םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

םלועב עדימ תויונמוימ חותיפל לדומ
קוחרמ הדימלו תונעדימ ןיב בוליש:בשקותמ

זכרמב תונעדימ תווצו םוחת שאר - טנלס ימע
ןויצל ןושאר םירומה


ברעמה תונידמב עדימ תויונמוימ תארוה :עקר
םה עדימ ירושיכ וא עדימ תויונמוימ תיינקה
.טרפב ילטיגידה ןדיעבו ,ללכב ךוניחב דוסי יחנומ
,ותאירקו עדימ רותיאב םיכורכ הלא םירושיכ
ותרדגהו ומושיי ,ומוגרת ,וחותינ :ודוביעב ןכו
איה עדימ תונמוימ .ויכרצל םיאתמו ןמוימ ןפואב
תורוקמ אוצמל ,הדקמלו הלאש חסנל תלוכיה
תמאתה תא ךירעהל ,הנורתפב רוזעל םייושעה
יטנוולר עדימ ףולשל , רקחה תלאשל תורוקמה
ןיב ןיחבהל , תודבוע לש יתועמשמ רובצמ ךותמ
םירגאמב תותליאש יאצממב לופיט תעב רקיעו לפט
וניכהלו שדחמ הז עדימ ןגראל , םיבשחוממ
הז חנומ .םירחאל ותגצה ךרוצל וא ידיתע שומישל
עדימ תויגולונכט תוסנכומ ובש ןדיעל רתוי םיאתמ
הז חנומ ,ןכ לע רתי .ךוניחה תוכרעמל תומדקתמ
שומיש ראתמ אוהש רחאמ רתוי ףיקמו בחר
קר אל ,רשקה לכבו םוקמ לכב עדימב והשלכ
. ימדקאה ורשקהב

םויכ תרכומה , םידימלתל עדימ ירושיכ תיינקה
י"ע ןהו ךוניחה דרשמ י"ע ןה תונעדימכ ץראב
המזוי הניא , תוללכמהו הימדקאה ימרוג
ללוחתמה יכוניח ךילהת אלא , תירוקמ תילארשי
.ןורחאה רושעב ברעמה תונידמב
םירמוחהו עדימה ירגאמב שופיחה יאצמימ
תיינקהל עגונה לכב ב"הראבו הפוריאב ופסאנש
לש אשונה יכ םידמלמ ,םידימלתל עדימ תויונמוימ
וא עדימ תויונמוימ תיינקהל םידומיל תוינכות
תוכרעמב תובישח הנשמ לבקמ םידימלתל תונעדימ
.םלועב ךוניח
תומדקתמה ךוניחה תוכרעמב םויה תחוורה השיגה
דומלל" איה ( הילגנאו ב"הרא ,הדנק ) םלועב
לש הלחנה תללוכ וז השיג ,"דומלל דציכ
ףוסיאו יוהיז :ןהבש תוירקיעהש עדימ תויונמוימ
םיכרד ,עדימ תכרעה ,תורוקמ ןווגממ עדימ
הגצהל םיכרדו ,ונוגראו וגוזימ עדימב לופיטל
.תונוש תורוצב
בהזל הלהבה" ןדיע ינפל דוע, 80ה וא 70-ה תונשב
תוכרעיהב ,תונידמהמ קלחב לחוה ,"טנרטניאה
.וז השיגב תוכמותה דומיל תוינכות לש תיתכרעמ
םיגוס ינשב ןיחבהל ןתינ הבחר תיטמית הקולחב
:תוינכות לש
תויונמוימ תיינקהל תוידועי םידומיל תוינכות .א
.תעד םוחתכ תודמלנה עדימ
תוצוח וא תובלושמ םידומיל תוינכות .ב
תוינכות ,(ACROSS THE CURRICLIUM)
עימטהל תעדה ימוחת ירומ תא תובייחמה םידומיל
לש הארוהה ךלהמב תונעדימ לש תודוסיה תא
.דומילה עוצקמ

תויונמוימ תיינקהל תינכתה תמשוימ הילגנאב
The Information Skills) עדימ
תוזוחמב תיצרא יוסינ תינכותכ ( Program
ןהו םיידוסי רפס יתבב ןה ריישדרופסקואו סקסא
יוסינה בלש םויס םעו םיינוכית רפס יתבב
םידומיל תינכתכ הגיהנהל םיטירבה םיננכתמ
םיסנמ תינכותה תרגסמב . תבייחמ תיצרא
תונעדימה תודוסי תיינקהל תונוש תושיג םיטירבה
עדימ תורוקמ לע תססובמה תרגתאמ השיגב
םיקמ , אמגודל , BBC ה ) עדימ זכרמו םיינכדע
.(תינכתב הכימתל טנרטניאב המלש תכרעמ התע

דוסי תוחנה
.ינדיתע גשומ וניא רבכ "עדימה תוצצופתה" גשומה
"הציצפמ"ה עדימה תומכ ,הריהז תיזחת יפ לע
םינש שמח לכ .םינש שמח לכ המצע הליפכמ ונתוא
תמייק .ןוכדע ןועטו ןשוימל וקלחב עדימה ךפוה
םייקה חרכהה רבדב ,םירקוחה לכ ןיב המכסה
עדמה ימוחתב עדימב תפטושו הנמיהמ תונכדעתהב
וז תואיצמ .רקחמה ןבומכו היישעתה ,היגולונכטהו
רגתא ,וירומו רפסה תיב ידימלת ינפב הדימעמ
תיגולונכט הביבסב עדיי יכרצ םע דדומתהל
תרכומהו תמייקה וזמ יוניש תילכת הנושה תיעדמו
.םויה

Tsui, L. , Gibbs, W. J. 1998 ) םירקחמו םירקסמ
ףקיהב היילע תנמתסמ יכ הלוע ( 1998.
םילקתנה תואטיסרבינואב םידמולה ,םיטנדוטסה
םיאשונ םע דדומתהל םישרדנ םה רשאכ ,םיישקב
לפט ןיב הנחבה ,חותינ תלוכי םישרודה םיבכרומ
תושירדהו םיללכה י"פע תודובע תביתכו רקיעו
הפישח רדעה ןה ךכל תוביסה ןמ קלח .תוימדקאה
לש תויונמוימ רדעהו ,םינווגמ עדימ תורוקמל
.םדוביעו עדימ תורוקמב לופיט
רישכהל ךרוצ שיש ,איה ךכמ תשקבתמה הנקסמה
םיבר עדימ תורוקמ ךרד דומלל דימלתה תא
ןפואב דומלל ול ורשפאיש םילכב ותוא דייצלו,
.ורצונש םישדחה םיאנתל םאתהב ,ליעי

תלוכיהו םיבשחוממ עדימ ירגאמב שומישה
םימסרפתמה םיבורמ עדימ תורוקמ ךירעהל
הדימל ךרעממ קלח אוה םידימלת י"ע טנרטניאב
עדימ תורוקמל דימלתה תא ףושחל דעונש םדקתמ
.רקח תדימל עוציבל ול םיצוחנה םינווגמ
ןיב קר ללוחתהל הלוכי הניא תיטנוולר הדימל
י"ע "ס"היב ילתכ תא ץורפל" שי ,ס"היב ילתכ
םיימואלניב עדימ ירגאמל דימלתה לש תורבחתה
םינוש טנרטניא ירתאב םירוזפה עדימ יתמצלו
עדימ ירגאמל תורבחתה הבש תואיצמב .םלועב
תשבגתמה השדח הרגשמ קלח איה םיימואלניב
םלועהמ קתונמ תויהל דוע לוכי ס"היב ןיא ,התע
.ותוא בבוסה יגולונכטהו יעדמה

זכרמב - ןויצל ןושארב תונעדימב תוינושאר
םירומה
ןויצל ןושארב םירומה זכרמב תונעדימה םוחת
רשאכ , םינש שמח ינפל רבכ לועפל לחה
לבוש םהיתובקעב ואיבה עדימה ירגאמו טנרטניאה
רבטצמה ןויסינה . עדימ יפדוע לש דיבכמו רהוז
ןושארל םירומה זכרמב םיכירדמה תווצ לש
הקלחבש , תיתנש-בר תינכות םושייל איבה ןויצל
המאתה ךות תיטירבה תינכותה תונורקעל המוד
, ץראב רפסה יתבב הרבעהה יכרדל רתוי תימאניד
. תוינשדח הארוה תוטיש חותיפ ךותו
תואנדסה תקמעהו חותיפב ידוחייה לנויצרה
ןויצל ןושארב םירומה זכרמב תונעדימה םוחתב
םיאלממה ,םירקיע םיכבדנ השולש לע ססובמ
ןדיע לש תיכוניחה הבישחב םצעתמו יתוהמ דיקפת
תובשקותמ דומיל תודיחי ,עדימ ירושיכ :בושקתה
.טנרטניאה תביבסב קוחרמ הדימלב םמושייו ,
עדיה תיתשת תיינבב םירוזש ולא םיכבדנ השולש
. ןויצל ןושארב םירומה זכרמב םידמולה תליהקל
יתש ב"סשת תנשב תומייקתמ םירומה זכרמב
:תונעדימ תואנדס
רשא ,םיידוסי רפס יתבב םירומל הנדס 
"ןויצל ןושארל הנש 120" אשונב םיקסוע הינכת
.ןווקמ ןותיע םימלתשמה וקיפי התרגסמבו
הינכת רשא ,םייניב תביטחב םירומל הנדס 
יפ לע םימלתשמה םירומה יתווצ ידי לע םירחבנ
.רפסה יתב יכרוצ

תנשל ןויצל ןושארב םירומ זכרמב תינכתה
יכ החנהה לע תתתשומ הבורקה םידומילה
רשקהב םידימלתלו םירומל עדימ ירושיכ תיינקה
קר הניאו תיגוגדפ היינבהל תעייסמ ירפס-תיבה
אל ,ןכש .םמצע ינפב םידמועה םיינכט םילכ ףסוא
קתונמב עדימ ירושיכ לש תודוסי תונקהל ןתינ
תיינקה . תומדקתמ תויגוגדפ הארוה תוטישמ
עדימ תויונמוימ/עדימ ירושיכ לש תויונמוימ
ןויצל ןושארב םירומה זכרמב תונעדימ תואנדסב
םיפתתשמה רפסה יתבב םירומל תונקהל הדעונ
תויצאוטיסה רופישל םירחא םילכ הנדסב
לש היצביטומה תרבגהלו התיכב תוידומילה
.םידימלתה

תינכתה ידעי

,ןויצל ןושארב תונעדימ תואנדסל יזכרמה דעיה
.רפסה יתבב תותיכב תואנדסב דמלינה םושיי אוה
השולשב תונעדימה םוחת לעופ ,ךכל םאתהב
:םיירקיע םינוויכ
תויונמוימ םושייל םייטקדיד םימגד חותיפ .א
םייניב תוביטחבו ,םיידוסיה רפסה יתבב עדימ
.ןויצל ןושארב
דומיל תודיחי חותיפל םירומה תרשכה .ב
עדי תריתע הביבסב תויביטרגטניא (IU) תובשקותמ
.
תרבעהל םיירפס תיב םיטקייורפב םירומה יוויל .ג
רפסה יתבב םידימלתל עדימ תויונמוימ
. ןויצל ןושארב םייניבה תוביטחב םיידוסיה
זכרמב תבשקותמ תונעדימל תואנדסה ךלהמב
.םיבלשב םירומה םידמול ןויצל ןושארב םירומה
םידמול םימלתשמה םירומה ('א בלש) 'א בלשב
םיבשקותמה םיסרוקה תא ליעפהלו ןנכתל דציכ
םהב ואצמי םידימלתהש ןפואב תויונמוימ תיינקהל
םיקלח ריבעהל דציכ םג םידמול םירומה . ןיינע
תוליהקו םינווקמ םימורופ תועצמאב רועישהמ
.תוילאוטריו

תינכתה לש םיירקיעה םיכבדנה
עדימ תויונמוימ/עדימ ירושיכ .א

שביג עדימ ירושיכ תיינקהל תיכוניח תוליעפב
םישיגדמה םייטקדיד םימגד לש הרוש תווצה
תרושקתה תשרב תויטסיביטקורטסנוק תויוליעפ
הדימל תויוסנתה םידימלתל תוקפסמו ,תימלועה
חופיט , לכמ רתויו תיתוברת תועדומ ,תויטנוולר
תיינבה ךרוצל עדימ גוצייו דובע ,ףוסיא תויונמוימ
ףוסיא לש תויונמוימ תיינקה .דמולה לצא עדי
לש ךילהתמ קלחכ אלא , המשל תישענ הניא עדימ
עודיה תשר רקח עסמ ,ןוגכ תומישמ תיינב
. WEBQUEST כ
( Webquest) תשררקח ומכ הלאכ תומישמ
תומישמ ןה , םידיקפת יקחשמו הדיח יבתכ,
תשר תרזעב יתצובק וא יאמצע דומילל תודעוימה
ןיב רתוי תובכרומכ תובשחנ ןהו , טנרטניאה
תא תולצנמ ןה . תשרב הדימלה תויורשפא
הקינעמ טנרטניאה תביבסש תודחוימה תויורשפאה
עדימ תורוקמל היינפה : ןוגכ , םהירומו םידמולל
, עדימ ףוסיא , ןויד תוצובקב תופתתשה ,תשרב
.'וכו םיבשחוממ םירקס תכירע
םידמול וללה תויכוניחה תולעפהה חותיפ ידכ ךות
ףוסיא לש תובכרומ תוקינכט םימלתשמה םירומה
םג אלא ,טנרטניאב שופיח יעונמב קר אל עדימ
. םיבשחוממ עדימ ירגאמ תועצמאב

(IU) תובשקותמ דומיל תודיחי חותיפ .ב

לופיט לש תויונמוימ תיינקהל תוינכות תלעפה
דבורל תוסחייתה םג תבייחמ םידימלתל עדימב
.דומילה ירפסו דומילה ירמוח אוהו ףסונ יכוניח
ירפסל םיפילחתל סחייתהל התע ךירצ עודמ
םינשב הדימלה ירמוח גראמ יכ ?דומיל
םיצורעב רתוי בחרתמו ךלוה תונורחאה
ךכ .טנרטניא ירתא ,םירוטילקת , ןוגכ , םיילטיגיד
היפרגואיג עוצקמה תא םידמלמה םירומ ,אמגודל
יכוניח רתאב רתוי םירזענ ןוכיתה חרזמה לש
ירפסב רשאמ ברע תונידמ לע ןכדועמו בשקותמ
םירומ טעמ אל . םינש 8 ינפל רואל ואציש דומילה
יכרעמו עדימ תורוקמב שומיש תושעל םיליחתמ
דומילה ירפס יכ טנרטניאב םייוצמה הלעפה
יוור םלועב .םיינכדע םניא םיתעלו םינשייתמ
דומילה ירפס לש םכרע דרויו ךלוה עדימ
תואיצמב םייח רבכ םיבר םידימלת . םייתרוסמה
קר הדימלהו ,םיילטיגיד םינכתו ילטיגיד םלוע לש
תא םצמצל םיתעל יושע הליגר תיכוניח הביבסב
תינכת תווצה חתיפ , ןכלו . םהלש תוניינעתהה
עודיה , IU ה גשומ לש תובישחב הריכמה הדובע
רבודמ , INTEGRATED UNIT םשב הילגנאב
הדימלה ירמוח תנכהל רתוי תימאניד הסיפת לע
.םידימלתה רוגתא ךרוצל
לע תוססובמה תוליגר דומיל תודיחיל דוגינב
דומילה תודיחי , םיילאוטסקט םירמוח
הסיפת תוגציימ תויביטרגטניאה תובשקותמה
דומילה תודיחי . הדימלה לש תיבחרמ
לע הנושארבו שארב תוססובמ תובשקותמה
ןה , םימילשמ םירמוח יגוסל ההובג תוירושיק
טסקט ןיב תוירושיק תמרב ןהו טסקטרפיה תמרב
ןה איה תוירושיקה .הנומתל הנומתו הנומתל
) םמצע הדובעה יכמסמ ךותב תודבועלו םיחנומל
ןהו ( הדימל יכרוצל םישמשמה םיטסקטה וא
בחרמב עדימ תורוקמו םיינוציח םיכמסמל
.רידאה טנרטניאה
לש רחא גוס תובייחמ תובשקותמה דומילה תודיחי
יראניל תוחפו רתוי שימג אוהש םידומיל ןונכת
יבחרמ ןיב דימלתה לש תונרקסו העונת רשפאמו
גראמ תוללוכ תובשקותמה דומילה תודיחי .אשונ
בוליש . סיסב יאשונו םיימוחתניב םיאשונ לש
לש לכשומ ןונכת בייחמ הארוהב בשחמה לש ליעי
.םירומה ידי לע תובשקותמ דומיל תודיחי

קוחרמ הדימלב םושיי .ג

יכילהת םיקזחתמו םיכלוה תונורחאה םייתנשב
םירועיש , קוחרמ םירבעומה םיבשקותמ הדימל
תושבגתמו טנרטניאה תועצמאב קוחרמ םירבעומ
קלח םילטונ ןהב תוילאוטריו הדימל תוליהק
ץוחמ םיאצמנה םירומ תייחנהב םידימלת תוצובק
לחה ,ולא תויוחתפתה חכונ .רפסה תיב תולובגל
לדומ חותיפב ןויצל ןושארב םירומה זכרמב תווצה
תוכרעמ תועצמאב םג עדימה ירושיכ תרבעהל
לש תויוסנתה ללוכ הז לדומ . קוחרמ הדימל
םידימלת תלעפהב הנדסב םיפתתשמה םירומה
תלעפה :ןוגכ ,קוחרמ הדימל יכילהתב רפסה יתבב
תבשקותמ דומיל תדיחי תלעפה ,"םינווקמ םימי"
.תיפותיש הדימל תביבסב הארוהו הנדסב החתופש
אוה קוחרמ הדימלב םיבושחה םיביכרמה דחא
דמולה . םידימלתל יפיצפסו יניינע בושמ ןתמ
לבקל בייח ,תילאוטריווה הביבסב ,קוחרמ דדובה
בשויש ימ שיו ותעקשהל ךרע שיש השוחתה תא
דומילה ךלהמ לכל תיביטקורטסנוק הרוצב ביגמו
תועצמאב זכרמב םירומה תויוסנתה ךלהמב . ולש
ליעפהל דציכ םידמול םה תונווקמ תוליהק
קינעהל דציכו םינווקמ םימורופב םידימלת
.קוחרמ םידמולה םידימלתל הכימתו םיבושמ

"םינווקמ םימי"
טקייורפב רבטצהש יבויחה ןויסינה תובקעב
רפס יתב רפסמב גיהנהל טלחוה ,"טנופצ"
םירומה זכרמב תונעדימ תנדסב םיפתתשמה
"םינווקמ םימי" לש תנוכתמ ,ןויצל ןושארב
קר אל ,רמולכ .רפסה יתבב תונווקמ תוליהקו
תותיכב םידדוב םירומ לש םיימוקמ תונויסנ
הארוה תוטיש לש הקתעה קר אלו ,דומילה
רתוי םישימג הדימל יכילהת חותיפ אלא ,תומייק
,ולא לכ .טנרטניאב הדימלה בחרמל םימאתומה
םריבא ינור ר"ד לש תיכוניחה היגטרטסאה י"פע
ןפואב הדימל הרקיעש , ןוירוג ןב תטיסרבינואמ
תגהנה .םוקמהו ןמזה תודחאב קר היולת הניאש
תועצמאב תיבהמ הדימל הרקיעש ,השימג הדימל
תוצובק לש םיילאוטריו םישגפמו תומישמ
,הילא הקיזבו תרגתאמ המישמל רשקהב םידימלת
דומילה תוינכות תא יתועמשמ ןפואב םדקל היושע
תויטנוולר רתוי םהל תונקהלו תונעדימל תוידועייה
ידומילה ךילהתה רשאמ ןיינעו תויביטקפא ,
. רפסה תיבב יתרוסמה

םימי"ב םיפתתשמה ןויצל ןושארב רפסה יתבב
תונעדימה ימוחת תא םידימלת ודמלי "םינווקמה
,ןווקמה םידומילה םויב .תיבהמ ןווקמ דומילב
תוירפסה ןמ וא תיבה ןמ דומלל םידימלתה ולכוי
עדי תוליהקו רפסה תיב רתא תועצמאב ,ריעב
.םירומה זכרמ לש תובשקותמ
יפ לע ,עדימה ףוסיא תולטמל ושגיי םידימלתה
ןושאר ,ןוגכ םיימוחתניב בחור יאשונ וא תועוצקמ
תומצעמהו לארשי תומחלמ ,הנש 120 תב- ןויצל
.ןוכיתה חרזמב םימה תייעב וא תוימואלניבה
ץעייתהל ולכוי םידימלתה ,הדימלה ךלהמב
ןויד תצובקב הרומה םע ONLINE דעוויהלו
,ודוביעו עדימה ףוסיא תולטמ תמלשה םע .תידועיי
ידועיי םורופל םיאצממה תא םידימלתה וריבעי
םירומה ושרדיי , ןאכ .תשרב הרומ לכל
םיכנוחכ לועפל תונעדימ תנדסב םימלתשמה
אלו ,םידמולל ( MENTORING ) םיילאוטריו
השוריפ , בושקתה תוברת ,ןכש .עדי יריבעמכ
תועשל רבעמ םג םידימלתל הרומה תונימז
ינורטקלא ראודב תונעל שרדנ אוה רשאכ הארוהה
. היינפ לכ לע םידימלתל

תיפותיש הדימל תביבסב תונעדימ
רוד חותיפל ברעמה תונידמב תוכרעיהה תובקעב
תיינקהל תוידועיי םידומיל תוינכות לש שדח
תונעדימה םוחת תווצ התע ךרענ , עדימ ירושיכ
הביבס חתפל ןויצל ןושארב םירומה זכרמב
תיינקהל ( COLLABORATIVE ) תיפותיש
הדימל תביבסל הנווכה . םדימלתל עדימ ירושיכ
ףותישו םיתווצ ןיב הדובע תקולח הב שי רשא
,תווצל תפתושמ םיכמסמ תיירפס ןוגכ ,םיבאשמב
.םיפתושמ הדובע םירצותו ידועיי םורופ
יכ ,ואצמ Kearsley and Lynch (1996) םירקוחה
םידמולה ןיב היצקארטניאהו גולאידהש לככ
שי ךכ ,רתוי םילודג םנה קוחרמ הדימל סרוקב
יאצממ .םינכתה ןוגרא תרוצל תובישח תוחפ
רוציל ןמזה לכ ךירצ יכ םידמלמ םהלש רקחמה
לש הימונוטואהו םינכתה תוינבמ ןיב ןוזיא
םישיגדמ םה .קוחרמ הדימלב םידמולה
תבשקותמ םידמול תליהק תריצי יכ םהירקחמב
תווהל םיכירצ עדימה ירושיכו תונעדימה ימוחתב
.הדימל תוכרעמ לש ןונכתב יזכרמ לוקיש
רשפאת רפסה יתבב תיפותיש הדימל הביבס תריצי
תביבסב םידימלת תוצובק יפותיש ןפואב ליעפהל
תולוכי םהל תונקהל ןויסינ ךות ,תרקוח תונעדימ
:האבה הלבטב תוגצומה

תיפותיש הדימל תביבסב עדימ ירושיכ
ךות הזה עדימה תא רתאל 
שופיח תויגטרטסאב שומיש
עדימה תא תוהזל 
סחייתהל ידכ שורדה
תיטנטוא היעבל
עדימה תורוקמ תא ךירעהל 
תודעוותהו תוצעייתה ידכ ךות
תנווקמ

לש םיכילה עצבל 
ןוימו עדימ יפוליח
תורוקמה לש ףתושמ
םיבלושמ םיכרעמ ןנכתל 
,תידיתע ריע ןונכת ןוגכ)
ךות (ירחסמ זכרמ ןונכת
עדימ תורוקמ לע תוססבתה
.םינכדועמ
עדימה תא דבעל 
ףתושמ רצומל וקיפהלו


רפסה תיבב תבשקותמ הארוהב תוסנתה
גרבנזייא י"ע ב"הראבו הילגנאב וכרעש םירקחמ
, (1998) טנלס לש רמאמב םיטטוצמה , (1993)
http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/meyu
םירומ יכ םיארמ , ( manuyot/had00038.htm
לגתסהל םישקתמ ,תילטנורפ הדימלל םיליגרה
יבצמו ,קוחרמ תבשקותמ הדימל לש תושירדל
תרבעה תוחפו הייחנה רתוי םיבייחמה הדימל
תושקבל םיביגמ םניא םירומהמ קלח .םינכת
ינורטקלא ראודב םידימלתה לש תותליאשו
.תבשקותמ הביבסבו

תוביטח ירומל תונעדימ תנדסב םיפתתשמה םירומ
תודיחי תארוהב תוסנתהל ושרדיי ,םייניבה
ןכו ,רפסה תיבב וחתופש תובשקותמה דומילה
תא ןווגלו טנרטניאב םיבשקותמ םיטקייורפ םוזיל
י"פע .תומייקה תובשקותמה הארוהה תוטיש
( םירומ יתווצ וא ) םירומהמ דחא לכ ,תינכתה
םייניבה תוביטחב תבשקותמ תינכת ליעפי הנדסב
םיתימעה םירומל חוודיו ןויצל ןושארב
ותתיכב ריבעהש יוסינה לע הנדסב םיכירדמהו
בושמ םירומה ולבקי ,הנדסה ךלהמב .רפסה תיבב
ובצעיו ומיאתי ךכמ האצותכו םהיתימעו םיחנמהמ
םישדחה םיטרדנטסל תובשקותמה תויוליעפה תא
. הנדסב ודמלש
ב"טחב תואנדסה לש תבצעמ הכרעה
תואנדס לש תבצעמה הכרעהל אצומה תדוקנ
ןויצל ןושארב םייניבה תוביטח ירומל תונעדימ
הנשה ךלהמב םירומה לש םתלוכי תכרעה ,איה
תוינכות ( תווצ תדובעבו יאמצע ןפואב) חתפל
תיינקה ךרוצל ( ס"בלת ) תובשקותמ דומיל
. םידימלתל עדימ תויונמוימ
ושרדיי ,( 'ב הנש ) הנדסה לש 'ב בלש תארקל
תויונמוימ תיינקהל תינכתה תא ריבעהל םירומה
תוחנהלו רפסה תיבב תפסונ דומיל תתיכב עדימ
.רפסה תיבב העמטהל םיפסונ םירומ

תורוקמ תמישר

תאצוה : ביבא לת , הרעסב טוונל .ינור ,םריבא
.1999, הדסמ

הביבסב עדימ תויונמוימ תיינקה" . ימע , טנלס
. ,1998 תיכוניח תונשדח רתא : ךותב , תבשקותמ


Carter , C. & Monaco, J ( 1987 ) . Learning Information Technology Skills . London: British Library Board.

Doyle, C. S . (1994) . Information Literacy in an Information Technology: A Concept for the Information Age. Syracuse, NY : ERIC Clearinghouse on Information and Technology .

Eisenberg, M. B. & Brown, M. K. "Current Themes Regarding Library and Information Skills Instruction: Research Supporting and Research Lacking", School library Media Quarterly, 20, (1992), 103-110.

Eisenberg, M. B. & Small, R. V. "Information-Based Education: an Investigation of the Nature and Role of Information Attributes in Education", Information Processing and Management, 20. (1993) 263-275.

Hillesheim, Gwen. "Distance learning: barriers and strategies for students and faculty, The Internet and Higher Education , 1998 ( vol. 1 , no. 1 ) , pp. 31-44.

Gibbs, W. J. (1998). Implementing on-line learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 10, 1, 16-37. v Herrington, J., & Herrington, A. (1998). Authentic assessment and multimedia: How university students respond to a model of authentic assessment. Higher Education Research & Development, 17, 3, 305-322.

Kearsley, G. and Lynch W. "Structural issues in distance education," Journal of Education for business, 1996 ( no. 71 ) pp. 191-195.

"Information Strategies introduces students to the techniques of information retrieval, analysis, organization, and presentation," 1999 .

in url : http://www.ihets.org/learntech/grants/97-98/31.html

Tsui, L. (1998). A review of research on critical thinking. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education (23rd, Miami, FL, November 5-8).


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו