םירושיק דומעל | תיבה דומעל


-רחאו ,וב טיבהו ,ולש ןרוטקמה סיכמ יתימא ןועש בנראה איצוהשכ לבא ;.... "!ארונ רחאמ ינא !יובאו יוא !יובאו יוא"
בנרא םדוק התאר אל הדועמ יכ ,הבשחמה החומב הקירבה עגר ותואב יכ ;הילגר לע הסילע הצפק ,האלה ול ץר ךכ
הברמלו ,הדשה ינפ לע וירחא הצר תונרקס בורמ תרעובו ,סיכה ןמ איצוהל רשפאש ןועש וא ,ןרוטקמב סיכ ול שיש
,וירחא השלג הסילעו - עגר דוע .הכושמל תחתמ הלודג םיבנרא-תרואמ לש היקמעמ לא קנזמ ותוארל הקיפסה לזמה
.."םשמ אצתו בושת ,םיהולא םשב ,ךיא עגרל םג בושחל ילב

(12-14 'מע לורק סיאול ,"תואלפה ץראב הסילע")

םתוא םותרנו ,םתוחתפתה לעו וז הכאלמל ושמישש םילכה לע טעמ דמלנ ,ןמזה תדידמ תכאלמב קוסענ ,הז קלחב
.ונתלעותל


(!םהילע הציחל ידי לע םינועשה תא וריכה) תירוטסיה הריקס - ןמז תדידמ

ןמזב הטילשה יוליג :רועיש ךרעמ

םינועשו הנש תוחול :רועיש ךרעמ

טנאג תנכה :רועיש ךרעמ

(mb 13.7 תלקוש תגצמה ,םכבל תמושתל) ןמזה ילכב שומיש :תגצמ

:"ןועשה ביבס ףיכ" תויוליעפ :חוניקלו
,ןושל יעושעש ,תודיח ,םירופיס ,םיריש
דועו הדובע יפד