םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

"למע"-ט"פמ

םינוירטירקו םיללכ :טנרטניאה ירתאב םינכתה תוכיא
םתונימאו םירתא תכרעהל

טנלס ימע :תאמ

עקר
טנרטניאב םירתאה תכרעהל םינוירטירק
םירתא תכרעהל תיכוניח הרקב תמישר
היפרגוילביבו תורוקמ

  עקר

טנרטניאב םויכ שי IDC םירקסה תרבח ישנא תכרעהל
תאז ( WWW) טנרטניאב עדימ יפד ןוילימ 200 -מ הלעמל
םוצעה לודיגה .1996 תנשב עדימ יפד ןוילימ 90 -ל האוושהב
לש תענמנ יתלב לש האצות אוה טנרטניאב עדימ תורוקמב
ץופנה בושחה ינורטקלאה האצוהה םוידמל טנרטניאה תכיפה
םיטסקט תבסהל םיריהמ חותיפ ילכ . 2000 -ה תונשב רתויב
האצוהב םיקסועה םימרוגה תכאלמ לע םילקמ HTML תפשל
לש םוצעה ןווגמהו עפשה תא םירשפאמו תינורטקלא רואל
םידירפמ דציכ הלאשה תלאשנ ךא , טנרטניאב םירתא תאלעה
ןימא עדימ ןיב ןיחבהל םיחילצמ דציכ , ןבתה ןמ ץומה תא
ימדקא ךרע רסח , יקלח עדימ ןיבו טנרטניאב יניצרו םלש
לש ליעי ןוגראב הכורכ אלא תימדקא קר הניא היעבה . יעדמו
םינימא-אלהו םייקלחה עדימה תורוקמ תומכש לככ : ןמז
יופינל שידקהל םיכירצ ונאש ןמזה לדג ךכ , הלדגו תכלוה
. טנרטניאב שופיחה יעונמ תלעפה רחאל םיאצמימה

םייניצר עדימ תורוקמ ןיב ןיחבהל םילוכי םניא שופיחה יעונמ
. םייטנבלר אלו םייקלח עדימ תורוקמ ןיבו ךרע ילעב ,
םה טנרטניאב עדימה יפדמ 30% -מ תוחפ IDC ירקס תכרעהל
לש םה עדימה יפד תיברמו , עוצקמה ישנאל והשלכ ךרע ילעב
- ירחסמ ץורעכ טנרטניאה תא תולצנמה תוירחסמ תורבח
.יארקא יתלבו ןמזמ רמוח םימסרפמה םישנא וא ימוסרפ  טנרטניאב םירתאה תכרעהל םינוירטירק

םע דדומתהל םיסנמ םלועבו ץראב םינוש םייעוצקמ םינוגרא
םיכילה עוציב י"ע ותונימא רסוחו עדימה ףטש תייעב
לש הניחב התשענ הנורחאל . םירתא תכרעה לש םירדוסמ
תדמלמה ולא םינוגרא לש םיינעדימה םיטקייורפב תוליעפה
תכרעהל םויכ םישמתשמ םהב םיירקיעה םינוירטירקה לע
: םירתא

רתאה תקפהל יארחאה םרוגה

לש יתוכיאה לקשמה ? רתאה ירוחאמ ךמסומ םרוג שי םאה
רשאמ רתוי לודג הרקב יכילה םימייקמה םיימדקא םיפוג
-ה תבותכב םיאשונה םירתא . םיירחסמ וא םיירוביצ םירתא
יתוכיא דוקינ לבקל םייושע AC ןומיסה תא םהלש URL
, יטאמוטוא יתוכיא דוקינב רבודמ אל תאז םע , רתוי ההובג
: םיילכלכהו םיימדקאה םירתאה ןמ תואבה תושירדב אלא


הזיתניסו שודיח

וא תירוקמ הרוצב ריאהל וא שדחל ךירצ רתאב עדימה
ךותמ םיטסקט תאלעה . עדימה לש םינוש םיטביה תלכשומ
לבא , ןורתי םוש ול הנקמ הניא ימדקא רתאב םירפס
תלעב איה תינשדח הרוצב תשגומה עדימ תורוקמ לש הזיתניס
לע םירקחמה תריקס :אמגודל .רתאה תוכיאל הבר תובישח
תטיסרבינוא לש יעדמה רתאב הקיטנגב תושדח תויוחתפתה
דדמה . רתויב יתוכיא רתאל רתאה תא תכפוה סניקפוה ןו'ג
רתא .רתאב םינכתה בוציעו הכירעה תולועפ םג אוה הכרעהל
. ותוכיא תא דבאמו ךלוה ןמוימו עובק ךרוע אלל טנרטניא
עובק ךרוע רתאל שי םא תוהזל םיסנמ ונא הקידבה תעב ןכל
.רמוחה שןביגל יארחאה

ןוכדיע

תא ףטוש ןפואב ןכדעל םיגאודה םירתא
ןוכדיעל החונ הרוצב ושיגהלו רתאב עדימה
יטקל . םייתוכיא םירתא ללכ ךרדב םה
םיישדוח וא םייעובש םירמאמ
וא הסדנהה ,הלכלכה ימוחתב םירתאב
הליהקה ברקב שקובמ ךרצמ םה ךוניחה
. טנרטניאב תשמתשמה תיעוצקמה

םיקיספמ ןכדעתהל םיקיספמש םירתא
דוקינה תא םידבאמו םייביטקרטא תויהל
.םהלש יתוכיאה


םירמאמ תופוסא

טקלל םיחילצמה טנרטניאב םירתא
תורפסה ךותמ םירמאמ תופוסא זכרלו
ילעב םה ( םיסנכו תע יבתכ ) תיתפוקתה
, טנרטניאה ישמתשמ ברקב בר ןיינע
, תימעפ - דח הלועפב רבודמ ןיאש יאנתב
ךלוהה ךלהמב אלא תיתנש המזוי וא
.ךשמנו
ולא םירתאל ןתינה יתוכיאה דוקינה
האופרה ימוחתב דחוימב םיצופנב
. רתויב הובג אוה , הסדנההו

שופיח יעונמ

םיחפותו םיכלוה טנרטניאב םירתאה
טוונל השק םיבר םירקמבו םויל םוימ
תא תוריהמב אוצמלו רתאה ךותב
םיסחיימ, ןכל .םישרדנה עדימה תורוקמ
לש םמויקל רתוי ההובג תובישח םויה
םיאבה רתאב םיימינפ שופיח יעונמ
עונמ ללוכה רתא . שופיח ןמז ונל ךוסחל
רתוי הובג ןויצ לבקי יתודידיו ליעי שופיח
רמוחב סומע יטטס רתא רשאמ
.שופיח ינונגנמ אלל ךא עדימ תורוקמבו

INFORMATION ) עדימ סמוע
(LOAD FACTOR

םימרוג עדימב ידמ םיסומעה םירתא
םישמתשמה לע םישקמו לוברסל
יבאשממ רוסחממ ללכ ךרדב םילבוסה
דקמתהל םילגוסמה םירתא ,ןכל . ןמז
הרוצב עדימה תורוקמ תא תצמתלו
יתוכיא דוקינל וכזי תניינעמו תלכשומ
.רתוי ההובג

םיטסקטרפיה םירושיק

םהב שיש םירתא םה םייתוכיא רתא
םייטנבלרה םיטסקטרפיה םירושיק
שרדנה עצוממה . רתאב גצומה אשונל
5 ןיב אוה טנרטניאב עדימ ףדב םירושיקל
וא םירחא םירתאל םירושיק 8 -ל
תנבהל םייטנבלרה םירחא םיגשומל
יושע םירושיק ףדוע , תאז םע דחי .אשונה
תא דירוהל יושעו שמתשמה לע תושקהל
.דוקינה  םירתאה תכרעהל תיכוניח הרקב תמישר

תוכמסBubu
רתאה ירוחאמ דמוע ימ
םירורב םיהזמ םינמיס םנשי םאה

יתדבוע קויד
םיקייודמ םינכתה םאה

תויביטקייבואBubu
תמוסרפמ קתונמ עדימה םאה
םינכתהו רתאב תמוסרפה ןיב הדרפה תמייק םאה

ןוכדיעBubu

רתאה לש םוסרפה יכיראת םינייוצמ םאה
הנורחאל ןכדוע עדימה ףד יתמ בותכ םאה

יוסיכBubu

ומלשוה יתמו עדימ תורוקמ םינייוצמ םאה
יוסיכה םוחת ןייוצמ םאה

Web ירתא תכרעה :טנרטניאב עדימה תונמיהמ

ןכות .1
תוריהמ .2
יללכ הארמ .3
עדימה ןוגרא .4
הידמיטלומ .5
תונכדע .6
רשק תריצי .7

 ןכות .1
?ןוכנו ןמיהמ עדימה םאה .א
?ךלש תורטמלו אשונל רושקה עדימ קיפסמ שי םאה .ב
הרוצב ןגרואמ עדימה םאה. Bubuא
?הרורב
עדימה םאהו םיפסונ םירתאל םירושיק שי םאה .ג
םידימלתל םיאתמו ךרע לעב םיפסונה םירתאב
?ילש
?ןכותה חקלנ םשמש עדימה תורוקמ תא ונייצ םאה .ד
?יתמגמ ןכותה םאה. Bubuה
ךרעל ףיסומש היצקארטניאו תויוליעפ שי םאה .ו
יולימו ןויד תוצובק ,ינורטקלא ראוד ןוגכ) יכוניחה
(?תרחא ךרדב בושמ תלבק וא םיספט
םאהו ,רתאל רמוח רוסמל םילוכי םידימלתה םאה .ז
?רתאל ותלעה ינפל רמוחה תא ןנסמו קדוב והשימ
םידימלת/םירומל הכרדה וא הכימת שי םאה .ח
עיצמו ץלמומ ןמז ךשמ ,תוליעפה תרטמ תא ריבסמה
ןמזב תויוליעפ ללוכ) התיכב הדובעל םיפסונ םיכרד
?(טנרטניאל תרבוחמ הניא התיכהש
ןווגמ ןובשחב םיחקול תויוליעפהו ןכותה םאה .ט
?םידימלת לש דומיל ינונגס
?ביתכב וא קודקדב תויועט שי םאה .י
המו רחא םוקמב עדימה תא אוצמל לק רתוי םאה .אי
?לדבהה

 תוריהמ .2
וא האלמ התיכ םע שומישל ידמ דבכ רתאה םאה .א
?תיבהמ םדומ םע


 יללכ הארמ .3
?ןיעל ךשומ רתאה םאה. Bubuב
הפאמ ןיבהל רשפא יאו ידמ סומע רתאה םאה .ג
?ליחתהל

 עדימה ןוגרא .4
?תולקב רתאה ךותב םוקמל םוקממ טוונל ןתינ םאה .א
?רתאה ךותב שופיח ןונגנמ שי םאה .ב
 הידמיטלומ .5
םאהו הידמיטלומה תואצמהל הרורב הביס שי םאה .א
?םידימלתל רוזעי הז
ידכ בשחמב רזע תנכות ןיקתהל ךרוצ שי םאה .ב
?הידמיטלומב שמתשהל
 תונכדעBubu .6
?הנורחאה םעפב רתאה תא ונכדיע יתמ .א

 רשק תריצי .7
וא ףסונ עדימ ונממ לבקל ןתינש רשק שיא שי םאה .א
?תורעה וילא חולשל
  היפארגוילביבו תורוקמ
ED's Oasis Evaluation Guidelines
http://www.EDsOasis.org/Guidelines.html

Teacher's Cyberguide
http://www.cyberbee.com/guide1.html

Kathy Schrock's Guide for Educators
http://www.capecod.net/schrockguide/eval.htm

Teacher's Lounge - Center For Learning
Archived Web Wise Columns October 1997: "Internet
Reviews: Untangling the Web"
http://www.centerforlearning.org/writgal.htm


(םידימלתל המישמ) םירתא תכרעה ספוט
תווח/הכרעה
ךתעד
םינויפיא
**םיירקיע
קיפמה םרוגה רתאה םש
ותבותכו
       
       
       
       
       


םידימלתל תומישמ : תונעדימ סרוק
ילש שופיחה תדווזמ
:(החפשמ םשו םש) הדווזמה לעב
:הארמהה/שופיחה ךיראת
: שופיחה אשונ
: תוירשפא חתפמ תולימ
: הסיט/ טווינה ךלהמב יתשמתשה וב שופיחה עונמ םש

:הדווזמב יתפסאש םיאצמימ
: ותבותכ: רתאה םש

: עדימה טירפ רתוכ

?שופיחה אשונל יטנוולר טירפה םאה

: ריצקת/ םירבדה ירקיע
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

:(הנומת) תוולנ תוידמרבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו