םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

  דומילה תועוצקמ תארוהב בשחמה בוליש
ישעמה טביהה
26-29 'מע 1999 ט"נשת ביבא ,49 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ
יכרע ךוניחל להנימה ,םינרוא תללכמ / ביבר דוהא :תאמ

בשחמ בולישב הארוהל םימייק הדימל ירמוח םוגרת .1
"בשחמ יססובמ הדימל יכילהת" .2
?דמלמ ימ .3
דומילה תתיכ .4
הלטמה תלבק .5
רועישה הנבמ .6
רועישב הרומה דיקפת .7
בשחמה תויונמוימ דומיל .8
הדימלה ירצות תכרעה .9
יכרע דומילו םידימלת ןיב גולאיד .10
"םיגירח" .11
םיילוש תורעה .12

ונא "הארוהב בשחמה תא בלשל" םירמוא ונאשכ
:(1)תויורשפא יתשל השעמל םינווכתמ
תוינכת :לשמל) םימייק הדימל-ירמוח "םגרתל" .א
בשחמ בולישב הארוהל (ךוניחה דרשמ לש םידומיל
תועצמאב הארוה ךרוצל שדוחמ יטקדיד דוביע)
.(בשחמה
."בשחמ-יססובמ הדימל יכילהת" תועצמאב דמלל .ב

  :בשחמ בולישב הארוהל םימייק הדימל ירמוח םוגרת
םישל ונתוא בייחמ ץראב ס"היתב לש בושחמה ךילהת
ס"היתבל וסנכוה םיבשחמה :וז תורשפא לע דחוימ שגד
הארוהה-תוטישב ,יתנש-ברו ףטוש ןפואב ,םילעופה
איה יעוצקמה הרומה לש הנושארה ותמישמ .תולבוקמה
ובלשל דציכ דומללו בשחמה םע "דדייתהל" אופא
דומלל איה ונממ תשרדנה תידוסיה הלועפה .הארוהב
,דדובה רועישה ,תיסיסבה דומילה תדיחי תא תחקל דציכ
"ומלקאתנ" רבכש םירזעה דצל בשחמה תא וב בלשלו
דומילה ירזע ,ריגהו חולה ,רפסה ,טעהו ריינה ומכ ,התיכב
ןובשחמ ,ואידיוהו םיפקשה ןרקמ ,ריקה לע םייולתה
תוסנל הרומה לכוי וז תונמוימ תשיכר םע .םירחאו סיכה
:רתוי תולודג דומיל תודיחיב בשחמה בולישב וחוכ תא
.המלש םידומיל תינכת ףוסבלו דומיל קרפ
,דומילה רמוח לומ דמועה ,הרומה ומצע לאוש הז ךילהתב
םיאתמ רמוחה ןמ קלח הזיא" :תחא תיסיסב הלאש
תוינכת בורש תויה ."?בשחמה תועצמאב הארוהל רתוי
םיקלח קר יכ רורב ,וז הבשחמ ךותמ ורצונ אל םידומילה
תועצמאב הארוהל ,קהבומ ןפואב ,םימיאתמ ויהי ןכותמ
הליגר הארוהל םימיאתמ ויהי םירחא םיקלח .בשחמ
.םירכומה הארוהה-ירזעב שומיש ךות התיכב
לק :ושוריפ (בשחמה תועצמאב הארוהל) "רתוי םיאתמ"
,"יקחשמ" ,יתריצי ,ןווגמו ידדצ-בר ,רתוי ליעי ,רתוי
םיאתמ ,(!בשחמב שומישה ללגב) יטנבלר ,ינועבצ ,ךשומ
.דועו דומילה יפואל רתוי
,הארוהב בשחמה בולישב תוסנתהל חותפ הרומה רשאכ
לעב "תיטיא תובהאתה" לש ךילהתב רבודמ יכ ררבתמ
בשחמה תא רתוי בלשמ התאש לככ "ולשמ הקימניד
םייטקדידה תונויערה "רגאמ" לדג ןכ הרומכ ךתדובעב
ךותב םידלגו םיכלוה םיקלח יכ ךל רבתסמ ןכו ךתושרבש
.בשחמה תועצמאב הארוהל םימיאתמ דומילה-רמוח
בשחמה תועצמאב הדימלה ןמ םידימלתה לש האנהה
ךרדב םיריבגמ (ןלהל) וז הארוה לש םייכוניחה תונורתיהו
.וז ךרדב ךישמהל הרומה לש היצביטומה תא ללכ
רפסב 'א קרפ תא דמלל שגינה ארקמל הרומ :תאז םיגדנ
רתוי וא תחאב בשחמה בוליש לע בושחל לכוי ,הנוי
:תואבה םיכרדה

א קרפ הנוי
:רמאל יתמא ןב הנוי לא דודי רבד יהיו (א)
התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק (ב)
דודי ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו (ג) :ינפל םתער
אובל הב דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי דריו
חור ליטה דודיו (ד) :דודי ינפלמ השישרת םהמע
:רבשהל הבשח הינאהו םיב לודג רעס יהיו םיה לא הלודג
שיא וקעזיו םיחלמה וארייו (ה) הרעסב םיקבאנ םיחלמה
לקהל םיה לא הינאב רשא םילה תא ולטיו ויהלא לא
:םדריו בכשיו הניפסה יתכרי לא דרי הנויו םהילעמ
םוק םדרנ ךל המ ול רמאיו לבחה בר וילא ברקיו (ו)
:דבאנ אלו ונל םיהלאה תשעתי ילוא ךיהלא לא ארק
העדנו תולרוג הליפנו וכל והער לא שיא ורמאיו (ז)
:הנוי לע לרוגה לפיו תולרוג ולפיו ונל תאזה הערה ימלשב
תאזה הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה וילא ורמאיו (ח)
:התא םע הזמ יאו ךצרא המ אובת ןיאמו ךתכאלמ המ ונל
םימשה יהלא דודי תאו יכנא ירבע םהילא רמאיו (ט)
וארייו (י) :השביה תאו םיה תא השע רשא ארי ינא
ועדי יכ תישע תאז המ וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה
ורמאיו (אי) :םהל דיגה יכ חרב אוה דודי ינפלמ יכ םישנאה
:רעסו ךלוה םיה יכ ונילעמ םיה קתשיו ךל השענ המ וילא


םיילושב םישק םייוטיבו םילימל "שוריפ" תביתכ .1
ישנאל עדוה ,הילע אבניה - "הילע ארק" :ףדה לש
.בורק םפוס יכ ריעה
השחמהל רויא האר
לכל תרתוכ תתל ."תונומת"ל קרפה תא קלחל .2
:הנומת
זכרל כ"חאו ,הנוי לש ויתובוגת תא עבצב שיגדהל .3
:ןתועמשמ תא שרפלו הלא תובוגת
-ה תועצמאב קרפבש "תונומת"ה תחא גיצהל .4
:תרתוכ תתלו Clipart

םג עוציבל תונתינ וז המגודב תוידומילה תומישמה עברא
:בשחמה תועצמאב םלוא ,םילבוקמה םיעצמאב
תורוש ןיב חוור תסנכה :המגודל) ןעצבל רתוי לק
.(הנומתל תרתוכ תביתכ ךרוצל טסקטה  
םיעבצב שומיש ;סופד תויתוא) רתוי הפי האצותה
.('וכו  
תא רומשל - ףוסבלו תונשל ,קוחמל ןתינ דימת
.תואצותה  
- הדובעב תויתריצי בלשל דימלת לכל תורשפאמ ןה
.ותלוכי יפל  

לגוסמ המ" תעדל הרומהמ תשרוד וז הטושפ המגוד םג
דומלל ךירצ - ךרד-ירוציק ןיא ןאכ ."עיצהל בשחמה
לש תונמוימה) "םילכה זגרא, יכ ררבתמ םלוא .לגרתלו
לככ אלמתמו ךלוה 9הארוהב בשחמה בולישב הרומה
.בחרתמ בשחמב שומישהש
בשחמה בולישב הבוט תונמוימ הרומה שכר וב ,הז בצמב
דוסיה רצונ ,תומייקה םידומילה תוינכת תארוהב
:האבה תורשפאל "בשחמ יססובמ הדימל יכילהת"
ךא ,הארוה יעצמא תויהל הליחתכלמ ןנכות אל בשחמה
תויורשפא לש עפש הב שיש היגולונכט הווהמ אוה
הדימל יכילהת" חנומב .הרומהו דמולה לש ותניחבמ
הדימל יכילהתל םינווכתמ ונא "בשחמ יססובמ
לש הדימלה-תביבס לע (!קר לא ךא) רקיעב םיססובמה
ומיאתיש ךכ שארמ וננכות הלא םיכילהת .בשחמה
הנושב תאזו) בשחמה לש תויגולונכטה תויורשפאל
,הלעמל ונקסע ובש ,"םימייק הדימל-ירמוח םוגרת"מ
תועצמאב אלש הארוהל וננכותש הדימל-ירמוח חקולה
.(בשחמ תועצמאב הארוהל הבסה םהב ךרועו - בשחמה
יוטיב ידיל איבהל םייושע קר אל הלא םיכילהת
יפכ :בשחמה לש תונווגמה ויתולוכי תא ילמיטפוא
הלא םיכילהת םייושע ,םינוש םירקוח הנורחאל וארהש
השקש תומדקתמ תויגוגדפ תוסיפת שומימ ידיל איבהל
הדימלה) תיתרוסמה דומילה-תביבסב ןמישגהל רתוי
לש תשר תריצי ,עדי תיינבה לש ישיאו ליעפ ךילהתכ
ןורתפב םיקסועה םיתווצ ,עדימ יטירפ ןיב םירשקה
.(2) (דועו תוימוחת-בר תויטנתוא תויעב תריקח ,תויעב
תחא המגוד איבנ ךא הז אשונב ביחרהל ונתנווכב ןיא
:בשחמ ססובמ הדימל ךילהתל
תובקעב הפוריאב לויט ,תווצל ךירבח םע דחי ,ןנכת"
,המלו תוארל הצור התא המ ןנכת .ןושארה בלצה-עסמ
יפסכה דצהו הנילה ירודיס תא ןנכת ,םשל עיגת דציכ ןנכת
."לויטל עגונה
יכירדמב ,הירפסב שומיש י"ע וז המישמ עצבל ןבומכ ןתינ
.הז םוחתב יוצמה רגובמלש עויס וא/ו תיבהמ םילויט
ךות ,הברהב רצק ןמזב ,התומלשב וז המישמ עצבל ןתינ
דוביעל החונ תורשפא םע ,ירמגל ןכדועמ עדימב שומיש
.בשחמה תועצמאב ,תוביהרמ םיכרדב םירצותה גוצייו
,הירוטסיהה ידומלב וזכ המישמ בלשל טלחהב ןתינ
.דועו הקיטמתמה ,תונמאה תודלות ,היפרגואיגה
ץעוי ,החנמ ,ךירדמ תויהל הרומה ךפוה וזכ המישמב
.ןיטולחל הנוש יפוא הדימלה תלבקמ אליממו ,ךוותמו
דוביעה לא - רמאמ הלש ירקיעה אשונה לא בושנ
תועצמאב הארוהל םימייק הדימל ירמוח לש יטקדידה
הארוהל תוישעמ תועצה רפסמ ןאכ םיעיצמ ונא .בשחמה
בשחמה בולישב ישעמ ןויסינמ תועבונ תועצהה .הז גוסמ
.ידוסי-לעהו ידוסיה ס"היבב הארוהב ?דמלמ ימ
-תדיחי תא דביעש ימ אוה דמלמש ימ הלעמל ררבוהש יפכ
ןכתי .יעוצקמה הרומה - בשחמה תא הב בלישו דומילה
הרומה דצמ הרזע שרדית םינושארה םירועישב יכ
ינמאנ" סויג איה הברהב הבוט ךרד .ס"היב לש םיבשחמל
םידימלת וא התיכה ידימלת) םידימלתה ברקמ "בשחמ
םידימלת לש הנטק הצובק - "בשחמה ינמאנ" .(םירגוב
ןיב םירבועה (התיכב םידימלת 35 לע "םינמאנ" 3-4)
יאדכ .םיינכטה םיניינעב עייסל םינכומו םידימלתה
בולישב הדימלה ןמ לודג קלחש ןובשחב תחקל הרומל
םימעפ :הייעתו יוסינ לעו יוקיח לע תססובמ בשחמה
םמוקממ םימק םידימלת הלא םירועישב םיאור תובר
תא תושעל תחלצה ךיא" ןכש דימלת תא ררבל םישגינו
"?ךלש ךסמה ע האור ינאש הזה רבדה דומילה תתיכ
חונ ."םבישחמ תודבעמ" תויוצמ ןיידע ס"היתב בורב
םיבשחמה רשאכ תרדוסמ היהת וז התיכ םא רתויב
תא םעפ ידמ "בבוסל" ןתינו תוריקה ךרואל םיכורע
וא (ןויד ךרומל) ינשה יפלכ דחאה םהינפשכ םידימלתה
.(רצק רבסה ךרוצל) הרומה יפלכ
בשחמב הדובעב תנמוימ התיכב .תוגוזב ודבעי םידימלתה
תדלקמה תא ליעפי םהינשמ ימ םידימלת גוז לכ טילחי
תובישח ןיידע שי רשאכ ,תוחפ תונמוימ תותיכב .רבכעהו
תוגוזה תא תוחנהל שי ,תויסיסבה תויונמוימה דומילל
רבכעהו תדלקמה תא ליעפי ןמוימ תוחפה דימלתהש
םיינכטה םיניינעב) "ץעוי" ול שמשי ,רתוי ןמוימה ,ורבחו
.(ןבומכ ,דחי םהינש ודבעי ראשה לכב !דבלב :הלטמה תלבק
:תויסיסב תויורשפא יתש ןנשי
הכחמה הלטמל איה הנווכה :בשחמב הנכומ המישמ .1
-ב Template ףד :המגודל ."בשחמה ךותב" דימלתל
ותוא "תולעהל" הלוכי התיכה לכש Word
דחוימב הבוט וז הטיש .וילע דובעלו הלש םיבשחמב
םיגוסמ תולאש לע תונעל שרדנ דימלתה רשאכ
רתוי הכוראו תבכרומ המישמל םיעיגמשכ .םינוש
םוקמה ןיבל המישמה ןיב ,ךמסמב ףודפדה ךפוה
.עגיימו ךוראל ,הביתכל דעוימה
תא ארוק דימלתה :הדובע ףד לע הבותכ המישמ .2
,הדובעה לכ תשחרתמ ךליאו הז עגרמו - המישמה
וז הטיש .בשחמה ךסמ לע ,הפוצר תומדקתהב
תומישמל דחוימבו תודובע היגוס לכל המיאתמ
.תובכרומ

שארמ ותוא ןיכהל ןתינ טסקט לע םידבוע רשאכ :הרעה
הנוי רפסמ המגודב ומכ) םידימלתה רובע בשחמב
אלו טסקטה דוביעל הדובעה רקיע תשדקומ ךכ .(הלעמלש
תויסיסב תויונמוימ דומיל איה הרטמה םא .ולש הדלקהל
םשל הזכ טסקט תדלקה שורדל טלחהב ןתינ ,בשחמה לש
.(...ידמ ךורא אל) לוגרית
הדובעה ףדב וא בשחמב הנכומה המישמה דצל :םירפס
,ןויע רפס ,דומיל רפס :רחא עדימ-רוקמ לכ בלשל ןתינ
תא וריבעיו וב ונייעי/וארקי םידימלתה .'וכו םישרת ,הפמ
.בשחמה לא םינותנה :רועישה הנבמ
םיבשחמ םע הדובע ליחתהל םעט ןיא יכ דמלמ ןויסינה
הנבמ .(יצחו העש) לופכ רועישמ תוחפ הרומה תושרלשכ
:בשחמב לופכ רועישל עצומ
.(ןלהל הר) תולטמה יפד תקולח .החיתפ - תוקד 10
הירפס וזיאב "לשמל) הדובעה תלחתהל תוינכט תויחנה
.(דובענ וילעש ךמסמה אצמנ
.הלטמה לע הדובע - תוקד 30-45
.רצק "םייניב םוכיס" - תוקד 5
.הקספה תוקד - 5
.הדובע ךשמה תוקד - 25 רועישב הרומה דיקפת
תא חתופו ("הלטמה) דומילה רמוח תא ןיכמ הרומה
ידכ םידימלתה ןיב הרומה רבוע ךליאו ןאכמ .רועישה
הרומל םידימלתה םיארוק םירקמה בורב .רוזעלו ץעייל
ינמאנ" לש םדיקפת והז .םיינכט םיאשונב הרזעל
"עקתנ"ש גוזל ץילמהל ןתינ "תרחא השיגו ."בשחמה
דציכ דומללו ,היעבה תא רתפ רבכש ,רחא גוזל תשגל
.לועפל
םידימלתה תא ןווכל אוה הרומה לש ירקיעה ודיקפת
המישמב ומכ) תויתריצי דדועלו הקמעהו הבישח רתויל
םישאייתמ םעפ אל .(!הנוי רפס לע הדובעב הנורחאה
םהל רוזעל ךירצו תינכטה תודדומתהה ןמ םידימלת
בושמ תתל םוקמ שי הדובעה ידכ ךות .תוסנלו רוזחל
תאז ןייצל ןתינ :תווצ לש הבוטה ותדובעל "תמא ןמזב"
תוארהלו תספדמב םירצותה תא סיפדהל וא םר לוקב
.םלוכל
רועיש יכ ןובשחב תחקל שי :הז אשונב תפסונ הלימו
בצקב םדקתמ גוז לכ :ליגר רועיש ונניא בשחמ בלושמ
הז דאמ םינוש םירצותהו גוזל גוזמ תונוש תויעבה ,ולש
"ןשקא" הברה שי ךכמ האצותכ .תומישמה ןמ קלחב הזמ
.הריציו הדובע לש ,"אירב" שער לבא - שער שי .רועישב
םיעירפמ םניא דוע לכ ךא התיכב םיבבותסמ םידימלת
ךירצ .בויחב ךכל סחייתהל יאדכ - הזמ הז םידמול אלא
!להביהל אלו שארמ ןובשחב תאז לכ תחקל בשחמה תויונמוימ דומיל
שמתשהל םתוא דמלנ לכ םדוק" :הסרג הנשיה השיגה
השדחה השיגה ."דומילה רמוח לא רובענ כ"חאו - בשחמב
םתוא ובייחיש תוידומיל תומישמ םהל ןתינ" :תסרוג
-ףד םא :םיגדנ ."תויונמוימה תא (!דבל ר"יפע) דומלל
הלבט וכותב ללוכ םידימלתה םילבקמש הדובעה
וכרעו ףדבש וזל המוד הלבט ובצע, איה תנתינה הארוההו
דציכ ררבל םידימלתה וכרטצי ,"...ןיבל ...ןיב האוושה הב
ובתכנש קיפסמ םירקמה בורב .בשחמב הלבט טטרשל
רבכ םהו - "הלבט" טירפתל (Word-ב) ושג :"זמר" ףדב
:ונרכזה רבכש תורחא תויורשפא .(הייעתו יוסינ) ורדתסי
עויס ,םירחא םידימלת תליאש וא יוקיח י"ע דומיל
דומיל אוה ןאכ החנמה ןויגהה .'וכו "בשחמה ינמאנ"מ
ינש דצמ םלוא .תוידומילה תומישמל דומצב תויונמוימה
םידבוע םה הבש הנכותה תא וריכי םידימלתהש ונל בושח
תמישר ןיכהל שי ךכ םשל .רתוי תיתטיש הרוצב
הרוצב ,גואדלו תומדקתמו תויסיסב בשחמ תויונמוימ
ונלש הדובעה יפדב ובלושי ולא תויונמויממ קלחש ,המוזי
ת ףקשתש הקידב ךורעל יאדכ הפוקת לכב .םעפ לכב
.ודמלנש תויונמוימב הטילשה הדימלה ירצות תכרעה
םילוקיש המכ הרצקב ריכזנ .ומצע ינפב דמועה אשונ והז
:םייזכרמ
.םיתווצב תשחרתמ הדימלה .א
.תווצל תווצמו דיחיל דיחימ הנוש הדימלה בצק .ב
טביהו קהבומ ינכט טביה תוללוכ תומישמה לכ .ג
דרפנב םהילא סחייתהל שיש םיטביה ינש - ינכות
קירבמ רצות שיגמה דימלת :המגודל) דחי םגו
.(תינכות הניחבמ יחטש ךא תינכט הינחבמ
ישיא שוריפל בחרנ םוקמ שי תומישמה בורב .ד
רפסב 'א קרפ" ומכ המישמ :המגודל) תויתריצילו
(תויבותיכ + תונומת) היצמינא רופיס רבח - הנוי
.("קרפה יעורא תא ראתיש
הדובע ידכ ךות םילגתמה םיפסונ םיברו הלא םילוקיש
ךכ לע תתל שיו ,הדימלה תכרעהל תרחא השיג םיבייחמ
.שארמ תעדה תא יכרע דומילו םידימלת ןיב גולאיד
לואשל םג אלא "רמוח דומלל" קר אל גאדי בוטה הרומה
דוגינב .ולפיט ןהבש תויעבה לע םתעד המ וידימלת תא
:"תינדיחי הדימלל ילכ" ונניא בשחמה תלבוקמה הרבסל
רפסמ ןיב תועד-תפלחה ךרוצל וב שמתשהל תולקבל ןתינ
-דבעמ תועצמאב אלא - טנרטניאב אל) םידימלת
לע ולש הדמע בתוכ ןושאר דימלת :המגודל .(!םילילמתה
הדמעל סחייתמ בשחמל עיגמש אבה דימלתה .ךסמה
יתשל סחייתמ ישילשה דימלתה .ולשמ ףיסומו הנושארה
הבסה תושעל תולקב ןתינ .האלה ןכו תומדוקה תועדה
.בשחמב הדובעל ומיאתיש ךכ תופסונ תויכוניח תוקינכטל
תא בוזעל יאדכ בשחמה תועצמאב ןוידה רחאל
לגעמב ובשיש ךכ םידימלתה תא "בבוסל" ,םיבשחמה
יתלב" ,הליגר החיש להנלו ,והער תא שיא ואריו
רחאלש חיכומ ןויסנה .וקסע ובש אשונה לע ,"תבשחוממ
תויעבה םע תינושאר תודדומתהו רמוחה דוביע בלש
.המכ יפ הרופ יתתיכה ןוידה ךפוה ,בשחמב תויכרעה  "םיגירח"
תושעל הצור ינא ,םויה בשחמב דובעל יל אב אל" טפשמה
ןכומ תויהל ךירצש טפשמ אוה "!ריינו תעב הדובה תא
אלש דבלבו - בויחב וילא סחייתהל :ונתצלמה .ותארקל
רגתאה םע תודדומתהמ העובק תוקמחתה ךרוצל שמשי
.בשחמה לש ינכטה םיילוש תורעה
ךות הארוהב בשחמה בולישל ונסחייתה הז רמאמב .1
ןייפאמה ."םיחותפ םילכ" תויורקה תונכותב שומיש
,ינורטקלא ןוילג ,םילילמת-דבעמ) ולא תונכות
שמתשמה לש ותלוכי איה ('וכו תוגצמ תנכות
ותוא דבעלו ותעד לע הלועה ןכות לכ ןהב סינכהל
.שרדנכ
תולאשה :ךוניחה בושחימ" ,'ג ןומולס "לשמל האר .2
.ךליאו 4 'ע ,(1997) 43 ךוניחב םיבשחמ ,"קרפה לעש

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו