םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

בחרה ספה לש דיתעה - DVB
לכ תאו טנרטניא וריבעי - הנטנאה ךרד םג - היזיוולטה ירודיש
בחרה ספה יתוריש
(M.Sc.) סייו יבא :תאמ
2001 ינוי-יאמ teleCom

יללכ
רצומ ךכ רחא ןקת םדוק
בחר יכה ספה
דיינ םג
OFDMA ןונפא
הלוז הצק תדיחי
?יעיבר רוד רלולס
MMDS םג
הדיתעו DVB תייגולונכט

  םיטלקנה םיליגרה היזיוולטה ירדתב םיילטיגיד ואדיו ירודיש
רתוי םירשפאמ ,(דועו ןייוול ,םילבכב םירודיש םגו) הנטנאב
תרבעה ,םינוש םיתוריש ,(תויביטקארטניא) תוינוויכ-וד ,םיצורע
…יזוח תדיעו ,VoIP ,קחרמ הדימל ,טנרטניאל רוביח ,םינותנ
תינשדח ךרדב בחר ספ ונל איבת ילואש האצמהה - רוציקב
היגולונכטה ,ןקתה תא החתיפ תילארשי הרבח .הליעיו
.תאז ורשפאיש םירצומהו
איה ,(Digital Video Broadcast - Terrestrial) DVB-T
שי ,היגולונכט לכ ומכ ךא ,1997 רבמטפסב הזרכוהש היגולונכט
ינפל ,רובעל הכירצ תרושקת תייגולונכטש הלשבה ןמז הארנכ
הלחה היגולונכטה .תרושקתה קושב יואר םוקמ תספות איהש
הסירפ הלחה 2000 תנשבו 1999 תנש ךלהמב הצואת סופתל
ןויליממ רתוי םע ,וז היגולונכטב הליבומ הינטירב .םייונמל
.2000 תנש ףוסב םייונמ
ימושיי לכ תא ריבעהל הרטמל םהל ומש היגולונכטה ירצוי
.MPEG לע ססובמה ספ בחר ילטיגיד ךוות לע ,תורשקתה
דחא לכ םיסחייתמה הנשמ ינקת השימחל קלחתמ DVB ןקת
.יונמל תרחא רוביח תטישל
ינייוול רושיק - DVB-S .1
םילבכ רושיק - DVB-C .2
,םילבכו ינייוול ,תומכח תויזיוולטל רושיק - DVB-CS .3
בלושמ
ילנויצנוונוק רודיש - (Terrestrial) יעקרק רושיק - DVB-T .4
ריוואב
-ו LMDS ומכ ,ספ בחר יטוחלא רושיק - DVB-MS/MC .5
.MMDS
יפוריאה הניקתה ףוג ידי לע םסרופמו דבוע DVB לש ןקתה
.הפוריאב השענ ומושיי תליחתש הביסה וזו ,ETSI יורקה
אוה תמשוימ תויהל וז היגולונכט תדמוע וב אבה םוקמה
.הילרטסוא
היזיוולט יתוריש ןתמ אוה ורקיעב ,םויכ השענש םושייה
(רדשמה לא יונמה תיבמ) הלועה ץורעה רשאכ ,םייביטקארטניא
תונורתפ לע ובשח אל םיננכתמה .ןופלט וק ךרד ,ספ רצ אוה
סוחדל ךיא רקיעב ובשח םה .ןקתה תא ורצייש תעב ספ יבחר
תא ךופהלו ספ בחור ותוא לע היזיוולט יצורע רתויש המכ
.שמתשמל תיתודידיל היזיוולטה
,עדיו ףועמ ילעב המכ םיסנכנ ,וזה הפרותה תדוקנב קוידב
,תיסופיט תילארשי הפצוח תצק םעו דדח ןויצ ר"ד לש ותושארב
-ה תא איצמהלו ,הצקל הצקמ הנומתה תא תונשל וטילחה
ינוויכ-ודה ספה בחר ןורתיפה תא לבקנש ךכ ,שדחמ DVB
.יביטמיטלואה

 רצומ ךכ רחא ןקת םדוק
רוזיאב ןיינבל ורבע וב ןמזב קוידב ,Runcom תרבחל יתעגה
הרבחה .הנורחאל ורכש ותוא ,ןויצל ןושאר לש שדחה היישעתה
וקאש יבאו דדח ןויצ ר"ד - ל"כנמהו אישנה י"ע 1997 -ב המקוה
,םירדח ינשב הנכשש הרבחמ דציכ םיאגתמ םה .חותיפה להנמ
ףתרמ תמוק דועו תומוק שולש ןב ןיינב לש הרבחל םיכפוה םה
תומאתהו םיצופיש לש הרדס תלהנתמ ולא םימיב .הינחל
עקר ישער הברה הביבסב ןאכ שי" :םהירבדל יכ ,ןיינבל
טקשב דובעל םיכירצ ונאו תויטוחלאהו תוירלולסה תונטנאמ
םינורחאה םישדוחב תאצמנ הרבחה ".ונלש תואצמהה לע
ןיינבה תא םיסלכאמה ,םידבוע 50 -ל םידבוע 25 -מ לודיגב
.הלא םימיב שדחה
דוגינב .Turbo IP םג היורק ונחתיפש היגולונכטה" :דדח ןויצ
ושפיח ןכ ירחאו וחתיפ םדוקש ,תורחא פא-טראטס תורבחל
ןוויכב ונכלה ונא ,םלועב םינקתל האצמהה תא םיאתהל ךיא
ETSI הניקתה ןוגראל ונכלה .תונכתיה תחכוהב ונלחתה .רחא
המ םע לבא ,ברה ןתונ אל םהלש ןקתהש םתוא ענכשל וניסינו
הלחתהב .DVB -ה לש רתויב הבוטה האצמהה וז ,ונחתיפ ונאש
ונענכשש קר אל ךשמהב לבא ,ונתוא עומשל םינכומ ויה אל םה
DVB - RCT ןקת תא ETSI ליבשב ונבתכ ונא םג אלא ,םתוא
.(יעקרק רזוח ץורע)
אוה ,ונאצמהש םישודיח לש הלודג הרדסב ,יזכרמה שודיחה
הזל םיארוק ונא .רזוחה ץורעל OFDMA תייגולונכטב שומיש
Permuted Orthogonal Frequency Division ) POFDMA
.(Multiple Access בחר יכה ספה
,םייעקרק םירודישב ,DVB-T -ב תזכורמ רקיעב ונלש האצמהה
הזש םיענכושמ ונא .םייונמה יתב לא תונטנאמ רודיש ,ונייהד
היזיוולטל רבעמל דעי יכיראת רבכ שי הפוריאב .חילצי
היזיוולט םע ראשייש ימ ,יחכונה רושעה ףוסבו ,תילטיגיד
ליניו יטילקת םע ןופיטפב שמתשמש ימל המוד היהי תיגולנא
תא ןיבהל ךירצ ,ונלש םישודיחה תא ןיבהל ידכ .CD -ל רבע אלו
היזיוולטל תיגולנא היזיוולט ירודישמ רבעמה תועמשמ
עפש שיש אוה DVB-T תייגולונכטב יזכרמה ןורתיה .תילטיגיד
םירדתה םוחתב תלעופ תיגולנאה היזיוולטה .ספ בחור לש
ץורע לכ ,היצטיגידל םירבוע רשאכו ,צ"המ 850 דע םיכומנה
היזיוולט יצורע השיש ריבעהל לגוסמ צ"המ 8 לש בחורב
תועצמאב לכונש וניארה .יגולנא דחא ץורע םוקמב תילטיגיד
צ"המ 8 לש דחא ץורע לע היינשל תויביס הגמ 32 ץירהל DVB-T
לכה ךסב .ספ בחור ותוא לוצינב 30 יפ לש ןוכסיחל עיגהל ןתינו
ריוואב היינשל טיב הגי'ג דע לש בצק םייונמל קפסל םילוכי ונא
דיתעבו ,וילע םולחל ןתינש "בחר ספ" יכה הז .רוטקס/אתל
הסירפב שומיש י"ע ,הגי'ג תואמל ילואו תורשעל הז תא הלענ
DVB- לש שומישה .רדתב רזוח שומישו םיאת הברה לש הפופצ
לש הבוט הרידח ןיא ןהב תומוקמל הנושארבו שארב דעוימ T
.הירפירפבו היישעתו רחסמ ירוזא ומכ ,םילבכה תורבח דיינ םג
,העונתב םג broadcast היזיוולט ירודיש תתל הנבנ DVB-T
תוירחסמ תוינוכמל ,םיסובוטואל היזיוולט רדשל לשמל
רבכ קדבנ רבדה .תויטר תוינוכמל םג דיתעבו םיעסונ תובכרלו
תוכיאב רדשל ןתינש אצמנו ,תופסונ תוצראבו הינמרגב רבעב
200 לש תוריהמב ענה בכרלו מ"ק 275 לש םיקחרמל האלמ
הרחתמ הז .תונטנאה ןיב רודישה תופיצר לע רומשלו ,ש"מק
.רלולסה לש אבה רודה לשמל ,רחא דיינ בחר ספ ןורתיפ לכב
היגולונכטל םייונמ ןוילימ 160 לעמ ויהיש םיזוח םיטסילנא
DVB -ה תייגולונכט תא ךופהל ידכ .תובורקה םינשה עבשב ,וזה
לש םימייקה תונורתפב תורחתהלו ספ תבחר תינוויכ ודל
תא ןנכתל ךרוצ היה ,חטבוהש ומכ ספ יבחר אל םהש ,םילבכה
3 לש סוידרב רודיש יאת םירצוי ונא .שדחמ רודישה יאת הנבמ
ןתינ ךכ .םינכש םיאתמ הערפה יא לש בצמל םיעיגמו מ"ק 5 דע
רוצילו תוינוויכ וד גישהל ,תלכשומ הורצב םירדתה תא לצנל
םירדתה תא םיצקמש ירחא .םיאת ןיב הדידנ - roaming
את לכל ןיידע ראשנ ,broadcast יצורע תואמל היזיוולטל
גוס לגמ עדימ לש הגי'ג ריבעהל ספ בחור קיפסמ רודיש
ףלאכ ובשי וילע ,רודיש רוטקסל הגי'ג ונייהד ,תוחוקלל
ךכ םיצורע תאצקהב תושימג ןקתל ונסנכה ונא .םישמתשמ
תקולח יפל) צ"המ 850 דע םירדתב שיש םיצורעה 50 ךותמש
תונחת האמ ורדשי םיצורע םירשעב ,(תיחכונה היזיוולטה יצורע
ושמתשי םירתונה םיצורעה םישולשבו ,תילטיגיד היזיוולט
תא קלחל ןתינ .IP -הו DATA -ה ישומיש לכל ינוויכ וד רוביחל
,םייוסמ ספ הינופלטל .םינוש םימושייה ןיב םירדתה ספ
ךכו רחא ספ םייביטקארטניא םיקחשמל ,רחא ספ ואידיול
יטלקמ תא אלו תונטנאה תא לא ףילחהל ךרוצ ןיא .האלה
היזיוולט תונטנא ןתואב קוידב םישמתשמ ונא .היזיוולטה
.תורכומ
יצורע תא רוביצל םויכ תרדשמה ,קזב ידיב ולא םירדת ,לארשיב
תולודג רודיש תונטנאמ ,תיגולנא הרוצב תילארשיה היזיוולטה
בורב .(ןייוולו םילבכמ לידבהל - ריוואהמ םיטלוקה הלאל)
םיליעפמה ידיב וא ,הנידמה ידיב וללה םירדתה ,םלועה תונידמ
.היזיוולטה ירודיש לש OFDMA ןונפא
תדעוול העיצהו ,םישנא ינש םע Runcom המק םייתנש ינפל
,םתוא ונענכשש רחאל .הלש ןויערה תא תיפוריאה םיטרדנטסה
,טאו 10 לש המצועב רודיש לע ססובמה ןקת עיצנש וצר אל םה
ןתינ .OFDMA ןונפא םשייל ונטלחה ןכלו דחא טאו לש אלא
Set ) STB -ל תרבוחמה תימינפ הנטנאמ תורישי רדשלו טולקל
.תיבה ךותב (לארשיב הנוכמ איהש יפכ ,ריממה וא (Top Box
תא רפשל םיצור םא אלא ,גגה לע הנטנא ביצהל ךירצ אל
היגולונכטה .רחא םרוג ףאל ןיא הזכ ןורתיפ .רודישהו הטילקה
טוחלאה תויגולונכט ומכ ,לפרע וא ריווא גזממ תערפומ אל וזה
רבעמ ,יונמה תיבב תודחוימ תונקתה לכב ךרוצ ןיאו תורחאה
OFDM -ה .תוערפהמ היקנ ונלש תכרעמה .STB -ה תספוקל
לש השלוחה ללגב שומיש הזל היה אל לבא ,ןמזמ אצמוה
בשחמ לש בושחמ חוכ ,בשחמ תספוק לכב שי םויכ .םידבעמה
.OFDMA -ב שמתשהל היעב לכ ונל ןיאש ךכ ,רושע ינפלמ לע
ןונפאה ,ונלש היגולונכטב יטוחלא ןבומכ אוה םגש רזוחה ץורעב
לש המאתה רשפאמ הזו ץרה לכל הינשל טיב 6 לע ססבתמ
לכל שורדה ספה בחור תא קפסמו םיכרצה לכל תכרעמה
לג לכ לעו םיאשונ תת םייפלאל קלוחמ ץורע לכ .םישומישה
8000 שי דרויה ץורעב .הינשל תויביס וליק 4 םיריבעמ אשונ
.םיאשונ םילג הלוז הצק תדיחי
ונאו םלוע היבחרב םגדומ רבכש ,סיטרכ ונחתיפ סיסבה תנחתל
בבש לע תכרעמה לכ - ASIC לע לכה חתפל השק םידבוע םויכ
לע הינופלט ןתמ ונמגדה .הנשה ףוס דע הזה חותיפב דומענ .דיחי
הינופלטה אשונ תא סינכהל םילעופ תעכ ונאו תכרעמה
אל הלעת יתיבה חוקלל הצק תדיחי .DVB-T -ה לש טרדנטסל
הלועש LMDS לש הצק תדיחי תמועל תאז ,רלוד 200 -מ רתוי
.םירלוד 500 -כ הלועה WLL לש הצק תדיחיו םירלוד יפלא המכ
דחפלש תובוגתב ונלקתנ ,תוכורעתב הזה ןורתפה תא ונמגדהשכ
ךכ לכ רדת תוליצנב תדבוע וזה היגולונכטה םא .םיליעפמה דצמ
תורטמל ושמשיש םירדתה תא םהמ וחקייש םיששוח םה ,הבוט
דחכ היצלוגרב רבעב ורדגוה ץרהגמ 850 דע םירדתה .תורחא
קלח רגוס ,עצומה ינוויכ ודה ןורתיפהש הארנ םלוא ,םיינוויכ
סיסבה תנחת - םיליעפמל אלמ ןורתיפ םיעיצמ ונא .ששחהמ
ודירל דחא דצמ תרבוחמה ,ונחתיפש סיסבה תדיחי תא תלבקמ
תא קר הז םינושה םיקוושב ףילחהל שיש המ) םייונמל רשקמה
,(השרומה הלועה ץורעה רדתל ותוא םיאתהל ידכ ,וידרה שאר
תשרל ,טנרטניאל - תותשרל וזה הדיחיה תרבוחמ ינש דצמו
ידכ שרדייש רוביח לש גוס לכלו ,םייטפוא םיביסל ,הינופלטה
."םייונמל וללה טרסה יבחור תא קפסל
יפוג תא ונענכשש רחאל" :יקסע חותיפל אשינ ןגס ,רפוס ילא
802.16 תא חתפמש IEEE -ל ,ב"הראל ונכלה ,הפוריאב הניקתה
םויה .ספ תבחר תיטוחלא השיגל חיינה יטוחלאה ןקתה ,IEEE
,ב"הראב ןקתה תא סינכהל עונכש לש םימדקומ םיבלשב ונא
.הקזח יד תודגנתהה יכ םא
LSI ומכ תורבח ידי לע םירצוימ DVB-T תיגולונכטל םיפי'צ
,םיינוויכ דח תונורתפ םהל שי םויכ .ST -ו ספיליפ ,Logic
.םוחתב הליבומה איה LSI Logic רשאכ
יבלשב ונא .םיינוויכ ודה ספה יבחר תונורתפה תא ליבונ ונא
םיפאושו ,הצקה תודיחיו סיסבה תודיחי לש קווישל הנכה
םייקה יפצה יפל .ןורתיפה קווישל םייגטרטסא םימכסה םותחל
םייתשבי ,םיינייוול םירוביח ןיב הווש יד קלחתי DVB ,םויה
ובו עגרכ רתויב םיאתמהו יאדכה אוה יתשביה רוביחה .םילבכו
יבחר םירוביחב שממ לש הכפהמ וז .ונלש היגולונכטה תלעופ
םלוע ןיבל היזיוולטה םלוע ןיב גזממה ןורתיפ םיגיצמ ונא .ספ
.ספה בחר DATA -ה ?יעיבר רוד רלולס
ךכ לכ אלו תוחוקלל ספ בחור ריבעהל ךיא םיקבאנ םלועה לכב
םינש בר רידא ןויסינ שי ,םהב םילעופ ונאש םירדתב .םיחילצמ
יקנו ביצי הז ,ריווא גזמ תוערפהמ יקנ הז .היזיוולט תרבעה לש
תורבחל םינופ ונא .תרחא היגולונכט לכמ רתוי ,םישארמ
ונלש חותיפה תא וצמאייש העצהב ,רלולסל םינקת תוחתפמה
.רלולסה לש יעיברה רודל
וזו DVB-RCT לע ססובי רלולסה לש יעיברה רודהש ןכתיי
לכל ,בשחמ לכל סנכהל לכוי ונלש בבשה .שממ לש הכפהמ היהת
,יתימא ספ בחרל ותוא ךופהלו ירלולס ןופלט לכלו םלאפ
".העונתב
ר"ד הנוע ,היגולונכטה תחלצהב הזה ןוחטיבה ןיינמ םילאוששכ
ןקתה תטויט תא יתבתכ ,ב"הראב יתדבעשכ" :דדח ןויצ
15 -ו 10 ,5 לש ספ יבחור ללכש ,W-CDMA -ה לש ןושארה
5 -ב קר דקמתה רלולסה לש ישילשה רודה ,ךשמהב .צ"המ
בצק תלבגמ ,הז ספ בחורל .ולש ןקתב םויה םשוימה צ"המ
ןוילימ 32 תמועל ,הינשל תויביס ןוילימ 2 לש יברימ עדימ
.DVB -ה לש הינשל תויביס
-ב ישאר ןעדמו חותיפל ל"כנמסכ ןויצ שמיש ,Runcom ינפל
תרושקת חותיפב קסעו ,ECI לש תב תרבח ,Innowave
ןיב ,תיטוחלא תרושקתב הנש םירשע לעמ קסוע אוה .CDMA
םייאבצ םיטקייורפ לע וקאש יבא םע דבע םש ,ןארידתב רתיה
ןקתל לעמ ץופקל יתטלחה" .ל"וחבו ץראב תופסונ תורבחבו
.בוט רתוי הברה אוה ,Runcom -ב ונחתיפש המ יכ ,WCDMA
ינאו םיסיטרכו םיבבש תינרצי היהת Runcom -ש ןווכתמ ינא
,ויאו ומכ יטוחלא דויצ תוינרצייל - קושה לכל רוכמל ןכומ
.דועו םוקזירב ,רוואלפ ,ביווניא MMDS םג
Runcom לש ןורתפב תונינעתמ קפוא ומכ הלעפה תורבח םג
םינופ ונא ליבקמב .םלועה יבחרב םימכסה המכל ךרדב ונאו
.RCT -ל ףסונב ב"הראב MMDS -ה קושל
תוינרצייל .םירדתב תולדבנה דואמ תומוד תויגולונכט יתש ולא
תא סינכהלו RF -ה שאר תא ףילחהל םיעיצמ ונא MMDS
יפ תוחפל ,םיהדמ אוה יוסיכו ספ יבחורב רופישה .ונלש בבשה
.םישולש
םינושאר הסינכ יבלשב ונאו יוסינ רתא םויכ לעפומ ב"הראב
תויקפסל היזיוולטה תויקפס תא ךפוה הזה רבדה .הז קושל
הכפהמ שממ וז ;הינופלטו IP תולוכי םע ,ספ תובחר תרושקת
."ןליבשב הדיתעו DVB תייגולונכט
םג היורקה DAVIC תילטיגידה היזיוולטה תייגולונכט
תעדל הווהמ ,הירצוי יפב ,(Digital Video Broadcast) DVB
איה .םילבכה תייגולונכט לש אבה רודה תא היננכתמ
האצי אל ןיידעו 2000 תנשב הפוריאב טשפתהל הלחה
תונידמב םימייקתמה םייוסינב אלא ,הפוריא ימוחתמ
םיווקמ וז היגולונכט יחתפמ .ןפיו ב"הרא ןללכבו ,תונוש
םויכש Docsis תויגולונכט תא םג םימיה תוברב ףילחהל
םילבכה תורבח לכ ללוכ ,םילבכה תורבחמ קלח
ומכ ספ יבחר םיתוריש ןתמל הב תושמתשמ תוילארשיה
HFC -ה תשר לע הינופלטו השירד יפל םיטרס ,טנרטניא
Set תנקתה היהת הטישה םילבכה תורבחב .םילבכה לש
םייונמה יתבב תויזיוולטה לע תובצומה , Top boxes
תואספוק .םילבכה ליעפמ תייזכרמל םתוא תורשקמהו
.ףסומ ךרע יתורישו ספ יבחר םיתוריש תורשפאמ הלא
תורישי תוא לבקל לכוי ,םילבכל רוביח ןיאש ימל
ספ בחור םיצור תוחוקלה .רודיש תונטנאמ ,ריואב
ףתושמ ספ בחור לש בצמה תמועל ,םילבכב יתוכיא
.ךכמ האצותכ החטבא תויעבו
לכב הגי'ג 1 דע תתל היהי ןתינ ,תשרה גורדש י"ע
לש םיכרצל רבעמו לעמ הזש ,םיתבל טוחלא רוטקס
ןייוצמ ןורתיפה .תוחפל תואבה םינשה רשעל םיתבה
,םכותב DATA ירוביח המכ םיליכמה םיתב לש רוביחל
יובירל ,תוילטיגיד תויזיוולטל ,קחשמ ירישכמל םג ומכ
-ו ואידיו ירישכמל PDA ירישכמל ,החפשמב םיבשחמ
תונורתפ ןיידע ןיא DVB -ל .דורו לכה אל ךא .דועו ,DVD
הנקב תונקתה לש ןויסינ ןיאו ,DVB לע לוקל םיחכומ
-ה יחתפמ תייליהק .הינטירב טעמל ,םלועב בחר הדימ
תייגולונכטב שמתשהל הכרד תליחתב הטילחה DVB
ימדומ תינרצי ,(סטנמורטסניא ססקט) TI לש INCA
תוקנלו םיעוציב ץיאהל ידכ ,םלועב הלודגה םילבכה
םדומש רורב .םילבכה לש השק יכה היעבה וזש ,םישר
ןתייו ,Residential Gateway -ל ךופהי ידיתעה םילבכה
,הינופלט ,היזיוולט :ליבקמב םירישכמ המכל תוריש
ארקי ידיתעה רצומה .דועו םיטרס ,םיקחשמ ,טנרטניא
םיעדויש םינרציה םיטעמ Network Interface Unit - NIU
רורב DVB -ה תייליהקל ןפוא לכב .הזכ רצומ רצייל ךיא
ןתינש המל המוד יד QoS םינתונ םה ,דיתעה םהש
ואידיו תרבעהב ןקתה תויהל רומא DVB .ATM -ב גישהל
,ריוואב ,םילבכ ,םינייוול - םינקתההו םיכוותה לכב
ואידיווהו םיקחשמה ירישכמל ,םיבשחמל ,רלולסב
םילבכה תורבח ןוגרא ר"וי רברוס רטיפ ירבדל .ב"ויכו
תורבח תוצורש ומכ IP לע ואידיו תרבעהב ,הפוריאב
לש דספה שי ,ATM -ב וא Docsis -ב תושעל םילבכה
לע DATA -ו ואידיו תרבעה תמועל ,הרוקת %30 -מ רתוי
הברה הז תויגולונכט ןיב שרפה %30 .DVB לש ןקתה יפ
תא ףוחדל קיפסי הז םא רורב אל ןיידע לבא ,תרושקתב
יכ ,הארנ אל הז םייתניב .DVB -ה ןוויכל םילבכה םלוע
תונורתפל תוצר תוילארשיה ללוכ םילבכה תורבח בור
לוז רתוי הז יכ - תוחוקלל תוכיא םיחיטבמ אלש Docsis
לבא ,םיבזכואמ ויהי תוחוקלה דיתעבו ןכתיי .ןימזו ןהל
?תוחוקלה לעו דיתעה לע תוניצרב בשוח ימ
ועיגי הפוריאב םילבכה תורבחש IDC הזוח םייתניב
יתורישמ רלוד דראילימ 10 -כ לש הסנכהל 2003 תנשב
יותיפהו ,לודג ןאכ קושה .םילבכב הינופלטו טנרטניא
.לודג חוקלל QoS - תורישה תוכיא לע רתוול
תומכ ,Computer Economics לש ןורחא רקחמ יפ לע
יפ לפכות DSL -ו םילבכ םדומ תויגולונכט ישמתשמ
םילבכ םדומ ייונמ תומכ ,םתכרעהל .2005 תנש דע שמח
27.6 -ל 2000 תנשב םייונמ ןוילימ 5.7 -מ הלעת םלועב
DSL ירוביח ייונמ תומכ .2005 תנשב םייונמ ןוילימ
2000 תנשב ןוילימ 2.4 -מ הלעת (הרחתמה היגולונכטה)
תוחוקלה ןוצרמ בונ לודיגה .2005 תנשב ןוילימ 15.9 -ל
םייגולנאה םירוביחהמ רתוי הבוט השילג תוריהמ לבקל
תילטיגיד היזיוולט לש תולוכי לבקלו ,םילבוקמה
לק םושייל תונתינ הלא תולוכי .רחסמו רודיב תולוכיו
ייונמ ,הזה רקחמה ירבדל .םילבכו DSL ירוביחב רתוי
םהלש השילגה תוריהממ ובזכאתי םיבר םילבכ
םירג םהש רוזיא ותואב םייונמה תומכ רשאכ ,םילבכב
רוד עיגיש דע ,תאז .הרובעת יקקפ ורצוויי זאו ,לדגת
השילג תוכיא חיטבהל לגוסמה םילבכ ימדומ לש שדח
.הז רקחמ יפ לע ,בר ןמז הארנכ חקייש רבד ,DVB ומכ
תוסנכהה ,KPMG ץועייה תרבח לש רחא רקחמ יפ לע
ועיגי ,תיביטקארטניא תילטיגיד היזיוולט ירודישמ
,רלוד ןוילימ 100 -ל בורקל םינש שולש ךות לארשיב
י"ע םגו ןייוולה תרבח י"ע םג ונתניי ולא םיתורישו
ויהי ,הינטירב תלשממ תיזחת יפ לע .םילבכה תורבח
,2003 -ב תילטיגיד היזיוולט ייונמ ןוילימ 8 -כ הינטירבב
2003 -ב יכ ,הכירעמ KPMG 2008 -ב םייונמ ןוילימ 18 -ו
ב"הראבו הפוריאב בא יתב ןוילימ 70 -כ ושמתשי
יקפסל ורצייש ,תיביטקארטניא היזיוולט יתורישב
.רלוד דראילימ 10 -כ לש לדוג רדסב תוסנכה םיתורישה
ןומט דיתעהש םינעוט ,יתחחוש םתא םיחמומה בור
.DVB תונורתפב םתעדל
.www.dvd.org רתאב שדחה ןקתה לע אורקל ןתינ
-מ תורבח 220 לעמ םויכ םירבח הזה הניקתה ןוגראב
םלוע לכ םינש 10 דע 7 ךותש אוה יפצה .תונידמ 30
.םיילטיגיד םירודישה לכו ,ילטיגיד היהי היזיוולטה
- םיחנעפמה קוש .DVB ןקת אצמוה הז ידיתע קושל
,ילטיגיד Set Top Box ומכ ,הטילשהו הטילקה ירישכמ
זא דע .DVB יחנעפמ ויהי םיתבה בורב .קנע קוש היהי
םלועה לכב םניחב היהי טנרטניאהש תופצל שי
לוקוטורפ סיסב לע הבור Flat Rate -ב ןתנית הינופלטהו
ןבומכו ויגוסל רודיבה היהי ירקיעה הסנכהה רוקמ .IP
יקוושב סוגנת םג וז היגולונכט .ינורטקלאה רחסמה
לש ישילשה רודהו LMDS ,WLL ומכ ,ספה בחר טוחלאה
ךרוצ היהי אל ילוא ,חילצת וז היגולונכט םא .רלולסה
תחא תילארשי האצמהמ לכהו .וללה תויגולונכטה לכב
.Runcom לשרבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו