! םכל חמש גח
! ןוששל םינמזו םידעומ


?תוכוסה גח תא ריכמ אל ימ
וב םיבשויש ,םירמתה תופכ רחא םדקומ ףדרמב ליחתמה ירשת שדוחב לחה ,הזה גחה
בטימ לש םיינועבצ םירטסופב םיננובתמ ,ריינ יטושיק תוצירחב םיניכמ ,הכוסב
?גורתאה לש םטיפה עתפל ונל לופיי םא הרקי המ םיהותו ןיזיפשואה
?הבאושה תיבב םש הרק קוידב המו ?הכוסב םשג למסמ המ
?הבר איה עודמו ?אנעשוה הז המ ?הרות תחמשב לגדה הצקב חופת םיצעונ עודמו
?הדרח תאלמ העבהב תוברע םיטבוח עודמ ,חומשל ךירצ םאו
. . . ול תובר םינפ תוכוסה גח יכ רבתסמ ,ןכבו
ןיבהל הסננ ,עדימ ףוסאנ ,גחה לש םייזכרמה םיטביהה ןיב תצק שולגנ ,וז תוליעפב
תומלועל רמוחה םלוע ןיב ,הנירל העמד ןיב ענה - הז יזכרמ גחב תוילאודה תא
םדאה לש וניד תמיתחל ןהו םשגל ןה החותמ הייפיצל הלודג החמש ןיב ,םינוילע
!ץראה ימעטממ דבכתנו ןיכנ וליפאו תולק עשעתשנ ,הפלחש הנשה יבגל


!םינמזומ םתא ,ונתכוס לצב חראתהל וסנכיה

הרומלו הרוהל תויחנה


:תווצל הדות
 יקסנ'צק םירמ     םוזיי
  סאלב הלאפר    הכירעו הביתכ
 ןוטק היתב    יפרג בוציע
 ךיירביל הריש     תונכת
       

:םיל"ומל הדות
1990 ,לפר לאוי/"לארשי ידעומ" רפסהמ םיעטקב שומישה לע-ןוחטיבה דרשמ ,רואל האצוהה 1(
תודהיה רוטילקת ךותמ םיעטקב שומישה לע - יכרע ךוניחל להנימה ,ךוניחה דרשמ - למע ט"פמ 2(
2000. יאמ ,ירובת ףסוי 'פורפ ,גרבנזור עשוהי ר"ד ,"םלועו םע ,םדא"