םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

אירמי דועש סקינפה - בחרה ספה
2001 רבמטפס ,לארשי Pc Magazine

תוכפהמל יתימא לאיצנטופ.1
תורשפאמה תויגולונכטה.2
תרושקתה לש יסיסבה קוחה.3
המצועה ןזאמ :םירזייל.4
תויראניל רסוחו םישער.5
םניח תוחורא ןיא.6
םייק אלש הרדישה דומע.7
הביל ילב םג רשפא :םייטפוא םיביס.8
הקיליסה רהוט.9
תותוא יוקינו רוזחיש.10
רואל רוא ןיב היצקארטניא.11
םלשומה יטפואה ךוותה.12
םיטנאווקה לש ידרוסבאה םלועה.13
רטמילימה תינימש ויבועש ינורקמב םירוח האמ.14
תינוריע תופיפצ :תוינילופורטמ תושר.15
תימוקמ התשרל ץוחמ טנרתא.16
םיינכט אל ,םיילטנמ םימוסחמ.17

רתוי בושחה םרוגה המ םתעדב םיקולח םיפיקשמה
:היתובקעב אבש רבשמהו היגולונכטה תוינמ תסירקב
יכ הרכהה וא ןאכ רבכ בחרה ספהש הילשאהמ תוחכפתה
רתוי הטימל םירבח םניא תירלולס הינופלטו טנרטניא
.חצנ תבהאב דכלתהל םירהממ היזיוולטהו PC -השמ
ירלולס טנרטניאו בחר-ספ לש בולישה יכ רורב םלוכל
הכיפהמ הלחהש זאמ רתויב ינלטקה ליטקוקה היה
תולהנהל םג םרג הזה ליטקוקה .הנורחאה תיגולונכטה
הרוצב לועפלו שארה תא דבאל תוקיתו תורבח לש תוסונמ
תוארל םיליחתמ רשאכ ,וישכע .קהבומב תילנויצר אל
שארה באכ) Hangover -המ תוששואתה לש םינמיס
הנבה ןמתסהל םג הליחתמ,(םירוכיש ליל רחאלש רקובב
האמה ףוס לש תיגולונכטה הכיפהמה לש הנשי-השדח
.20 -ה

םה .98-99 םינשב וגגח םיאנותיעו םיטסילנא ,םיפיקשמ
ךכ רחאו םיאנותיע תביסמל םשמו ןויזופמיסל סנכמ וסט
ישנא וב ,דרוסבאה הזחמב ףתתשהל ידכ לייטקוקל
,םילבלובמ םיעיקשמל םנוזח תא םירכומ היגולונכטה
םיסינכמש ,םיטסילנאה תויצולוקפס תא אמצב םיעלובש
לע עיפשמש ,יסנניפה דסמימה תא הירטסיהל
קלד םיפיסומש ,םיאנותיעה תא םיניזמש ,םיאקיטילופה
םינבומ םניאש םיאשונ לע - םימהלתמ םירמאמב הרודמל
.הזה קפקופמה ןוזמה תרשרשב םיפתתשמהמ דחא ףאל
ץרהגמ ןיב לדבה תא םיעדוי אלש םישנא ונעמשש הרק ךכ
ספה" לע םירבדמ טנרתאל טנרטניא ןיבו טייבהגמל
רזגנ "ירלולס" גשומה יכ םיבשוחש ,םירחאו ."בחרה
ךות - ףילחי דיינה ןופלטה יכ םיאבנמ ,שמש יאתמ
ורמשש םיטעמה .PC -ה תא - רתויה לכל שולש-םייתנש
.םיינואכד תוביסמ יסרוהל ובשחנ "רק שאר" לע

 תוכפהמל יתימא לאיצנטופ
ילעב םירמוחמ בכרומ ינלטקה ליטקוקהש ,אוה דרוסבאה
תומרע ירוחאמ .תוכיפהמ ללוחל יתימא לאיצנטופ
- היגולונכט תדמוע ,"בחרה ספה" לע ונעמשש תויוטשה
יונישל איבתש - תויגולונכט הברה תודמוע ,ןוכנ רתוי
תוחפ היהי אלש יוניש .םייח ונא הב הרוצב קומע
םיבאשמ תכיפה תובקעב ואבש םייונישהמ ותובישחב
הכפהמל םרג למשחה .רתוי םינימזל םירחא םייגולונכט
תשרדנ תומכ לכב ותצפהל תשרה הרצונש ירחא קר
הרצי תינוכמה .(טעמכ) חתופמה םלועב םוקמ לכל (טעמכ)
לודיגל המאתוה םישיבכה תשרש ירחא המוד הכפהמ
תומוד תויגולנא ."בחר טלפסא ספ"ל השירדב םוצעה
הלכו וידר ירודישב לחה ,רחא םוחת לכב אוצמל רשפא
תרשפאמה היגולונכטה ,הרקמ לכב .תירחסמ הפועתב
.בחרנה םושייה תא המידקהש ,תיתשתה ינפל הרצונ
רחואמ םינש הברה קר ,ללכ ךרדב ,האב תיקסע החלצה
.רתוי
תיגולונכט הכפהמ תדמוע בחר ספ לע םיטופטפה ירוחאמ
םייטפוא םיעצמאב עדימ תרבע הלע תססובמה ,תיתימא
.םייתרוסמה םינורטקלאה םיעצמאל ףילחתכו המלשהב
לב םהרג רבכ .לומתא הליחתה אל תאזה הכפהמה
רתויב בוטה אוה ילמשחה םוידמה םא הלאשב טבלתה
- ליבקמב חתיפ אוה ןוחטב רתילו ןופלטה תוחיש תרבעהל
רחאמ .ןושארה יטפואה ןופלטה תא - !הנש 135 ינפל
שמתשה אוה ,םייטפוא םיביסו םירזייל ויה אל וימיבו
רבדמה לש לוקה ילג דחא דצב .תוארמבו שמשה רואב
רוא תא הריזחהש ,תדעור הארמל תינכמ הרוצב ורבעוה
אל םג ןמז ותואבו רחאמ .הטילקה תארמ ןוויכל שמשה
םרזל רוא ךופהל ועדי אלו םינורטקלא לש םמויק לע ועדי
רואה תא ךופהל הכירצ התייה תטלוקה הארמה ,ילמשח
הנש האמ .חלצומ ךכ לכ היה אל הזו - תינכמ הרוצב לוקל
רובע םייטפוא תונורתפל ורזח םיסדנהמהש דע ורבע
.חווט תכורא תרושקת תורשפאמה תויגולונכטה
יסדנהמל ורשפיא ליבקמב וחתפתהש תויגולונכט רפסמ
הנש האמ ירשפא היה אלש המ תא םישגהל 70 -ה תונש
:רתוי םדקומ
רוא רוקמ םיסדנהמל ןתונ רזיילה .רזיילה תאצמה  
.תיטפוא תרושקתל תוינויחש ,תוידוחיי תונוכת רפסמ לעב
תרשפאשמ ,דואמ הרצ ןרקב זכורמ טלופ אוהש רואה
ביסה - הכלוהה ךוות ךותל ריעז חתפמ ךרד ותוא רידחהל
אוה - דואמ רצ לג-יכרוא ספב זכורמ רואה .יטפואה
עפשומ אל אוה ןכלו - תינוציק הדימב "יטמורכונומ"
םירבוע םה רשאכ םינוש לג יכרוא לש הנושה תוריהמהמ
רזיילה .(קירב קר הדיחא רואה תוריהמ) .ירמוח ךוותב
תורשע - דואמ םיהובג תותיא ירדתב הטילשל ןתינ
עוגפל ילבמ - דיתעב םיצרהגיג תואמו םויכ םיצרהגיג
.ונינמש תורחאה תונוכתב
"רוא רוניצ" םיסדנהמל ןתונ הז .יטפואה ביסה  
וק"ב ךרוצ אלל הצקל הצקמ םייטפוא תותוא תכלוהל
וקב ךרוצ היה לב םהרג לש תוארמה ןיב .רשי "היאר
תא ךילוהל רשפאמ יטפוא ביס לבא ,ערפומ יתלב היאר
לש 70 -ה תונשב .שרדנש לככ םילתופמ םילולסמב רואה
תנכהב שכרנש עדי םשייל וליחתה םירשעה האמה
ידכ ,ןוקיליס רקיעב ,םיכילומ-יאצחל םירוהט םישיבג
םינש רפסמ ךות .םייטפוא םיביסלש תונוכתה תא רפשל
רדשמה ןיב יברמה חווטה תא לידגהל םיסדנהמה וחילצה
לחה ךכבו ,םירטמוליק תורשעל םירטמ תורשעמ טלקמל
.תיללכ תרושקתב םייטפואה םיביסה ןדיע
,םיריהמ רוא יאלג דחוימב .קצומ בצמ יביכר  
רימהלו ביסה הצקב עקובה רואה תא טולקל םילגוסמש
ןיב םיסחי תכרעמ איה תרושקת .םיילמשח תותואל ותוא
לע הנוש הדימב עיפשמ םהמ דחא לכו טלקמו ךוות ,רדשמ
ליבקמב .דצל דצמ שבושמ אל רסמ ריבעהל תלוכיה
ידספה תדרוהלו ,רזיילה רדשמ לש קפסהה תלדגהל
לש תושיגרה תא רפשל ךרוצ היה ,יטפואה ביסב הכלוהה
- רואל השיגר הדויד אוה הטילקב חתפמה ביכר .טלקמה
רואה תומכל םאתהב רגסנו חפנש ילמשח "זרב" ןיעמ
.וילא העיגמש
םייטפוא םיביס ,םירזייל .תיתרפס הקינורטקלא  
התואב יגולנא םלועב דובעל םילוכי קצומ-בצמ יטלקמו
תלעותהש אלא ,תיתרפס הביבסב םידקפתמ םהש הרוצ
לודגה ןורתיה .בחר הדימ הנקב לוצינ הנימזמ תוחפ הברה
תלוכיב אוה הז רשקהב תיתרפסה השיגה לש רתויב
םויה .חא הכלוה ספ לע תרושקת יצורע הברה "בברל"
ידי לע םירצוימה תויביסה ימרז תא תחקל היעב לכ ןיא
זוראל ,םתוא ץוצקל ,םיינטלומיס ןופלט ישמתשמ ןוילימ
עדימ "בכר"ב תוליבחה תא רדסל ,תוליבחב םתוא
תכרעמ םש .םיל רבעמ לא דיחי וקב לכה תא חולשלו
יפל תוליבחה תא רדסת ,תבכרה תא "קורפת" המוד
וסנת לא .םינוש םיניזאמ ןוילימל םתוא בתנתו םידעיה
.תויגולנא תוטישב תאז תושעל תרושקתה לש יסיסבה קוחה
ןותנ ןמז קרפב תרבעומה עדימה תומכ תא לידגהל ידכ
ךרוצ שי - ץורעה לש "ספ בחור" - תרושקת ץורע ךרד
המ ,תרושקתה תרות לש רתויב יסיסבה סחיה תא רפשל
תולת אלל ,יכ עבוק הזה קוחה ."ןונש קוח" רותב עודיש
תיברימה עדימה תומכ ,שומימה לש םיינכטה םיטרפב
תותיאל שמשמה םירדתה ספ ןיבש סחיה יפ לע עבקת
.םישערל םייתועמשמ תותוא ןיב דירפהל תכרעמה תלוכיל
אי ,הקיטמתמ הז) ןונש לש קוחה םע חכוותהל רפא יא
רופישל תונוש תויגטרטסא רוחבל קר רשפא ,(יביבח
םייטמלבורפ םה .ויביכרמ ןיב םייטמלבורפה םיסחיה
הליבקמ הילעב ,ללכ ךרדב ,הכורכ םירדתב הילעש םושמ
היגרנא ןיזהל תלוכיב הליבקמ הדיריבו שערה תמרב
,עבונ ןאכמ .שערה עקר לע טלבתי אוהש ידכ תואל
ןיב ילמיטפוא ןוזיא שרוד ספה בחור תא לידגהל ןויסינש
לככ הדמתהב הנתשמ ןוזיאה תדוקנו - םירחתמ םימרוג
.הנוש בצקב תוחתפתה םירבוע םידרפנה םיביכרהש
דבעשכ 1948 תנשב קוחה תא םסרפש ,ןונש דולק)
הנשה ראורבפב ומלועל ךלה ,תומסרופמה Bell תודבעמב
"תרושקתה לש תיטמתמ הירואית" ולש רמאמה .84 ליגב
ומכ ,הזה יעדמה םוחתה לש דוסיה רוביחל בשחנ
ימרוג לע הרצקב דומענ (.הקינכמב ןוטוינ לש "תונורקעה"
ספה בחור תאוושמ לע םיעפשמש םיירקיעה ןוזיאה
."תובחר" תרושקת תותשר לש רשקהב המצועה ןזאמ :םירזייל
דוגינב) תובחר תרושקת תותשרל םישמשמש םירזיילה
תותשר ומכ ,ריעז יפרגואיג הדימ הנקב תונורתפל
םהב םורטקפסה יספ ךות לא רדשל םיבייח (תוימוקמ
לש ישיבג גוס הז ץראווק .ינצמח וד ןוקיליס) הקיליסה
איה םייטפוא םיביס םירציימ הנממ תיכוכזה .הקליס
םיספה ינש .תבירימ הדימב הפוקש (תישיבג אל הקיליס
םורטקפסל ץוחמ םיאצמנ ("תונולח"ה) םיילמיטפואה
ינשהו רטמ-וננ 1300 תוביבסב אוה דחאה .הארנה רואה
רדגומה רוזאב םהינש ,רמולכ .רטמ-וננ 1550 תוביבסב
,"יטפוא ןולח" לכ לש "ספה בחור" .םודא-ארפניאכ
,תמלשומל הבורק תופיקשה וב לגה יכרוא םוחת רמולכ
תויביס המכ .רטמ-וננ תורשע המכ לש לדוג רדסמ אוה
?הזה ןולחה ךותב הינשב רובעל תולוכי
רואה תרדגהמ רובעל יאדכ ,אשונה תנבה לע לקהל ידכ
,המגודל .םירדתב תיטנלוויווקאה הרדגהל לג יכרואב
ףלא 230 לש רדתל םאות רטמ-וננ 1300 לש לג ךרוא
-וננ 1350 -ל 1300 ןיב ,רטמוננ 50 לש ספ בחור !ץרהגיג
8500 ךרעב ובחורש םירדת ספל יטנלוויווקא ,לשמל רטמ
הדרפהה תלוכי הב ,תיטטופיה תרוסמת תכרעמב .ץרהגיג
יבג לע הדעיל רבעות תיביס לכ יכ תשרוד שערל תוא ןיב
לש יתרפסה תואה ןיב ןונפיאה סחי הז) דחא לג רוזחמ
אלל טלקיהל ידכ (ותוא אשונש יגולנאה תואל עדימה
תויביס-הגיג 8500 הזה ןולחב ריבעהל היהי ןתינ ,האיגש
ןופלט תוחיש דראילימ יצחמ רתוי ,השחמהל .היינשל
דיחי םיביס גוזב רובעל הנלכות (ש"לסק 16 -ל תוסוחד)
הלאש תכרעמה תא תונבל חילצנ קר םא ,תינמז-וב
,בשחמה םלועמ םייומיד םיפידעמש הלאל ,וא .הינייפאמ
דיחי ביס ךרד דירוהל ולכוי םישמתשמ ןויליממ רתוי
םיארוק הזל .דחא לכל היינשל טיבהגמ לש בצקב םיצבק
.בחר ספ תויראניל רסוחו םישער
,הזכ לדוג רדסב םינותנ יבצקמ םיקוחר דואמ ונחנא
המגודל וב ושמתשהש שערל תואה סחיש םושמ רקיעב
.םיסדנהמה לש םדי גשיהל ץוחמ אוה תיטרואיתה
םייטפואה ןיביסה ,ךכ םשל םיביצי קיפסמ אל םירזיילה
רואה ןיב היצקארטניאמ האצותכ שער ימרוג םיסינכמ
ךוות הניא הקיליסהש םירמוא תיעוצקמה הפשב) ךוותל
לע םיביגמ םיוסמ ךרואב רוא ילג ןכלו ,רוהט "יראיניל"
תורקל רומא אלש המ ,הנוש ךרואב םילג לש םתוחכונ
לכש ,ןבומכו (טלחומ קיר ומכ ,ילאידיא יראיניל ךוותב
דדומתהל תולגוסמ אל ביבסמש תוינורטקלאה תוכרעמה
.הלאכ םיבצק םע
םש .רטמ-וננ 1550 לש ןולחה רוזאב םייק המוד בצמ
לבא ץרהגיג 44,000 -ל יטנלוויווקא ישומישה ספה בחור
הכ דע תונבל וחילצהש רתויב תומדקתמה תוכרעמה
רבודמ .יטרואיתה ילאיצנטופה עברל "קר" תועיגמ
קר םייתניב תודבועש ,ןיטולחל תוינויסינ תוכרעמב
םושייל םימוד אל ירמגל םיאנתב ,חותיפה תודבעמב
וחילצה תודבעמה לש תילירטסה הביבסב .חטשב ישעמ
10,200 -ל עיגהל תיתפרצה Alcatel תרושקתה תרבח ינעדמ
(ש"לסט ,הינשל תויביס-הרט 10.2) הינשל תויביס-הגיג
10.9 לש איש ומשר תינפיה NEC -ב םהירחתמ-םהיתימעו
רמול רשפא ,תונטשפ לש תמייוסמ הדימב ,בוש .ש"לסט
ןוילימ 500 -מ הלעמל ריבעהל ןתינש ,וחיכוה םה יכ
.דיחי ביסב ןופלט תוחיש
בוביר) .ןבומכ ,"בוביר" ידי לע ?הז תא םישוע םה ךיא
תרושקת ץורע ךרד תינמז-וב תותוא רפסמ תרבעה אוה
תאצקה ןונגנמ ידי לע הזמ הז םידרפומ םהשכ ,דחא
םינווכתמ אל ונא ןאכש אלא .םידוק וא םירדת וא ,םינמז
בובירל אלא - Time Division Multiplexing - ןמזב בובירל
אוהש - Wavelength Division Multiplexing - לג יכורא
הטושפ הפשב ,וא (.םירדת בובירל ןבומכ יטנלוויווקא
ביס ךרד רוא תומולא הברה לש ינמז-וב רוגיש ,רתוי
תצקמב הנוש לג ךרואב תנייפואמ המולא לכ רשאכ ,דיחי
הנוש "עבצ" ושוריפ הנוש לג ךרואש ,בל ומיש .תורחאהמ
ונא וב םודא-ארפניאה םוחתב .הארנ רואב רבודמ רשאכ
הניחבמ לבא ,םינוש םיעבצ לע רבדל השק םיקסוע
ונקליחש תומדל רשפא היגולנאב .לדבה לכ ןיא תילקיזיפ
םירצ םירירח לש לודג רפסמל "לגה יכרוא ןולח" תא
.רירח לכ ךרד דרפנ תרושקת ץורע םיריבעמ ונאו דואמ
,עדימ ריבעהל רשוכה תא לידגהל ןתינש ,רורב יומידהמ
סינכהל ךכו םומינימל םירירחה תא ןיטקהל חילצנ םא
.תרושקתה יצורע ברימ תא יטפואה ןולחל םניח תוחורא ןיא
תוחורא ןיאש ונתוא דמלמו ןונש קוח ררועתמ ןאכש אלא
לכות זא לבא .השקבב ,םירירח הברה הצור התא .םניח
.עדימ לש תלבגומ תומכ קר םהמ דחא לכב ריבעהל
שער התלדגה ידי לע ,חרכהב איבת עדימה תומכ תלדגה
םירירחל עירפי אוהש דע רירחה תבחרהל ,תכרעמב
היגולנאב ,תלבקמ היצזימיטפואה תייעב .םירחא
,ןותנ ןולחרובע :האבה תעמשמה תא ,ונלש תירטמואיגה
רפסמ תלפכמש ךכ רירח לש ילמיטפואה לדוגה המ
?תילמיסכמ היהת םהמ דחא לכ לש ספה בחורב םירירחה
ןולחה תא וצצק םה NEC יסדנהמ לש השיגב .השק הלאש
םינותנ םרז דחא לכ ךרד ורגישו םירירח 160 -ל יטפואה
2 ןיב קחרמהו רחאמ .היינשל תויביסהגיג 68 -כ לש
קר אוה םתושרל דמעש םורטקפסה לע םיכומס םיצורע
שומיש :שדח קירט איצמהל םיכירצ ויה םה ץרהגיג 50
קרו םיינכטה םיטרפל ןאכ סנכנ אל ."בטוקמ" רואב
בטוקמ רואב םירדשמה םיצורע ינש לכ ןיב יכ ,ןייצנ
ןוויכ דגנ" בטוקמ רואה וב ץורע דירפמ "ןועשה ןוויכב"
.םיצורע ןיב (Cross Talk) "בלוצ רוביד" ענמנ ךכו "ןועשה
תודבעממ האצי אל ןיידע תאזה תינשדחה היגולונכטה
םושייל ףדמ רצומכ םויה ןימזש המ םג ךא ,חותיפה
םויה קפסל תונכומ תורבח רפסמ .םישרמ יד ,ידיימ
יצורע 80 אשונ ביס לכ ןהב ךורא חווטל תרושקת תוכרעמ
םיקיזחמה םילבכ .היינשל תויביס-הגיג 10 לש תרושקת
םינותנ רדשל ,תיטרואית ,םירשפאמ םיביס תוגוז 24 דע
125 -ל ךרע הווש ,ןוויכ לכב ש"לסט 2 -ל ברקתמה בצקב
לודג הזכ לבכ לש ספה בחור .תוינטלומיס תוחיש ןוילימ
תרדיש" לש ללוכה ספה בחורמ םינומ הברהב
םילבכ םינקתומ וב זרוזמה בצקה תורמל ךא ,"טנרטניאה
ךישממ קר הרדישה לע סמועה ,םלוע היבחר לכב םישדח
.תולעל םייק אלש הרדישה דומע
,לבוקמ אוה ,טנרטניאל "יתרדיש" הנבמ לש ,הזה רואיתה
,"הפשה" רוזאב הרוקש הממ םלעתנ םא םג .העטמ ךא
יפלא תורשעל םישמתשמ ינוילימ תואמ םירבוחמ םש
םושב הארמ הניא טנרטניאה תפמ ,תשרל השיג תודוקנ
לש םיבצעה תכרעמב םיאורש המל המוד זוכיר םוקמ
תפמב השעתש ךתח לכב .הרדיש דומע ילעב םיינתילוח
םירבחמש ,םייזכרמ תרושקת יווק תורשע הצחת תשרה
תרדיש .תויצניבמוק לש םוצע רפסמב השיגה תודוקנ תא
לש יזכרמה קלחה לש היצזיטקרטסבא איה טנרטניאה
הביסמ) ולש תבכרומה היגולופוטהמ תומלעתה ךות תשרה
.(יפרומא "תרושקת ןנע" אוה לבוקמה יפרגה יומידה וז
גשומה ךא ,חומל הזה קלחה תא תומדל היה רתוי ןוכנ
.ידמ קומע שרתשה רבכ הרדיש
ןיבהל ידכ ,הפשל הרדישה ןיב דירפהל ךירצ ,הרקמ לכב
םירוזאב תונוש תויגולונכטב םישמתשמ םיסדנהמה עודמ
אוה הרדישה ירוביח תא ןייפאמש המ .תשר הלש םינוש
בחר ספב ,תשרב םיבושח םיתמצ לש דחאל-דחא רשק
רוזאב ,תאז תמועל .תיסחי םילודג םיקחרמבו דואמ
,רוביח תודוקנ הברהל תונורתפ תתל ךירצ הפשה
קפתסהל הלוכי תחא לכש ,תיסחי םירצק םיקחרמב
תורבח לשש ךרוצל המוד יד הז .תיסחי עונצ ספ בחורב
תוימואלניב תוסיט רובע םינוש םיסוטמב דייטצהל הפועת
תוימוקמ תוסיט רובעו (Hubs) םייזכרמ םידעי ןיב
גוסה תרושקתב .יזכרמ דעי לכל ביבסמש הירפירפל
םוקמ ספות אוהו "תוינטילופורטמ תותשר" ארקנ ןורחאה
קלח .תרושקת תורבח לש תיקסעה היגטרטסאה בושח
לש יוקל ןונכתמ עבונ ףנעב םינורחאה תונולשיכהמ לודג
.ינילופורטמה רתאב תודדומתהל היגטרטסאה
לדבהה ,לג יכרואו םירזייל לש ,רתויב תיסיסבה המרב
.שמתשהל ףידע ןולח הזיאב אטבתמ הפשל הרדשה ןיב
1550 -ב ןולחה םיכורא םיחווטל ספ-יבחר םירוביח רובע
רתוי לודג קחרמל עיגמ רואה וכרדש םושמ ףידע רטמ-וננ
לבא .םיכעודה תותואל םישדח םייח תקרזהב ךרוצ אלל
רואל םירזיילמ המכו המכ יפ םירקי הזה םוחתל םירזייל
םיקחרמה רובע קיפסמ םחווטש ,רטמ וננ 1300 -ב
תשגל יאדכ םג וז הביסמ .תשרה תפשבש תיסחי םירצקה
.הפשבו הרדישב בובירה תולאשל תונוש תויגטרטסאב
ןוטק רפסממב שמתשהל ףידע הרדישה ירוביח רובע
לככ לדוג ספ בחור םע ,םייטפוא םיצורע לש תיסחי
הינשל תוביס-הגיג 40 -ל 10 ןיב) דחא לכ לש רשפאה
ףידע הפשה ירוביח ורבע וליאו (תיוושכעה היגולונכטב
הברה ,רמולכ) רשפא הלככ ףופצ לגה יכרוא תא בברל
לכ לש ספה בחורש תורמל (ונלש יומידב םירירח דואמ
תויביס-הגמ תואמ המכ "קר") תיסחי ןטק אוה דחא
.(היינשל הביל ילב םג רשפא :םייטפוא םיביס
האמב רבכ התפצנש העפות לע םיססובמ םייטפוא םיביס
תאזה העפותה ."האלמ תימינפ הרזחה" םשב 19 -ה
םע םיפוקש םירמוח ינש ןיב קשממהש ,ךכב תאטבתמ
הריבש םדקמ .תיכוכזו ריווא ומכ) הנוש הריבש םדקמ
שמשל לוכי (רואה לש הנוש תוריהמ לע דיעמ הנוש
לעב רמוחה דצמ עיגמ רואהש יאנתב תמלשומ הארמכ
ןיב קשממה לש הרקמב תיכוכזה) הובגה הריבשה םדקמ
יסחיב היולתש) דואמ החוטש תיווזב ,(ריוואל תיכוכז
רוא ןרק ,יטפוא ביסב .(םירמוחה ינש לש הריבשה םדקמ
אצת אל וריצל ליבקמבו ביסה זכרמל דחא הצקב תסנכנש
רשאכ קרו - ביסה ןפוד םע הלש תויושגנתהה לכב הצוחה
וא ריוואל הצוחה עיקבת איה ינשה והצקל העיגמ איה
תיווזב ףפוכמ אל ביסה דוע לכ .הצקל דומצה רואה יאלגל
רואהו תוחוטש תויווזב הנייהת תויושגנתהה לכ ,ידמ הדח
.תיכוכזה ךותב אולכ ראשיי
םושמ (תילטוט וא) "האלמ" תארקנ תימינפה הרזחהה
ןתינש רתויב בוטה יארהמ תמלשומ רתוי הברה איהש
המרב יאר .קירבמ רמוחב תיכוכזה יופיצ ידי לע רצייל
ןמזב רואהמ דחא זוחאכ עלוב ימונורטסא פוקסלט לש
יפלא השוע תעצוממ רוא ןרק ,יטפוא ביסב .הרזחהה
תחא לכב םא .דחא רטמוליק ךלהמב ןפודב תויושגנתה
ועיגי ינשה הצקל ,המצועהמ דחא זוחא דיספת איה ןהמ
,תאז תמועל .םלזמ םהל קחישש םידדוב םינוטופ קר
םינוטופהמ זוחא 80 איבהל החילצמ האלמ תימינפ הרזחה
זוחא 20 .דחא רטמוליק קחרמל ךרדה תא וליחתהש
דע ,האלה ןכו ,אבה רטמוליקב ומלעי םיראשנהמ
אבה רבגמה תא ושגפי םה רשאכ ,רטמוליק 70 קחרמבש
ריבעהל ידכ דורשי ןוילימ 10 לכמ דחא קר ,ביסה ךרואל
10 יפ שיגר תויהל ךירצ טלקמהש ןאכמ .האלה רסמה תא
!רדשמה תמצועמ ןוילימ הקיליסה רהוט
ןמזב העילבמ םרגנ אל יטפוא ביסב רואה ןדבוא
תועמשמב "האלמ" הרזחהב רבודמ ןכש ,תורזחהה
האצותכ רואה רוזיפמ הלא ,הלימה לש תיטמתמה
- םיכולכל ,הטושפ הפשב - "רוזיפ יזכרמ"ב תושגנתהמ
םיביסב המוצעה תומדקתהה .המצע תיכוכזה ךותב
רוהיט ידי לע רקיעב הגשוה 70 -ה תונש ךלהמב םייטפוא
אלא .םהזמ םוטא לכמ ,הקיליסה ,םלגה רמוח לש ינדפק
יטנלטאסנרט לבכ םויכ .ישעמ לובג שי הזה רוהיטלש
תא םיצוחה םילבכו ,וכרואל םירבגמ תושעל קקזנ
הלא .םירבגמ האממ רתויב םירוזש טקשה סונייקואה
ותקוזחת תא םיכבסמ ,לבכה תא דואמ םירקיימ
.ךורא ןמזל הלועפב תונימא רסוח לש דממ םיפיסומו
,עבונ םיביסה לש תויטפואה תונוכתה תא רפשל ןוצרה
.םירבגמה רפסמ תא ןיטקהל ןוצרהמ ,הבר הדימב
.סונייקואה תיעקרק תא םויה םיסלכאמ םירבגמ יגוס ינש
לע םיססובמה ,ביס תרוצב םירזייל םה םייטפוא םריבגמ
םה .םויברא ימוטאב "םהוז"ש ןוקיליסב הריזלה תעפות
טושפ םדיקפתו ביסה ךרואל םיבוצק םיקחרמב םירוזש
ונרמא .ףסונ דוביע לכ אלל םהילא עיגמה תואה תא קזחל
.םינוטופ ןוילימ 10 לכמ דחא ראשנ מ"ק 70 ירחאש
ופרטצי םישדח םינוטופ ןוילימ 10 -ש ךכל גאוד רבגמה
תותואה תא רימהל שרדנ אל .אבה ךרדה עטקל וילא
רזחשלו םידח םיסלופל שדחמ םתוא בצעל ,םיילמשחל
.םיירוקמה םיינוטופה תותואה תא שדחמ םתועצמאב
ללוחל ידכ רשי םרז תקפסאל קר םיקקזנ םויברא ירבגמ
םילבקמ םה הז תאו ,הריזלה ךילהת רובע היגרנאה תא
םיביסה םע דחי לבכב םיבלושמש ,תשוחנה יטוחמ
הטיש לע טנטפ הנורחאל ומשר Lucent ינעדמ) .םייטפואה
העפותה .ילמשח םרז אלל תיטפוא היגרנא רבגמל קפסל
תססובמ איהו "ץלואמ Raman רוזיפ" תארקנ תילקיזיפה
תאשונ ןרקל ךופה ןוויכב המצוע בר רזייל רוא תקרזה לע
,ילסקודרפ עמשנ הזש תורמל .םייתרושקתה תותואה
היגרנא תרבעהל תמרוג םיינרקה יתש ןיב היצקארטניאה
רבגמה .קזוחמ הנממ אצוי תואהש ךכ ,הינשל תחאמ
(.שערל םרות אל טעמכו ספ-בחר אוה יטפואה
 תותוא יוקינו רוזחיש
אלא ,דואמ םינימאו םיטושפ םה םייטפוא םירבגמ
רזחשל םיחרכומו הרירב ןיא הרבגה יבלש רפסמ ירחאש
ףסא אוהש שערה לכ תא ונממ קלסלו ירוקמה תואה תא
,םיינורטקלא םירבגמב םישמתשמ ךכ םשל .וכרדב
טלקמ ללוכ הזכ רבגמ לכ ."תוא ירזחשמ" םיארקנש
תואה .חוכ קפסו רזייל רדשמ ,יתרפס תוא דבעמ ,יטפוא
קזחו שדח אצוי דחא דצב עיגמש תוועמהו שלחה יטפואה
רקי יד רישכמב רבודמ ,ןיבהל רשפאש יפכ .ינשה הצקהמ
ךשמב הנוילע תונימאבו תופיצרב לועפל ךירצש ,שיגר ידו
ךירצ הלקת לש הרמק לכב .םיה תיעקרק לע םינש תורשע
המרה ןקתמב תדיוצמש ,תדחוימ הניפס תורשל חולשל
וקהש ןמזב ןדיע ינורטקלא חותינ עצבלו ,ימי-תתה לבכל
אלו ,םיענ אל .םירלוד יפלא תורשע הלוע הקד לכו תבשומ
.תאז עונמל ידכ לכה הנשעת תרושקתה תורבחש אלפ
םידירומש ,םיתוויע ינש רקיעב םינקתמ תואה ירזחשמ
ביס ךרואל םדקתמ אוהש לככ יטפואה תואה תויא תא
תותיא תכרעמב רבודמ יכ רוכזל ךירצ ,תישאר .תיכוכזה
ומכ "םיעבורמ" םיארנ םייקנ תותוא ןכלו ,תיתרפס
בצמל "ספא" בצממ קלחו דח רבעמ .אשמ תבכרב תונורק
הרוק ,בוט בוריקב ,ךכ .ןיבל ןיב תוהתשה ילב "דחא"
לש םיסלופ רציימ רזיילה .ךרדל האיציב רואה תמצועל
לכ ןיא .דואמ םינטק םהלש הדיריהו היילעה ינמזש ,רוא
."רוא ןיא"ל "רוא שי" ןיב ,דחאל ספא ןיב ןיחבהל היעב
םיכלוה םיעבורמה םיסלופה ךרדה ךרואל לבא
לכו רחאמ .ןיסמח םויב דלוקוש תויבוק ומכ ,"םיחרמנ"ו
םינטק םילדבהב יד ,םינוטופ ידראיליממ בכרומ סלופ
רוזיפ םייקש םושמ) רבע םהמ דחא לכש לולסמה ךרואב
,(רזייל תועצמאב הרצונ איה םא םג ןרקה תויווזב ןטק
הלאה םילדבהה .םינטק ןמז ילדבהב ועיגי םהש ידכ
רתוי רשפא יאש דע הדיריהו היילעה ינמז תא "םיחתומ"
ביצהל ךירצ תואה רזחשמ תא .שערל תוא ןיב ןיחבהל
.הזה בצמל ונעגהש ינפל רואל רוא ןיב היצקארטניא
לש "תויראניל אל"ה תונוכתהמ רצונ תוויע לש רחא גוס
רואה לש היגרנאה לכ םא .ליעל ונזמר ןהילע ,ךוותה
הרוקש המ יזא ,ללכ העילב אלל ביסב תרבוע התייה
לג ךרואב הרוקש המלע עיפשמ היה אל דחא לג ךרואב
הז אל לבא .(םינוטופ ןיב הרישי היצקארטניא ןיא) רחא
םיוניש תרצוי תינוטופ היגרנא לש תימוקמ העילב .בצמה
לע םיעיפשמ םהש ,ךוותה לש תויטפוא תונוכתב םיימוקמ
הנוש "םעבצש" תורמל - םירחא םינוטופל הרוקש המ
תא עונמל ידכ .ךוות ותואב םירבוע םה רשאכ - ןיטולחל
ךא ,םימהזמה ןורחא תא ךוותהמ קלסל ךירצ ,העפותה
תעפות תנטקהל לבוקמה ןורתפה םע תשגנתמ וז הלועפ
בטיה רקובמ "םוהיז" י"ע ללכ ךרדב השענ הז .החירמה
הגרדהב הנתשי ולש הריבשה םדקמש ךכ ,ביסה לש
.ילאידרה ליפורפה ךרואל
תלוכיה תא הליבגמ ביסה לש תיראיניל אלה תוגהנתהה
ךות (ןולחל םירירח ףיסוהל) תרוסמתה יצורע תא ףפוצל
,בל ומיש .ץורע לכל ןווכמה היגרנאה םרז תלדגה ידכ
וא ספ-בחור אלו היגרנא תלבגמ לע םירבדמ ונא ןאכש
תא לידגהל םילוכי ונייה תיטרואית .תותיא בצק
קזח תוא םע םיליחתמ ונייה םא םריבגמ ןיב םיקחרמה
.תרוסמתה יצורעמ דחא לכב םינוטופ רתוי ,רמולכ ,רתוי
המש ,רמוא םיצורע ןיב יראיניל אלה "דומיצ"הש אלא
י"ע) ראשה לגב דספוי (תואה קוזיח) דחא ץורעב חוורוהש
ינשל דחאמ גולזת היגרנא רתויש םושמ .(שער התלדגה
.םיקזחתמו םיכלוה םישערב תותואה תא םהזתו םלשומה יטפואה ךוותה
ןנכתמה תא סינכמ וניאש ,םלשומ יטפוא ךוות םייק
ללחב אצמנש גוסהמ ,טלחומ קיר הז .תאזה המלידל
ישעמ רתוי הברה ךא ,םומיטפואל ער אל בוריק .ןוציחה
עונמל ידכ ,ליצא זג יוצר) רחא זג וא ריווא - יזג ךוות אוה
תצק רזפמ ליגר ירפסומטא ריווא םג .(תוימיכ תויצקאיר
תוחירזה וליאו םויב םילוחכ םימשה ןכל - רוא התא
רתוי אוה תיכוכזל האוושהב ךא - תומודא תועיקשהו
(רחא זגמ וא) ריוואמ רוא ךילומ םע היעבה .ףוקשמ ףוקש
ךומנ הריבש םדקמ ולש קצומ רמוח ףא ןיא .הנוש איה
אוה האלמ תימינפ הריבשל יאנתה יכ ,וניאר ירהו רתוי
ךומנה הריבשה םדקמ לעב רמוחה לש דצהמ עיגי רואהש
,קירבמ יופיצב שמתשהל רשפא-יא יכ ,וניאר ןכו .רתוי
ילבמ "ינורקמה לש רוח"ה ךותב ןרקה תא קיזחהל ידכ
האצותכ המצועה לכ תא םירופס םירטמ ךות דבאל
לולח ינורקמ תרוצב םיינרק יכלומ) .תמלשומ אל הרזחהמ
תיכוכזב םירבוע םניאש לג יכרואב רוא תכלוהל םישמשמ
שמשמה ,CO2 רזיילמ אצויה רואה ומכ ,קיטסלפב וא
דואמ הלודגה המצועל תודוה הישעתב םיבר םימושיל
דבלב םירצק םיקחרמב רבודמש אלא .ונממ קיפהל ןתינש
םישוע ךיא זא (.תוימינפ תורזחה לש תיסחי ןטק רפסמו
?לולח רוא-ךילומ םיטנאווקה לש ידרוסבאה םלועה
,ידרוסבאה םלועב אוצמל רשפא העיתפמה הבושתה תא
,ונתוא תדמלמ וז .םיטנאווקאה תרות לש ,הרואכל
תטלחומ הרוצב םיחודש ,םירזומ םירמוח סדנהל רשפאש
ומיש .תומייוסמ תויגרנא ילעב םינוטופ לש םכותל הסינכ
ונאש יפכ ,רוא תרזחהב וא העילבב רבודמ אלש בל
המודש הייחדב אלא ,םילבוקמ םירמוחב םיאצומ
.ילמשח דדובמל םינורטקלא םרז ןיבש םיסחיל
אלש ,(Band Gap) "תויגרנא רעפ" לע םירבדמ םיאקיזיפה
ךותל רודחלמ רואה לגב ךורכה ילמשחה הדשל רשפאמ
יספלש ןידע ןונווכ ידי לע רצונ הזה רעפה .רמוחה
םינוטופ לש העילבש ךכ ,רמוחה ךותב םירתומה היגרנאה
.םיוסמ לג יכרוא חווטב רמולכ) םיוסמ תויגרנא םוחתב
:רדתהו לגה ךרוא ,היגרנאה ןיב םיטושפ םיסחי שי
לגה ךרואו היצרופורפב הלוע רדתה הלוע היגרנאהשכ
יפל םירבוע ונא םע ולבלבתת לא ןכלו .ךופה סחיב רצקתמ
ידי לע טלחומ ןפואב תרסאנ (ינשל דחא ןויפיאמ ךרוצה
ןיאו רחאמ ."םולכ אל וא לכה" :עודיה יטנווקה ןורקיעה
דעצב ןוטופה תיגרנא לכ תא טולקל תויורשפא רמוחל
החדנ ןוטופה - םיבלשב תאז תושעל יאשר אל אוהו - דחא
.תמלשומ הארממ ומכ
ינורקמ רצייל ב"הראב MIT -מ םינעדמ וחילצה הנורחאל
ובורב יושע ינורקמה .תאזה הרוצב סדנוהש רמוחמ
יתלב רמוח תבכשב הפוצמ ימינפה חטשה ךא ,תיכוכזמ
.תרושקתה יסדנהמ תא םיניינעמש םימוחתב רואל רידח
רבכ ךא ,ירחסמ הדימ הנקב םושיימ קוחר ןיידע רצומה
ארקנש ,ביסה חותיפלו רוציל סנכתש הרבח המקוה
םיצור אל השארב םידמועש םינעדמה .OmniGuide
הרוקש המל בורקש ימ ךא ,ידמ םיבהלנ עמשיהל
םייוטיבב שמתשהלמ ענמהל השקתמ חותיפה תודבעמב
."ךרד תצירפ"ו "הכפהמ" ומכ רטמילימה תינימש ויבועש ינורקמב םירוח האמ
-תייחד תונוכת עלב רמוח סודניהל הנוש ךא המוד השיג
תרבח תא ומיקהש ,םייטירב םינעדמ םימשיימ םינוטופ
יספ לש היצלופינמב קסעתהל םוקמב BlazePhotonics
רואה תא םוסחל ךרד ואצמ םה תימוטאה המרב היגרנא
םיצורה ,םיריעז םירוח האמכ ךותמ דחא רוח ךותב
ןבומכ םירוחה תא .הצקל הצקמ ביסה לכ ךרואל ליבקמב
אלא ,רטמילימה תינימש ורטוקש ,ביסב םיחדוק אלש
רורצ םע םיליחתמ .הליחתכלמ וב ויהי םהש ךכל םיגאוד
ומכ לוגיעב םירדוסמה ,םיבע יד תיכוכז תורוניצ לש
לש ימדקה חטשמה תא םיממחמ .לטרגאב םינורקמ
תוריהזב ךושמל םיליחתמו תכתינ תיכוכזהש דע רורצה
לע .שבד תחלצמ תיפכ םימירמש ומכ ,עצמאהמ דיחי ביס
.ביסה יבוע תא עבוק התא הכישמה תוריהמב הטילש ידי
ךל רזוע עבטה דחא רבד לבא ,ןטק אל םוכחית שרוד הז
- ןיטולחל ההז היהי ביסה לש ליפורפה :ישוק אלל גישהל
לש ליפורפל - לדוג ירדס השולש וא םיינשב ןטק יכ םא
םיווקמ םיטירבה םג םיאקירמאה ומכ .ירוקמה רורצה
הדימ הנקב שומימ ךא ,רצק ןמז ךות לבגומ רוציל סנכיהל
.םינש רפסמ דוע חקיי יתיישעת תינוריע תופיפצ :תוינילופורטמ תושר
ונרבסהש יפכ ,םינוש חותיפה ינוויכ תוינוריע תותשרב
לידגהל יאדכ ,תיסחי םירצקה םיחווטה ללגב ,ןאכ .ליעל
"סוחד" לג-יכרוא בוביר ידי לע םיצורעה רפסמ תא
ספה בחור תא ןיטקהלו (Dense Wavelength Multiplexing)
ףנעב תוכילומ תורבח .ץורע לכ לש ילאודיווידניאה
רתויו םיצורע ףלא לע תורבדמ תוינילופורטמה תותשרה
דחאלכ .ץורעל ץורע ןיב הנטק יד הדרפה םע ,ביס לכב
,הלודגה תעבטב תחא תורבחתה תדוקנ תרשי םיצורעהמ
תרבחמו (Collection Ring) רוזאב םינכרצה לכ תא תפסואש
םיינוריעניבה םיווקה םע םלוכ תאו הז םע הז םתוא
.ליעל רובידה תא ונבחרה םהילע ,םיימואלניבהו
שי םא קר יוטיב ידיל אב ףופצ לג ךרוא בוביר לש ןורתיה
,הרוהט הקיטפואב דוסי תולועפ רפסמ עצבל יעצמא ךל
.הרזחו םיילמשחל םייטפוא תותוא תרמהב ךרוצ אלל
ךותמ יפיצפס לג ךרוא לש "הפילש" רשפאל ךירצ התא
הפילשה תדוקנ תא רובעל ראשה לכל עירפהל ילבמ ,ביסה
תא שדחמ רידחהל ךירצ התאו ,היגרנאו ןמז ןדבוא אלל
תערג וא תפסוהש ירחא ,ביסה ךותל לג ךרוא ותוא
התאו םירחאל עירפהל ילב בוש ,ךרוצה יפל עדימ תוליבח
ךכ ,םינוש םיביס ןיב רישי יטפוא גותימ רשפאל ךירצ
הנזה יביסל ורבחתי םינושה םיצורעב םינותנה ימרזש
.םייפוסה תוחוקלה םירבחתמ םצעב םהילאש ,םיימוקמ
תרבחמ) טנרגא ןורהא ,ב"הראב דבועה לארשי ןעדמ
תמולא תדרפהל השדח הקינכט חתיפ (Trellis Photonics
םיינרקל ביסה ךותב הכלהמב תבבורמה ,רואה ינרק
לכ ןווכל ךירצ רשאכ ,הנוש לג ךרואב תחא לכ ,תודרפנ
Lambda " םג ארקנש ,יטפוא גתמ הז) רחא ביסל ןרק
תומלוצמה תומרגולוה לע ססובמ לצפמה ביכרה .("Swith
םיגתמל דוגינב .LITN ארקנה רמוח לש ישיבגה גירשב
ידי לע המולאהמ דרפות ןרק וזיא רוחבל ןתינ ,םירחא
גתמה .KLTN -ה שיבג לע הרשומה חתמב הטילש
המולא ךותמ תחא ןרק דירפהל לוכי טנרגא לש יפרגולוהה
תותשרב שרדנש יפכ ,םיינרק יפלאו תואמ לש
.תוינטילופורטמ

 תימוקמ התשרל ץוחמ טנרתא
תדוקנל דעוימה יטפואה ץורעה תא תדרפהש ירחא
תרשל לוכי אוה ךיא הלאשה תלאשנ תמיוסמ תורבחתה
רבודמש ורכזת .תילכלכ יכה הרוצב ולש תוחוקלה תא
,הינשל תויביס-הגיג רפסמ וא תויביס-הגמ תואמ רפסמב
לש סוידרב הצק תודוקנ יפלא תורשעל עיגהל תוכירצש
לש תויסאלקה תוטישה .רוביחה תדוקנמ ךרעב רטמוליק
דחוימבו תושדחה תושירדל תומיאתמ אל ינופלט גותימ
רוביחל ,לבקל הצור חוקל לכש לדוגה ספה בחורל
ךרוצל IP לוקוטורפב שומישלו תשרל םלוכ לש דימתמה
דדומתהל תולגוסמש תויגולונכט תורסח אל .עדימה בותינ
יתוהמ םגפמ תולבוס ןבור ךא םישדחה הביבסה יאנת םע
.שומימל תורקי ארונ ןה :דחא
תותשרב הצואת ספותו ךלוהש ,םיעיתפמה תונורתפה דחא
טנרתא-טיבהגיג תיגולונכט לש ץומיא אוה תוינילופורטמ
הדירי הלח תונורחאה םייתנשב .תוימוקמ תותשרמ
תוימוקמ תותשר תיינבל שורדה דויצה יריחמב תיטמרד
.הינשל תויביס-הגיג דע לש יטרואית הרובעת חפנ םע
םיגתמ ,טוויח ידקומ ,םירשג ,םיבתנ אוצמל ןתינ םויכ
םיכומנ םיריחמב טיבהגיג תותשר רובע םיביכר ראשו
םינופלטה תשרל םייטנלוויווקא םיביכרמ הברהב
החונ יד טנרתא-טיבהגיג לש היגולופוטה םג .הבחרה
יכרוצ יפל םיבאשמ תאצקהב השימגו השירפב
ילבכו םייטפוא םיביס ברעל ןתינ .םינושה םישמתשמה
תויצאירוב תולעופה תוימוקמ תותשרל רבחתהל ,תשוחנ
םיריחמ םינוש םיעוציב םע ,טנרתא לוקוטורפ לש תונוש
.םינוש
תוינילפורטמ טיבהגיג תותשר לש םיגהלנה םידיסחה
ףוסיאה תעבטל רוביח תדוקנ לכ הב היגולופוט םיראתמ
רשפאש המל המוד - יטרדנטס טיבהגיג גתמ איה תינוריעה
.תולודג תורבח לש תימוקמ תשר דיקומ הברהב אוצמל
ןזומו גתמל סנכנ תעבטהמ תיטפוא דרפומש לגה ךרוא
יטוח וא) םייטפוא םיווק םייתאמ דע האממ דחאל וכרד
"בכוכ" תרוצתב םישרפנה ,(רצק קחרמה םא תשוחנ
גתמ אצמנ הזכ וק לכ לש הצקב .רוביחה תדוקנ ביבס
.הצק תודוקנ תורשע רפסמ תרשמש ,רתוי ןטקו טושפ
(UTP יטוח) תשוחנ טוויחב ללכ ךרדב וילא תורבוחמ הלא
(םיקסעל רקיעב) היינשל תויביס-הגמ 100 לש ספ בחור םע
תוקחורמ הצק תודוקנ קר .(םיתבל רקיעב) ש"לסמ 10 וא
םירבגמל וא "תיבה דע" יטפוא וקל הנקקדזת דחוימב
סחיב ןה רועיש ןיאל םיבוט םיעוציב ולבקתי ךכ .ךרדב
לודג ספ בחורל םייונב אלש ןופלט יטוח) DSL יווקל
םילבוסש ,םילבכל סחיב ןהו (תוירוטסיה תוביסמ
םירבוחמה םייונמ תואמ וא תורשע לש ףתושמ שומישמ
.דיחי וקל םיינכט אל ,םיילטנמ םימוסחמ
רבודמ אלש ,אוה תאזה הנומתב רתויב ןיינעמה קלחה
םיביכרמ יונב לכה .הסונמ אל הדבעמ תיגולונכט ףאב
.דואמ םיחונ םיריחמב וישכעו ןאכ םינימזש םייטרדנטס
תושרשומ הבישח יכרד תונשל ,תילטנמ היעב רתוי וז
תמדוקה האמה לש 70 -ה תונש זאמ .םינש תורשע ךשמב
םיטרדנטסל םינותנה תותשר תא םיאתהל םסינמ ונא
תאצל ידכ .ןופלטה תורבח ידי-לע תירוטסיה ועבקנש
,םירשגו םיבתנ ,םימדומ ואצמוה דרשמה תורגסממ
תחיש אוה וליאכ םינותנ םרז תווסהל םיסנמ םלוכש
סחייתהלו היפ לע הרעקה תא ךופהל םיאב וישכע .ןופלט
תייצפסנוק לש העורפ הבחרה לאכ תינלופורטמה תשרל
םירפסמה םא םג ,הז תא עולבל השק .תימוקמה תשרה
.בחר ספל תילכלכה ךרדה וז יכ םיאמר
תויגולונכטהמ ןטק קלח וליפא הז רמאמב ונרקס אל
תאזכ הריקס - בחרה ספה ןוזח תמשגהל תויטנוולרה
- הצקל הצקמ PC Magazine לש םיבר םיכרכ אלמל הלכי
הנקחשת ןכא ונדקמתה ןהילעש הלא יכ חוטב אל םגו
יאזח תויהל לגוסמ אל דחא ךא .2010 תנשב יזכרמ דיקפת
דיגהל וניצרש/ המ לכ .םייחכונה םיאנתב ןקייד יגולונכט
תואיצמ שי םיטשפומה םיגשומה ירוחאמש אוה
תא עבקי הלש הלשבהה הצקש ,תיפיצפס תויגולונכט
המ .טירטס-לוו לש יעגרה חורה בצממ רתוי דיתעה
,הזה םשל יואר וניא "בחר ספ" רותב הכ דע םכל ורכמש
םע תושעל רשפאש הממ דואמ קוחר אוהש םושמ
הדבעמהמ תאצל תוחיטבמש הלאו תומייקה תויגולונכטה
שוקשקל דוגינב ,יתימאה בחרה ספה .רצק ןמז ךות
התא רוצעל רשפא יאש רבד היהי ,םויה ונל םירכומש
.ול השירד
הברה .ףסכ הלוע אוה ,םלועב בוט רבד לכ ומכש ,אלא
לע בחר-ספ ימושי שיבלהל םיסנמש תונורתפה לכ .ףסכ
םושמ רוביצה תא ביהלהל םיחילצמ אל הנשי תיתשת
חותיפל ףסכ .ספ-רצ םלוע לש תויטנרהניאה תולבגמה
םה יכ ,וענכתשי אל םישמתשמהש דע היהי אל תיתשתה
םימושיי ירק ,םתעקשהל תמלוה הרומת םילבקמ
הצקה תדוקנל םיאיבמו בחרה-ספה תא םילצנמש
תיתשתהש דע ובתכי אל םימושייהו .םיקשחנ םיתוריש
הציב לש תיסאלק האלולב םידוכל ונא ךכו - םקות
דחא ףאש ךכמ עבונ קט-יהב ןורחאה רבשמה .תלוגנרתו
דחא לכ אלא ,האלולה תצירפ לש המלידה םע דדומתה אל
עצבי רחא והשימש החנהה ךמס לע םיילכלכ םילדומ הנב
.םימשא םישפחמ םלוכ וישכעו הרק אל הז .הצירפה תא
הזו - הלאכ םירבשממ יכ ונתוא תדמלמ הירוטסיהה
,דעצ חא דעצב םיאצוי - ןורחאה אלו ןושארה אל טלחהב
תצירפ לש רחא עטקל וקלח תא םרות דחא לכ רשאכ
לבא ,חקיי הז ןמז המכ אבנתהל םיצור אל ונא .האלולה
הברה ומכ .לוחה ףוע ומכ ,אירמי דוע בחרה ספה
ןהש ירחא קר םלועה תא ושבכש תוינכפהמ תויגולונכט
.םיצולחה לע ןוסא וטימהרבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו