םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

 
דחא םהש םירפס 1000
טנלס ימע :תאמ


אוה ךא ,יתרוסמ רפס לש לדוגב ילטיגיד רישכמ אוה קוב-יא
םירפס ףלאכ וכותב ליכהל לוכי

חרקה ןדיע ירחא הברה ינורטקלאה םירפסה ןדיע לש ותישאר .1
םיל"ומה לצא הנפמה תדוקנ .2
םיינוטקלאה םירפסה קוש :תויזחתו תוכרעה .3
.רלוד דראלימל-ל םינש שמח ךותב עיגי   
םיינורטקלאה םירפסה לש םייגולונכטה לש םיטרדנטסה תייעב .4
םיינורטקלא םירפס תצפהב הלועפ ופתשי טפוסורקימו ןוזמא .5
םיינורטקלא דומיל ירפס :האבה הנשב .6
דומילה תותיכב םיינורטקלא םירפס .7
םיינורטקלא םירפס לש תוירוביצ תוירפס .8
EBOOKS -הו לארשי .9
םיינורטקלא םירפס לע םיפסונ עדימ תורוקמ .10

  חרקה ןדיע ירחא הברה ינורטקלאה םירפסה ןדיע לש ותישאר
םינש שמח ינפל רבכ .שדח וניא םיינורטקלא םירפס לש ןדיעה
טקייבואה יכ ,דבלב ןוזח תקזחב רתונ ךא ,תורתוכל אשונה הלע
ביזכה ינורטקלאה רפסה תרושב תא תאשל רומא היהש ירקיעה
םיאשינה םיבשחמה יכ ובשח הלחתהב .ךרדה תישארב
יבשחמל יביטמיטלואה ןורתפה םה (LAPTOP COMPUTERS)
תאירקל םיחונ יתלב םה יכ ררבתה רצק ןמז ךות ךא ,תרבחמה
םידיוצמה םיכסמ ילעבו םילברוסמ ,םיינורטקלא םיטסקט
שמח ינפל הבזכא קר ורצי ולא תויפיצ .תיסחי הכומנ היצולוזרב
תודגנתה לש תינויער העונת וליפא הרצונ האצותהו םינש
,לבא .יסאלקה רפסה תשרומ םשב תאזו םינורטקלא םירפסל
תמדקתמה היגולונכטה ,תינרדומה הירוטסיהב וניארש יפכ
םירפסה תאירקל רושכימה םויכ .חצנל רבד לש ופוסב החילצמ
אוה ינורטקלאה דויצה ,רתוי יביטקרטא השענ םיינורטקלאה
לעלעל ןינו ,הלועמ היצולוזר ילעב םה םיכסמה , לקשמ לק
טעב שומיש ךות וליפא ,החונ הרוצב םיינורטקלאה םיטסקטב
ןורכיזב רמשנ ןמוסמ עטק לכש ןפואב ,ינורטקלא ינחרז ןומיס
.בשחוממ רגאמ-תתב וא
ליגרה ספדומה רפסה תמועל ינורטקלאה רפסה לש ףסונ ןורתי
שיגנ ינורטקלאה רפסה ,ליגר רפסל דוגינב .ההובגה ותושיגנ אוה
יולת ספדומה רפסה וליאו םישמתשמו םיארוקל תועש 24 ןימזו
וא קפסהמ הלבוה ןמז ,םירפסה תונח לש החיתפה תועשב
.תירוביצה היירפסה לש החיתפ תועש וא ןסחמה  םיל"ומה לצא הנפמה תדוקנ
םידחואמ םלועב םיל"ומה תיברמ ויה םייתנש ינפל דע
הידמה יכ ששח ךותמ םיינורטקלא םירפסל םתודגנתהב
םיטסקטה לש תבחרנ הקתעהל איבת תילטיגידה
תוחפ ינפל התיה הנפמה תדוקנש תויהל לוכי .םיינורטקלאה
ינורטקלאה ורפס יכ ררבתה רשאכ ,הנשמ
הכז , גניק ןפיטס יאקירמאה רפוסה לש Riding the Bullet
יקרפ לש תודרוה יפלא תואמ ,טנרטניאב הליגר יתלב החלצהל
24 ךות ל"ומה לש טנרטניאה רתאב ומשרנ ינורטקלאה רפסה
הז עגרמ ,(דבלב דחא רתאב םיקרפה לש תודרוה 400,000) תועש
ןדיעל רושק םהלש דיתעה יכ וספתו םהיניע תא םיל"ומה ופשפש
.ספדומה ןדיעה וא חרקה ןדיעל חרכהב אלו ילטיגידה
םיקהל הרהמ "לבונ דנא סנראב" עודיה ל"ומהו םירפסה תונח
םירפוסלו םיבתוכל העיצמה םיינורטקלא םירפסל השדח הביטח
35% ) םיינורטקלא םירפס רובע רתוי םילדגומ םילומגת םיעודי
. םילומגת %20 דע %15 לש עצוממ תמועל םילומגת  שמח ךותב עיגי םיינורטקלאה םירפסה קוש :תויזחתו תוכרעה
.רלוד דראלימל-ל םינש
םיינורטקלאה םירפסה לש הריהמה תובחרתהה ףקיה לע
הנורחאה הנשב ומקוהש םילטרופ תורשע םתוא ודיעי טנרטניאב
םיינורטקלא םירפס לע עדימה זוכירו ןוגרא ךרוצל קר
לטרופה יכבנב קימעמ ןויע . (http://ebooks.searchking.com)
םירפס רבכ םימייק תעד םוחת לכב טעמכ יכ הלגמ
.תיעדמ תורפס דעו הפי תורפסמ םיינורטקלא

םינש שמח ךותב יכ הפוצ "ןשייקינוימוק רטיפוי" רקחמה תרבח
תאירקל קרו ךא םידעוימה םירישכמ ןוילימ 6.5כ קושב ויהי
םיבשחמהו דיה ףכ יבשחמ דבלמ תאז .םיינורטקלא םירפס
תאירק תורשפאמה תונכות ןיקתהל ןתינ םהב םגש ,םיאשינה
לש תוריכמה רוזחמ םכתסי ,תיזחת התוא יפל .ולאכ םירתוכ
.רלוד דראליממ רתויב ,םינש המכ ךות ,םיינורטקלא םירפס
איה איה PALM -ה ירישכמב המוצעה היילעה יכ קפס ןיא
םירפסה לש םתוחתפתהל תירקיעה הפיחדה תא הנתנש
םינורטקלאה

םירפס) םיינורטקלא םירפסל םויכ םיקוקז PALM ה ילעב יכ
.PALM ה ירישכמ לש לדוגל םימיאתמה (ץעי תורפס וא םיינכט
http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A57156-
2000Dec27.html  םירפסה לש םייגולונכטה לש םיטרדנטסה תייעב
םיינורטקלאה
רחשמ דוע ונל תועודיה תוכרובמה תויתרבחה תולועפה תחא
םירקמב רשא) םירבחל םירפס תלאשה אוה השדחה הירוטסיהה
רפס לשמל , אורקל תמייס : (רפסה תא ךל וריזחי אל םג םיבר
(םינקתשה רזנמב וא) תיבה רה תורהנמב דנוב סמיי'ג לע קתרמ
ןופצמ תופיקנ םע וא) תויעב ילב ,ול ליאשהל רבחל תחטבהו ,
רפסה יפד לע ךמש תא תמתוח וא טעב תמתח (רפסה לרוגל
.החפשמ ינבל וא רבחל ותוא תרבעהו
רבתסמ ,טושפ ךכ לכ רבדה ןיא ,םיינורטקלא םירפס לש הרקמב
םירפס יגוס לש םייגולונכט םיטרדנטס הרשע תוחפל שי יכ
רישכמ תיבב ןיא ךירבחלש תויהל לוכיו םיילטיגיד/םיינורטקלא
לע ינורטקלאה רפסה לש טרדנטסה תא אורקל לגוסמה
לש םתליפנו םתיילע"
הרודהמב רבכמ אל אצי רשא "לארשיב תולשממ ישאר
.תינורטקלא
MICROSOFT לע ססובמה יגולונכט טרדנטס םויכ םייק
,שיו Rocket eBooks ארקנה טרדנטסה ונשי דגנמו ,READE
לש PDF גוסמ םיצבק לע ססובמה יגולונכט טרדנטסה ,ןבומכ
םירפס לש יגולונכט טרדנטס םג ונשיו ACROBAT
יחתפמ ןיב ,השעמל , PALM ינובשחמב האירקל םיינורטקלא
ךא ,חטשב תודבוע תריציל הטקש םלוע תמחלמ שי םיטרדנטסה
תונחמה שי .הבורקה הפוקתב דחא טרדנטס היהיש םינמיס ןיא
ינשה הנחמהו , דחמ היפתושו טפוסורקימ תצובק םה םיירקיעה
Rocket ארקנה טרדנטסה םע דחי ,PALM ה ינובשחממ בכרומ
ןיא ,יביטמיטלואה טרדנטסה לע תורחתב יכ ןייוצי ,eBooks
אוהש ,Rocket e-Book טרדנטסה לש םיגשיההמ םלעתהל
םע םיידועיי םיינורטקלא האירק ירישכמ לש טרדנטס השעמל
. םיינורטקלא םירפס לש תונעטנ "תוינסחמ"ו הליעי הגוצת
http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A57156-
2000Dec27.html

םירפסה לש יגולונכטה טרדנטסה לע ףסונ הרחתמ
היגולונכטב רשא , SoftBook reader אוה םיינורטקלאה
םירפסה לש הגוצתה יכסמ לש ךרד תצירפל איבה תמדקתמ
םיספדומ םירפס רשאמ רתוי בוט םיארנה ,םיינורטקלאה
.רתויב ההובגה תוכיאב
http://www.bookbooters.com/eBooks.asp

רחבמ םויה םיעיצמ FRANKLIN ןוגכ םייעוצקמ םיל"ומ
תועצמאב (האופר ירפס ןוגכ) תיעוצקמ תורפס לש םישרמ
.טנרטניאב הדרוהל םינתינה םיינורטקלא םירפס

ינותנ י"פע ,http://www.franklin.com/estore/download
םפקיהו םוי לכ םיינורטקלא םירפס לש תודרוה יפלא שי ל"ומה
קפסמ םיארוקה לע לקהל ידכ .םוי לכ םיזוחא תורשעב לדג
םירפסה תאירקל תידועיי תינורטקלא הארקמ ל"ומה
םירפסה תא רומשל לוכי ארוקה . ילטיגידה םנוסחאלו
תרוצב םתוא רומשל וא ישיאה בשחמה יבג לע םיינורטקלאה
ןורתפה ,("תינורטקלא תינסחמ" ומכ) תוינורטקלא תויסיטרכ
Book Cards ארקנ ארקנ םירפסה תינסחמל ל"ומה לש
.(ןמקסיד לדוגב) ןטקומ יטפוא ארוקל םימיאתמה


 םיינורטקלא םירפס תצפהב הלועפ ופתשי טפוסורקימו ןוזמא
, זרכוה םיינורטקלאה םירפסה לש תונחמה יתש ןיב תורחתב
שי םתאירק ךרוצלש םיילטיגיד םירתוכ ץיפת ןוזמא יכ הנורחאל
לבונ דנא סנראב םג ;טפוסורקימ לש Reader תנכות ןיקתהל
.טפוסורקימ םע הלועפ תפתשמ

לע םכסהל ועיגה "ןוזמא" תוריכמה רתאו "טפוסורקימ" תרבח
ךרוצלש םיילטיגיד םירתוכ רוכמת ןוזמא :הלועפ ףותיש
תנקתהב ךרוצ היהי די ףכ יבשחמ וא םיבשחמ יבג לע םתאירק
.טפוסורקימ לש Reader-ה תנכות

הלודגה הרחתמה םע םכסה 2000 תנש ףוסב המתח טפוסורקימ
םירתוכ רואל האצוהה ץיפת ויפל ,"לבונ דנא סנראב" ,ןוזמא לש
,ליבקמב .הלש הנכותה ידי לע האירקל םינתינה םיינורטקלא
םירפסה םוחתב טפוסורקימ לש הלודגה הרחתמה
איה יכ הרסמ ,(Adobe) "יבודא" תרבח ,םיינורטקלאה
תינרצי ,(Glassbook) "קובסאלג" תרבח תא שוכרל תנווכתמ
תאירק תרשפאמ יבודא םג .םיינורטקלא םירפס תגצהל תונכות
,Acrobat Reader ,הלש הנכותה תועצמאב םיינורטקלא םירפס
.לבונ דנא סנראב םירפסה תונח םע הלועפ תפתשמ איה םגו
http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&id=18212&p
ath

ינפל המקוה טפוסורקימב (רצומה ארקנ ךכ) קוב-יאה תצובק
דבועש ילארשי ,יבוקעי םרוי אוה הלש חותיפה להנמו ,יצחו הנש
הנכות םיחתפמ ונחנא" .לטאיס ,דנומדרב טפוסורקימ הטמב
םיאתמש םיוסמ טמרופב םירפס אורקל שמתשמל רשפאתש
םירפסה תא רצייל ל"ומל רשפאתש תרחא הנכות ,רישכמל
טנרטניא ירתאב ולעפויש ,םיתרשל תיתשת םגו ,הזה טמרופב
תא וללה םירתאב תונקל ולכוי םישלוג .םירפסה לע ונגיו
.יבוקעי רמוא ,"םתוא ןועטלו םרובע םלשל ,םירפסה
תופסונ תורבח הפתיש איה ,טפוסורקימ לש םיחותיפל רבעמ
תא גיצהל לגוסמש רישכמל ךבוסמ םש - תידועיי הרמוח חותיפב
שמתשהל רשפא ,ףסונב .ינורטקלאה רפסה ,ויבג לע םירפסה
בשחמ) יס.יפ-טקופ יבג לע םגו ,ליגר בשחמ לכ יבג לע הנכותב
,טסקטה גצומ ובש ,ךסמה .(טולייפ םלאפ לש לדוגב רבד לכל
.םידומעה יבג לע ןמסלו בותכל רשפאמש ,עגמ ךסמ אוה
.שאלפ גוסמ ןורכיז יסיטרכ תועצמאב רישכמל םינעטנ םירפסה
םה .יארשא סיטרכ לש ולדוגמ תיצחמכ םלדוגש םיסיטרכ הלא
-הגמ 340 דע ליכהל םילגוסמו ,ינורטקלאה רפסה ךותל םיסנכנ
רשפאמש ,ןגומו סוחד טמרופ החתיפ טפוסורקימ ,םייתניב .טייב
-ש איה תועמשמה .טייב-וליק 300 ךותב םלש רפס סינכהל הל
ינורטקלאה רפסה .םירפס ףלא קיזחהל םילוכי טייב-הגמ 340
םירפסה תא דירוהל ידכ ,טנרטניאל רבחתהל ,ןבומכ ,לגוסמ
,יטקפמוקו דחוימ קשממב דיוצמ אוה .טנרטניאה ירתאמ
ךותב טוונל ,הרוחאו המידק ףדפדל :לכה תושעל רשפאמש
ןיטקהל ,םינעטומה םירפסה תמישר ךותבו רפסה לש ןכותה
רקרמל ,םיילוש תורעה ףיסוהל ,(טנופ) ןפוגה תא לידגהלו
לע תושעל םתיצרש המ לכ ,רוציקב .קוחמלו שקשקל ,טסקט
ףרוצמ רפסל .ותוא רעכ ל ילב אל םינפ לכ לע ,םתלוכי אלו רפסה
לש עגמה ךסמ לע רייצלו ןמסל ,בותכל רשפא ותאש ,יטסלפ טע
.רפסה

הנש לש הללוס ייחל עיגהל איה טפוסורקימ לש הרטמה
םויכ ךא ,םירתוכ 10,000 ליכהל לגוסמ היהיש ןורכיז סיטרכלו
םדקתמה סיטרכהו ,תועש 20-10 לכ השדח הללוסב ךרוצ שי
.םירפס ףלאמ רתוי אל קיזחהל ,רומאכ ,לוכי םויכ רתויב
חוטבו ,רפסה לש הנפצהה לע ךמוס אל אוה יכ ,ןעוט יבוקעי
,הרורב הרוצב רמוא ינא" .התוא ץורפיש רקאהה אוביש
תא ץורפל ולכוי םירקאהו ,הנכותב םינגומ וללה םירפסהש
אל הז .תישפוח הדרוהל תשרה יבג לע ץורפ רפס םישלו הנגהה
תחקל והשימ לוכי ,הדימ התואב .ונממ םידרח ונחנאש םויאה
המצע הנפצהה ךרד תא לבא .םיקתוע ץיפהל ותוא םלצל ,רפס
היהי דרפנב רפס לכ ץורפל ץמאמהש ךכ ,ץורפל לכוי אל אוה
םהש יפכמ רתוי םילוז הרקמ לכב ויהי םירפסה .םלתשמ יתלב
."תעכ םיינורטקלא דומיל ירפס :האבה הנשב
רפסה תא שוטנל וטילחה ב''הראב תואטיסרבינוא רפסמ
םיינורטקלא םיטסקט תועצמאב דומיל תבוטל ןשוימה

הז תירבה תוצראב להנתמה ,תילוהינ הלכלכל שקובמה סרוקה
תליחתמ לחה .יתוהמ יוניש רובעל דמוע ,ןפוא ותואב הנש 20
,ודמלי דציכ רוחבל םידימלתה ולכוי ,האבה םידומילה תנש
.יפ.יא תועידיה תונכוס תחוודמ

דומילה ירפס קושש םינימאמ םיל"ומהו הימדקאה ישנא
םיטסקט .הריבכ החלצה רוצקל יופצ םיינורטקלאה
הרודהמה רשאמ ,ןוכדעל רתוי םילקו םילוז םנה םיינורטקלא
ריינה יבג לע תספדומה

יכ ,םינעוטה םיבר םנשי .הנעמ אלל ןידע תוראשנ תובר תויגוס
.ישחומה רפסב העיגנב ךורכה גונעתה תא ףילחהל ןתינ אל
לע גצומה רמוחה תנבה תמרל עגונב תולאש רפסמ תולוע ,ףסונב
.ספדומה רמוחה תמועל ,בשחמה ךסמ

ומכ תואטיסרבינואב םיבר םידימלת ושגפי ,האבה הנשב
75 -כו ,השדחה םידומילה תקינכטב ןואט 'גרו'ג וא דראווראה
ףסונב .םתרוצ תא תונשל םידמוע דומיל ירפס לש םירתוכ
לע עיבצהל ןתינ ,דומילה יצבק לש ידיימה ןוכדעה ןורתיל
לש ויתועידי תא םיביחרמה ,םיקניל תפסוה ומכ תונורתי
.םייתושדח וידוא יצבוקל ותוא םיחלוש ףאו דימלתה

תועצמאב לכה טעמכ תושעל םיגהונ םויה לש םידימלתה"
תטיסרבינואב היגולוכיספל 'פורפ רמוא ,"םהלש אשינה בשחמה
.םיינורטקלאה םיטסקטה תטישל רובעל ןווכתמה ,סטסו'צסמ
רחאמ ,םיילאיטנדוטסה םייחה ינפ תא הנשי ינורטקלאה רפסה"
םתושרל ריבעיו ,רתוי בר עדימ םע םהלש שגפמה תא םיצעיש
."תוירחא לש רתוי הבר הדימ

םיטנדוטס דומלל םייתנש ינפל םינושאר תונויסינ
היגולוכיספב אובמ יסרוק , תויאקירמאה תואטיסרבינואב
ורתכוה טנרטניא יססובמ םיינורטקלא דומיל ירפס תועצמאב
היגולוכיספל אובמה יסרוקב יוסינהו םושייה לע חוויד . החלצהב
:האבה תבותכב אורקל ןתינ ,
http://www.ihets.org/learntech/distance_ed/fdpapers/19
98/54.html

םירפס יפלכ םידימלתו םיטנדוטס תודמע לע םירקחמ
םיינורטקלא
http://www.futureprint.kent.edu/articles/wearden02.htm  דומילה תותיכב םיינורטקלא םירפס
םירפס םהבו םיטוקלי םע ס"היבל םיבחסנ לארשי ידלי דועב"
ןפיב םידליהש ירה" ,"ג"ק 17 ףאו 15 ,12 לקשמב תורבחמו
תוצא יפיטח המכו 'ץיוודנס ,ינורטקלא רפס םע ס"היבל םיכלוה
חתפת יאדווב ךכ ,"דבלב דחא םרגוליק לכה ךסבו ,הקספהל
ומייתסיש דעו .םייתנש דועב ךורעתש ,ריקחתה תא ןייד הנליא
וכלי ותאש ,רבודמה ינורטקלאה רפסה .רבסה טעמ ,תומוסרפה
םצעב היהי ,תורופס םינש דועב רפסה תיבל ןפי ידלי לוכיבכ
לכ תא גיצהלו ליכהל לכויש ,יעבט רפס לש לדוגב ילטיגיד רישכמ
-רחא םג ילואו ןוכיתה םויס דע ,תועוצקמה לכב דומילה ירפס
אוהו ,םידומיל תנש לכב תחא םעפ ופילחי ולש תוללוסה תא .ךכ
.יאנפה תועשל ,םיצלמומ האירק ירפס יפלא המכ םג ומע אשי
םירועישה לע ונעי םגו תיבה ירועיש תא םג וב ולבקי םידימלתה
.רישכמ ותוא יבג לע

םירפס סנכיהל ולחה ב"הראב םיליגרה רפסה יתבל םג
תיכוניח המזוי תמייק , אמגודל הדירולפב . םיינורטקלא
הדעונש , Florida Digital Textbook Initiative םשב תינשדח
רפסה יתבב םיליגרה דומילה ירפס לכ תא הגרדהב ףילחהל
ןהו םיאשינ םיבשחמ יבג לע ןה , םינורטקלא םירפסב הדירולפב
) םיינורטקלא דומיל ירפסל םיידועיי האירק ירישכמ תועצמאב
. (EBOOKS READING DEVICES
http://www.publishing.about.com/arts/publishing/library
/weekly/aa072200a.htm>

?םידלי םיפידעמ המ
ןיינע ימוחתו תויוכיא םיגציימ םידליל םיינורטקלא םירפס
םירפסה . הנשל הנשמ הלוע תיפארגה םתוכיאו םייביטקרטא
הקיפרגו תוביהרמ תויצמינא םיללוכ םידליל םיינורטקלאה
םירקס .םיליגרה םידליה ירפסב הקיפרגה לע הלועה תיתוכיא
אלל , םידליה תיברמ יכ םילגמ תונורחאה םינשב וכרענ רשא
םיביהרמה םיינורטקלאה םירפסה תא םיפידעמ , ללכה ןמ אצוי
יתב ינשב ךרענש יוסינב . םירפסה ינפ לע םייביטקארטניאהו
שמתשהלו רוזחל רפסה תיבב םידליה וברס , הדירולפב רפס
םירפסה םע יוסינה םותב םיספדומה דומילה ירפסב
.םיינורטקלאה
http://www.tumblebooks.com/indexwf.html  םיינורטקלא םירפס לש תוירוביצ תוירפס
תויונחב וא טנרטניאב שוכרל םיבייח ינורטקלא רפס לכ אל
םיינורטקלא םירפס תותשר חתפתהל תוליחתמ , םירפסה
(http://www.netlibrary.com) NETLIBRAY ןוגכ הלאשהל
םירפס 4000 לעמ רבכ םיללוכ םיינורטקלאה םירפסה יפסוא
.היוטנ דיה דועו םיילטיגיד

רבכ ולחה , םיינורטקלא םירפס לש בחרנה ןווגימהו עפשה חכונ
םירפס תורוקיב םהבו םינווכמ עדימ ימוסרפ רואל תאצל
http://www.ebooks-) םיינורטקלא םירפס לע תורפס תוריקסו
. (for-sale.com

םיינורטקלאה םירפסה לש אבה רודה
ויהי םיינורטקלא םירפס לש אבה רודהש איה תיזחתה
ןוכדע יזכרמל תירלולס וא תיטוחלא תרושקתב םירבוחמ
םג ולא םימיב החתיפ תיאקירמא הרבח .םיל"ומה לש םייזכרמ
םכחותמ ינורטקלא ןורתפ ,INK-2.00 ארקנה ינורטקלא ריינ
.דחיב ךורכל ,השעמל ,ןתינ םתוא םיקיקדו םישימג םיכסמ לש
תויתואה תגצה תרוצ תא שארמ תנכתל ןתינ , ינורטקלאה ריינב
םייטנגמ תודשמ בכרומ ינורטקלאה ריינה .היצולוזרהו לדוגה ,
דיתעל עגונש המ לכב הכיפהמ ללוחל יושע אוהו םיינורטקלאו
.םיינורטקלאה םירפסה
http://www.eink.com/technology
http://www.bell-labs.com/news/1999/october/12/1.html EBOOKS -הו לארשי
:םיינורטקלאה םירפסה קושמ דקפנ אל לארשי לש המוקמ
תרבח ,םילודגה םיינורטקלאה םיל"ומה דחא לש חותיפה זכרמ
דציכ דומלל ןתינ הרבחה לש רתאב: םילשוריב אצמנ , רהווסרוו
םירפסל לטרופ הליעפמ םג הרבחה , ינורטקלא רפס קיפהל
, ךוניחה ימוחתב םיילטיגיד םירפס יפלא ללוכה םיינורטקלא
םילכ םג ללוכ רתאה . ( TEXTBOOKS) דומיל ירפס ללוכ
. ישיאה בשחמה יבג לע םיינורטקלאה םירפסה לוהינל
http://www.versaware.com/home.html
http://www.ebookcity.com םיינורטקלא םירפס לע םיפסונ עדימ תורוקמ
םירתאו עדימ תורוקמל ףיקמ סקדניא - םיינורטקלא םירפס
http://www.imcpl.lib.in.us/ebooks.htm
http://www.biblio-tech.com/html/e-books.html

טנרטניאה יבחרמב םיינורטקלא םיטסקטל סקדניא
http://harvest.rutgers.edu/ceth/etext_directory

םיגוס י"פע םיינורטקלא םירפס לע לטרופ/עדימ יזכרמ
http://www.ebookad.com
http://www.ebookmall.com
http://www.ebookconnections.com/Eclectic%20Reader/r
unningriver_reader.htm
http://www.ebooknet.com
http://www.ebookpalace.com

לכב םיינורטקלא םירפס תריכמל , טנרטניאב םירפס תויונח
תופשה
http://www.ebooks-ebooks.net/index2.htm
http://www.ebooks.com

EBOOKS ירפס לש םימדקתמ םייגולונכט םיחותיפ
http://www.prweb.com/releases/2000/11/prweb19881.asp
http://news.cnet.com/news/0-1005-200-4640586.html

םינותנ ינבמ ןיב תוירושיק ) דיחא הנכות טרדנטס תריציל ןויסינ
םיינורטקלא םירפסל (
http://www.oasis-open.org/cover/openEbook.html

םויכ םיאירק רתוי תויהל םיכפוה םיינורטקלא םירפס
http://www.zdnet.com/products/stories/reviews/0,4161,2
660997,00.html
http://www.zdnet.com/anchordesk/story/story_4435.htm
l
http://news.cnet.com/news/0-1005-200-3924494.html
http://www.ebook-gemstar.com

עדימ זכרמ ADOBE - לש םיינורטקלאה םירפסה
http://www.adobe.com/epaper/ebooks

תרבח לש םיינורטקלאה םירפסל תמדקתמ הנכות חותיפ
ADOBE
http://news.cnet.com/news/0-1005-200-4640586.html

ROCKET E-BOOKS - ינורטקלאה רפסה לש טרדנטסה
תיעוצקמ הכרעה
http://www.epinions.com/cmhd-PDAs-All-
Rocket_eBook

הדרוהל םיינורטקלא םירפס ףסוא
http://download.cnet.com/downloads/0,10150,0-10047-
106-0-1-3,00.htmlרבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו