצע ינימש

 
"1967 חכשת ,החמשל םידעומ
הרות ירפס
 

.גח םוי אוה ,תוכוסה גח ימי תעבש רחאלש םויה ,ירשתב ב"כ םוי
םתברקהו םכל היהי שדק ארקמ ינימשה םויב"... :בתכנ ,ול ,ג"כ ,ארקיו רפסב
"ושעת אל הדבע תכאלמ לכ אוה תרצע 'הל השא
תכאלמ לכ םכל היהת תרצע ינימשה םויב" :רמאנ ,הל ,ט"כ ,רבדמב רפסב
.תוכוסה גח לש ינימשה םויב .הרצע ,סוניכ :התועמשמ תרצע ."ושעת אל הדבע

םימייסמ הרות תחמשב .הרות-תחמש תא לארשי-ץראב תרצע ינימשב םיגגוח ,םויכ
"הכרבה תאז"ו תשרפ תא הרותב םיארוק הז םויב .עובשה תשרפב הרותה תאירק תא
."תישארב" תשרפ תא שדחמ אורקל םיליחתמו ,םירבד רפס לש הנורחאה השרפה איהש
תישארב תשרפל ןושאר הלועהו "הרות-ןתח" ארקנ םירבד רפס תאירק םויסל הרותל הלועה
."תישארב ןתח" ארקנ

?תרצע ינימש דעומל הרות תחמש ןיב ללכב רשק שי םאה ,תאז לכ םתארקש רחאלותופקה עבש םיכרועו שדוקה ןוראמ הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ הרותה תאירק ינפל
.הרותה ירפס םע םיחמשו םידקור .תסנכה תיבב המיבה ביבס
.הרותה תאירק ינפל רקבבו תיברע תליפתב ,תרצע-ינימש לילב .םיימעפ תוכרענ תופקהה
.הרותל הז םויב הלוע רוביצה לכש םיגהונ

:ליחתמה טויפ רמול םיגהונ תסנכה תיבב תופקהה תעב
..."ונארק םויב וננע 'ה אנ החילצה 'ה אנא אנ-עישוה 'ה אנא"...
לשמל .הז םויל םידחוימה טויפו הליפת יעטק אצמנ םילגרה שולשל הליפתה רוזחמב
הרות ,הרות תחמשב חמצ אובי אוב הרות תחמשב חמשאו ליגא"... :םיאבה םיעטקה
חמש קחצי הרות תחמשב חמש םהרבא םייח רוקמ ךמע יכ םייח םלוכל םייח ץע איה
..."םייח רוקמ ךמע יכ ,םייח םלוכל םייח ץע איה הרות ,הרות תחמשב חמש בקעי הרות תחמשב
זפמ הרוחס לכמ הרחס בוט יכ הרותל דובכ ונתו ,הרות תחמשב וחמשו ושיש"... :םגו
..."!הרואו זוע ונל איה יכ הרותה תאזב שישנו ליגנ !הרקי םינינפמו

."הנועמ ןתח" וא "םירענה לכ ןתח" ארקנ םידליה לכ םע הלועהו הרותל םילוע םידליה םג
.תרצע ינימש רחאלש םויב הרות תחמש תא םיגגוח ל"וחב
יאצומב "תוינש" תופקה ךורעל ץראב םיבר תומוקמב םיגהונ הלוגה ידוהי םע תוהדזה תואל
.ל"וחב הרות תחמש ליל אוה תרצע ינימש

?רנזיולק יפ לע ,תודהיה לש תיתימאה התוהמ יהמ
(ךוניחה דרשמ) רנזיולק ףסוי ,לארשי ללכל הרות תחמש
:םיאבה םייתורפסה םיעטקב םג ורזעיה
(ךוניחה דרשמ) ןדמל .י ,הרות תחמשל רומזמ