לוהינל תבשחוממ תכרעמ - AmaLearn
םיסרוק/תויומלתשה תלעפהלו? טנרטניאה תועצמאב בשקותמ סרוק ריבעהל םיניינועמ

תלעפהל תבשחוממ תכרעמ עיצמ למעב םיסרוק/תויומלתשהה זכרמ
םיסרוק לוהינ תרשפאמה ,תינשדח השיגב תוילאוטריו םיסרוק/תויומלתשה
.ינורכניס-א ןפואב תימצעו תיתצובק הדימלו


?תכרעמה תללוכ המ
:תוכרעמ-תת שולשמ תבכרומ
תויומלתשהל דומיל ירמוח תולעהל הידמל תרשפאמה תכרעמ תומלתשהה לוהינ .א
.דועו םימלתשמ תפסוה ,תואשרה ינונגנמ ללוכ ,םיסרוק
,תולטמ ,עדימה תורוקמ ,דומילה תודיחי - (םיבאשמ זכרמ) דומילה ירמוח .ב
.(תודובע תיירלג ,םלתשמל וילופטרופ ,תשרב םירחא
.שופיח עונמ ,רקס ,תועדומ חול ,םורופ :םיוולנ םילכ .ג


?תכרעמה תדעוימ ימל
הביבסב ןליעפהל םינינועמו תויומלתשהו םיסרוק תכרדהב םיקסועה םיפוגל
.תבשקותמ


?Amalearn -ב שומישה תונורתי ןהמ
.םימלתשמ ןיב רשק ,תיפותיש הדימל - Collaboration .1
.םוקמו ןמז תולבגמ אלל תבשקותמ הביבסב הדימל .2
.םלתשמ לכל שיגנ דומילה ירמוח רגאמ .3
.םלתשמ לכל ילטיגיד וילופטרופ .4
.תבשקותמ הביבסב הדימל תויונמוימ חותיפ .5
.תבשקותמ הביבסב עדימ תויונמוימ חותיפ .6
.תיביטקארטניא ךרדב םימלתשמה תלעפה .7
03-6450854 וא 03-6452917 :ןופלט 'ץיבוניול הבוטל תונפל שי :ףסונ עדימל


:חותיפ תווצ
'ץיבוניוול הבוט  :טקייורפה םוזי
ינדע תילגיס  :טקייורפ לוהינ
קקח דעירנ ,הייטע ןב ריפוא     :תונכת תווצ
ישוד ירוא      :יפרג בוציע
ןוטק היתב :תיללכ הקיפרג