םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

דוגיב ירזבאכ םבישחמ :תידיתעה תודיינה
2001 רבמטפס ,3 ןויליג Pc Media Plus

המסיסה וז "לובכ תוחפו לק רתוי ,ןטק רתוי"
רבודמ םויה .דיתעה יבשחמ יבצעמ תא החנמה
םיבבשה דיתעב ךא ,די ףכו תרבחמ יבשחמ לע
םתוחכונ תא תושעל ידכ שובל טירפ לכב וצבושי
ןויערב הליחתמ היצפסנוקה .רתוי "הפוקש"ל
ישונאה רועב שמתשהל ,ישעמה ךא ,יארפה
חוכה רוקמ תא ."תישיא" םינותנ תשרל תיתשתכ
קיפסמ טלופ העיגר בצמב םגש ,ףוגה םוח קפסי
.(1)םידבעמ רסרית יצח תלעפהל היגרנא
םיריכמ ונאש המל םימוד ויהי םירזבאהמ קלח
ויהי תונוכתה לבא ,(2)די-ףכ יבשחמ לשמל ,םויה
טווינ ,ירלולס ןופואדיו - רתוי הברה תוחתופמ
תופסונ תויצקנופו הקיזומ ,יתרפס םוליצ ,יניוול
תכרעממ קלח היהי ןועשה םג .טירפתב וללכי
-הרטלוא בשחמ אוה תישיאה תרושקתה
לע יולת וא (4)סיכב קיזחת ותוא ,יטקפמוק
היגרנאה תא לבקי אוה .םייסנכמה תרוגח
יטוחלאה קשממה תא ,ףוגה-םוח ללוחממ
ףכ בשחממ יביטקארטניאה טלקה תאו ןועשהמ
גצב שמתשי אוה ילאוזיו טלפל .רובידב וא דיה
,יטסלפ OLED וא ינורטקלא ריינמ ,ללגנו חוטש
.(5)הדובע תרבחמו ינורטקלא רפסכ םג שמשיש
הרישי הנרקהל ושמשי רזייל יפקשמ ,ןיפוליחל
תיתשיר תקירס .(6)תיתשרל ילאוזיו עדימ לש
םהשכ דואמ ההובג הנחבאב םיכסמ גיצהל הלוכי
מבי ינעדמ .יעבטה הייארה הדש לע םישבלומ
םוגרת םע תאזה הקינכטה תא בלשל םיסנמ
ארוקלו תינפי עומשל לכות ,לשמל ,ךכ - יטמוטוא
םימצעה םגו .תמא ןמזב תילגנאל םוגרתה תא
תויטוחלא תותליאשל וביגי הביבסב םיממודה
יוהיז יגת ,לשמל .ישיאה בשחמהמ וקפויש
ורשפאיו דוק-רבה תא ופילחי (7) וידר ילעפומ
לעפמהמ ,םייחה לולסמ לכב םירצומ יחא בקעמ
תמרעלו ןכרצה תיבל ,תונחב ףדמל ,ןסחמל
םיימיכויג םישגר ,ףוסבל .רוזחימל הפשאה
םינמיס ירחא הדמתהב ובקעי םייזיפויבו
תויגטרטסא תודוקנמ םיבושח םייטסונגאיד
עדימה .(8)םידגבה ךותבו רועה לע תורוזפה
בשחמה םע ןרכנוסיו דבועי ,יזיאה בשחמל זקנתי
האופר .רושק התא וילא יאופרה תורשב יזכרמה
,יאופרה לופיטה תא ףילחהל ךכ לכות תענומ
ורימחה םימוטפמיסהש ירחא קר םויה ןתינש
.הלוחה לש ליגרה דוקפיתב עוגפל דיכ קיפסמ
תודובע ךותמ ובאשנ ל"נה תויזחתה לכ :טידרק
ססקט לש תודבעמב תוכרענש ,תוישממ חותיפ
,סקוריז ,(6 ,4 ,3) IBM ,(3 ,2 ,1) סטנמורטסניא
,5) MIT -ו (8)לטניא (7)הלורוטומ (5)E-lnk -ו ספיליפ
רקחמ תודסומו תורחא תורבח תואמ .(8
רצקיו םימוד םיטקייורפ לע םידבוע םייאמדקא
.םלוכל טידרק תתלמ םוקמהרבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו