םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

קוריב םייחה
םינקתימ ,םיכילהת ,תונקת :היישעת יכפשב לופיט
םיילק םייח 'גינא :תאמ
2000 תנש 71 ןויליג ,היישעתו תונוכמ


יאוול ירצומ תקפהב םיכורכ יתיישעתה רוצייה יכילהת
תונימז תויצפוא יתש תומייק .םייתיישעת םיכפש - םיילזונ
בויבה תשרל תורבחתה :וז תלוספ קוליסל םילעפמל
,םגא ,לחנ ןוגכ ,יעבט םימ ףוגל הרישי המרזה וא ,תינוריעה
הניא ,הפירשו שוביי ,תישילש תורשפא .םוהת ימ רגאמ וא םי
םג אלא ,תוהובג תויולעב קר אל הכורכ איה יכ ,תישעמ
.ריווא םוהיז - לופיטל רתוי דוע השק עגפמ תריציב
רושיא תלבקב תונתומ תונימזה תונושארה תויורשפאה יתש
םיכפשב לופיטב ךורכ הז רושיא .תונוממה תויושר הלש
םיטרפמה םינקתב הדימעבו ,םידחוימ םיילעפמ םינקתימב
.םיברה תושרל המרזהל םירתומה םיכפשה ביט תא דואמ
רזעה יקוח ,תילפיצינומה בויבה תרנצ ךרד קוליסל עגונב
יתלב היישעת יכפש תמרזה םירסוא 1981 תנשמ םיינוריעה
תא בר טוריפב םירידגמ םה .תירוביצה תרנצל םילפוטמ
םיקלדו טפנ ,ןיזנב ןוגכ) וז ךרדב קלסל רוסאש םירמוחה
םיריעז םיזוכירב םלוא ךכב םירתומה הלא תאו (ללכב
,היינשה הפולחה .(רטילל םרג 0.1 דע ,לשמל ,לכאמל םינמש)
תפוקתמ דוע םימייקש םיקוח יפ לע הרוסא ,עבטל רורחש
.טדנמה
,תימוקמה תושרה לע תלטומ םיינוריעה רזעה יקוח תפיכא
תלטומ םימה יבאמש תוכיא לע הרימשל קוחה תפיכא וליאו
,לעופב .תואלקחה דרשמל ךיישה ףוג ,םימה תוביצנ לע
רפסמ ינפל דע ופכאנ אלש טעמכ הלא םיקוח ,תונוש תוביסמ
םהיכפש קוליסל םיישקב ולקתנ אל םילעפמה בורו ,םינש
.םרובע יתועמשמ תואצוה רוקמ הוויה אל רבדהו

רזעה יקוח לש "קבמק"ה
קוליסש ךכ ידכ דע ,הצקל הצקמ הנתשה הז בצמ םויכ
רוצייה תויולע ללכב "םידבכ"ה םיפיעסה םע הנמנ םיכפשה
דע ,לעפמה םוקימל עירכמ הכ לוקיש הווהמ הז אשונ .ץראב
הביבס תעלב הירפירפל זכרמהמ םירבוע םיבר םילעפמש
ךילהת .תונכשה תוצראל םירבוע ףאו ,רתוי "תיתודידי"
ליחתה םיקוחה תפיכאו םייתיישעתה םיכפשה לע חוקיפה
.רושעכ ינפל הביבס התוכיאל דרשמה תמקה רחאל קר לעופב
תויושר תרגסמב הביבסה תוכיאל תודיחיה ונגראתה ,ךשמהב
.םיקסע יושירל תוקלחמה םע םואיתב תולעופה תוימוקמה
,םילחנהו םימה ףגא תא םיקה םג הביבסה תוכיאל דרשמה
לש םימה יבאשמ םוהיז תא ליעפ ןפואב עונמל ותמישמש
םיאשונ דרשמה יצמאמש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב .הנידמה
ןיידע ןבומכ ךא ,התחפ םימה יבאשמל םימהזמ תרידחו ירפ
.תקפסמ הדימב אל
קשמ תורדרדיה םע תפסונ הפיחד הלביק םיקוחה תפיכא
םיכפש רוהיט ינוכמב םירהוטמ םיכפשה בור יכ ,םימה
םיימיכ םירמוח תוחכונ .יאלקח שומישל םיבשומו (םיש"טמ)
קוריפל םינתינ יתלב םהש הלא .רוהיט יכילהת תבכעמ
םיווהמו יאלקח שומישל םיכפשה תבשהב דרטמ םיווהמ
,שדח בצמ אופיא רצונ .הפיכאה תא םיצירממה םימרוג
ןיב םה ,הנש 20 רבכ םירפסב םימייק השעמלש רזעה יקוחש
.ץראב יתיישעתה רזגמ לע םויכ םילחה םיבושחה םיקוחה
ירה ."םואתפ" הרק המ ןיבהל םישקתמ םיבר םיניישעת
אלל ולעפ םימהזמה םילעפמה ,דימתמו זאמ ויה םיקוח
םילודג םימוכס עיקשהל וישכע םיחרכומ המלו ךיא ,הערפה
םירמוא המ ?םיילעפמ םדק לופיט ינקתימ םיקהל ידכ דואמ
שי לכ תישאר ?םהיתושירדב דומעל ךיא ?הלאה םיקוחה
ינקתימ לעפמ לכ ךותב םיקהל םיבייח .סונמ ןיאש תעדל
םיכפשה תא םיאתהל םתרטמש םיכפשב לופיט-םדק
םילעפמ םה הלא םינקתימ .תירוביצה תשרל המרזהל
העקשה ןה םהב תשרדנו ,רבד לכל םיריעז םייכילהת
יכפש - םלגה רמוח לש תויתייעבה גוס יפל) תיניצר תינושאר
שרדנה לופיטה תולע .םיפטוש לועפתו הקזחא ןהו (לעפמה
םילעפמש םירקמ שיש דע ,תיטירקו תיתועמשמ הכ איה
םייתביבס םיקוח ילעב תוצראל ףאו םירוזאל רובעל וצלאנ
םג תויתביבס תוביסמ םילעפמ תריגה ךילהת .רתוי םישימג
וא תיניטסלפה תושר היחטשל םירבוע םילעפמו ,ונלצא םייק
.ןדריל

תושורד תויוכיאו רזע יקוח תונקת
םימ יפוגל םייתיישעת םיכפש קוליס לש הפולחהש רחאמ
םיטעמה םילעפמהו ,דוע תמייק הניאש טעמכ םייעבט
וא הרדח לחנל וא ןושיקה לחנל םיכפש םימירזמ ןיידעש
יוניפב ןודנ ,םיתחופו םיכלוה - תרניכה ןגאל וא ןוקריל
.תינוריעב בויבה תשר - הצופנה ךרדב תילזונ תלוספ
רוציל איה םייתיישעת םיכפשב לופיטה ינקתימ תרטמ
לש םינקתהו םיקוחה תושירד רחא םיאלממה םילזונ
תוימוקמה תויושרל המגודל רזע קוח דחוימבו ,תויושרה
.1981 - ב"משתה - (בויבה תוכרעמל היישעתה יכפש תמרזה)
םייתיישעתה םירמוחה לש זוכירהו ביטה תא עבוק הז קוח
.תירוביצה בויבה תשרל המרזהל םירתומה םיכפשב םינושה
"םיקיזמ םיכפש תמרזה רוסיא" םה םייטנוולרה םיפיעסה
:(דבלב תיקלח איה המישרה) ןלהלכ ןורקיעב םירדגומה
,םרופורולכ ,ירולכ-הרטט ןמחפ ןוגכ ,םיסיממ ,טפנ ,ןיזנב
.דירולכ ןליתמ
וא (תיצמוח) 6.0 -מ הכומנ(pH) הבגה תלעב תילזונ תלוספ
.(תיסיסב) 8.0 -מ ההובגה
תא רוצעל םייושע התומכבו לדוגב גימצ רמוח וא םיקצומ
ןוגכ ,רוהיטה ךילהת תוניקתב תוערפהל םורגל ךכבו םתפירג
יבבש דוביע לש תויראש ,טלפסא ,"ןוניס תגוע" תויראש
.המודכו תכתמ יקלח ,היישעתב
רטילל ג"מ 100 לע הלועה ללוכ זוכירב לכאמ ינמש
.יחמצ ןמש ,בלח ,יחהמ םינמוש ('טל/ג"מ)
ךותיח תונוכמל ילרנימ סיסב לע םינמוש וא ילרנימ ןמוש
םיביצי םיפיחרת םירצויה ,"סיסב ןמש" םינוכמה ,םילכ
.'טל/ג"מ 20 לע הלועה זוכירב ,םימב
20 לע הלועה זוכירב דינאיצ תובוכרתו (CN) םידינאיצ
.'טל/'ג"מ
הלועה זוכירב םיסמומ אל םילרנימו םיינגרואנא םיקצומ
.'טל/ג"מ 3,500 לע
'טל/ג"מ 1,000 לעמ םיפחרמ םיקצומ ללכ
-ל לעמ (כ"חצ) תימיכ ןצמח תכירצל םימרוגה םירמוח
.'טל/ג"ש - 2,000
זוכירה לעמ Cl -כ רטיל/ג"מ 200 -ב הלועה םידירולכ זוכיר
.לעפמל םיקפוסמה םימב
.'טל/ג"מ 1 לע הלועה זוכירב דירואולפ
'טל/ג"מ 1 לע הלועה זוכירב "םישק" םינוכמה םיטנגרטד
.'טל/ג"מ 40 לעמ "םיכר" םיטנגרטדו
'טל/ג"מ 3 -ל לעמ םילוזרקו םילונפ
.תוחלמת וא םירזחומ רוריק ימ

ןלהל טרופמכ םירמוח םיכפשה וליכי אל ,ליעל רומאל ףסונב
.םדיצל םימושרה םיזוכיר הלע םילועה םיזוכירב

םיכפשב םירתומ םיזוכיר :1 הלבט

זוכיר
(רטילל/ג"מ)
רמוח
5.0
ץבא
0.25
(ךינרז) ןסרא
3.0
ןורוב
0.50
םוילירב
0.50
םוידנו
25.0
ןרמח
0.05
ףסכ
0.005
תיפסכ
0.25
םורכ
0.3
םויתיל
0.05
ןדבילומ
1.0
ןגנמ
1.0
תשוחנ
1.0
לקינ
0.05
םוינלס
0.25
תרפוע
0.05
םוימדק
0.25
טלבוק


םיכילהת
ינקתימ תרגסמב היישעתה יכפשב םיירקיעה לופיטה יכילהת
:ןלהלכ םה םיילעפמ לופיט-םדק
הפחרה ,ןוניס ,עוקיש :ינכמ-יזיפ לופיט
םיסיסבו תוצמוח לורטינ :ימיכ לופיט
זוכירו הכמסה
יודיא
הפירשו שוביי

םירוסאה םיביכרה תא דירפהל ינכמה-יזיפה לופיטה תרטמ
הפחרה וא ןוניס ,עוקיש יכילהת ידי לע ,בויבה תשרל המרזהל
תונוכתה לע םיססובמה םיכילהת ידי לע וא ,("היצטולפ")
ידירפמ איה ךכל המגוד .םיכפשה יביכר לש תונושה תויזיפה
תנחת ,ךסומ לכב םינקתומה ("ןמוד תודוכלמ") םינמושה
ידכ םינמושה תא דירפהל םתרטמש ,'וכו תונוכמ רדח ,קלד
.קוחה יפל תורתומה תויפולח םיכרדב םקלסל

םינקתימ
:םה ינכמ-יזיפ לופיטל םיירקיעה םינקתימה
םילעופה - ("ןמוש תודוכלמ"כ םירכומה) ןמוש ידירפמ
הגופירטנצב וא עוקישב
ןידע ינכמ בוגמ / סג ינכמ בוגמ - םיקצומ ידירפמ
תסורגו לוח ידירפמ
םהינימל םיננסמ
(םיפחרמהו םיקצומה תא דירפמ) עקשמ
(תוגופירטנצ) םיעקשמ ידירפמו םיימיכ םירוטקאיר
(DIFFUSED AIR FLOTATION) ינקיתמ - םיפחרמ
DAF


 3 רויא האר  2 רויא האר  1 רויא האר
 6 רויא האר  5 רויא האר  4 רויא האר

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו