םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

ינוידב אל עדמ
תיגולונכטוננה הכפהמה :תונדיתע
ימוחתניבה זכרמהמ ריכב רקוח - ןמטפואה ןורהא ר"ד :תאמ
*ביבא-לת תטיסרבינוא דיל תויגולונכט תויזחתו חותינל
םוידמ ,2001 ,76 ןוילג ,היישעתו תונוכמ

יללכ .1
היגולונכטוננה דיתע לע יפלד תיזחת .2
היגולונכטוננב תונוש תויוחתפתה רבדב תיזחת .3
היגולונכטוננל תורושקה תויזחת .4
םיפסונ םיחמומ ילאשמב ולבקתהש תויזחת .5

תויופצ היגולונכטוננה םוחתב תויתועמשמה תויוחתפתהה
לש ינומה רוציי תוברל ,האמה לש ןושארה רושעב שחרתהל
םיקרוס הבריק ינבמב ץופנ שומיש ,םייזאפ-וננ םירמוח
-ןפ לש הנבמ תרקב ,היצלופינמל ןהו הימדהל ןה (SPM)
םיבכורמ םירמוח חותיפ ,תימוטא המרב םיקצומב םייניב
וליפא ילואו ,םיירטמוננ םיביכרמ םע םיינגרוא יא וא םיינגרוא
םינקתה-ויבו ימצע-ןוגראב םירצונה םיינורטקלא םילגעמ
הקינורטקלא ימושייל

  םינבמ לש םושייו רוציי ,רקחמב תקסוע היגולונכטוננה
םיחטשמו לובג תובכש ,תוירלוקלומ תודיחי ,םייבחר ,םייתבכש
םיירטמוננ תורשעב םיליחתמה קוידו םייטירק םידממ ילעב
.ימוטא לדוג רדסל םדירויו
םימוחת לש היצרגטניאב תנייפואמ היגולונכטוננה תוחתפתה
,םיכילהת תסדנהב לחה ,םינוש םייסדנהו םייעדמ
.היגולויבב הלכו הימיכו ,הקיזיפ ,הקינורטקלאורקימ
תושדח תויגולונכט ןכו םינבמ רועזמ םוחתב תויוחתפתה
.םישדח םימושייל היגולונכטוננה םוחת תרגסמב ומדוקי
ןובשחב איבמה יסיסב רקחמ םג תמדקמ הז ןוויכל תוחתפתהה
,םיירחסמ םימושיי (ןיידע) םמצעלשכ םהל ןיאש רקחמ ינוויכ
היגולונכטוננל תומיאתמה היצקיפידומו ןויפא תוקינכט "ומכ
,תירלוקלומו תימוטא המרב הסדנה לש ןויערה ביבס תובבוסהו
תויצקנופל םינוש םיירלוקלומ םינקתה לש תונויער
וגשוה רשא תויעדמה תויוחתפתהל ףסונב .'וכו תוינורטקלא
תימושיי עוציב תלוכי תגשהל תוליבומהו תונורחאה םינשב
הבישח לש דואמ ןיינעמ ןוויכ םג םייק ,רטמוננה םוחתב
היהי ןתינ רשא תונוכמוננ ןונכתב תקסועה תימושיי תיטרואית
ידכל םוטא לע םוטא וא הלוקלומ לע הלוקלוממ ןתוא תונבל
(םייפוקסורקימ-תת םידממ םע) תוירלוקלומ תוכרעמ
.תויגולויבו תוימיכ תוטיש לע ססבתהב
:תוירקיע תושיג 3 -ב תנייפואמ תיגולונכטה תוחתפתהה
bottom-up -ה תשיג ,(הטמל הלעמלמ) top down -ה תשיג
.םינבמה לש ןויפא התשיגו (הלעמל הטמלמ)

היגולונכטוננה םוחתב תויזחת .1 הלבט

שומימה תנש
אשונה
יפלד
ינמרג
יפלד
ינפי


2003
2002
לש תוכומנ תוילעב ינומה רוציי תורשפאמה תויגולונכט
רטמוננ 10 דע 1 לדוגב םיקיודמ-הרטלוא תכתמ יקיקלח
2002
2003
םיביכרב ,תימוטא תבכשב לוכיאו היסקטיפאב ץופנ שומיש
הצחמל םיכילומ
2002
2003
לכב ירלוקלומ הנבמ לש הזילנאל MFA וא MTS -ב ץופנ שומיש
metsyS desrepsiD
2003
2003
לש דוביע תולקב תרשפאמה היגולונכטב ישעמ שומיש
םירטמוננ 10 -ל תחתמ יווק חוורמ םע תורוצת
2005
2005
1 ןיבש םוחתב הנבמ תרקב ךות םירמילופ דוביעל היגולונכט
רטמוננ 10 דע
2005
2005
תימוטא המרב ,קצומב םייניב-ןפ לש תונוכתו הנבמ תרקב
2003
2008
slatsyrc remylop-hgih ומכ) םירמוח זותניסל תוטיש חותיפ
סיסב לע ,תושדח תויצקנופ םע (םישלח-רפוס םירשק םע
תימוטאה המרב םירשק יגוס ןווגמ לש בוליש
2003
2003
ישיבגב םימגפ ןוקיתו תונויקינ-יא ץובישל היגולונכט
MTS תקינכט תרזעב ,ןוקיליס
2004
2007
םיליכמה םיינגרוא-יא וא םיינגרוא םיבכורמ םירמוח חותיפ
םירטמוננ תורשע דע םידדוב םירטמוננ לש לדוגב םיביכרמ
2004
2008
ןובלח-ינבמ לש תמלשומ הרקב תרשפאמה היגולונכט
םיידממ-תלתו םיידממ-וד
2006
2008
ןתוא םע תוביצי תולוקלומ) םייטמימ-ויב םינקתה חותיפ
םיביכרממ תויונב ךא ,תויגולויב תולוקלומ ומכ תויצקנופ
(םידיטפפ םניאש
2006
2010
םימשוימה (ןובלח ירוטסיסנרט ומכ) םינקתה ויב חותיפ
הקינורטקלאב
2008
2008
ךותב יאמצע ןפואב םיענה םיריעז םינקתהב ישעמ שומיש
םד ילכ
2008
2010
לש לולכשו םיעוציב רופיש תרשפאמה היגולונכט
תלתו םיידממ וד םינובלח יכרעמ םושיי י"ע ,םינקתה-ויב
םייתוכאלמ םירמוח לע םיידממ
2004
2012
ימצע ןוגרא תטישב םירצונה םיינורטקלא םילגעמ
(gnizinagro-fles)
2015
2015
םע ,תירלוקלומ המרב האירק/ןורכיז תרשפאמה היגולונכט
2mc/tibG 0001 -מ רתוי לש עדימ תלוביק
2018
2018
ןוגרא ,(gnilbmessa-fles) ימצע סוניכ לש תלוכי םע םינקתה
(gnirevocer-fles) ימצע םוקישו (gnizinagro-fles) ימצע
ירחא
2020
ירחא
2020
תויצקנופ ילעב םימזינגרוא זתנסל תורשפאמה תויגולונכט
ימצע לופכש היגולונכטוננה דיתע לע יפלד תיזחת
?יפלד תיזחת יהמ
תגשה לע תססובמה ,חווט-ךורא יוזיחל הטיש אוה יפלד לאשמ
םיבבס תרזעב תאז .םיחמומ תצובק ברקב תועד לש סוזנסנוק
לבקמ החמומ בבס לכב רשאכ ,םימיאתמ םינולאש לש םירזוח
תמדוקה ותבושת תא תונשל לוכיו םדוקה בבסה תואצות תא
2-3 רובעכ ריבס סוזנסנוק לבקתמ ללכ ךרדב) ותעד לוקיש יפל
.(הלאכ םיבבס
םירושקה םינוש םיאשונב תויזחת רפסמ וגצוי הז רמאמב
יפלד ילאמש ךותב ורתוא רשא ,היגולונכטוננב תויוחתפתהל
.םיפסונ תורוקמבו ,הילגנאבו הינמרגב ,ןפיב וכרענש םיפיקמ היגולונכטוננב תונוש תויוחתפתה רבדב תויזחת
םינשב ורענש הינמרגבו ןפיב יפלד ילאשמ ןיב האוושה
תורדוסמ תויזחתה .(BMFT ,1993 ,NISTEP ,1992 ) תונורחאה
2002 תנשב לחה ,ןמזה ריצ ךרואל יופצה ןתושממתה בצק יפל
.(1 הלבט) 2020 דעו היגולונכטוננל תורושקה תויזחת
(Loveridge et al, 1995) הינטירבב ךרענש יפלד רקס ךותמ
ןונגנמ תוברל) עדימ ןוסחאל ירלוקלומ דודיק חותיפ
2005-2009 (הביתכ/האירק   
תודיחי תולוקלומ םוקימ לע םיססובמה םינקתה חותיפ
לשמל) םיריעז םינבמב (addressing single molecules)   
2005-2009 (עדימ ןוסחאו דוביע תורטמל   
לדוגב תורוצת ילעב הצחמל םיכילומ םיביכרב ץופנ שומיש
תוינורטקלא תוכרעמב רטמוננ 100 -מ תוחפ לש   
2000-2004    
וננ תלקסב דוביע תוטישו םירמוח תסדנהב תומדקתהה
םיביכר לש םושיי תונווכב םייתועמשמ םירופישל הליבומ   
לש םידממ ילעב םיירמילופו םייתכתמ ,םיימרק   
2005-2009 רטמיטנס   
תויוחתפתההש איה וללה תויזחתב ןויעמ תטלובה הנקסמה
רושעב שחרתהל תויופצ היגולונכטוננה םוחתב תויתועמשמה
,םייזאפ-וננ םירמוח לש ינומה רוציי תוברל ,האמה לש ןושארה
ןהו הימדהל ןה (SPM) "םיקרוס הבריק ינבמ"ב ץופנ שומיש
המרב םיקצומב םייניב-ןפ לש הנבמ תרקב ,היצלופינמל
םע םיינגרוא יא וא םיינגרוא םיבכורמ םירמוח חותיפ ,תימוטא
םיינורטקלא םילגעמ וליפא ילואו ,םיירטמוננ םיביכרמ
יבגל .הקינורטקלא ימושייל םינקתה-ויבו ימצע-ןוגראב םירצונה
רוציי" תארקל דעצ) "ירלוקלומ רלבמסא" ומכ תויוחתפתה
תיגולנא הרוצב רמוחב היצלופינמל תוסחייתהו ("ירלוקלומ
תועד יקוליח שי ("ילטיגיד םירמוח דוביע") הנכות תונכתל
רושעל רבעמ לא גורחי הארנה יפכש שומימה דעומ יבגל םירכינ
ןתינש יפכ ,"בשחמ וננ" יבגל םג ךכ .האבה האמה לש ןושארה
.האבה הקסיפב תוראותמה תויזחתב םג תוארל םיפסונ םיחמומ ילאשמב ולבקתהש תויזחת
5 ברקב "יפלד ינימ" ןיעמ Wired תעה בתכ ךרע 1995 טסוגואב
ושממתי םתעדל יתמ קודבל הרטמב ,םוחתב םיעודי םיחמומ
:םה םיעוריאה .היגולונכטוננב םירושקה םייפיצפס םיעוריא
לגוסמה ריעז טובור ןיעמ) "ירלוקלומ רלבמסא" חותיפ
.(תודדוב תולוקלוממ םייוצר םינבמ תונבל   
.תויגולונכטוננ תוטישב םייגולויב םיאתב םימגפ ןוקית
היגולונכטוננ לע ססובמה ןושאר ירחסמ רצומ
.תירלוקלומ   
תוכלשהה רואל ובייחתי םידחוימ םיקוח תלבק
היגולונכטוננה שומימ לש תויתרבח/תוילכלכה   
.תירלוקלומה   

2 הלבט

2 הלבט
Birge
Brenner
Drexler
Hall
Small

2005
2025
2015
2010
2000
ירלוקלומ רבמסא
2040
2040
2017
2010
2100
בשחמ וננ
2030
2035
2018
2050
2010
םיאת ןוקית
2002
2000
2015
2005
2000
ירחסמ רצומ
1998
2036
2015
1995
2000
היגולונכטוננ יקוח

:ויה לאשמב ופתתשהש םיחמומה תשמח
הלגמ ,1996 תנשב הימיכל לבונ סרפ ןתח - R.E. Smalley 'פורפ
Center for Nanoscale שארב דמועש ימו ,"ןרלופ"ה תלוקלומ
.Rice תטיסרבינואב Science and Technology
רקחמה זכרמ הלנמו הימיכל רוספורפ - R. Birg 'פורפ
.Syracuse תטיסרבינואב הקינורטקלאב
םירמוחה יעדמל הקלחמה שיא - D.W. Bnennez 'פורפ
.הניולרק תטיסרבינואב
,תירלוקלומה היגולונכטוננה "איבנ" - K. Eric Drexler ר"ד
.היגולונכטוננה םודיקב קסועה Institute Foresight -ה ר"ויו
תטיסרבינואב בשחמה יעדמ םוחתב ןעדמ - J. Storrs Hall ר"ד
טנרטניאב ןוידה תצובקב moderator -כ שמשמ ,Rutgers
.(Sci. nanotech) היגולונכטוננב תקסועה

םיאשונב וללה םיחמומה תשמח לש תויזחתה תזכורמ 2 הלבטב
.(Internet: 199) :ורדגוהשרבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו