םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

תירפס-תיב םידומיל תינכת חתפמכ םיעדמל הרומה

תארוהל הקלחמה ,ץיבורזל ןבואר 'פורפ) ץיבורזל ןבואר :תאמ
לכימ ר"ד) ןושחנ לכימ ,(הפיח ,ןוינכטה ,םיעדמהו היגולונכטה
היגולונכטה תארוהל הקלחמהו 'ה ינוריע ןוכית ,ןושחנ
(הפיח ןוינכטה ,םיעדמהו

:תורוקמ ינשמ תועבונ ךוניח תוכרעמב םידומיל תוינכת
תוינכתו םייזכרמ םייעוצקמ םיפוג ידיב וחתופש תוינכות
.רפסה-תיבמ םירומ תווצ ידיב וחתופש
?יזכרמ ףוג ידיב וחתופש םידומיל תוינכת לש םינייפאמה םהמ
תנכהב םיפתתשמ םינוש תעד ימוחתמ םיחמומ יתווצ 
:םינוש םימוחתמ םיחמומ לולכל לוכי תווצה .םידומיל תינכת
,ךוניח ישנא ,(subject matter) תעדה ימוחתמ םיחמומ
.םיגולוכיספ ןכו ,הקיטקדידו םידומיל תוינכתב םיחמומ
ףסכ ,ןמז לש םיבאשמ םידמוע םיחמומה תווצ תושרל 
.םדא חוכו
ץעוי :םינוש םיצעוי םידמוע םיחמומה תווצ תושרל 
.שרדנל םאתהב םיפסונ םיצעויו יפרג ץעוי ,ינושל
יזכרמ ףוג ידי-לע החתופ רשא םידומיל תינכתב רזענה הרומה
הימונוטואה .םינכומ הדימל ירמוח לש קהבומ ןכרצכ רייטצמ
רמוחה תריחבב אוה היוטיב רקיעו תלבגומ הרומה ןמ הפוצמה
וז השיג .הארוהה תוביסנלו םידימלתה יכרוצל ותמאתהבו
קסועה הרומה לש ותורשפאב ןיאש ,החנהה לע תססובמ
ןונכתב תושרדנה תויעוצקמ תועיבתב דומעל הארוהה תדובעב
,דעימעו החמש ,ןדא) םידומיל רמוח לש חותיפבו םידומיל
.(1986
לש םוחתב ךוניחה תוינידמ יעבוק ידי-לע תכמתנה הנוש השיג
הריחבב הימונוטואל םירומה דודיע איה - םידומיל תוינכת
םתוכזמ ,וז השיג יכמות לש םתעדל .םידומיל תוינכת חותיפבו
םוחתב תיעוצקמה םכרד תא עובקל םירומה לש םתבוחמו
תוינכתל דוגינב .הדימלה ירמוח חותיפבו םידומילה תוינכת
םירומה לע ,(Schwab, 1983) באווש ןעוט ,תויזכרמ םידומיל
ןונכת יבלש לכב תוערכהה תלבק יכילהתב םיברועמ תויהל
.םידומילה
תנוכתמ תקידבל הדעווה ירבח ידי-לע בתכנש ןובשחו ןידב
,והילא-ןב) ץרפ-ןב רוספורפ לש התושארב ,רמגו תורגב תוניחב
ח"ודב תוצלמהה טוריפב .הז אשונל תוסחייתה שי ,(1994
ףיעסב ."תוידוחיי םידומיל תוינכת לש ןחותיפ דודיע" רכזומ
:בתכנ הז
רפסה-יתבש תוינכת ןה תוידוחיי םידומיל תוינכת
תוינכת לש ןחותיפ .םמצעב םיחתפמו םימזוי
םידמלנה תועוצקמב ירשפא תוידוחיי םידומיל
וב הנכוה אלש דומיל עוצקמב :ידוסי-לעה ךוניחב
תמישרב ללכנ וניאש תעד םוחתב ,םידומיל תינכת
ןיב תועוצקמב ןכו ,רפסה-תיבב םידמלנה תועוצקמה
…םינוש תעד ימוחתמ םיאשונ םיבלשמה ,םיימוחת
תוינכת לש ןחותיפ תא דדועל הצילמה הדעווה
.(26 'מע ,םש) תוידוחיי םידומיל
םכרד תא עובקל םירומה לעש השירדה לע תססובמ וז השיג
,תאז ךרדב .הדימלה ירמוח חותיפ םוחתב םג תיעוצקמה
ךילהת רבגויו הדשל רושק היהי םידומילה ןונכתו חותיפ
וצמיא תאז העיבקבש רעשל שי .םירומה לש היצזילנויספורפה
רבדב (Schwab, 1983) באווש לש ותעד תא ח"ודה ירבחמ
.םידומיל תוינכת חותיפב םירומה לש םתוברועמ
school-based ) ס"בלת - ירפס-תיב םידומיל ןונכת
םייקתמ ,(Sabar, 1991) רבצ יפל (curriculum development
לש הלעפהו חותיפ ,ןונכת רבדב תוטלחהה תלבק דקומ רשאכ
.ומצע רפסה-תיב ילתוכ ןיב השענ םידומיל ןונכת

?ירפס-תיב םידומיל ןונכת לש םינייפאמה םהמ
-יתבב השענ ירפס-תיב ןונכת - ןוצרו המזי ילעב םירומ 
.ןוצרו המזי ילעב םירומ םיפתוש םהב רפס
עובנל לוכי הז ךרוצ - ס"בלתב ךרוצב הרורב הרכה 
ןורתפ רחא שופיח ,בושח יגוגדפ ןורקיע ומכ תונוש תוביסמ
.ישיא ימויק ךרוצ רחא שופיח וא ,היעבל שדח
לש ןילמוג יסחי םימייקתמ רפסה-תיבב - תווצ תדובע 
.םירומה תווצ ירבח ןיב ןומאו תוחיתפ
ס"בלת ץמאמה רפס-תיב - םירומל ךשומ הדובע םוקמ 
לש המויקל תודוה םירומל ךשומ הדובע םוקמ תויהל יושע
.הדימל ירמוח ןונכתל היצביטומ תדדועמו תכמותה הביבס
.םירצותב היוטיב תאצומ הדשל הברק - הדשל יעבט רשק 
,דימלתהו הרומה לש ףתושמ ןיינע איה אצומה תדוקנ
רפס-תיב קר אל .תולועש תויעב ,םינתשמ םיכרצ ,םירושיכ
היח ובש ףונהו הליהקה ףא אלא ,עיפשמ םרוג תניחבב אוה
הביבסה ךותב אצמנ רצויהשכ יוטיב ידיל אב הז רשק .הליהקה
ףקתשהל לוכי ,זכרמה תדובע תא ןייפאמה ,הנממ קותינה .וזה
.הנממ קחרה רצונה םידומילה רמוחב םג
ידי-לע תוחתופממ םידומיל תוינכתל םיסחייתמ תורפסב
תשיגכ - םיוולמ םיפוגו ךוניחה דרשמ ,ירק - םייזכרמ םיפוג
ןתינש תוירפס-תיב םידומיל תוינכת תמועל ,Down ? Top
.(Marsh, 1986) Top ? Bottom תשיגכ ןנייפאל
תויהל םיבייח הדימל ירמוח חותיפב םיקסועה רפסה-תיב ירומ
לש עדיה סיסב לדומ ,ונתעדל .םינוש םימוחתב עדי ילעב
גציימ (Shulman, 1987) ןמלוש ידי-לע גצוה רשא הארוהה
עבש ןמלוש ראתמ הז לדומב ,הלאה תושירדה תא בטיה
ךלהמב םירומה םילטונש תוטלחהל סיסב תווהמה תוירוגטק
.ומושייו רועישה ןונכת
:ןה (1995 ,וסנפ פ"ע תודבועמ) ולא תוירוגטק
םוחתב םינכת עדי - (content knowledge) ןכות עדי .1
.תעדה
curriculum ) םייללכ םייגוגדפ תונורקע לש עדי .2
לוהינ לש תוטיש ,הדימל תוירואת לש עדי - (knowlidge
.התיכ ןוגראו
לש עדי - (curriculum knowl) םידומיל תוינכתלש עדי .3
ירמוח אשונלו הארוהל םייטנוולרה דומיל ירזעו תוינכת
.הדימלה
- (peagogical content knowledge) יגוגדפ ןכות לש עדי .4
םידמול לע עדי ןיבל תעדה םוחתב ןכות ןיב בוליש
ויהי יגוגדפ ןכות לש עדי ילעב םירומ .הדימל יכילהתו
רימהל ,םינכתה תא תישיאה םתנבהל ףסונ ,םילגוסמ
.םידימלתה ברקב הנבה תדדועמה הארוה יכרוצל םתוא
לע עדי - (knowledge of learners) םידמולה לע עדי .5
םיטביה ,םייביטינגוק םינייפאמ תניחבמ םידמולה
יישקו הדימלב הענה ,הדימלה תלוכי לש םייתוחתפתה
.הדימל
knowledge of educational ) יכוניחה רשקה לש עדי .6
-תיב הכותבש הליהקה ינייפאמ תא ללוכה עדי - (context
.לעופ רפסה
(Knowledge of educational ends) ךוניחה ידעי לש עדי .7
יפוסוליפה עקרהו םיכרע ,תורטמ ,םידעי לש עדי -
.םהלש ירוטסיההו
ךילהתב םירומה תווצמ תושרדנ עדיה סיסב לש ולא תוירוגטק
תעבונ ךכמ .תוירפס-תיב םידומיל תוינכתלש חותיפה
תוברועמ ,הליהקהו רפסה-תיב ,םידמולה ינייפאמב םתוברועמ
תווצ רשאמ םידומילה תינכתל רתוי תובר םורתל היושעש
יכרוצב םירומה לש וז תוברועמ .יזכרמ ןנכתמ םיחמומ
Hofstein ) רגאיו ןייטשפוה ידי-לע וגצוה הלאש יפכ ,דימלתה
לולכל שיש םיבושח םיביכרמ םהב םיאורה ,(& Yager, 1982
.םיעדמה תארוהב םידומיל תינכת לכב םתוא
םיחמומ תווצ ידי-לע םא ,םידומיל תוינכת חותיפב בושח יאנת
תועדומה אוה ,רפסה-יתבב םירומ יתווצ ידי-לע םאו זכרמ
Tyler, ) רלייט ידי-לע ועצוהש יפכ םיירלוקירוק םילדומל
Schwab, ) באווש ,(Taba, 1962) הבאט ,(1965) רנורב ,(1966
.םירחאו (1983

םיירפס-תיב הדימל ירמוח רואית
-תיבב םירומ תווצ ידי-לע וחתופש הדימל ירמוח וגצוי ןלהל
:אשונב איה םידומילה תינכת .ץראה ןופצב ינויע ןוכית רפס
תדעוימ איהו "הישומישו תויגולויבה היתועפשה ,הנירק"
יעדמ עדי תללוכ םידומילה תינכת .א"יו 'י תותיכב הארוהל
םידקמתמה ,היגולונכטו הימיכ ,היגולויבב םיקישמ םימוחתמ
הב םיבלושמ .תיטנגמורטקלאהו תיקיקלחה הנירקה יאשונב
םירושקה היתועפשהו הנירקה תוהמ םוחתמ יעדמ עדימ םג
.םינושה הנירקה יגוס לש םייגולונכטה םישומישל
(תיאשונ) תיטמת השיגב הבתכנ םידומילה תינכת
הכורכ תיטמת השיגב םיאשונ לש הארוה .תיביטרגטניאו
לש הארוה ,התמועל .דומילה תועוצקמ ןיבש תולובגה שוטשטב
םיאשונ המכ ךורכל היושע תיביטרגטניאה השיגב םיאשונ
.דומילה תועוצקמ לש םייתרוסמה תולובגה תרימש ךות ,וידחי
,תויגולונכט תויעב תגצה םע יעדמ עדימ לש הז בוליש
תארוהב השיגכ רכומ ,תוילאוטקאו תויתביבס ,תויתרבח
שי םירקוח תעדל .(Bybee, 1987; Yager, 1986 םשב םיעדמה
אוהש יעדמ עדי םייביטרגטניאה הארוהה ינכותב לולכל
,היגולונכטל עדמ ןיב םיסחיה תא ריהבהלו ,הפוקתל יטנוולר
.(Ben-Peretz, Mahaffy, 1992) םייתרבח םיטביה תשגדה ךות
םיחרזא לאכ םידומיל תוינכתב םידימלתה לא תוסחייתה
תויורשפאלו דימלתה יכרוצל בל תמושת ןתמ ךות ,הרבחב
לקת - םיעדמה תינכתב בלושמ עדימכ - דיתעב הקוסעתה
לע תססובמ וז השיג .םינוש םימוחתב תעד ילוקישב םהילע
Bybee, 1987; Hofstein & ) םיפסונ ךוניח ישנאו םירקוח
בולישש םינעוטה (Yager, 1982; Yager, 1995; Zoller, 1990
תונקהל יושע עדמה ידומיל תרגסמב םייתרבח םיטביה
ךות ,תויתצובקו תוישיא תוטלחה תלבקב םילכ םידימלתל
תואירבה ,םייחה תוכיא רופיש םשל יעדמ עדימב שומיש
םידימלתל תנתינ ךכ-ידי-לע .תיגולונכט-תיעדמ הרבחב דוקפתו
תוססובמה ,תקולחמב םהש םיאשונב תודמע טוקנל תורשפא
.יביטקייבואו ןזואמ עדי לע
איהש תינכתש ,התייה וז תינכת חותיפב תיסיסבה החנהה
םייתרבח םיאשונל תסחייתמו דימלתה יכרוצל תיטנוולר
רפסמב היצביטומל םורגל היושע ,הקוסעת תויורשפאו
םוחתבו יתרכהה-יביטינגוקה םוחתב םיגשיהב - םירושימ
היתועפשה ,הנירק" אשונב הדימלה ירמוח .ישוגירה-יביטקפאה
היגולויבל םירומ תווצ ידי-לע וחתופ "הישומישו תויגולויבה
םיחמומלש ץועייב רזענ םירומה תווצ .רפסה-תיב לש הימיכו
תינכתב .םיעדמה תארוהב םיחמומו יעדמה תעדה םוחתמ
תווצ הבש ,Top ? Bottom תשיגב ונשמתשה וזה םידומילה
םיצעויב רזענ רשא יזכרמה חותיפה תווצ היה רפסה-תיב ירומ
.םיינוציח

תינכת לש יגוגדפה ןכותה עדי לש ףצרה גצומ 1 הלבטב
:הארוה תויגטרטסאל תוצלמה ,המאתהב ,ללוכה ,םידומילה

יגוגדפ ןכות עדיו ןכות עדי :1 הלבט
("הישומישו תויגולויבה היתועפשה ,הנירק" :הלודומה לש)

יגוגדפ ןכות עדי
ןכות עדי
:הלודומה אשונ דומיל תורטמ תגצה
םהש םידימלתל םילכו עדי תיינקה
.דיתעה יחרזא
ףותיש :הלודומה תארוה יכרד תגצה
לש תויוליעפב םידימלת לש הלעפהו
תליאש ,תיתרוקיב האירק ,עדימ ףוסיא
תועצה תאלעה ,הז עדימ לע תולאש
תכרעהו תועד שוביג ,תונורתפל
.םיתימע
אשונ תגצה
יכרדו הלודומה
.הדימלה-הארוהה
.םיפקש תועצמאב םידממה תשחמה
.הרומה ידי-לע להונמה םידימלתה ןיב ןויד
תכרעמ - החיתפ
תנירק ,םיבכוכהו שמשה
.הריפסומטאה ,שמשה
יפל הלבטב הנירקה יגוס ןיב האוושה
.םידימלת ידי-לע וגצוהש םינוירטירק
."תשרה רדג" לדומ תגצה
.הרומה ידי-לע החנומה םידימלתה ןיב ןויד
:תללוכה תיניערג הנירק
- תיקיקלח הנירק
תנירקו אפלא תנירק
.אתיב
- תיטנגמורטקלא הנירק
.אמאג תנירק
שי םאה :הלאשב ןוידו ואדיו טרסב הייפצ
?הצצפה תלטהב הקדצה
.הרומה ידי-לע החנומ םידימלתה ןיב ןוידה
הצצפה תלטהל עקר
לע תימוטאה
.יקסגנו המישוריה
היבלשל תויגולויב ןוגרא תומר תמאתה
.יתצובק ןויד - הפישחה ךלהמב םיעוריא
ךלהמב םיעוריא
הנירקל הפישחה
,ילקיסיפה םיבלשב
.יגולויבהו ימיכה
םיעוריא ךמס לע אשונה לע ןוידו תוסחייתה
.יתתיכ ןויד - םיימוי-םוי
הרישי הלועפ
.הנירק לש הפיקעו
םיפרג תגצה ,תואלבטמ םינותנ תאירק
.םימיאתמ
.תוגוזב הדובעל םאתומה הדובע ףד
תויגולויבה היתועפשה
תומרב הנירק לש
.תונוש תויגולויב ןוגרא
הפורת ינייפאמ םהמ :אשונב ןויד
?"תילאידיא" תיביטקאוידר
;יתצובק ןויד :א בלש
.האילמב תונקסמה תגצה :ב בלש
םייביטקאוידר םירמוח
.םדאה שומישב
םיפוטוזיאוידרב םישומיש
ןוחבא יכרוצל "םיבקוע"כ
.היישעתבו האופרב
םירמוח לש םיליעומ םישומיש תגצה
לש תואצרה תרגסמב םייביטקאוידר
.םידימלת
םירמוחב שומיש
תורוקמכ םייביטקאוידר
- האופרב הנירק
,ןוזמב לופיט ךרוצל
.רקחמו היצזילירטס
ןוידב םידימלת לש הליעפ תופתתשה
תקסהו תועד שוביג ללוכ רשא יתצובק
.תונקסמ
ןכות עדי םכסמכ ירוביצה טפשמה בוליש
.תיניערגה הנירקה אשונב
:אשונב ירוביצ טפשמ
יניערג רוכ תמקה
רקחמ יכרוצל
.ונירוגמ םוקמל ךומסב
הנירק לש םינייפאמה תרכה
.תיטנגמורטקלא
הרומה ידי-לע השחמה
לדומ תועצמאב
.םילגה
ילג :טנגמורטקלאה םורטקפסה תרכה
הארנ רוא ,םודא ארפניא ,ורקימ ילג ,וידר
.אמאג ינרק ,ןגטנר ינרק ,םודא-לע
תועצמאב השחמה
םיכילהת ,םישומיש
םיירשפא םירישכמו
:םורטקפסב
ירונת ,וידר תרושקת
,קוחר טלש ,לגורקימ
,הזתניסוטופ ךילהת
,ןגטנר תנירק ,ףוזיש
.םירביא יופימ
.יטנגמורטקלאה םורטקפסה
םורטקפסהמ עטק דומיל
יפל יטנגמורטקלאה
,םידימלתה תוניינעתה
הז אשונב הדובעו
.תונטק תוצובקב
תכרעהל םינוירטירק םיחתפמ םידימלתה
.םיתימע תודובע
ןוידו תוסחייתה
םינועיטל תוצובקב
תודובע תכרעהל
.םיתימע
תכרעהל ןונקת תריצי
.םיתימע תודובע
םיאשונ יפ-לע תודובע םיגיצמ םידימלתה
.תונטק תוצובקב ודמלנש
םיכירעמ םידימלת
םויסב םיתימע תודובע
הגצה לכ
.(noitatneserper)
םירושקה תימוי-םוי תונותיע יעטק תגצה
.םידימלתה ידי-לע םידמלנה םיאשונל
האירקו םירמאמ ףוסיא
לש תיתרוקיב
עדימכ גצומה עדימ
תונותיעב יעדמ
.תימוי-םוי
לש םייתביבס-םייתרבח םיטביה תגצה
.יטנגמורטקלאה םורטקפסה יאשונ
ןוידו תוסחייתה
םינועיטל םידימלת לש
.םהיתימע ידי-לע וגצוהש
תורצוויהל םימרוגה :ויתונוכתו ןוזואה
.ךכמ תועבונה תונכסהו "ןוזואב רוח"ה
ןוידו טרסב הייפצ
החנומ ןוידה .ויתובקעב
.הרומה ידי-לע

.םכסמ ןויד
תמכסמ תכרעה
םידימלתה תוליעפ לש
תופתתשה ךמס-לע
תשגה ,םינוידב הליעפ
דומילה ךלהמב תודובע
.םיתימע תכרעהו

תינכתב לולכה ןכות עדיש תוארל ןתינ הלבטב ןויע ךותמ
םיקישמ םיטביה ללוכה ,יביטרגטניא עדי אוה םידומילה
הנירקה יאשונב היגולויבו הימיכ ,הקיסיפה ימוחתמ
ןויד ךרעייו עדימ גצוי תינכתב .תיטנגמורטקלאהו תיקיקלחה
וז ךרדב .הישומישו הנירק לש םיילילשהו םייבויחה םידדצה לע
םייביטקייבוא םילכ םהל הנקיש עדיל ופשחיי םידימלתה
תלבקב ,םתוא בבוסה יפלכ תודמע תטיקנב תעד לוקישו
יררועמ םיאשונב הטלחה רשוכ ןכו הדימל יכילהתב תוירחא
.היהת
עדי ללוכ ולא םיאשונ תארוהל הרוממ שרדנה יגוגדפ ןכות עדי
רמולכ .םהלש יתארוהה רשקהב םייזכרמ םיאשונ לש
שומיש :יתועמשמ םינכת ףצר תגצה לש תונוש תויורשפא
תנמ-לע תאז לכ ,תורופטמ ,תויגולנא ,תומגדה ,םירבסהב
יישק לע עדי ןאכ שרדנ ןכ-ומכ .םידימלתה ברקב הנבה דדועל
.תוצופנ תועטומ תוסיפתו תוסיפת ,םייופצ הדימל
הבחרה ותויה םושמ ,םירומל ידוחיי אוה יגוגדפ-ןכות לש עדי
.הארוהה תורטמל ןכותה עדי לש
תינכת יפל םידמלמו םיחתפמה םירומש ,הארנ וז הלבטמ
םיעדומ תויהל םהילע :ימוחת-בר עדיב םיבייח תאזכ םידומיל
,הליהקהו רפסה-תיב ,דימלתה יכרוצל םאתהב אשונה תושיגרל
םימיאתמ םילכ תיינקהל ,הארוה יכרד לש ןווגמל
םיעדומ תויהל ןכו ,םידימלת תודמע בוציע לע םהיתועפשהלו
.הליעפ הדימל יכילהתב םידימלתה תא ליעפהל ךרוצל
םרות תוירפס-תיב םידומיל תוינכת חותיפ ךילהת ,םוכיסל
ךילהתב .תילנויספורפה םתוחתפתה םשל יגוגדפ עדי םירומל
תרכהל םיפושח םירומה ,םיירפס-תיב הדימל ירמוח חותיפ
הפישח .יגוגדפ ןכות עדיו ןכות עדיב תונורקעו םיגשומ ,םיחנומ
הארוהה ךילהת לש תיעוצקמה הייארה תבחרהל תמרוג תאז
:ןה תופסונ תומורת .הרומה תוישיא לש ילנויספורפ חותיפלו
לש תונמוימ תיינקה ,םידומיל תינכת לש תלכשומ הכירצ
.ישיאה ןוחטיבה תרבגהו ,תויעב ןורתפו תוטלחה תלבק

ט"בלת םידמלמה םירומ לש הארוה ידוקפת
היהש הרומ .הרומ לש ודיקפת הנתשמ וז השיג טקונה ךוניחב
םירומ תווצ ידי-לע ףלחומ תחא הנילפיצסידב החמומ
תדדועמה וז איה תפדעומה הארוהה ךרד .תונוש תונילפיצסידמ
הליעפה הדימלתה תשיג ,התוהמ םצעמ .הליעפ הדימל
תוינגורטהה תייעבל תובושת העיצמ איהש ךכב תנייפואמ
םייתוישיא םילדבהמ ,ראשה ןיב ,תעבונ וז תוינגורטה .התיכב
,דומיל בצקו הסיפת ,הדימל תלוכימ םיעבונה - םידמולה ןיב
דחא לכ לש ידומילהו יביטינגוקה ןונגסבו הענהב םילדבהו
.םהמ
םירעפבו םייתוגהנתה םינייפאמב אטבתהל היושע וז תונוש
םיכרד ועצוה .(Manning & Lucking, 1990) םיגשיהה תמרב
םידמולה תוינגורטה םע דדומתהל תנמ-לע תונווגמו תונוש
רוקמו החמומה דוע וניא הרומה וזכ םידומיל תינכתב .התיכב
דבוכה זכרמ .ךירדמו עייסמ תניחבב אוה אלא ,ידעלבה עדיה
ימצע דומילל הרומה תואצרהמ הדימלה ךילהתב רבעומ
ללוכ הדימלה ךילהת .תונטק תוצובקב וא ,ילאודיווידניא
השיגה לע תססבתמה ,תיתריצי הבישח חותיפו תולאש תליאש
תונורתפ שי תויתרבחו תויתביבס ,תויגולונכט תויעבלש
,עדימ ףוסיאל הנווכה םיללוכ הארוהה יכילהת .םיבר םיירשפא
תאלעהל ,הז עדימ לע תולאש תליאשל ,תיתרוקיב האירקל
תועד שוביגל ,רשפאה לככ םיבר םיירשפא תונורתפל תועצה
.תוטלחה תלבקלו

הכרעה יכרד
ןיבל םיגשיהה תכרעה יכרד ןיב הקזח ןילמוג תקיז תמייק
תא ףופחל הכרעהה תוטיש לע .הדימלה יכרדו הארוהה תוטיש
,ןכל ,שי .יגוגדפ ןכות עדיו ןכות עדי ללוכה ,םולוקרוקה תורטמ
תויונמוימהו עדימה תא םשייל ותלוכי לע דימלתה תא ךירעהל
תיטנוולרה יהשלכ המישמ עוציבב וא ,תויעב ןורתפב ודמלנש
.םוי-םויה ייחל
תשיגב תדמלנה םידומילה תינכת תא םימאותה הכרעה יעצמא
תכרעה ,תונווגמו תויפולח הכרעה יכרד םיללוכ S.T.S -ה
,רקצילו) םידימלתה ידי-לע תוידומיל תומישמ עוציבו תודובע
.(1995
:ןה םידימלת תוליעפ תכרעהל תוירשפא םיכרד
דימלתה ידי-לע םידמלנה םיאשונה ףצר ךותמ אשונ תגצה 
.התיכב האילמה םורופב
טקלפ יבג לעמ םידמלנה םיאשונה ףצר ךותמ אשונ תגצה 
.םידימלת תצובק ידי-לע
.םינוש םיפקיהב תוינויע תודובע תביתכ 
.םידימלת ידי-לע ורבוח רשא ןחבמ תולאש תריתפ 
.(וילופטרופ) תודובע קית תועצמאב 
םינוירטירקל םאתהבו התיכה ידימלת תכרעה יפ-לע 
.םדי-לע וחתופש

תורטמ תא תמאות תויהל הכירצ הכרעהה תטיש ,רומאכ
.הארוהה יכרדו
ילוקיש ,םייזכרמ םיפוג ידי-לע תוננכותמה םידומיל תוינכתב
לש םקוחיר .עוצקמה םוחתמ רקיעב םיעבונ חותיפה
עוצקמ יחמומ לש םפותישו הדשב שחרתמה ןמ םיננכתמה
אל הליהקה יכרוצו הרומה יכרוצ ,דימלתה יכרוצש ךכל םימרוג
תוינכת .םידומילה רמוחב תקפסמ הדימב ןובשחב ואבוי
ךכבו וללה םיכרצב בשחתהל תורשפאמ תוירפס-תיב םידומיל
תימדקא תוחתפתה ,תירפס-תיב תווצ תדובע חותיפ תורשפאמ
.הרומה לש תילנויספורפ תוחתפתהו רפסה-תיב תוינכת לש

תורוקמ תמישר
ןיב היצקארטניא .(1986) 'ר ,דעימע ,'מ ,החמש ,'ש ,ןדא
תוינכתל ףגאה ,םידומיל ןונכת ,הירפירפה ןיבל "זכרמ"ה
.25-1 'מע ,תוברתהו ךוניחה דרשמ - םידומיל
הדעווה ןובשחו ןיד "2000 - תורגב" .(1994) 'ש ,והילא-ןב
ךוניחה דרשמ ,רמגהו תורגבה תוניחב לש תנוכתמה תקידבל
.טרופסהו תוברתה
ילבכ תרתה - םידומילה תינכתו הרומה .(1995) 'מ ,ץרפ-ןב
תוברתה ךוניחה דרשמו ת"פומ ןוכמ ,בותכה טסקטה
.הארוה ידבוע תרשכהל ףג ,טרופסהו
.וידחי תאצוה :ביבא-לת ,ךוניחה ךילהת .(1965) 'ג ,רנורב
ךוניחל הנוילעה הדעווה ח"וד ,"98 רחמ" .(1992) 'ח ,יררה
.37-36 'מע ,תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי ,יגולונכט/יעדמ
ןוכית ידימלת תוכרעהו רקח תדימל .(1995) 'מ ,רקצילו
-ילכו בל תולחמל ןוכיס ימרוג" אשונב תוידומיל תומישמב
תלבקל תושירד לש יקלח יולימ םשל רקחמ לע רוביח ,"םד
.ןוינכטה :הפיח ,םיעדמל רוטקוד ראות
תרשכהב יגוגדפ ןכות עדיו עוצקמ לש ןכות עדי .(1995) 'ס ,וסנפ
תלבקל תושירד לש יקלח יולימ םשל רקחמ לע רוביח ,םירומ
.הפיח ,ןוינכטה ,םיעדמל רוטקוד ראות

Ben-Peretz, M. (1983). "Culture and teacher education", in P. Tamir, A. Hofstein, (eds.), Preservice and Inservice Education of Science Teachers (pp. 25-26). Rehovot: Balaban International Science Services.

Bybee, R.W. (1987). "Science education and science technology society (STS) theme", Science Education, 71(5), 667-683.

Hofstein. A., & Yager, E.R. (1982). "Societal issues as organizers for science education in the 80s", School Science and Mathematics, 82 (7), 539-547.

Manning, M.L., & Lucking, R. (1990). "Review of research on ability grouping: Realities and alternatives", Childhood Education, 66 (4), 254-258.

Mahaffy, P.G. (1992). "How is Chamistry portrayed in the introdactory curricilum?", Journal of Chamistry Education, 69 (1), 52-56.

Marsh, C.J. (1986). Curriculum, An Analytical Introduction, Sydney: Ian Novak Publishing.

Sabar N. (1991). "School-based curriculum development" in A. Lewy (ed.), The International Encyclopedia of Curriculum (363-365). The Pergamon Press.

Schwab, J.J. (1983). "The practical four: Something for curriculum professors to do", Curriculum Inquiry, 13, 239-265.

Shulman, L.S. (1987). "Knowledge and teaching: Foundation of the new reform", Harvard Educational Review, 57 (1), 1-22.

Taba, H. (1962). Curriculum Development, Theory and Practice, New York: Harcourt, Brace & world.

Tyler, R.W. (1966). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Yager, R.E. (1985). "In defense of defining science education as the science/society interface", Science Education, 69 (2), 143-144.

Yager, R.E. (1986) school science?", The Science Teacher, 53 (1), 145-147.

Yager, R.E. (1995). "S.T.S to enhance total curriculum", School Science and Mathematics, 95 (1), 28-35.

Zoller, U. (1990). "The IEE-an STS approach"' Journal of College Science Teaching, 19 (5), 289-291x.


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו