םירושיק דומעל | תיבה דומעל

לכ ךרואל ישונאה ןוימדה תא ריעסמה ,םלוכמ קתרמה אל םא םיקתרמה תונויערה דחא אוה ןמזב עסמה ןויער
ןמזה - הווחו םדא סקודרפמ לחה - אשונה ביבס ובתכנ םיטירסתו םירפס ,םירופיסו תודגא רופסניא .הירוטסיהה
הפיליפ) "םות לש תוצח ןג" ,(ןיווט קרמ) "רותרא ךלמה רצחב טקיטנוקב יקני" ךרד רובע ,(ןרוו לו'ז) ובנז תא לכואה
יטרס ,(תעלותה ירוח) "ןמזב םישלוג" ,(!םיצימאהו םיפיה ינוטו גאד וה) תיתומלאה "ןמזה תרהנמ"ב הלכו (סריפ
םיבר דועו רקייב ןוסלוקינ תאמ יתיירורעשה "הטמרפה" ,סמאדא סאלגוד לש "טסיפמרטה ךירדמ" ,"דיתעל הרזחב"ה
.םליכהלמ העיריה הרצקש ,םיבוטו

...?םיאבה םיטפשמה םכל םירמוא המ - רצק היווירט רקסל תעכו

Two scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project: The Time Tunnel... Tony Newman and Doug Phillips now tumble helplessly toward a new fantastic adventure.... somewhere along the infinite corridors of time...

!ינוטו גאד - ןמזה תרהנממ רשייה ,םיעבשה תונש יטילפ - תורעוס םייפכ תואיחמב םתוא ולבק
םיטקפא תועצמאב תאז לכ ,תירוטסיה תונרקסו תוסומכ תופיאש ,הארשה ונב וררוע ,ונתודלי תא וריעסהש ,ינוטו גאד
..וניתותפש לע ינחלס ךויח םילעמ םויה וליאו - ותעשב היגולונכטה תגספ תא וויהש םיילאוזיו
:רכזינו הבה

ינוטו גאד לע ריש 
ןטקה ךסמהמ תונומת - ןמזה תרהנמ 
תירבע ,אלמה רופיסה ,ןמזה תרהנמ 

תיירואית תויורזוממ תחאל תנתינה תמיוסמ תונשרפ תרגסמב ?ןמזב עסמה תורשפא תא םינעדמה םיאור דציכ
תורשפאה תא ןחב אוה ובש רמאמ שטיוד םסרפ םייתנשכ ינפל"... :וזה הירואיתה םוקמ תא בוד ןב ראתמ ,םיטנווקה
:סקודרפל ךילומ אוהש םושמ ,ירשפא יתלב בשחנ הזכ עסמ ,ללכ ךרדב .רבעה לא עסמ תרשפאמה ,"ןמז תנוכמ" לש
זאו ,דלונ אל דכנה ,תמ אבסה םא .ובס תויהל דיתע היהש ימ תא גרוהו רבעה לא רזוח ,ןמז תנוכמ הנוב והשימש חיננ
ובש םלועהש חיננ .הזכ עסמ ךורעל תאז לכב רשפאמ םיבורמה תומלועה שוריפ ,ןעוט שטיודש יפכ ?אבסה תא גרה ימ
םלוא ,רבעה לא רזוחו ןמז תנוכמ הנוב דכנה .דכנה תא דילומו יח אוה םהמ דחאבש ,תומלוע ינשל לצפתמ דלונ אבסה
ינשה םלועב .ונממ לצפתהש רחאה םלועה לא אלא ,הבוט הבישב וייח תא םייס אבסה ובש ירוקמה םלועה לא אל
דכנה םא רשפאתמ ןמזב עסמה ,תורחא םילמב .ומצע -ולש ותדיל תא ענומ ונניא אוה ךכב םלוא ,אבסה תא גרוה דכנה
ןמזה תדוקנב ולש םלועהמ לצפתהש ,רחא םלועל רבוע אוה אלא ,אצי ונממש םלועה לש רבעה לא קוידב רזוח ונניא
קר אל ןמזב עסמ ובש ,"דיתעה לא הרזח" ומכ ינוידב עדמ לש םיטרסב עיפוה המוד ןויער .ועסמב עיגמ אוה הילאש
אב וניא ומצע-אוה ובש דיתע וליפאו ,יפולח דיתע בצעל ול רשפאמ םג אלא ,רחא ןמזל דחא ןמזמ והשימ ריבעמ
הקדצה היהת ילוא ,ךכמ האצותכ ןכ ינפל תומי אל ולש אבסה םאו ,ןמז תנוכמ תונבל חילצי והשימ דחא םוי םא .םלועל
הביס ןיא םג ילואו ,הרק אל ןיידע הז ונלש םלועב לבא .םיבורמה תומלועה שוריפ לש ותותימאל החכוה הזב תוארל
(בד ןב באוי "העדותו תומלוע םיטנווק" ךותמ - ןמזב תועסמ) ..."הרקי הזש חינהל

!אבה רושיקל בל ומישו

הלאוו תושדח ,!!! 2256 תנשמ ץראה רודכל יתעגה 

?ירשפא ןמזב עסמה םאה ?םכתעד המ
:אבה רקסה לע ונעןויער ...?םינוש םיבצמ ינשב תינמז וב םייקתהל לותח לוכי םאה וא ?םינוש תומוקמב תינמז וב תויהל ןתינ םאה
?היציזופרפוסב הפוצ שיגרמ ךיא" :םיטנווקה תרותמ תורזגנה תוניינעמה תויורזומה תחא אוה םיליבקמה םימוקיה
דחאה בצמהמ ולצפתהש "םיפנע" ינש לוכיבכ ,םידרפנה הפוצה יבצמ ינש .שיגרמ אל אוהש איה טרבא לש הבושתה
ןפואב הארה טרבאש יפכ .רגנידרש תאוושמ יפ לע דרפנב דחא לכ חתפתהל םיכישממ ,הדידמה ינפל םייק היהש
דחא לכ םיחתפתמ הלאה םיבצמהש ירה ,םילדבנ םיבצמ ינש לש וזכ היציזופרפוסל סנכנ הפוצש עגרמ ,יטמיתמ
האצותה התיה וזש ונל המדנ יזא ,יח לותח וניארו יוסינה תא ונעציב םא ,תורחא םילמב .הז לע הז עיפשהל ילב ,דרפנב
םלועהמ לצפתהש ,"םלוע" דוע ראתמ םוקיה לש המלשה לגה תייצקנופ לש רחא קלח םלוא .יוסינה לש הדיחיהו תחאה
,תמ לותח ואר םה - דחא רבדב דבלמ ,לכב טעמכ ונל םימודה םיישונא םיפוצ םנשי ,אוהה םלועב .הדידמה עגרב ונלש
םניא םה םגו ,םמויקב שיגרהל םילוכי ונניא ונחנא .יוסינה לש הדיחיהו תחאה האצותה התיה וזש םיענכושמ םה םגו
(רתוי אל םגו) תוחפ אל ישממ אוה םהלש םלועה ,תיתימאה תואיצמה לש טבמה תדוקנמ לבא .ונמויקב שיגרהל םילוכי
םע רשוקמ (לותחה ומכ) לודג םצע לש ובצמש םעפ לכב ,םצעב וא ,תיטנווק הדידמ תעצבתמש םעפ לכב .ונלש םלועהמ
םיאור ונאש םלועה ןכלו ,תומלוע לש וזכ תולצפתה תשחרתמ (יביטקאוידרה םוטאה ומכ) יטנווק קיקלח לש ובצמ
םיניינע בצמ ררוש םהמ דחא לכבו ,םוקיה תאירב זאמ הזמ הז ולצפתהש ,תומלוע רופסניא ןיבמ דחא אוה םויכ ונביבס
בד ןב באוי ,"העדותו תומלוע ,םיטנווק" :ךותמ ."רחא

םימוקיה לש הז ןויערל יתונמא שומימ :תובבותסמ תותלד 
טרסב אמגודל ,עונלוקה םלועב תוארל ןתינ ,םילצפתמה   
.ורטלאפ 'תניווג לש הבוכיכב "תובבותסמ תותלד"   

??םיליבקמ םימוקיב םג ונלש תויופקתשה תומייקתמ ,םכתעדל םאה,םינמזה ןיב וא ישפוחה םכנמזב ,ןמזל ןמזמ ונלש רתאב רקבל ואוב .דרפיהל תעה העיגהו ,םת וננמז םג ,ןכ יכ הנהו
תורמל) םכלש ןמזה תא וחק .הנבהב תאז לבקנ - המ ןמזל חונל ופידעת תאז לכב םא - םינמוזמו םינכומ ונאש תורמלו
!םיבוט םינמזב ונלוכ ךרבתנו ןתי ימ .שמשה תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל יכ (ץר אוהש