ערך פרוש
אלסטיות ELASTICITY היא יכולת החומר המעוות לחזור לצורתו התחלתית לאחר הפסקת פעולת הכוחות החיצוניים.test
אפיצות FITS התאמה בין שני חלקים המתחברים מכנית (גל ותותב)
אפיצות לחץ FITS WITH PRESSING התאמה בין שני חלקים כאשר גל תמיד גדול מתותב. לפירוק נדרש כוח רב.
אפיצות מעבר FITS WITH PASSAGE התאמה בין שני חלקים כאשר גל ומתותב קרובים בגודלם. לפירוק נדרש כוח בינוני.
אפיצות מרווח FITS WITH CLEARANCE התאמה בין שני חלקים כאשר גל תמיד קטן מתותב. לפירוק נדרש כוח קל.
גבול האלסטיות Elastic limit אחרי נקודה P מקבל הגרף צורת עקום. מעל לנקודה P וסמוך לה מצויה נקודה E. המאמץ המתאים לנקודה E מכונה גבול האלסטיות אם נפסיק את הניסוי בכל נקודה עד לגבול האלסטיות ונפרוק בהדרגה את הכוח, יחזור המדגם למצבו הקודם, לפי אותו קו OE. פירוש הדבר, שכל דפורמציה, עד לנקודה זו, הייתה אלסטית הנקודה E כלכך קרובה לנקודה P שבדרך כלל מניחים שהנקודות P וE מתלכדות. אם נעביר אנך מנקודות P (או E) עד לציר האופקי, כל השטח המוגבל על ידי הקו OPE האנך והציר האופקי, מכונה התחום האלסטי של הדיאגרמה.
גבול הכניעה (או גבול הנזילה) Yield Point מעל לגבול האלסטיות נעשה העקום תלול פחות ובנקודה Y הוא כמעט אופקי. המאמץ המתאים לנקודה Y מכונה גבול הכניעה. פירוש הדבר, שבנקודה זו נכנע החומר ו"נוזל" בלי שמגדילים את הכוח.
גבול הפרופורציות Proportional limit עד לנקודה P נמצא המאמץ ביחס ישר להתארכות היחסית. המאמץ המתאים לנקודה P מכונה גבול הפרופורציות. עד לגבול מתקיים חוק הוק.
גוף קשיח SOLID BODY גוף שלא משנה את צורתו ומידותיו עקב הפעלת כוחות חיצונים.
גזירה SHEAR שני כוחות שווים ומנוגדים פועלים בניצב לצירו של הגוף קרוב אחד לשני.
גל מתפתל AXLE גל בעל שני גלגלים מסתובב במהירות קבועה (כלומר מצבו מאוזן).
דיאגרמת גוף חופשי (דג"ח) SOLID BODY DIAGRAM תאור של הגוף ללא סמכים בהפעלת כל הכוחות כולל כוחות תגובה.
דפורמציה (עיווי) DEFORMATION שינוי צורתו ומידותיו של גוף, עקב הפעלת עומסים, עליו.
דפורמציה אלסטית ELASTIC DEFORMATION לאחר הורדת העומס גוף חוזר במלואו לצורתו ההתחלתית.
דפורמציה בפיתול TORSION DEFORMATION היא זווית הפיתול של החתך כלפי חתך אחר באותו גוף.
דפורמציה פלסטית PLASTIC DEFORMATION לאחר הורדת העומס הדפורמציה נשארת.
דרישות טכנולוגיות לפריט TECHNOLOGICAL REQUIREMENT טיב פני השטח (SURFACE QUOLITY) מידה נומינלית (NOMINAL DIMENSION) סיבולת עיבוד (PROCESSING TOLERANCE) סטייה עליונה (UPPER LIMIT) סטייה תחתונה (LOWER LIMIT) דיוק העיבוד (PROCESS ACCURATHY) סיבולת (TOLERANCE)
השחזה GRINDING חידוד, ליטוש (השחזת סכין,השחזת), עיבוד עדין של מני החומר ע`י כלי נע.
התפשטות תרמית THERMIC EXPANSION זו תופעת הגדלת הנפח של חומר כתוצאה מחימום.
זוג כוחות PAIR OF FORCES שני כוחות מקבילים, שווים ומנוגדים המופעלים על אותו גוף.
חוזק STRENGTH כושרו של הגוף לעמוד בעומסים המופעלים עליו בלי להישבר.
חוזק קיצון Ultimate Strength לאחר הכניעה נעשה העקום תלול יותר והניסוי נמשך עד שהמדגם נקרע בנקודה Z. מן הדיאגרמה נראה בטעות, כי נקודת הקריעה Z נתונה במאמץ קטן יותר מנקודה B, המצויה בשיא הדיאגרמה. הסיבה לכך היא, שלפני שבירת המדגם נוצר עליו צוואר, ששטח החתך שבו קטן יותר מן השטח התחילי, דבר שאין אנו מתחשבים בו בבנית הדיאגרמה. המאמץ המתאים לנקודה B, שהיא הנקודה הגבוהה ביותר של הדיאגרמה, מכונה החוזק הקיצון או החוזק הגבולי של החומר. את בוחן הלחיצה מבצעים לעיתים רחוקות יותר משבצעים את בוחן המתיחה. בדרך כלל, מבצעים את בוחן הלחיתה בחומרים העובדים בעיקר ללחיצה, כגוןף בטון או יצקת-ברזל. אין הבדל עקרוני בין התנהגות החומר בלחיצה לבין התנהגות החומר במתיחה אבל יש הבדל בצורת השבר בסוף הניסוי.
חישוב בדיקה TESTING CALCULATION בדיקת מידות קיימות של הגוף או כוחות המופעלים עליו לשם התאמה לתנאי חוזק.
חישוב תיכון PROJECT CALCULATION חישוב מידות המינימליות של הגוף הנתון להשפעת כוחות או חישוב כוחות מקסימליים שניתן להפעיל על הגוף הנתון ע"פ תנאי חוזק.
חריטה פיתוח על גבי לוח מתכת לשם הכנת מרזב, שקע או גמה.
חשילות MALLEABILITY היא יכולת של החומר בחום לעבור עיבוד פלסטי במכבש או הקשה בפטיש.
טכנולוגיות מתקדמות ADVANCED TECHNOLOGY עיבוד בקרני לייזר LAZER PROCESSING, עיבוד ע"י אנרגיה על קולית ULTRA SOUND PROCESSING, עיבוד ע"י ניצוץ חשמלי ELECTRIC-SPARK PROCESSING
טמפרטורת ההיתוך MELTING POINT היא טמפרטורה המעבר בין מצב מוצק למצב נוזלי.
ייצור בודד INDIVIDUAL OR SINGLE PRODUCTION ייצור של פריט אחד או מספר פריטים.
ייצור המוני MASS PRODUCTION ייצור כמויות גדולות של פריטים חוזרות על עצמן פעמים רבות.
ייצור סדרתי SERIAL PRODUCTION ייצור פריטים בסדרות חוזרות.
יציקה העברה של נוזל או לתוך מקום מסוים: יציקת מים לקערה, יציקת בטון בתבניות, יציקת מתכת נוזלת לדפוסים.
כוח FORCE הוא ווקטור ומייצג הפעולה ההדדית שבין שני גופים.
כוח שקול RESULTANT FORCE המחליף בפעולתו את פעולות של כל הכוחות המופעלים על אותו גוף.
כוח תגובה REACTION FORCE כוח השווה בגודלו ומנוגד במגמתו לכוח המופעל על הגוף (ונובע מאותה נקודה).
כושר יציקה CASTINGABILITY דלילות - הוא יכולת החומר במצב נוזלי למלא חללים צורתיים.
כפיפה BENDING שני מומנטים שווים ומנוגדים פועלים על הגוף במישור צירו.
כפיפות FLEXABILITY היא יכולת של החומר לעבור עיבוד פלסטי ע"י כפיפה.
כרסום גיוץ חריטה וחריצה במתכת או בחומר אחר הנעשות במכשיר מיוחד (כרסומת).
מאמץ STRESS כוח פנימי הפועל על יחידת שטח.
מאמץ מותר PERMITED EFFORT המאמץ הגבולי שעדיין מבטיח עמידה בטוחה של הגוף, כלומר אסור שהמאמץ המתפתח בגוף יעבור את המאמץ המותר.
מבלטנות טביעת צורות שונות בחומרים, גזירת חלקים בעלי צורות מיוחדות מתוך לוחות. מכשירי מבלטנות מופעלים בעיקר ע`י לחץ אוויר או נוזל (מנגנון הדראולי).
מוליכות החום HEAT CONDUCTIVITY היא יכולת להוליך חום.
מוליכות חשמלית CONDUCTIVITY היא יכולת להוליך זרם חשמלי.
מומנט כוחות MOMENT OF FORCES גורם סיבוב, מכפלת הכוח במרחק בין הכוח לבין נק` ביחוס.
מנגנון MECHANISM מערכת גופים המיועדת להמרת תנועת גוף אחד לתנועות של גופים אחרים.
מעיכה LOCAL COMPRESSIVE STRESS כוח מופעל על שטח מגע קטן.
מערכות אנרגטיות ENERGATICAL SYSTEM מיועדות להמרת כל סוגי אנרגיה לאנרגיה מכנית.
מערכות טכנולוגיות TECHNOLOGICAL SYSTEM מיועדות להמרת חומר (גוף), כלומר לשינוי מידות, צורה, תכונות או מצב צבירה.
מערכות תעבורתיות TRANSPORTATION SYSTEM מיועדות להעברת חומר (גוף).
מערכת SYSTEM אוסף גופים המחוברים להשגת מטרה משותפת.
מערכת אוטומטית AUTOMATICAL SYSTEM מערכת מכנית שבה המרת אנרגיה וחומר מתבצעות ללא השתתפות בן אדם.
מערכת מכנית MECHANICAL SYSTEM מערכת המבצעת תנועות מכניות להמרת אנרגיה וחומר להקלת עבודה של בן אדם.
משיכות BRACINGABILITY היא יכולת של החומר לעבור עיבוד פלסטי ע"י משיחה (ליצור סירים, חוטי מתכת).
משקל סגולי SPECIFIC GRAVITY משקל של יחידת נפח החומר.
מתיחה TENSION שני כוחות שווים ומנוגדים פועלים לאורך צירו של הגוף כלפי חוץ.
נייד (סמך במישור) MOVABLE המגביל תנועה לאורך ציר אחד (X או Y).
נייח (סמך במישור) UNMOVABLE המגביל תנועה לאורך שני צירים (X ו- Y).
סמך SUPPORT גוף המגביל תנועה של גוף אחר.
סמכים במישור SUPPORT ON THE PLANE ראו "נייד", "נייח" ו- "קבוע".
עיבוד בלתי שבבי NON SHAVING PROCESS יציקה CASTING, ערגול ROLLING, מבלטנות FORGING.
עיבוד בקרני לייזר LAZER PROCESSING טכנולוגית עיבוד חומרים חדישה המשתמשת באנרגית קרן לייזר
עיבוד ע"י אנרגיה על קולית ULTRA SOUND PROCESSING טכנולוגית עיבוד חומרים חדישה המשתמשת באנרגית על-קולית
עיבוד ע"י ניצוץ חשמלי ELECTRIC-SPARK PROCESSING טכנולוגית עיבוד חומרים המשתמשת באנרגית ניצוץ חשמלי
עיבוד שבבי SHAVING PROCESS חריטה TURNING, כרסום MILLING, קידוח DRILLING, השחזה GRINDING.
עיווי DEFORMATION ראה "דפורמציה".
ערגול ROLLINGABILITY יכולת של החומר בחום או בקור לעבור עיבוד פלסטי דרך העברתו בין הגלילים (ליצור פרופילים עגולים).
פיתול TORSION שני מומנטים שווים ומנוגדים פועלים סביב צירו של הגוף.
פלסטיות PLASTICITY היא יכולת החומר לשנות את צורתו בהשפעת כוחות חיצוניים ולשמור על הצורה החדשה.
צפידות IMPACT ELASTICY היא יכולת לעמוד בפני כוחות דינמיים (מכות).
צפיפות DENCITY מסה של יחידת נפח החומר.
קבוע (סמך במישור) CONSTANT המגביל את התנועה הסיבובית.
קידוח עשיית חור, עשיית פתח עגול בלוח מתכת או חומר גלם אחר. מקדח הוא הכלי המיוחד שמיועד לקידוח.
קריסה BUCKLING אובדן יציבות של מוטות ארוכים.
קשיות SPLIDITY היא יכולת החומר להתנגד לחדירה לתוכו של חומר זר קשה יותר.
קשיחות HARSHNESS כושרו של הגוף לשמור על דפורמציה בגבולות הנקבעים מראש.
רתיכות WELDINGABILITY היא יכולת החומר להתחבר באמצעות תהליך הריתוך.
שביבות SHAVINGABILITY היא יכולת החומר לעיבוד שבבי (חריטה, כירסום, קידוח וכ"ד).
שחילה STRECHINGABILITY היא יכולת של החומר בכוח לחיצה גדול לעבור דרך נקב השחילה בעל צורה מסוימת (ליצור פרופילים שונים).
תהליך טכנולוגי TECHNOLOGICAL PROCESS עיצוב צורת פריט או שינוי תכונות חומר מוגמר מחומר גלם.
תהליך ייצור PROCESS OF PRODUCTION אוסף פעילויות המיועדות לקבלת מוצר.
תכונות אופטיות OPTIC CHARACTERISTICS תכונות אופטיות של החומר מתארות את תגובתו לאור.
תכונות טכנולוגיות TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS קובעות את התנהגות החומר בזמן עיבוד/עיצוב.
תכונות כימיות CHEMICAL CHARACTERISTICS תכונות כימיות קובעות את כושר החומר להגיב להשפעות הסביבה שהוא נמצא בה.
תכונות מגנטיות MAGNETIC CHARACTERISTICS קיימים חומרים פרומגנטיים שמתמגנטים בשדה חשמלי חיצוני ושומרים על המגנטיות לאחר הוצאה מהשדה (ברזל, ניקל, קובלט), חומרים פראמגנטיים מתמגנטים בשדה חיצוני, אך לא שומרים על המגנטיות וחומרים דיאמגנטיים שלא מתמגנטים בכלל בשדה המגנטי.
תנאי שיווי משקל EQUILIBRIUM CONDITIONS כוח שקול שווה ל-0 (Σ.Fx=0 , Σ.Fy=0), מומנט שקול שווה ל-0 (Σ.M=0)
תנועה מכנית MECHANICAL MOTION שינוי מיקום גוף או חלקי גוף במשך זמן.