םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

תיתיישעתה הרקב היתורישב הווא'ג
Industrial יעוצקמה ןוחריב םסרופ - ןמדר םי'ג :תאמ
.2000 רבמצד ,Computing
.'קט-ןרוק' תרבח ,באיחי דג ,רוטע ןנור :םוגרת
2001 ינוי-יאמ TeleCom

יללכ
החיתפה תורוש תא םירפשמ
םיינוגרא-ללכ הווא'ג ילופ
'םיזר' רתוי ,םימכח רתוי

  לכ לע ץרה ,תחא םעפ בותכ' הווא'גה תא םסרפש ןגולסה
ונעטש םישנא ידי לע תמיוסמ תונקפסב לבקתה ,'המרופטלפ
עיגהל תולגוסמ ןניא טושפ הווא'גה תפש לש תולוכיהש
ןכ םאו) םיילסרבינוא םימושיי חותיפ רשפאתש וזכ המרל
הקול הלא תולוכי לש םושייה תוחפלש ירה ,ןורקיעה תמרב
(JVM) תוילאוטריוה הווא'גה תונוכמ בור םלוא .(רסחב
תניוצמ תומיאת תוקפסמ תושדחה

תפש וא Fortran ןוגכ ,תויתרוסמ תונכת תופש תמגודכ אלש
הצרהל ןתינה ץבוק תרצוי הניא הווא'ג ,C++ תונכתה
הנוכמ תפש ץבוק רצוי הווא'ג םושיי .(Executable File)
לועפל לוכי וניאש ,הצרה תודוקפ לש - bytecode - המודמ
תפשכ שמשמ אלא ,ותוא ץירמה בשחמה לע הנוכמ תפשכ
.תילאוטריו הנוכמ
,Bytecode -ה ץבוק תא הצירמה תילאוטריווה הנוכמה
,Java Virtual Machine - תילאוטריו הווא'ג תנוכמ תארקנ
לכ לע ץורל bytecode -ה ץבוקל תרשפאמ איה .JVM וא
דוע לכ) יוניש לכ אלל ,הלעפה תכרעמ לכ תחת ,המרופטלפ
.(הלעפה תכרעמו המרופטלפ התוא רובע JVM תמייק החיתפה תורוש תא םירפשמ
תרבוג הצופתב הווא'ג ימושיי לש םינש שמח רחאל ,םויכ
איהו 'רסמה תא הטלק' הרקבה תיישעת םגש הארנ ,תכלוהו
תרשה דצב ןה ,בחרנ ףקיהב הווא'ג תויגולונכט םשייל הליחתמ
הווא'גה לש המאתההו העמטהה ךילהתב .חוקלה דצב ןהו
קוש תשינ היישעתה תרצוי ,תיתיישעתה היצמוטואה תביבסל
.הלדגו תכלוההו םיעמטומ הווא'ג ימושיי רובע תידוחיי
םימושיי חותיפב ויה הווא'גה תפש לש םינושארה םימושייה
םימושיי .טנרטניאה תשר ךרד תופצל ןתינ היה םהב ,םייפרג
HMI - Human ) הנוכמ-םדא יקשממל םירשפאמ הלא ןוכ
המרופטלפ לכ יבג לע םיגצומ תויהל (Machine Interface
.והשלכ טנרטניא ןפדפד תלעב PC תמאות


תונבל ןתינ םויכ יכ דע ,םיבר םילולכש רבעו בחרוה הז ןורקע
Thin Client - 'הזר' בשחמ לע תוססובמה ליעפמ תודמע
איה םיצירמ םהש הדיחיה הנכותהו ,לוזו טושפ Computer
ןיא הלא םיזר םבישחמל ,בורל .(Web Browser) תשר ןפדפד
(םיינכמ) םיענ םיקלח םיללושמ םה םצעבו ,חישק קסיד וליפא
.ןיטולחל
,תשרה ךרד ,תרשה לא רבחתמ אוה ,לעפומ בשחמה רשאכ
,ונייה - ותלועפל ול שורדה עדימה לכ תא תרשה ןמ דירומו
תויהל םייושע הלא ינש בורל) תשרה ןפדפד ,הלעפהה תכרעמ
הרוצב .םהל קקזנ שמתשמה רשא ןכותה יפד תאו ,(דיחי םושיי
לש הרישיה השיכרה תולע קר אל - תובר תויולע תוכסחנ ,וז
תולע םגש ןוויכמ ,תללוכה תועלבה תולע אלא ,דויצה
תודרוי הנכותבו דויצב שומישה לע חוקיפהו חותיפה ,הקוזחתה
םג םילודג תונורתי תועיצמ הלא תוכרעמ ,ףסונב .תרכינ הרוצב
תונכות ינפב תוניסח תורשפאמו עדימה תוחיטב םוחתב
ללוכ HMI ןורתפ שומימ תרשפאמ וזכ הרוצת .'תוינודז'
,ףסונבו ,הווא'גה תפש לש תוידוחייה היתונוכת לע ךמתסמה
םיעיצמה ,םימייק תונורתפ לש םושייה תבחרה םג תרשפאמ
.וז הפשב תוכמותה תובחרה
e-) םיינורטקלא םיקסעל וכפה רבכ םיקסעה בור ,םויכ
בחורל ותמירזו עדימה לוהינ רופישב ךורכ רבדה .(business
תשרב וא (טנ-ארטניאה) דבלב תינוגרא-םינפ תשרב - תשרה
,םיקפס תואמו לא םורזל יושע עדימה .תימלועה טנרטניאה
ירשק תאו םהלש הקפסאה תורשרש תא רפשל םהל עייסלו
.הצקה תוחוקלו םיקפס ןיב B2B
יתועמשמו ףקיה-בחר יגולונכט יוניש הווהמ וז הלועפ תשיפת
היצמוטואה ייאב .רבעב םיגוהנ ויהש היצמוטואה ייאמ
הנוכמ - םדא יקשממ ,(PLC) םייתיישעת םירקב ,םייתרוסמה
ןוצר רסוחב םהיניב ורשקת רוצייה לועפת תוכרעמו (HMI)
Front-Office ) לוהינה ימושיי םע - ללכב םא - טלוב
תוכרעיהה תא תונשל איה הרטמה ,םויכ .(Applications
רתוי וא השימח ,העברא םימייק ובש בצמ םוקמב :תללוכה
קשממתמ דחא לכ רשאכ ,סדנהמ לכ לש ונחלוש לע םיפוסמ
ליעפמה םדא לכ ובש בצמל םירבוע ,תרחא היצמוטוא תכרעמל
תואשרהה - ןבומכו) טנרטניא ןפדפד תעלב המרופטלפ
.ול ץוחנה עדימה לכ לא תשגל לוכי ,(תומיאתמה
וא ,הזה יונישה תא ועציב רבכ םא ןיב - םיבר םינוגרא
תדימ תא םינחוב - ועצבל תעכ םילקוש קר םהש
ללוכ - אשונב םירחא םינוגראל התייהש החלצהה
תא וצמיאש רוצייה םוחתב תונושארה תוינונסה
םויכ םישמתשמ םינוגרא םתוא .הווא'גה תייגולונכט
תיינבל רשאמ הברהב םיבחרנ םימושייל הווא'גב
םימושיי ,םיתרש תלעפה לשמל ומכ - שמתשמ יקשממ
וחתופ םלוכש ,םיחמתמ םימושייו ,םיינוגרא-ללכ
.הווא'ג תביבסב םילעופו םיינוגרא-ללכ הווא'ג ילופ
עקר לע חבושמ הפק דוחייבו ,הפקל יוניכ םג אוה הווא'ג
ביבס ,םינוש םייוטיבו םיבר םילימ יקחשמ ורצונ הז
תא םיפחודה םימרוגה דחא .הימושייו הווא'גה תפש
ינוגרא-ללכה בושחמה תיזחב תיטמרדה תוחתפתהה
,םיידוחייה היתונורתי לעו הווא'גה תפש לע ססובמה
JAVA 2 " ארקנה ,Sun תרבח ידי לע קפוהש טרפמ אוה
דחאמ הז ינכט טרפמ .J2EE רוציקבו ,"Enterptise Edition
םיחותיפו תויגולונכט ןווגמל תימשר הקנפשוג ןתונו
ימושיי לש תכרעממ ימשר יתלב קלח וויה ךא ול ומדקש
יא תורמל .וז הפשב ובתכנש הנכות יביכרו הווא'ג
-ה טרפמ םסרופש ינפל) הלא הנכות יביכר לש תוימשרה
.הפשה ישמתשמ תליהקב תבחרנ הצופתל וכז םה ,(J2EE
.הווא'ג ינומושיי םה הלא הנכות יביכרבש םיטלובה
תרשה ןמ חלשנה ,טושפו ןטק הנכות ץבוק אוה ןומושיי
דחא .ןורחאה הזב עצבתמו ,רחאמה בשחמה לא
,Applet -ה אוה םירכומ הלא םינומושיי םהב םייוניכה
,Java Beans וא ,'הווא'ג ילופ' יוניכהש הארנ ,םלוא
…רתוי םיאתמ
הווא'גה ילופ תונוכת תא רידגמו דחאמ J2EE -ה טרפמ
תונוכת ,Enterprise JavaBeans - EJB וא ,םיינוגרא-ללכה
רדוסמ לדומל םידדובמה םינומושייה תא תוכפוה הלא
תנכתמ לכ לוכי ויפ לעש ,הנכות יביכר לש ןגרואמו
בשחמ לכ יבג לע הווא'גה תפשב בתכנש ןומושיי םקמל
תרושקתה תשרב רתא לכמ וילא תשגל לוכי םגו ,אוהש
אלא ,יאמצע םויק ןיא ןומושיי ותואל .תינוגרא ללכה
ןבומב .םושייה תרש קפסמ התוא 'הלוכמ'ב זרנ אוה
ךותב םקוממה ActiveX דקפל המוד רבדה ,םיוסמ
.Windows תחת לעופה HMI םושיי
ולא .קזחו שימג רתוי לדומ םיקפסמ EJB ינומושיי ,םלוא
EJB ינומושיי ,םצעב םייפרג םיביכרל קר םילבגומ םניא
לא םיקשממ םיקפסמה םיתשורמ םיביכר םיווהמ
םג םילוכי םה .היצמוטוא יביכר וא ,םימושיי ,תוכרעמ
יביכר לש םירחא םילדומל םיכייתשמה םיביכר לולכל
תרקב יביכר רובע ,OLE יביכר ןוגכ ,םיפתושמ הנכות
םשב העודיה היגולונכטב ,תרשה לש םיכילהתה
.Encapsulation
רפסממ השיכרל םינתינו םינימז םמצע םימושייה יתרש
יתרש ךות לא הנוב םיקפסה ןמ דחא לכ .םיקפס לש בר
ףתושמה הנכמל רבעמ ,תונוש תובחרה ולש םושייה
הריחב תויורשפא עיצמו ,יסיסבה לדומה לש ללוכה
יתרש לש םיקפסה לכ טעמכ .שמתשמה רובע תונוש
וא ,FailOver - תוריתי הנכות תוכרעמ םיעיצמ םימושיי
,הדובע יסמוע ןוזיא תויורשפא םיעיצמ םבורו ,Cloning
יתרש .(Scalability) הבחרהו תויגרדמ תויורשפאו
,רתויב תוחכומ הנכות תוליבח םיווהמ םימושייה
תורימחמ תושירד תוביצמה תוביבסב םג דאמ תוביציו
תוביבסב החלצהב ולעפי ,םלוכ אל םא ,םבור .דחוימב
.היינשל תויצקאזנארט יפלא תוללוכה
לש םוחתה רובע דוחייבו ,ללכב רוצייה תיישעת רובע
םיווהמ EJB ינומושיי ,תילעפמ ללכ היצמוטואו בושחמ
השיכרל םינימזה ,םיירחסמ םיביכר - ףדמ ירצומ
םימושיי לש הריהמו הלק היינב םירשפאמהו ,תידיימ
,OPC ,HMI ןוגכ ,םימייק םימושייו םיביכר םידחאמה
(רוצייה תפצר לש םימושיי רקיעב םהש) הלאב אצויכו
תוכרעמ ,Workflow תוכרעמ ,םיידרשמ םימושיי םע
Resource ) םיבאשמ ןונכת תוכרעמו (Scheduling ןומזת
.תוינוגרא-ללכ (Planning 'םיזר' רתוי ,םימכח רתוי
תוכרעמה םא רתוי הלק תכפוה תיללכ תוכרעמ תדחאה
תוטושפה תוכרעמה ,בורל .'תומכח' ןה דחאל שי ןתוא
יבשחמ וא ,(PLC) תנכותמה רקבה ןוגכ ,תוצופנהו
םיתנכותמ ,תונושה תוכרעמב םיצבושמה הרקבה
תוטושפה - םהיתומישמ תא עצבל ידכ ,תלבגומ הרוצב
הרקבה תוכרעמ ,הלא תומישמ עוציבל רבעמ .תיסחי
,ידמל תלבגומ תלוכיב תונחינ תויתרוסמה בושחמהו
.תלבגומ ןתושימג םג ,הרמוח וא הנכות יגורדש אללו
,תושימגה תא רפשלו תואצוהב ךוסחל םיצמאמב
םיצבושמ הרקב יבשחמו םייתיישעת םירקב יננכתמ
רובע תכרעמה תפשכ הווא'גה תפש תא ץמאל םיליחתמ
הווא'ג לש הצומיא .םהירצומ לש םימיוסמ םיטביה
תא חתפל ןרציל תרשפאמ ץבושמ בשחמב שומישל
רתוי תיתודידיו רתוי הלודג תכרעמ יבג לע םושייה
ריבעהל טושפ ךכ רחאו ,Windows תביבסב ןוגכ ,חתפמל
עוציבל ,ץבושמה בשחמה לא Bytecode -ה ץבוק תא
.םייפוסה םינחבמה
תוירפס שוכרל םילוכי דחאכ הצק ישמתשמו םיחתפמ
תוכרעמ תוליכמה ,יללכ שומישל תוירפסב לחה ,הווא'ג
(drivers) הרמוח יקשממו ,(GUI) םייפרג שמתשמ יקשממ
םיידועייה םינומושייב הלכו ,םייתרפס םירקב רובע
לכ .הצחמל םיכילומה תיישעת ןוגכ ,תמיוסמ היישעתל
לע לועפל תולוכיה ,תויללכ תוירפס ןה הלאה תוירפסה
תושימג יהוז .הלעפה תכרעמ לכו ,המרופטלפ לכ יבג
.תויולעב רכינ ןוכסיחל - תידיימ - תמגרותמה ,המוצע
תוכרעמ רובע תומייק תוילאוטריו הווא'ג תונוכמ
-ו Windows תוביבס רובע ,תוצופנ בשחמ תוצבושמ
,הנורחאל .QNX -ו Linux תוביבס רובע ןכו ,Windows CE
,(Real Time Java) תמא-ןמז הווא'ג רובע טרפמ ץפוה
תוביבס לא םג הימושייו הפשה תרידח תא רשפאמה
.יטירק םרוג םיווהמ הלועפה ינמז ןהב בשחמ תוצבושמ
(PLC) םיתנכותמה םייתיישעתה םירקבה תוביבסב םג
תסירד תונוקו תוילאוטריווה הווא'גה תונוכמ תוכלוה
ןמ קלחב ינקת ביכרמ תווהמ ןה 2001 ראונימו ,לגר
.וללה תוכרעמה
תולוכי ןה - תפסונ הנוכת תולעב ןה הווא'גה תוכרעמ
,םישמתשמה ידיב ובתכנ רשא הבחרה ימושיי ץירהל
.תיסיסבה תכרעמב תומולגה תויורשפאה תא םיביחרמה
הווא'ג ביכרל רשפאל לכות PLC תכרעמ ,המגודל ,ךכ
עדימ תפלחה םשל ןעטיהל ,םישמתשמה ידי לע בתכנש
ךרוצ אלל ,םינותנ יסיסב םעו תוינוציח תוכרעמ םע
לכ - רקבה לש תמייקה הנכותב תומאתהו םייוניש עצבל
םורגל םילולע רקבה תנכותב המאתה וא יוניש
לש התוביצי וא היעוציב לע תויוצר יתלב תוכלשהל
רבעמ ךראתהל םילולע הקירסה ינמז ,המגודל ;תכרעמה
התמועל .הלא ןוגכ םייוניש תובקעב ,טרפמב שרדנל
תפסוה לש הפולחה ,רקבה תינכותב יוניש לש תורשפא
- תוילילש תועפשה המע תררוג אל ללכ הווא'ג ןומושיי
ןמזב עצבתהל שרדנה ךילהתל ץוחמ ץר הווא'גה ןומושיי
דבעמ לע וליפא םיתיעלו ,(הרקבה תאלול אוה) תמא
יעוציב לע עיפשהל לוכי וניא ללכ אוהש ךכ ,דרפנ
.התוביציו הרקבה תכרעמ
תוחיטב תרימשל םיקזח םינונגנמ שי הווא'גה תפשל
תוחיטב יכ הארנ ,וז הביסמ .הימושיי לש הלועפה
הווא'גה תפש יכ הארנ ,וז הביסמ .הימושיי לש הלועפה
.םהיביכר וא תשר ימושיי תיינבל הבוט הפולח תקפסמ
תשר ןפדפד תביבסב םילעופה הנוכמ-םדא יקשממ
שמתשמ יקשממ קפסל םירשפאמ 'תוזר' חוקל תודמעו
השיכרל ,היינבל - תוירעזמ תויולעב םיבכרומ
.תוכרעמה דוקפתב העיגפ אללו ,הקוזחתלו
רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו