תיבה דומעל

ןמזה גשומ
םיטנווקה תרות לע - בד ןב ר"ד 
(?ימעפ-דחו יווק ילוא וא ,ירוזחמו ילגעמ ןמז) ןמז לש םיגשומ - בד ןב ר"ד 
ןמז/טנלמע - ןמזה לש יפוסוליפה ועבטל םייתורפס םייוטיב 
בלוד רחשו רוצילא םולשבא,ןמזה עבט לע םירוהרה - יתוא זבזבמ ןמזה וישכעו ןמזה תא יתזבזב 
ןי'זוגירפ היליא, םדאו םוקי, ןמז 
לאלצב, אנוא רכששי ?דיתעו רבע הקיזיפב שי םאה 
גרבניילק דעיבא,םייודיו ךותמ 11 רפס, סוניטסוגוא לצא ןמזה 
רברפ ןרוא ,ךופהה ןמזה ןירותסמ 

ןמז תדידמ
לטרופב ,לאלצב השמ לש ףלאמה ורמאמ תא אורקל ולכות ,םיימוטא םינועשו ןמז תדידמ לע תפסונ הבחרהל 
.טנלמע ,היגולונכטו עדמ   
טנלמע ,היגולונכטו עדמ לטרופ ,ןהכ לאירא ,הנש תוחולו ןמז 
(םינועש ריאי) םינועשה לש הירוטסיהה 
(בייווקושב שומיש השוע רתאה) הקינטירב ,תירוטסיה הריקס - םיימוטא םינועשל ,שמש ינועשו לוח ינועשמ 
לוח ןועש תועצמאב טווינ 
יילילג ואילילג ,םימה ןועשו תלטוטמה ןועש לע 
?םלועב העשה המ 
'ץאווס ינועש 
!ירוקמ ימניד ילאוטריו ןועש 
(דועו הדובע יפד ,ןושל יעושעש ,תודיח ,םירופיס ,םיריש) "ןועשה ביבס ףיכ" תויוליעפ 
םינועש ירושיק 
טנלמעב ןמז 
היקוק ןועש 

ןמזב עסמ
ynet, "דובאה ןמזה תובקעב" 
בד ןב באוי ,"העדותו תומלוע ,םיטנווק" 
(דועו לוק יעטק ,תונומת ,תודוזיפא) 
תירבע ,אלמה רופיסה ,ןמזה תרהנמ  
תונחת יפ לע הטרסהה רתאב רויס ,דיתעל הרזחב 
טרסה רתא ,תובבותסמ תותלד 
טנלמע ,הירוטסיה רתאב תוטלחה קחשמ - ןמזב השילג 
רופיס ,"ןמזה ןגמ" 
יקיירה לש "ךרדה תציפק" למס - ללחבו ןמזב עסמ לש גוס דוע 
(םימיוסמ םיללכ יפ לע יתרוסמ ןונוויכ רחאל קר שומישל ןתינ)    
http://users.skynet.be/bs662745/reiki2.htm#The Distant Healing