םירושיק דומעל | תיבה דומעל

ךותמ רתויב םיטטוצמה םיעטקה דחאב ,הריפסל תיעיברה האמה ןב ,שודקה סוניטסוגוא לאוש "?ןמזה ,ןכ םא ,והמ"
."עדוי ינניא ,לאושש והשימל תאז ריבסהל הצור ינא םא :עדוי ינא ,יתוא לאוש וניא שיא םא" ;ולש "םייודיוו"ה

יפכ ,םיילקיסיפ םילוקיש לע םג ךמתסהל םילוכי הל םיעגונה םינועיט םלוא ,תיפוסוליפ הלאש איה ןמזה עבט תלאש
. "םיגשומו תורות - הקיזיפ" ורמאמב בד ןב באוי שיחממש

תפרוצמה תגצמב תופצל ,רועישה ךרעמ רחא בוקעל ,ןמזה גשומ לע הרצקה הריקסה תא אורקל םינמזומ םכנה ,הז קלחב
.הז טביה םירישעמה םירושיקה ללשמ תונהילו

ןמזה גשומ לע תירוטסיה הריקס- בוד ןב באוי 
ןמזה תסיפת אשונב רועיש ךרעמ 
(mb 18.2 תלקוש תגצמה ,םכבל תמושתל) ןמזה תסיפת אשונב תגצמ 
תואלפה ץראב הזילע 


ילאד ,לזונה ןועשה
ןביטס ראתמ "ןמזה תודלות רוציק" ורפסב :.ב.י
הדוקנ ןיא ובש ,םוקיה לש יטמיתמ לדומ גניקוה
."האירב לש עגר" ןיא ןכלו ,וזכ תירלוגניס
.הזה רואיתל ףתוש ךניא התאש ןיבמ ינא
ןויערה לע ססובמ גניקוה לש לדומה :.פ.א
לש תוטנידרואוק עברא שי םדקומה םוקיבש
הטנידרואוקל תכפוה ןהמ תחא ןכמ רחאלו ,בחרמ
תוטנידרואוק שולש שי םויכ םוקיבש ךכ ,ןמז לש
הטנידרואוקו ,(קמועו בחור ,ךרוא) בחרמ לש
:הרוק הז ךיא ןיבמ ינניא ינא לבא .ןמז לש תחא
רחא לדומ לע בשוח ינא ?ןמזל ךפוה בחרמ ךיא
ונלש םוקיה .הדוס ימ לש סוכל המודש ,םוקיה לש
תורצונ הלאכ תועובש ,לע-םוקי ךותב העוב ןימ אוה
,לעה-םוקימ אב ןמזה לש ךיפה-אלה יפואה .וכותב
,ןכל תיטנווק הדונתכ רצונ ונלש םוקיה וכותבש
הליחתמ הנניאו ,תיחצנ איה ונלש םוקיב ןמזה תמירז
,תיטסימ הייטנב יתוא םימישאמה שי .תמייוסמ הדוקנב
הדוקנב האירב לש ןויערה אקווד :ךפיהל בשוח ינא לבא
תורצוויה היפ לעש תיסאלקה הפקשההו ,תירלוגניס
ןיב בוברעל םיכילומ ,רבסומ-יתלב סנ ןימ איה םייחה
תופקתב הנומאה .תויטסימ תופקשהל תויעדמ תוירואית
.היגולותימ לש גוס איה הקינכמה יקוח לש תטלחומה

בד ןב באוי ,ןי'זוגירפ היליא םע ןויאר - "םדאו םוקי , ןמז" ךותמ