םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תבשקותמ אנדסב היחנהה ינייפאמ
רחש בינ :תאמ
(ס"שת ירשת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ

ריצקת
תרטמ .תבשקותמ אנדסב היחנה ןויפאב קסוע רמאמה
ןתינ םתרזעבש םייזכרמ םירטמרפ ןייפאל איה רמאמה
הרטמ ךותמ תבשקותמ הביבסב היחנה תויוליעפ חתנל
תוסיפת וליאו תולועפ וליא :הלאשה לע תונעל
תבשקותמ הביבסב הדימל תוליעפ לש החנמל תועייסמ
יתועמשמו ףוצר הדימל ךילהת תלבוהו הייחנהב
תבשקותמה הביבסה תכיפהבו ,תבשקותמ הביבסב
.(דמולהו החנמה) םהינש רובע רתוי תיתועמשמו הביציל
םתוחתפתה חותינ ידכ ךות השעי םירטמרפה ןויפיא
ןיבל החנמה ןיב המייקתהש היצקארטניאהו םהינכת
טנהרטניא תשר ךותב ומייקתהש תואנדס יתשב םידמולה
.עבש ראבב 'ז ףיקמ רפסה תיבב
תודדומתמ תואנדסב תוחנמה יכ הלעמ תואנדסה חותינ
לא םידמולה רוביחו הדימלה ףצר תרימש לש תויעב םע
תא רבחל תנמ לע תונוש תולועפב תוטקונו אנדסה
ץמאמ תשדקה "הדימלה ךילהת לאו הצובקה לא םידמולה
שומיש ,סרוקה לש תינכתה ותרגסמ תיינבל בר
םג התהוז .ןכותל הנווכה ,"םירוטרגטניא"כ םידימלתב
ךילהת לע רומלש הדעונש םידמולה לש תונווכמ תולועפ
החישה תרזחה :תיתצובק תרגסמ לעו ףיצר הדימל
."םישלופ שוריג"ו ןווכמ ןפואב הלולסמל
היחנהה תביבס יכ ןה תואנדסה חותינמ תולועה תונקסמה
תולגל החנמה לש ךרוצ תרצוי תובשקותמה תואנדסה לש
רשא םינושה םירטמרפה תניחבב "תעדמו הביצי תושימג"
ךילהת רוציל ידכב תאזו ,היחנהה ךילהת תא םיביכרמ
.החנמהו דמולה רובע יתועמשמ הדימל

רקחמה תדרוהלסקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו