ונוויכו ירטס דח ןכא אוה ןמזה ריצ םאה ...הרוחאו המידק ןמזב שולגל ...ותמירז ןוויכ תא ךופהל ...ןמזה תא רוצעל
לעב אוה ןמזה םאה...?םייוסמ ילרוג תמוצב תרחא אלו ךכ םיטילחמ ונייה וליא הרוק היה המ ...?ךיפה יתלב
?..הזמ הז םינושה םיבצמב םיאצמנה םישנא ינש יבגל הווש תועמשמ
.םינוש םירשקהב ,רחא וא הז ןמזב ולא תולאשב טבלתה אלש םדא ןיא
:ןמזה גשומ לש םיטביה המכב זכרתנ וז תוליעפב

  
 


:תודות
לגס יטומ ,ןרוק לייא ידי לע ובתכנש תוגצמו רועיש יכרעמ לע תססובמ תוליעפה
"ןמז לש הלאש" ,34 א"בממ ןיזגמב תיזכרמ תיוז לע ןכו

סאלב הלאפר :ןכות תכירע
ךיירביל הריש :תונכת
ישוד ירוא :יפרג בוציע