רוזח 

ספדה 

דוסי יגשומ / רמג תודובעו םיטקיורפ

תוציפאו תלובס/םייסיפ םינויפא/ןוכית לש הבישח לדומ//

דועי יפל תויוציפא תריחב תלבט


דיחא חדק יפל
תוציפא ידעיו תוגרד ןיב הנחבה
דיחא לג יפל
h7
h8
h11

h6
h9
h11u8

ההובג ץחלב קחדמ
הציחל וא/ו חדקה םומיח י"ע עוציב
,בוביס תוידי ,םילגלג תשבלה שבכמב
ידכ םינרס וא םילג לע רצע תועבטו
.תיבוביס הדיחי תווהל

s6


רכינ ץחלב קחדמ
,םילגלג תשבלה שבכמב הציחל י"ע עוציב
.םינרס וא םילג לע בוביס תוידי

R6


ץחלב קחדמ
יבתות תבכרה שבכמב הציחל י"ע עוציב
.לגלג לע םייניש רתכ ,בסימ


N6


ירעזמ חוורמל תורשפא םע רכינ רבעמ
דמצמ תמאתהל ינוניב ץחל י"ע עוציב
.בסימ יבתות תבכרהו

K6


חוורמ וא/ו רבעמ
תמאתהל תוינוניב שיטפ תוכמ י"ע עוציב
.בסימ יבתות הענה תידי ,דמצמ

j6


רכינ חוורמ וא ריעז רבעמ
תחטבה תולק שיטפ תוכמ י"ע עוציב
םינרס יבג לע בוביס דגנכ םיקלח


h6

h9

h11
לק עגמ חוורמ
זוכרמ תורטמל .םיקלחה ןיב הקלחה
.חוורמ תועבט ,םיבסימ יתב ,המאתהו

H7

H8

H11

g6


לק חוורמ
החיתפל דמצמ ,יבוביס שוכ לע םיבסימ
.םייפוליח םילגלג ,תילאיסכא

G7

f7

דואמ לק חוורמ
.תיריצ הזזה ילגלג ,תונכוב ,יללכ בוסימל

F8

F8e8

רכינ חוורמ
בר לגלו םיכורא םילגל יללכ בוסימל
בוסימ ,ןוזלח לגלגל ,הענתה ילגל יבסימ
.םיפונמ


E9d9

d9
דואמ רכינ חוורמ
תונורק רוביח ,ןיינבו תואלקחב ןוכימל
.ישפוח בוביסל תויקסיד ,םיררגנ


D10

D10c11
לודג חוורמ
. ןוכימ ,קזח םיממחתמ םיבסימל
.קייודמ אל


C11

C11a11
דואמ לודג חוורמ
םילעופש םינקתמ ,קייודמ אל ןוכימ
יתלב ןומיש יאנתב וא/ו יאנתב םוהיז
םירידסA11

 ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטלו עדמל להנימה -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ