םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


לשמ םיטסווק םירצוי םידימלתשכ
םמצע
Cynthia L. Peterson & Deborah Koeck
Learning and Leading with Technology 29 no1,
10-15, Sep. 2001

םיטסווקה ירוחאמש ןויגהה
המישמה
םיטסווקה תריצי
םידימלתל תונורתיה

רתויו רתוי ,'ץראמ םוטו 'גדוד ינרב לש םתארשהב
ידיב ורצונש םיטסווק ירתא םויכ םיליעפמ ךוניח ישנא
תעייסמ תוסנתההש בורל םיחוודמ םירומה .םירומ
תויונמוימ ללכשל ,םישדח םיבאשמ תולגל םהל
תרזעב םישדח הארוה תונויערל עיגהלו תויגולונכט
םידימלתשכ הרוק המ ךא .םיתימע םע הלועפ ףותיש
רשא תא םכמע קולחנ ,הז רמאמב ?םיטסווק םירצוי
ידימלתו הימיכל תינקתפרה הרומ לש םתדובעמ ונדמל
.הלש ןוכיתה

 םיטסווקה ירוחאמש ןויגהה
םידומילה תינכות לש תויצראה הדימה תומא
תריצי לש תולטמה תובישח תא תוטילבמ תיאקירמאה
תארוהל הדימה תומא ,אמגודל .םתלעפהו םיטסווק
ועבט תא ןיבהל ב"י-'ט תותיכ ידימלתמ תושרוד עדמה
עדימ בלשלו תולאש לואשל ,עדמה לש ימוחת-ןיבה
םידימלתל קפסל לוכי טנרטניאה .תורוקמ ןווגממ
.הזכש הדימל גוסל םיינויח םהש םיבחרנ םיבאשמ
דציכ תעדל םידימלתהמ תושרוד םג הדימה תומא
םידבועו ןוימדבו תויתריציב םישמתשמ םינעדמ
תא ליעפהל םילוכי םידימלתה ,ךכל םאתהב .תוצובקב
.םייפותישו םייתריצי םיטקיורפכ םיטסווקה
לש תולטמהמ תונוש םיטסווק חותיפ לש תולטמה
,םירבסה חסנל םיבייח םיטסווק יחתפמ .םלועפת
םירתאל רבחתהלו הקיפרג בלשל ,תולאש גיצהל
.תיתואיצמ היעב שמתשמה ינפב ףושחל ידכ טנרטניאב
קולחל ולכויש ידכ קיפסמ היעבה תא ןיבהל םיבייח םה
.םירומ םייהנ םה ,תורחא םילמב .להק םע התוא
טסווק תמישמ תריציב היולת טקיורפה תחלצהש ונעדי
םורגל אלב םידימלתה תא רגתאתש בטיה תננכותמ
.לוכסת םהל המישמה
תותיכ יתשב ודמל טקיורפב ופתתשהש םידימלתה 48
םינכומ םניא םידימלתה ,ללכ ךרדב .תומדקתמ הימיכ
,ןוגרא ,תטשפומ הבישח םיללוכש ,דומילה ירגתאל
.ינכט רמוח לש האירקו הביתכ
בחרה אשונה תרגסמב היעב תוהזל ושקבתה םידימלתה
שגפמ הלהינ הרומה ."21-ה האמב תויניערג תויגוס"
תא הנגרא איה .אשונה ביבס ךרדומ תוחומ רועיס
רחואמ טסווקה הנבנ םהיפלש ,תוירוגטקב םהיתובושת
היגולונכטו הסדנה ,להקה תעד ,עדמ ,הירוטסה :רתוי
וא השימח לש תוצובקב ודבע םידימלתה .תידיתע
ןויסנ םע ,"תשר ףשא" ןהמ תחא לכ שארבו ,השש
.טנרטניאב םדוק
,םייעובש לכ .30% היה רטסמסה ןויצב טקיורפה לקשמ
םמצע םידימלתה .תומדקתה ח"וד הצובק לכ השיגה
בושח .(הלבט 'ר) םהלש םיטסווקל ןונייצ תקירבור ונב
להק ינפב טקיורפה תא וגיצי יכ ועדי םידימלתה ,לכמ
וצפוי םירחבנ םיטקיורפ יכו ךוניחל םיטנדוטס לש
.טנרטניאב:םיטסווק ןונייצל םידימלתה ורציש הקירבורה

םמהמ
בינגמ
רדסב
שלח

םינותנ ןומה
םיבוט
םייטנוולרו
,םיתואנ םינותנ
םייטנוולר
םבורב
המכ םירסח
םינותנ
םינותנ
וא םיטעמ
םייטנוולר-אל
עדימ
(20%)

תודקמתה
.אשונב הרורב
תוזכרתה
דחא אשונב
אשונב תוזכרתה
םיתעל ךא ,תחא
םירחאב
תוזכרתה
רפסמב
םיאשונ
וניא דוקימה
רורב
דוקימ
(20%)

ןגרואמ כ"הסה
דימת .רדוסמו
בוקעל לק
ןיבהלו
ללכ ךרדב
לק ,רדוסמ
הנבהלו בקעמל
םיקלח המכ
.םינגרואמ
ראשה
םיתעל
לבלובמ
ירמגל ןגלובמ
ןוגרא
(15%)

הנהמ
.שמתשמל

.יתריצי
תוברועמ
לש ההובג
.שמתשמה
םישמתשמה
םילבקמ
תוטלחה

םיקלוחו
תועדב
.ובורב הנהמ
תמיוסמ הדימ
.תויתריצי לש
םישמתשמה
ידמ םילבקמ
תוטלחה םעפ
םיקלח המכ
הלאש .םינהמ
.םייתש וא תחא
לבקמ טסקטה
לכ תא
תוטלחהה
האנה ןיא
ןיא .שמתשמל
ןיא .תויתריצי
לש תוברועמ
ןיא .שמתשמה
תולאש
תוליעפ
שמתשמ
(15%)

תונומת הברה
םיטקפאו
םידחוימ
שומיש שי
תונומתב םיוסמ
םיטקפאבו
תונומת טעמ
וא
םיטקפא
םידחוימ
וא תונומת ןיא
םיטקפא
םידחוימ
/הקיפרג
םיטקפא
םידחוימ
(10%)

החיתפה דומע
לכל םורגי
שמתשמ
תוצרל

.ךישמהל
לש בוט בוציע
םינפוג
םיעבצו
החיתפה דומע
קר ןיינעמ
שמתשמל
יניצרה
החיתפה דומע
.ןיינעמ תצק
םינפוגה
םיעבצהו
וא םלוכ םיהז
ידמ םישעור
דומע
החיתפה
.םמעשמ
םינפוג
םיעבצו
םיממעשמ
תוזח
(10%)

העברא תוחפל
םירושיק
םיינוציח
םירתאל
םיניינעמ
.םייטנוולרו
םידומעה לכ
ךרד םישיגנ
םירושיק
םיימינפ
םירושיקה בור
םה םיינוציחה
.םיבוט םירתאל
םירושיקה בור
םירזוע םיימינפה
טוונל שמתשמל
םיטעמ םירושיק
.םיבוט םירתאל
םירושיקה
םיימינפה
םניא
םירזוע
שמתשמל
טוונל
רתאב
םירושיק ןיא
םירושיק
(10%)
 םיטסווקה תריצי
תוליעפב םידימלתה ופתתשה ,טקיורפל ןנוכתהל ידכ
חתפל ולכויש ידכ .םימייק םיטסווק חותינל תיתצובק
תרגסמ םידימלתה ינפב ונגצה ,םמצע לשמ םיטסווק
:םייגולונכט םיטקיורפ תיינבל [GAP] תיבלש-תלת
תועמשמ ילעב םיטמרופב עדימה ןוגרא ,עדימ ףוסיא
שדחה עדיה תא גיצהל ידכ םייגולונכט םילכב שומישו
.םירחא ינפב
עדימ שופיחל םיארחא ויה םידימלתה לכ :ףוסיא
אלב םידימלת .דומיל ירפסב םג ורזענו ,טנרטניאב
תורוקמב רזעהל רתוי וטנ טנרטניאל תיתיב תושיגנ
חותינהו שופיחה תויונמוימ תארוה .םיספדומ
,םיעדמה ירומל דחוימב הבושח עדימ לש יתרוקיבה
םשל םייביטקודניא הבישח יכילהת חותיפל ךרדכ
אשונ לע הטלחהה .םינותנ ךמס לע תוללכה שוביג
.תוצובקב העבצהב הלבקתה טסווקה
תולטמו תולאש חותיפ ללכ עדימה ןוגרא ךילהת :ןוגרא
םישרת הצובק לכ הרצי ,הז בלשב .טסווקה ירקבמל
.טקיורפה לש םיירקיעה ויקלח תא גיצהל ידכ המירז
לכ לש רואית םידימלתה ובתכ ,תוגוזב וא םידיחיב
דבעמ ץבוקכ "ףשא"ל והושיגהו טקיורפב קלח
ומכ ,הקיפרגו םירחבנ םירושיק ללכ ץבוקה .םילילמת
לע םג הליטה הצובק לכ .דומעה בוציעל תוצלמה םג
םייתש וא תחא תויפוקש תגוצת רוציל הירבחמ המכ
HTML יצבקכ ורמשנ ולא .PowerPoint תועצמאב
.טנרטניאה דומעל ורשוקו
ורקיב םידימלתה ,וז תוליעפ תארקל :הגוצת
ןרקמב טסווקה תא וגיצה הב ,הכומס הטיסרבינואב
םאובב .ךוניחל םיצרמו םיטנדוטס ינפב ילטיגיד םיפקש
םיבהלתמש םירומ לש דיקפת םידימלתה ולביק ,גיצהל
יפד לע תוצופנה תובוגתהמ תחא .הארוהה אשונמ
דמלא ינאש יאדכ" :התיה םיפוצה ואלימש הכרעהה
"!ןוכית ידימלת לש המרה וז םא היגולונכט רתוי םידימלתל תונורתיה
תריצימ הרורב תלעות וקיפה וללה ןוכיתה ידימלת
ןיינעמ המ םג ונדמל ,ךילהתה ידכ ךות .םיטסווק
ךלהמב .תונווקמ הדימל תוביבסב םתוא רגתאמו
המודבו ,םירומ לש דיקפתל ורבע םידימלתה ,טקיורפה
.םידימלת תויהל עגרל ולדח אל םה ,םירומל
הפיאש י"ע ענוה םידימלתה לש ילאוטקלטניאה קבאמה
םה .םידומילל םהירבח תא ןיינעיש טקיורפ רוציל
היה רחבנש אשונהש ןוויכמ ולכסות אל ךא ורגתוא
םדקומ עדי שי רבכ ןוכיתה ידימלת בורלש אשונ
ויה םה ,יסיסב יגשומ עדי תונבל םוקמב .ויתודוא
.תרושקתו הכרעה ,הזתניסל ןמז שידקהל םילוכי
םידימלתל רמאנ אלש תורמל :תוימוחת-ןיב תוקיז
תאז ושע םה ,תוימוחת-ןיב תוקיז רוציל שרופמב
היגוס תריקחמ האצותכ ,יעבט ןפואבו ,םמצעב
,טקיורפה רחאל וכרענש תונויארב .תישחומו תיתואיצמ
לכ טעמכ דומלל ךירצו ןתינש םידימלתה בור ורמא
.םיטסווק תועצמאב אשונ
לש רתויב םיטלובה םינייפאמהמ דחא :האנה
האנהה ."האנה"כ הדימל לע שגדה היה םיטסווקה
תביבסב תיביטקפא הדימל לש בושח טבהכ הניוצ
.טנרטניא
ושכר יכ וחוויד םידימלתה בור :ילככ היגולונכטה
םה ,ךכמ בושח .טקיורפה ךרד תיגולונכט תונמוימ
תוגצמה .תועמשמ תרבעהל ילככ היגולונכטב ושמתשה
בור .תוריהבל תויתריצי ןיב ןזאל םתוא וצליא םהלש
םירקבמ ולכוי הבש ךרד וללכ םייפוסה םיטקיורפה
.הצובקל בושמ ריבעהל רתאב
עיגהל ושקתה תוצובק המכ :הגצהו הלועפ ףותיש
םהל תתל היה בטומ ילוא .הדובעב םיעד תומימתל
בור .תיפותיש הדימל תויונמוימב תמדקומ הרשכה
תגצמ תויונמוימב הארוהל םג וקקזנ םידימלתה
,תיפוסה תגצמה רחאלש םיחבשה תובקעב .תיגולונכט
ופתיש אלש ךכ לע םיטרחתמ םהש םידימלת המכ ובתכ
.הצובקה םע רתוי הלועפ
רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו