םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

"למע"-ט"פמ

עדימ יגוסו עדימ ינבמ :תונעדימה יגוציי

"למע"-ט"פמ , טנלס ימע
5.11.2001

תרכהל םיטנדוטס/םידימלת לש תורכה עסמ : תוליעפה גוס
(םיגוסו תוקלחמל ןוימ י"פע עדימ תורוקמ) הימונוסקטה
. טנרטניאב עדימה תורוקמ יגוס ןיב םילדבההו

, עדימ שופיחל םיטנדוטס/םידימלת לש ילואטריו עסמ הטישה
עדימה ירגאמ יגוסו עדימה ינבמ יגוס י"פע , בלש רחא בלש

תשק לכב םיטנדוטס/ םידימלתה תא ליבוהל : הרומה דיקפת
עדימה תורוקמ יגוס ןיב םילדבהה תא דדחלו עדימה תורוקמ
. םינושה

.םירועיש 5 וא םירועיש 6 : ןמז ףקיה

םיניינעה ןכות

עדימ יגוס .1
םייעוצקמ עדימ ירגאמ יגוס .2
שופיח יעונמ . 3

  עדימ יגוס .1

םינותיע .א
http://www.haaretz.co.il/daily/index.asp
http://www.jpost.com
. עדימ תפטעמ התואב בשחוממ ןויכרא םג ללוכ ןווקמה ןותיעה
ולש בשחוממה ןויכראה רשא ליגרה ספדומה ןותיעה תמועל)
. (םשל עיגהל השקו ןותיעה יפתרמב (ארוקה תניחבמ) קחרה אצמנ

http://pqasb.pqarchiver.com/jpost
ןתינ . טסופ םלזור'ג ןותיע לש בשחוממה ןויכראה : אמגודל
הלוע אלמה רמאמה ךא ,ריצקת לבקלו , ישפוח ןפואב שפחל
.ףסכ

םירמאמ .ב
ןוגראל םרג טנרטניאה . טנרטניאב הנתשמ עדימה גוציי
. םירמאמה לש הנוש ףעתסמו ינרוצ עדימ

: רמאמה שארב םירשוקמ םיקרפ ישאר

םיקרפ ישאר לש םירושיק) םינגוע : אמגודל
. (רמאמה תישארב
http://www.amalnet.k12.il/meida/ezrahot/alon/aezi00
17.htm


לא עיגהל ןתינ רשא , טנרטניאב רמאמל תפסונ אמגוד
הנבמ . (םינגוע) םיקרפה ישארמ תורישי םינושה ויקלח
.ארוקה לע תובר לקמ תימינפ תוירושיק לש הז

םיימינפ םיקניל) םירמאמה ךותב תימינפ תוירושיק
(רמאמה ךותב

: םירמאמ ךותב תימינפ תוירושיקל תופסונ תואמגוד

http://www.amalnet.k12.il/meida/mikra/subject/
pli1/miki0002.htm


http://www.amalnet.k12.il/meida/biolog/bioi0005.htm

? (םיימינפ םיקניל) תימינפה תוירושיקה לש ןורתיה המ

תונרקסו ןיינע תרצוי איה . האירק ידכ ךות םומעשה םוצמצ  
.רמאמה לש םיארוקה ברקב

תרוצב יוניש אלל) טנרטניאב יתרוסמ םירמאמ ףסוא םג שיו
. (תימינפ תופעתסה אללו עדימה גוציי

:תואמגוד
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/kitveyet.htm

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/machshev/mcsvi
ndx.htm(סופדב םיליבקמ םהל ןיא) םיילטיגיד םינותיע .ג

http://www.politicsnow.co.il/hadashot.html

עסמ םיכינח/םימלתשמל ךורעל עצומ : הלעפהה תטיש
םתיברמ , המישרב םיילטיגידה םינותיעהמ קלח םע תורכה
.תספדומ הרודהמ אלל םינווקמ

ירנבא ירוא לש ןווקמה ןותיעה תא תוארהל ןתינ : אמגודל
. תספדומ הרודהמ םויכ ול ןיא רשא
http://www.avnery-news.co.il/hebrew/index.html

:תפסונ אמגוד
םירוה יאשונב ילטיגיד ןותיע
http://www.horim.co.il

(יגולאיד-יביטקארטניא ןותיע) http://www.haayal.co.il

ובו ןויד רמאמ לכ ףוסב שי יגולאיד-יביטקארטניא ןותיעב
רע ןויד חתפתמ םיתעל .רמאמל םיארוקה לש תויוסחייתה
רצוי םיארוקה םע ןווקמה גולאידה . ביגמ רמאמה רבחמו
.םינכתה לש תופעתסה

תכרעמל םיבתכמה רודמ , ליגר ספדומ ןותיעב ,תאז תמועל
םיבתכמ המכ קר םינתינ) יביטקלס אוהו רוחיאב םסרפתמ
ללכב ימ , םיפייעמו םייטנבלר אל רבכ םתיברמש םידדוב
.(םיחולמה םיגדה קר, לומתא לש ןותיעב בותכ היה המ רכוז

םסרפו טנרטניאב ארוקה לייאה ןותיעל י/סנכ : המישמ
.תארקש םירמאמל תויוסחייתה 4 תוחפל
http://www.haayal.co.il

ןויד תוצובקו םימורופ .ד
http://community.iol.co.il

תורכה עסמ םיכינח/םימלתשמל ךורעל : הלעפהה תטיש
.זופתב םגו הלאווב םינוש םימורופ םע

םיינש וא דחא םורופ ןייפאי (םידימלת וא) םימלתשמ תווצ לכ
הדבעמ/התיכה לש האילמב םיאצממה תא גיציו ותריחב יפל

: ןויפיאל םינוירטירק
העונתה ףקיה איה המ) םוי לכ ןכדעתו ליעפ םורופה םאה  
.(?םויל תואמ , םויל תורשע : םורופב

תולאשל םינענ וא ינשל דחא םירזוע םורופה ירבח םאה  
? תושקבו

םורופה ת/להנמ לש הייחנההו תוברועמה תדימ המ  

:תוגציימ תואמגוד- םימורופ
http://community.iol.co.il/ts.cgi?tsscript=
f/index&forum_id=1573&cat_id=310


(אמגוד) תונעדימה ימוחתל יעוצקמ םורופ
http://www2.iol.co.il/communities/meidaanut

(סדה לש םורופה) םירומ לש יכוניח םורופ
http://community.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=
f/index&forum_id=1633&cat_id=309


םיסקדניא .ה
םיימואלניב םייעוצקמ םיסקדניא
והאי : חתפמ תולימ י"פע גווסמו ןייוממ סקדניא
http://www.yahoo.com

רתא לכל , והאי לש סקדניאה תא םינוב םינעדימו םיכרוע 850
עדימה יטירפ לכ .חתפמ תולימ + רצק ןויפיא םיבתוכ םה
. חתפמ תולימ לש עובק ץע י"פע םילהונמ (ןויפיאה +רתאה)

? סקדניאו שופיח עונמ ןיב לדבהה המ , ךכ םא
תולימ תעיבק) חותפימה ,(SEARCH ENGINE) שופיח עונמב
.םירצק םינויפיא ןיא םגו ןיטולחל תיטאמוטוא איה (חתפמה

:DMOZ ףיקמ יעוצקמ סקדניאל תפסונ אמגוד
OPEN DIRECTORY חתפמ תולימ י"פע גווסמו ןייוממ סקדניא
http://dmoz.org

לודגה סקדניאה תא ףתושמב םינוב םיבדנתמ םיכרוע 19,000
םיפיסומ ןה (טנרטניא רתא) עדימ טירפ לכל . טנרטניאב רתויב
.רצק רואית/רצק ןויפיא

:תירבעב םיסקדניאל תופסונ תואמגוד

http://www.amalnet.k12.il/mamba
http://www.cet.ac.il/azimuth
http://index.ort.org.il/index.asp

החפשמ יאשונב םירתא : שפח

(!םירומל םגו) םידימלתלו םידליל יכוניח ינעדימ םירתא סקדניא
http://bazz.co.il

ןופצהמ ץיבומייח השמו ןיקסר תנסא י"ע חתופש סקדניאה
. ץראב רתויב בוטה יכוניחה ינעדימה ילכה אוה

?םירומו םידימלתל ליעיו ידוחייל ותוא ךפוה המ

: עדימ תובכש יתש הסכמ אוה
םירתא םג   
. םירתאה ךותב תוריקסו םייפיצפס םירמאמ םג   

: זב סקדניאל ולעוה הנורחאל רשא עדימ יטירפ : אמגודל
http://bazz.co.il/cynewit.htm

תא קר םיסכמ ,לארשיב םיסקדניאה ראש ,תאז תמועל
.(רתאה רואית) הנושארה עדימה תבכש

החפשמ-ץע אשונב םירתא :שפח
. םאלסא יאשונב תוריקסו םירתא : שפח

תוחמתה םוחת , אשונ י"פע) םיחמתמ עדימ יזכרמ .7
. ('וכו

םוחת וא תעד םוחתב םידקמתמ םיחמתמה עדימה זכרמ
ישנאל םידעוימו (םיבשחמ וא היגולוקאו םימ אמגודל) תוחמתה
, תויעוצקמ תושדח םיללוכו ףטוש ןפואב םינכדעתמ םה . עוצקמ
. םינכדועמ םיקניל , עקר תוריקס , םירמאמ
http://www.amalnet.k12.il/meida/water

לארשיב םילחנ ימ םוהיז : שפח : המישמ

היגולונכטו עדמ יאשונב יכוניח עדימ זכרמ
http://www.amalnet.k12.il/sites/madatec

לארשיב הרבח תויעבל שדקומה עדימ זכרמ
http://www.amalnet.k12.il/sites/radio


עדימ תיגולונכטו םיבשחמ יאשונל ילארשי עדימ זכרמ
http://www.enet.co.il

םיבשחמ יאשונב םייעוצקמ םירמאמ
http://www.thenet.co.il/ts.cgi?tsscript=article

תואירב יאשונב ימואלניב עדימ זכרמ
http://www.medscape.com

עונלוק יטרס אשונב ימואלניב עדימ זכרמ
http://imdb.com

:החמתמ עדימ זכרמב רבודמש ךכל םיניחבת
עדימ רגאמ םג עונלוק יטרס לע םינוכדיעו תושדח זכרמ םג
. םיטרס לע יעוצקמ

גנוק גניק טרסה לע הרצק הריקס בותכ :המישמ
תופסונ תואסרג ויה םאה 1933 תנשמ (KING KONG)
? טרסל

ךכל םאתהבו ,םיעודי עונלוק ינקחש לע עדימ שפחל םג ןתינ
.שופיח תומישמ םימלתשמה וא םידימלתל תתל

? לופוט םייח קחיש םיטרס ולאב : אמגודל

? לופוט םייח דלונ יתמ

לע ילקיטרו עדימ זוכיר/ יזכרמ רעש ) םילטרופ .9
(יעוצקמ וא יפנע ךתח יפ

הלשממל רעש :אמגודל
http://www.info.gov.il

םירושקה לארשיב םייתכלממ עדימ תורוקמו םירתא :אצמ
הקיקחלו תוחרזאל

, לארשיב םולהי טוקייורפ : ילקטירו לטרופל תפסונ אמגוד
לארשיב יתיישעת דויצ לע עדימ
http://www.techni-info.co.il

םיחנומ לש רזע ירגאמ ) םייפרגוניסקל םיסקדניא .8
(םייעוצקמ
http://www.stands4.com
http://www.acronymfinder.com

היזיבלטב הנורחאל (תמדרנ םג םיתעלו) תלכתסהש ןמזב
ןאטסינגפאב םיפקותה ,RAF ה יסוטמ בושו בוש ורכזוה
?םשוריפ המ

(ו"טאנ תירב)NATO חנומה לש תוביתה ישאר םה המ :שפח

: םכסמ ליגרת

יטירפ 2 םושרו טנ-למעב "תיכוניח תונשדח" רגאמל י/סנכה .א
.(1 'סמ חפסנ ) הטילקה ספוטב עדימ

עדימ יטירפ 2 םושרו "תינונס"ב "םולשה" רגאמל סנכה .ב
.(1 'סמ חפסנ) הטילקה ספוטב

  םייעוצקמ עדימ ירגאמ יגוס .2
http://www.aviv.org.il/info/i1.htm

: םינושה עדימ ירגאמ יגוס
םייפארגוילביב םירגאמ .א
. (יפארגוילביב עדימ סיטרכ שי טירפ לכל) גומלא יכוניח רגאמ
http://almog.beitberl.ac.il/kernel/doa_iis.dll/wrb.serve?
p_hTpl=10004

(ילארשי יכוניח עדימ רגאמ)
(דלאס ןוכמ) הרבחה יעדמ ימוחתב םירקחמל עדימ רגאמ
http://www.snunit.k12.il/szold/szoldedu.html

רעונ : שפח
החפשמ :שפח
טנלס :רבחמה לש רמאמ שפח

ימואלניב יכוניח עדימ רגאמ
(ERIC רגאמ) http://ericir.syr.edu

(חתפמ תולימ "פע) YOUTH :שפח
AMI SALANT :רבחמ שפח

יאופר עדימ רגאמ
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
(MEDLINE יאופר רגאמ)


biological and chemical terrorism :שפח
Influenza ,תעפש ףיגנ : שפח


FULL TEXT ירגאמ
חסונ . רגאמב םהלש םיטסקטהו םירמאמה לש אלמ גוציי
http://www6.snunit.k12.il/eco .םירמאמה לש אלמ

:אשונב םימלש םירמאמ אצמ
הממחה טקפא
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index

youth :אשונב (טסקטה לכ) תואלמ עדימ תוריקס אצמ

אלא םייוסמ אשונב םיחמתמ אל) םיימוחת-בר םירגאמ .ג
(תעדה ימוחת לכב
http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml

full text םימלש םירמאמ רותיאל ישפוחו בחרנ רגאמ
.(תילגנאב) םייאמדקא תע יבתכ ךותמ

תונומת ירגאמ .ד
http://wis-wander.weizmann.ac.il/weizmann/doa_
iis.dll/Serve/level/Hebrew/1.5.html

ןמצייו ןוכמ לש תויעדמ תונומת רגאמ

http://www.mirrorpix.com/cgi-bin/mirrorpix

DITTO תונומתה גולטק
http://www.ditto.com

קרוי וינב םימואתה ילדגמ יניינב לע תונומת :שפח
world trade center

לארשי לש ימואלה םימוליצה ףסוא
http://www.mof.gov.il/gpo
. (לארשיב תוחפשמ לש תונומת) החפשמ : שפח
יניס עצבמ לע תונומת :שפח

ללחה לע תונומת רגאמ
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery

(תונומת +טסקט) בלושמ רגאמ
http://www.amalnet.k12.il/sites/bool
http://www.amalnet.k12.il/sites/bool/bol00504.htm

לארשיב תובשייתהה לע םילוב : אצמ

ילארשי תופמ רגאמ
http://www.emap.co.il/mezam/MGNindex.htm

לולסמב תדרלו הפיחל תולעל הסנ , ןופצהמ העיסנב : המישמ
םיה ךרד בוחר לש

סוקייל לש גלטוקמה תונומתה רגאמ
http://multimedia.lycos.com

(MP3) םיילקיסומ םיצבקל ןייוממ עדימ רגאמ
http://www.mp3.com
http://music.lycos.com/downloads

(םיימשר םינויכראל םיגולטק) םיימשר תומושר יכזנג .ה
http://catalogue.pro.gov.uk/ListInt/browse_keyw
ords_frameset.asp


1936-1939 יברעה דרמה : לע םיימשר םייטירב םיכמסמ : אצמ
Arab revolt

תודבועו ץעי ירגאמ .ה
http://www-lib.haifa.ac.il/www/yaaz/reference.html

Infoplease
http://www.infoplease.com

ילאוטריוה ץעיה ןחלוש
http://www.refdesk.com/front.html

תיירפס לש תויפרגואיגה תוריקס רגאמ : םלועה תונידמ
סרגנוקה
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html

? קרוי וינ ריעה תייסולכוא איה המ :שפח
? לארשיב שי םיבשות המכ

CIA ה לש תונידמה ינותנ רגאמ
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook

(הדולי) יעבטה לודיגה ףקיה ןטסינגפאב הייסולכואה ףקיה : אצמ
ןטסינגפאב

תויפארגויב ירגאמ
http://www.s9.com/biography/search.html
http://www.biography.com/cgi-bin/biomain.cgi

לוואפ ןילוק יאקירמאה ץוחה רש לע הרצק יפרגויב : אצמ
Powell, Colin

? םאנטייו םורדב ותוריש ןמזב לוואפ לנולוקל הרק המ

תורבחה רגאמ תורבח לע םיירחסמ עדימ ירגאמ
KOMPASS
http://www.kompass.com/kintl/cgi-bin/KI_PRO
action.cgi


םייטסיטטס עדימ ירגאמ
http://www.bgu.ac.il/~chermesh/ucsr01/exercise1
_site/exersices1/statistic.htm


תונעדימב תומושר יגוס : םייניב םוכיס
תויפרגוילביב תומושר
םיריצקת
םיאלמ םיטסקט
תונומת

תוירפס לש םיבשחוממ םיגולטק .ו

ץראב תוירפס לש םיגולטקב שופיח
(תילגנאו תירבע ,ץראב תויאטיסרבינואה תוירפסב שופיח) ףלא
http://har1.huji.ac.il:4500/ALEPH

תוירפס : םיבשחוממ םיגולטק : לארשיב תויאמדקא תוירפס
תירבעה הטיסרבינואה
http://har1.huji.ac.il:4500/ALEPH/HEB/XXX/heb-lib-list

http://har1.huji.ac.il:4500/ALEPH/ENG/XXX/eng-lib-list

הלאירא תיב , ןויצ רעש תיירפס
http://tzion.tel-aviv.gov.il:4501/ALEPH/heb/
SZA/SZB/SZB/FIND-A


א"ת הלאירא תיב תיירפס , (יאשונה גולטקה) בשחוממה רגאמה
http://www.tel-aviv.gov.il/culture/ariela/ariela.htm
http://tzion.tel- :תפסונ תבותכ
aviv.gov.il:4501/ALEPH/HEB/XXX/heb-lib-list

טרופס תועיצפ אשונב עדימ שופיח : שפח
http://tzion.tel-aviv.gov.il:4501/ALEPH/HEB/XXX/
heb-lib-list


החפשמ לע םירפס : אצמ

תינרפס י"ע ןיילנוא הכימת) אסאס ץוביק תיגוגדפ היירפס
(תילאוטריו
http://lib.sasa.org.il

החפשמ לע םירפס :אצמ

ב"הראב רתויב הלודגה היירפסה ,סרגנוקה תיירפס
http://www.loc.gov

ןדאל ןיב טסירורטה לע םייאקירמא םיכמסמ וא םירפס : שפח
bin laden

ח"טמ ,ריוואב תוירפס
http://cet.ac.il/libraries

טנרטניאה לש תילאוטריוה הירפסה
http://www.ipl.org

יתיבפלא חתפמ ,םינווקמ םיטסקט
http://www.ipl.org/reading/books

ח"טמ לש תילאוטריוה הירפסה
http://lib.cet.ac.il/Pages/frontpage.asp?item=0

ASK AN EXPERT , םיחמומ ירגאמ
http://njnie.dl.stevens-tech.edu/askanexpert_medical
_health.html


  שופיח יעונמ .3

http://www.itpolicy.gov.il/topics/article_yeda_hipoos.htm
http://help.mscc.huji.ac.il/internet-find.htm
http://netcollege.beitberl.ac.il/1/1.5/1.5.11/1.5.11.1.asp

תונורסחו תונורתי , שופיח יעונמ לש םיגוס ,שופיח יעונמ םה המ
שופיח יעונמ לש

? םירתא םיגרדמ שופיחה יעונמ ךיא
http://gibor.tripod.com/search.htm

שופיח יעונמ לש תוניוממ תומישר
http://www.bizness.co.il/public/home/text/internet-
search.shtml

http://miloni.freeyellow.com/search.html
http://www.akol.co.il/edu/aretz/schools00/geo/
atarem/daf4.htm

http://cui.unige.ch/meta-index.html
( תירבע) http://perkol.itgo.com/search.htm

: עדימ שופיחל תוצלמה
http://www.kinneret.co.il/tip/tip8.htm

שופיחה יעונמב עדימה שופיח תונורקע
http://www.edu-negev.gov.il/mad/turkyabu/search/12.htm
http://www.levinsky.macam98.ac.il/support/intern2.htm#bo
liani


חתפמ תולימ תועצמאב שופיח
http://www.levinsky.macam98.ac.il/support/
intern3.htm#words


םוכיס יליגרת

עדימ ףוסיא .1

עדימ ףוסיאל תוטיש .א
אתליאש ןונכת
" ילש שופיחה תדווזמ" : ףוסיא תינבת

:2 'סמ ליגרת
הכונחה גח לע עדימ : שפח .א
,(ילש שופיחה תדווזמ) ףוסיאה ספוטב עדימ טירפ לכ םושר .ב
. 2 'סמ חפסנ האר

עדימה דוביע .2

עדימה תורוקמ םושיר .ב

עדימה תורוקמ גולטיק .ג

חתפמ תולימ .ד


עדימ תכרעה .3
http://itpolicy.gov.il/inforum/if_meet6.htm

עדימ תכרעה לש ףנעהו טנרטניאה .א
עדימ תורוקמ תכרעהל םינוירטירק .ב
עדימ תורוקמ תכרעהב ליגרת .ג

םירתא תכרעהל ספוט
http://www.levinsky.macam98.ac.il/
support/intern7.htm


1 רפסמ חפסנ

עדימ ףוסיא ספוט

םירתא תכרעה ספוט

םיללכ :טנרטניאה ירתאב םינכתה תוכיא
םתונימאו םירתא תכרעהל םינוירטירקו
תונעדימל סרוקב הנדסל עקר רמוח

עקר

םויכ שי IDC םירקסה תרבח ישנא תכרעהל
עדימ יפד ןוילימ 200 -מ הלעמל טנרטניאב
ןוילימ 90 -ל האוושהב תאז ( WWW) טנרטניאב
עדימ תורוקמב םוצעה לודיגה .1996 תנשב עדימ יפד
תכיפה לש תענמנ יתלב לש האצות אוה טנרטניאב
בושחה ינורטקלאה האצוהה םוידמל טנרטניאה
םיריהמ חותיפ ילכ . 2000 -ה תונשב רתויב ץופנה
תכאלמ לע םילקמ HTML תפשל םיטסקט תבסהל
תינורטקלא רואל האצוהב םיקסועה םימרוגה
תאלעה לש םוצעה ןווגמהו עפשה תא םירשפאמו
דציכ הלאשה תלאשנ ךא , טנרטניאב םירתא
ןיחבהל םיחילצמ דציכ , ןבתה ןמ ץומה תא םידירפמ
עדימ ןיבו טנרטניאב יניצרו םלש ןימא עדימ ןיב
קר הניא היעבה . יעדמו ימדקא ךרע רסח , יקלח
לככ : ןמז לש ליעי ןוגראב הכורכ אלא תימדקא
תכלוה םינימא-אלהו םייקלחה עדימה תורוקמ תומכש
יופינל שידקהל םיכירצ ונאש ןמזה לדג ךכ , הלדגו
. טנרטניאב שופיחה יעונמ תלעפה רחאל םיאצמימה

עדימ תורוקמ ןיב ןיחבהל םילוכי םניא שופיחה יעונמ
אלו םייקלח עדימ תורוקמ ןיבו ךרע ילעב , םייניצר
. םייטנבלר
עדימה יפדמ %30 -מ תוחפ IDC ירקס תכרעהל
, עוצקמה ישנאל והשלכ ךרע ילעב םה טנרטניאב
תולצנמה תוירחסמ תורבח לש םה עדימה יפד תיברמו
םישנא וא ימוסרפ- ירחסמ ץורעכ טנרטניאה תא
.יארקא יתלבו ןמזמ רמוח םימסרפמה

טנרטניאב םירתאה תכרעהל םינוירטירק

םיסנמ םלועבו ץראב םינוש םייעוצקמ םינוגרא
י"ע ותונימא רסוחו עדימה ףטש תייעב םע דדומתהל
. םירתא תכרעה לש םירדוסמ םיכילה עוציב
םיטקייורפב תוליעפה לש הניחב התשענ הנורחאל
לע תדמלמה ולא םינוגרא לש םיינעדימה
םויכ םישמתשמ םהב םיירקיעה םינוירטירקה
: םירתא תכרעהל

רתאה תקפהל יארחאה םרוגה

לקשמה ? רתאה ירוחאמ ךמסומ םרוג שי םאה
הרקב יכילה םימייקמה םיימדקא םיפוג לש יתוכיאה
. םיירחסמ וא םיירוביצ םירתא רשאמ רתוי לודג
ןומיסה תא םהלש URL -ה תבותכב םיאשונה םירתא
םע , רתוי ההובג יתוכיא דוקינ לבקל םייושע AC
אלא , יטאמוטוא יתוכיא דוקינב רבודמ אל תאז
: םיילכלכהו םיימדקאה םירתאה ןמ תואבה תושירדב

הזיתניסו שודיח

תירוקמ הרוצב ריאהל וא שדחל ךירצ רתאב עדימה
תאלעה . עדימה לש םינוש םיטביה תלכשומ וא
ול הנקמ הניא ימדקא רתאב םירפס ךותמ םיטסקט
תשגומה עדימ תורוקמ לש הזיתניס לבא , ןורתי םוש
תוכיאל הבר תובישח תלעב איה תינשדח הרוצב
תויוחתפתה לע םירקחמה תריקס :אמגודל .רתאה
ןו'ג תטיסרבינוא לש יעדמה רתאב הקיטנגב תושדח
. רתויב יתוכיא רתאל רתאה תא תכפוה סניקפוה
בוציעו הכירעה תולועפ םג אוה הכרעהל דדמה
ןמוימו עובק ךרוע אלל טנרטניא רתא .רתאב םינכתה
ונא הקידבה תעב ןכל . ותוכיא תא דבאמו ךלוה
יארחאה עובק ךרוע רתאל שי םא תוהזל םיסנמ
.רמוחה שןביגל

ןוכדיע

רתאב עדימה תא ףטוש ןפואב ןכדעל םיגאודה םירתא
םירתא ללכ ךרדב םה ןוכדיעל החונ הרוצב ושיגהלו
םירתאב םיישדוח וא םייעובש םירמאמ יטקל . םייתוכיא
שקובמ ךרצמ םה ךוניחה וא הסדנהה ,הלכלכה ימוחתב
.טנרטניאב תשמתשמה תיעוצקמה הליהקה ברקב
םייביטקרטא תויהל םיקיספמ ןכדעתהל םיקיספמש םירתא
.םהלש יתוכיאה דוקינה תא םידבאמו

םירמאמ תופוסא

םירמאמ תופוסא זכרלו טקלל םיחילצמה טנרטניאב םירתא
ןיינע ילעב םה ( םיסנכו תע יבתכ ) תיתפוקתה תורפסה ךותמ
דח הלועפב רבודמ ןיאש יאנתב , טנרטניאה ישמתשמ ברקב בר
.ךשמנו ךלוהה ךלהמב אלא תיתנש המזויוא , תימעפ -

האופרה ימוחתב דחוימב םיצופנב ולא םירתאל ןתינה יתוכיאה דוקינה
. רתויב הובג אוה , הסדנההו

שופיח יעונמ

םיבר םירקמבו םויל םוימ םיחפותו םיכלוה טנרטניאב םירתאה
עדימה תורוקמ תא תוריהמב אוצמלו רתאה ךותב טוונל השק
לש םמויקל רתוי ההובג תובישח םויה םיסחיימ, ןכל .םישרדנה
רתא . שופיח ןמז ונל ךוסחל םיאבה רתאב םיימינפ שופיח יעונמ
רתא רשאמ רתוי הובג ןויצ לבקי יתודידיו ליעי שופיח עונמ ללוכה
.שופיח ינונגנמ אלל ךא עדימ תורוקמבו רמוחב סומע יטטס


עדימ סמוע
(FACTOR INFORMATION LOAD)

םישמתשמה לע םישקמו לוברסל םימרוג עדימב ידמ םיסומעה םירתא
םילגוסמה םירתא ,ןכל . ןמז יבאשממ רוסחממ ללכ ךרדב םילבוסה
תניינעמו תלכשומ הרוצב עדימה תורוקמ תא תצמתלו דקמתהל
.רתוי ההובג יתוכיא דוקינל וכזי

םיטסקטרפיה םירושיק

םיטסקטרפיה םירושיק םהב שיש םירתא םה םייתוכיא רתא
םירושיקל שרדנה עצוממה . רתאב גצומה אשונל םייטנבלרה
םירחא םירתאל םירושיק 8 -ל 5 ןיב אוה טנרטניאב עדימ ףדב
, תאז םע דחי .אשונה תנבהל םייטנבלרה םירחא םיגשומל וא
תא דירוהל יושעו שמתשמה לע תושקהל יושע םירושיק ףדוע
.דוקינה

םירתאה תכרעהל דימלתל הרקב תמישר

תוכמס
ינמיס םנשי םאה רתאה ירוחאמ דמוע ימ

יתדבוע קויד
םיקייודמ םינכתה םאה

תויביטקייבוא
הדרפה תמייק םאה תמוסרפמ קתונמ עדימה םאה
םינכתהו רתאב תמוסרפה ןיב

ןוכדיע

בותכ םאה רתאה לש םוסרפה יכיראת םינייוצמ םאה
הנורחאל ןכדוע עדימה ףד יתמ

יוסיכ

ןייוצמ םאה ומלשוה יתמו עדימ תורוקמ םינייוצמ םאה
יוסיכה םוחתWeb ירתא תכרעה :טנרטניאב עדימה תונמיהמ


.4 יללכ הארמ .3 תוריהמ .2 ןכות .1
.6 הידמיטלומ .5 עדימה ןוגרא
רשק תריצי .7 תונכדע

ןכות .1

?ןוכנו ןמיהמ עדימה םאה .I
?ךלש תורטמלו אשונל רושקה עדימ קיפסמ שי םאה .II
?הרורב הרוצב ןגרואמ עדימה םאה .III
םירתאב עדימה םאהו םיפסונ םירתאל םירושיק שי םאה .VI
?ילש םידימלתל םיאתמו הווש םיפסונה
?ןכותה חקלנ םשמש עדימה תורוקמ תא ונייצ םאה .V
?יתמגמ ןכותה םאה .IV
יכוניחה ךרעל ףיסומש היצקארטניאו תויוליעפ שי םאה .IIV
תלבק וא םיספט יולימו ןויד תוצובק ,ינורטקלא ראוד ןוגכ)
(?תרחא ךרדב בושמ
םאהו ,רתאל רמוח רוסמל םילכי םידימלתה םאה .IIIV
ותלעה ינפל רמוחה תא ןנסמו קדוב והשימ
?רתאל ותלעה ינפל
תרטמ תא ריבסמה םירומל הכרדה וא הכימת שי םאה .XI
הדובעל םיפסונ םיכרד עיצמו ץלמומ ןמז ךשמ ,תוליעפה
?(טנרטניאל תרבוחמ הניא התיכהש ןמזב תויוליעפ ללוכ) התיכב
דומיל ינונגס ןווגמ ןובשחב םיחקול תויוליעפהו ןכותה םאה .X
?םידימלת לש
?ביתכב וא קודקדב תויועט שי םאה .IX
?לדבהה המו רחא םוקמב עדימה תא אצמל לק רתוי םאה .IIX

תוריהמ .2

?תיבהמ םדומ םע וא האלמ התיכ םע שומישל ידמ דבכ רתאה םאה .I
?תיבהמ םדומ םע וא

יללכ הארמ .3

?ןיעל ךשומ רתאה םאה .I
?ליחתהל הפאמ ןיבהל רשפא יאו ידימ סומע רתאה םאה .II

עדימה ןוגרא .4

?תולקב רתאה ךותב םוקמל םוקממ טוונל ןתינ םאה .I
?רתאה ךותב שופיח ןונגנמ שי םאה .II

הידמיטלומ .5

רוזעי הז םאהו הידמיטלומה תואצמהל הרורב הביס שי םאה .I
?םידימלתל
שמתשהל ידכ בשחמב רזע תנכות ןיקתהל ךרוצ שי םאה .II
?הידמיטלומב

תונכדע .6

?הנורחאה םעפב רתאה תא ונכדע יתמ .I

רשק תריצי .7

חולשל וא ףסונ עדימ ונממ לבקל ןתינש רשק שיא שי םאה .I
?תורעה וילא


היפארגוילביבו תורוקמ
ED's Oasis Evaluation Guidelines
http://www.EDsOasis.org/Guidelines.html

Teacher's Cyberguide
http://www.cyberbee.com/guide1.html

Kathy Schrock's Guide for Educators
http://www.capecod.net/schrockguide/eval.htm

Teacher's Lounge - Center For Learning
Archived Web Wise Columns October 1997:
"Internet Reviews: Untangling the Web"
http://www.centerforlearning.org/writgal.htmסקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו