top_over
  ראשי
  דבר היו"ר ומ"מ מנכ"ל
  עץ מבנה ארגוני
  רשת עמל
  ערכי רשת עמל
     הוראה ופדגוגיה ברוח המאה ה - 21
     פעילויות ייחודיות פדגוגיות לקידום ההוראה בבתי הספר
     חינוך חברתי ערכי ברשת עמל
  מחקר, פיתוח והכשרה
  עמל הישגים
     הקשרים הבינלאומיים של רשת עמל

הקשרים הבינלאומיים של רשת עמל

בתחום הקשרים הבינלאומיים חלה תנופה בפעילות הרשת מעבר לים. אחת המטרות שהוצבו בפני המחלקה לקשרים בינלאומיים היא להקים תשתית יציבה לגיוס כספים וידידים, בשלב הראשון, ואיתור מקורות ואפיקים כלכליים נוספים לסייע לרשת, בשלב השני, תוך יצירת מטרייה ציבורית רחבה של ידידים ואוהדים, בארץ ומחוצה לה.

בקנדה, מר הרי ג' בלומפילד, קיבל על עצמו לשמש נשיא בינלאומי של עמותת ידידי עמל (הנקראת כיום "העמותה לקידום החינוך הטכנולוגי מדעי שליד רשת עמל") והגב' דליה זליקוביץ' קיבלה על עצמה לשמש יו"ר עמותת הידידים בארץ, מתוך אמונה כנה ומעורבות עמוקה בנעשה ברשת "עמל" לקידום ופיתוח תלמידי הרשת ומוסדותיה.

מר אלן ברלק, ממונטריאול, קנדה, קיבל על עצמו לשמש נשיא "ידידי עמל בקנדה" ואחיו, מר פיליפ ברלק קיבל על עצמו לשמש המשנה לנשיא "ידידי עמל בקנדה", וזאת מתוך אמונה כי, הקמה מחודשת של אגודת הידידים של הרשת בקנדה, תחזיר לרשת אותם ידידים ותורמים שתמכו בה בשנים עברו.
פעולה דומה נעשתה בארה"ב לצורך יצירת אגודת ידידים תומכים ואוהדים לרשת. בארה"ב, הרשת פועלת באופן הדוק בשת"פ עם מספר גופים מרכזיים, שאמורים לסייע לרשת בקידום פרסומי ויחסי ציבור בחו"ל וכדי לנסות למצוא אפיקי גיוס כספים נוספים, בקידום פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר של הרשת, לסייע בגיוס כספים לכיתות, מעבדות סדנאות, ציוד כללי, ספרים ואביזרי העשרה לימודית וטכנולוגית, מלגות, בינוי ושיפוצים, ביניהם:
  1. הקרן ההומניטרית הישראלית (IHF) שבסיסה בארץ ומפעילה סניף בארץ.
  2. (National Committee For Labor in Israel) NCLI שפועלת בניו יורק, ארה"ב.
השקעה בתלמידינו, דור העתיד, היא ללא ספק, השקעה משתלמת בעתידה של מדינת ישראל, בחוסנה ובגיבושה, ובסיוע ידידינו בתפוצות ניתן יהיה לחזק את חוסנה של הרשת ולמצב אותה.

למידע נוסף או לתרומות, אנא פנו אל:

מרכז רשת עמל 1 רח' קהילת קייב 15 ת"א, ישראל.
טלפון: 972-3-6450865 פקס: 972-3-6452958 (הדסה וורטמן-יונס)
hadas@amalnet.k12.il :E-MAIL

העמותה לקידום החינוך המדעי טכנולוגי שליד רשת עמל
טלפון: 972-3-6450865 פקס: 972-3-6452958 (הדסה וורטמן-יונס)

אגודת ידידי עמל, מונטריאול-קנדה
טלפון: 514-341-4000 ,514-3300-631
פקס: 514-631-3553

ארגון ה- IHF ארה"ב
טלפון: 212-683-5676 פקס: 212-213-9233

הקרן ההומניטרית הישראלית ת"א, ישראל
טלפון: 972-3-6088990 פקס: 972-3-6088991

ארגון ה- NCLI ארה"ב
משיבון: 212-647-0300 פקס: 212-647-0308
ncli@laborisrael.org :E-MAIL
http://www.laborisrael.org