םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

הגספהמ PC -ל הנש 20 טבמ
2001 רבמטפס ,3 ןוילג Pc Magazine Plus

תמאב םיבושחה םירבדה.1
רתויב םיבוטה םישנאה.2
םייספא-ימב לוחכ ןתיוול.3
הזמ אצי אל יניצר רבד םוש.4
אלפומה עסמל םיאצוי.5
םיאיצממה תא רכוז ימ.6
םיבכוכ לש היסקלג.7
םיבשחמה לש תרצוקמה הירוטסיהה.8
ינורטקלאה חומה תדלוה.9
הפוקה לכ לע רומיה.10
םינואגו םירבכע לע.11
תילקידר המגידרפכ תויביטקארטניא.12
70 -ה תונש לש םיבבוחה תגצה.13
תויביסה 16 תמחלמ.14
וחיל סנ אלש אלפומה רופיסה.15
תוינייניקל תרזוח היצולובר-הרטנוקה.16
ץוח יקפסב תקתשמ תולת.17
ספיפ לכל תצפוק.18
ב"הרא תולובגל ץוחמ תאצוי טנרטניא.19
תרושקתב לופונומה תריבש.20
תרושקתה תא שבוכ טנרטניאה לוקוטורפ.21
RISC -ה תאקתפרה.22
םוינילימה ףוס תוגיגח.23
תימיטפוא המינב םויס.24

.הנוי לש תועמשמב אל .וחרוכ לעב איבנ אוה רומ ןודרוג
ןטבב ומוקמ תא האור אל אוה עבשומ גיד בבוח רותב
תוינמ תליבח קיזחמש ימ רותבו .ךפיהה .גד ףא לש
תיב שפחמ אל םג אוה רלוד דראילימ 10 יוושב לטניא
לע ומעז תא ךפוש אלו רטקמ אל םג אוה .ןויקיקל תחתמ
ימדקא רקחמ ןרק םיקה אוה תאז םוקמב .םלועה
5 לש העונצ המורתב ,הביבסה תנגה יאשונב םדקתמ
.רחא גוסמ איבנ אוה רומ ןודרוג ,אל .רלוד דראילימ
ולש דרשמל עיגהל ךרוצ שיגרמ אל רבכ אוה 72 ליגב
םיביבחתל ןמז רתוי ומצעל השרמ אוהו לטניא הטמב
רבכ ינא" .רמוא אוה ,"גודל יתכלה" .תיתרבח תוליעפלו
ךיא ינממ בוט םיעדויש ,םיריעצל תלעות איבמ אל
."הנש םירשע דועל רומ קוח לש ופקות תא ךישמהל
אוהש רמאמב הנושארל עיפוה ומש לע יורקה קוחה
תיאובנ הנווכ לכ אלל,1965 תנשב יעוצקמ ןיזגמל בתכ
םינש 35 דיתעה תא תוזחל הרמוי ץמש לכ אלל יאדוובו
אוה ,"תויזחתלש עטקב חלצומ אל ללכב ינא" .המידק
יפל דיתעה תא תוזחל יתלוכי תא לייכמ ינא" ,רמוא
םילאוש םתייה 1980 -ב םאש ,תואימחמ אלה תודבועה
אל ,םידבעמ ורקימ לש רתויב בושחה םושיה המ יתוא
תא יתספסיפ 1990 תנשבו .PC -ה תא ריכזמ יתייה
."טנרטניא לש תובישחה

 תמאב םיבושחה םירבדה
.תדחוימ טבמ תדוקנ ול שיש בשוח אל רומ ןודרוג ,אל
לש רתויב בושחה םושיה היהי המ יתוא ולאשת לא"
ענכושמ ינא - הנש םירשע וא רשע דועב היגולונכט
לבא .ןוידל ולע אל וליפא תמאב םיבושחה םירבדהש
הבוט רוביד תנבה - חוטב תויהל רשפא דחא רבדב
םידבוע םישנא הב ךרדה תא יטמרד ןפואב הנשת תמאב
עיגהל ידכ שרדי ןמז המכ גשומ יל ןיא .םיבשחמ םע
הרוצב םיבשחמ םע רבדל ולכוי םישנא הב המרל
הניחבמ לבא - הנש 50 -ל 20 ןיב הארנכ - תיטנגילטניא
."ךכל עיגהל העינמ לכ ןיא תינורקע
.היגולונכט-ויבב שחרתמש הממ בהלתמ םג רומ ןודרוג
יכילהת םילעופ תמאב ךיא ןיבהל םיליחתמ ונחנא"
םה היגולונכט-וננו היגולונכט-ויב .רמוא אוה ,"םייחה
ופחדש היצזיורטאינימורקימה יכילהת לש רישי ךשמה
.הקינורטקלאה םוחתב הכ דע רומ רקוח תא
תולוכי םיבבש רוצי ךרוצל ונחתיפש תויגולונכטה,
םינבמ לש הינב תשרדנ וב םוקמ לכב תומשוימ תויהל
םישמתשמ וישכע רבכ ,הבכש רחא הבכש ,םיבכרומ
הלא .MEMS ינקתהלו תיטנג הזילנאל םיבבש רוציל ןהב
ופילחי יכ בשוח יניאש דואמ תושימג תויגולונכט ןה
."בורקה דיתעב ןתוא
האצותכ הנתשי הברה ,עדימה תויגולונכט םוחתב
תיטפוא-ביס תרושקתש לבגומ יתלב טעמכה ספה בחורמ
המ לכ תא הנשמ תותשר לש תרבגומה תלוכיה" .האיבמ
דחא לכש הייהת האצותה" .רמוא אוה ."םישוע ונאש
תמצועלו םוצע ספ-בחורל תדמתמ השיגמ הנהי ונתיאמ
,עדוי אל ינא ?הז םע ושעי המ .תיטסטנפ יתרפס דוביע
תוכיאל תכפוה תומכה תמייוסמ הדוקנבש רורב לבא
ונלש תויצפסנוקב םיילקידר םייונישל לאיצנטופהו
,2020 -ל 2010 ןיב ,יהשלכ ןמז תדוקנב ."שממתי
עיגנ" .ומצע תא הצמי רומ קוח לש יסיסבה ןונגנמה
לע םירדגומה םירמוח םע םידבוע אל רבכ ונא וב בצמל
םע אלא ,תורחא ורקאמ תונוכתו ישיבג הנבמ ידי
םג .רתוי ןיטקהל רשפא יא םתוא ,םידדוב םימוטא
סדנהמל הייוצר אל תינפת םילבקמ הקיזיפה יקוח
ףוס היהי אל הז ךא .יטנאווקה םוחתל םיסנכנ רשאכ
דמימל תולעל רשפא יכ םינימאמש םישנא שי .ךרדה
דוגינב ,םיידממ-תלת םיבבש תונבלו ישילשה
דע 1965 -מ ונתוא האיבהש ,תירושימה היפרגותילל
הנבנש דע תוחפל הדובעה סוס תויהל ךישמתשו םויה
-ב םתוא ץירנו ןוקיליס בבש לע םירוטסיזנרט דראילימ
."ץרהגיג 20 רתויב םיבוטה םישנאה
-טראטסל רומ ןודרוג לש רתויב הבוטה הצעה ,םוכיסל
רתויב םיבוטה םישנאב ךמצע ףקה" איה ריעצה טסיפא
שמשמ לטניא לש רופיסה ."אוצמל ךתלוכיבש
אל לטניא לא ונמקה רשאכ" .הצעה לש היצרטסוליאל
ישנא ונייה ונלוכ .תויתרפס תוכרעמ לע הברה ונעדי
תא ונסייג .תללוכה הנומתה תא םיאור אלש ,םיביכר
השעש ,דרופנטס תטיסרבינואמ ריעצ רקוח ,ףוה דט
רשאכ .םיבשחמ תרוטקטיכראב םיניינעמ םירבד המכ
םע רשק ונרציו םהילע דובעל םיטקייורפ ונשפיח
ןיא תיתכרעמ היאר אלל יכ ונל ררבתה ,תינפיה Busicom
לש המלש החפשמ תונבל וננכית םינפיה .יוכיס ונל
םיבבש 13 -ל וקקזנ םה ךכ םשלו םייעדמ םינובשחמ
הז ,שרדנה םינמזה חולו ונלש םיבאשמה םע .םינוש
."ינוימיד טקייורפ היה
תדוקנמ היעב הלע לכתסה ףוה דט רשאכ לבא"
רשפאש דיימ האר אוה תוכרעמ בצעמ לש הפקשהה
.דיחי תונכית-רב דבעמב םיבבשה 13 לכ תא ףילחהל
םע הלאה םינובשחמה לכ תא תונבל םילוכי ונא"
אל דבעמהש בשוח ינאו - תיללכ בשחמ תרוטקטיכרא
םירציימ ונאש ןורכזה יבבשמ רוצייל רתוי השק היהי
ונממ ,ןושארה דבעמ ורקימה ,4004 -ה דלונ ךכ ."םויה
תא םירכוש ונייה אל םא .היישעתה לכ החתפתה
לש הירוטסיהה םא קפס ,שארמ ףוה דט לש ויתוריש
םא תושעל ךירצש םירבדה גוס הז .המוד התיה לטניא
תויגולונכטה תויונמדזהל םינכומ תויהל םיצור
."הנאובתשכ תויקסיעהו
תיטמרד תינפת לביק םידבעמ ורקימה לש רופיסה
תא תוסנל הטילחה ,תעסה חסיהב טעמכ ,מבי רשאכ
םירצומה וקל המלשהשכ "ישיא בשחמ" בוציעב החוכ
,הביתכ תונוכמ ללכ הז .הלש יתרוסמה םיידרשמה
וקל הקישה ישוקבש תוליעפ - המודכו בושיח תונוכמ
טקייורפהמ דלונש PC -ה .Mainframe יבשחמ לש יזכרמה
םא ,תינכט הניחבמ דחוימב ינשדח היה אל הזה ןטקה
-ה תונש תליחת לש State of the ART -ה תא גצי אוה יכ
תירוביצה העדותב רתוי הרצונ תיטמרדה תינפתה .'80
ישיאה בשחמל רשכה הנתנ IBM .םיקסעה תליהק לש
.ידרשמה הדובעה ןחלוש לע המוקמש תיקסיע הנוכמכ םייספא-ימב לוחכ ןתיוול
םיבשחמה תרבח ,הנש םירשע ינפל טסוגואל 12 -ב
הסנכנ איה רשאכ םלוכ תא העיתפה םלועב הלודגה
-ורקימ" זא וארקש המ לש םייספאה-ימב ךשכשל
לש תויטננימודה תא ןיימדל ונל השק םויה ."םיבשחמ
קנעה" .-80ה תונש תליחת לש םיבשחמה קושב מבי
םימוד םייתורפס םייוניכו "םידמגהו היגלש" ,"לוחכה
70 -מ רתויב הטלש איהש הדבועה תא שיחמהל ודעונ
,םיתורש ,הנכות ,הרמוח ללוכ) םיבשחמה קושמ זוחא
םידמגה תעבש רובע םג .(םידחוימ םיטקייורפו ןומימ
CDC, HONEYWELL NCR, ) מבי לש קנעה לצב ופפוטצהש
BULL -ו תיטירבה ICL ,SPERRY-UNIVAC, BURROUGHS
ידמ םיבולעו ידמ םינטק ויה םיבשחמ-ורקימ (תיתפרצה
םיישיאה םיבשחמה קושב .ידמ םיינבבוח רקיעבו-
ןיידע ןמז ותואבש ,APPLE ,תחא תטלוב הרבח קר התיה
הלעפה תכרעמו תויביס 8 לש תרגסמהמ האצי אל
ונב םיריעז םינרצי 500 ךרעב .םיטקסיד תססובמ
םיקיפא ,םידבעמ לש לבלבמ ןווגמב םיבשחמורקימ
גח לש םימי הלא ויה .תוידוחי תונוכתו הבחרה יסיטרכ
תיקסיע הניחבמ לבא ,תילטיגידה היגולונכטה יבבוחל
.הקומע אל תילולש היה םיישיאה םיבשחמה קוש לכ
ץפוק ןתיוולה תא תוארל םלוכ ועתפוה 1981 ץיקב
תא הסייג מבי ורובע ,דסחתמה ןונגסה תורמל .תילולשל
ףיעה רצונש זתנה ,ןילפ'צ ילר'צ לש ןכסמה דוונה תומד
תילולשה יכ ובשחש ,קקרה-יגד לכ תא טעמכ םימהמ
.םילודגה םיגדה לש רתי-תוניינעתהמ תנגומ םהלש
ורהימ וככש םילגהש ירחא וראשנש םיטעמה םינידרסה
םהל ונארק .ןתיוול ירוגל שפחתהלו םתד תא רימהל
םלעתהל תוריהמב הדמל מביו "םימאות" לוזלזב
םינטקה םיגדהמ קלח ,רתוי רחואמ םינש רשע .םמויקמ
הטאיד רבע לוחכה ןתיוולהו םישירכל וכפה רבכ
אל רבכ ןתיוולה ,רתוי רחואמ הנש םירשע .תיניצר
.תילולשה ךותמ ץרפש סוניקואב טולשל רמייתמ
תוומלו םייחל הזב הז םיקבאנ םייביסרגאה םישירכהו
.ןוזמה יבאשמ םוצמצ לש ןדיעב תודרשה לע הזמ אצי אל יניצר רבד םוש
הז רצק הדגה רופיס לש ירקיעה דעיה ,תורופטמב יד
דיתעה תא שחנל השק המכ דע תפסונ םעפ שיגדהל אוה
י'גני'ג סא ,סטייג ליב .םקוסיע םוחתב םיחמומל וליפא -
וא ףסכב דחוימב ןיינעתמ הארנ אלש ריעצ
PC יכרועל ןתנ אוהש ןויארב רמא ,תויטננימודב
ילהנמש ,(תורמוימ ףחו ריעצ ןיזגמ ןכ םג) Magazine
ידמ רתוי בהלתהל אל ול ורמא מביב PC טקייורפ
רבד םוש" .PC -ל הלעפהה תכרעמ קפס דמעמב היכזהמ
לש הבוגב הרטמה תא ועבק םה ."הזמ חמצי אל יניצר
.הנשל אל וליפאו שדוחל אל ,םויל אל - תודיחי 200,000
.וייח ךמש לכל PC -ה טקייורפלש דעיה היה 200,000
הכרעה רשאכ ,50 -ה תונשמ העודיה תיזחתה תא ריכזמ
לכל וקיפסי םיבשחמ רסירת יצח יכ הנעט תדבוכמ
.םלועה
PC -ה לע רמהל וטילחה תאז לכב תוריעצ תורבח המכ
תוטלוב .דיתעל רתויב החוטבה המרופטלפה אוה וליאכ
חורה לבא הלודג יד רבכ התיה זאש ,לטניא - םייתש
,טפוסורקימו ,הב הבשנ דוע םידסיימה לש הריעצה
תורבחה יתש .ימינונא הנכות תיבמ רתוי התיה אלש
דחיבו מבי הריאשהש ללחה תא הרהמ דע וספת הלאה
הרבח .ותוא םיריכמ ונאש יפכ PC -ה תא תורידגמ ןה
,SUN איה ךפהמה יללוחמ ןיב המוקמש תישילש
םיריעצ תצובק ידי לע רחואמ רתוי הנש המקוהש
SUN לש ןוזחה .וטלא-ולאפב דרופנטס תטיסרבינואמ
הנורחאהש ןמזב .מבי לש הזמ ןיטולחל הנוש היה
דבעמ וא) הביתכ תנוכמל ללכושמ ףילחת PC -ב התאר
שמתשהל וצר הינרופילקמ ה'רבחה ,(הרמוחב םילילמת
תטישבו (הלורוטומ לש 68000) שידח דבעמורקימב
גשומה לש שדחמ הרדגהל טנרתא םשב השדח תרושקת
סנכב וגיצה םהש ןושארה בשחמה .הדובע תנחת
ריחמב תיפרג הדובע תנחת היה ,1982 לש SIGGRAPH
זא ורכמנש ,תוינייניקה הדובעה תונחתמ תיטמרד ךומנ
הירוטסיהה ירחושל) .תורפס 5 לש םימוכסב
תיפרג הדובע תנחת דוע הגצוה סנכ ותואב ,תילטיגידה
דוגינב ,ךא .Amiga םשב הלורוטומ לש דבעמה תססובמ
הירפמיא ונב ותרובחו ילינקמ טוקס הב תויטלחהל
תא ורכמ Amiga ידסיימ ,םהלש היצפסנוקה ביבס
החילצהש - Commodore תרבחל םהלש םכחה ןונכיתה
ךות גתומה תא סורהלו עוצעצ לש הליה וילע ליצאהל
.(תורופס םינש אלפומה עסמל םיאצוי
,IC -ה ,ללכומה לגעמה תאצמהב ליחתה אלפומה עסמה
,(היולת-יתלב הרוצב ודבעש) םיריעצ םינעדמ ינש ידי לע
,סייונ טרבורו סטנמורטסניא ססקטמ יבליק ק'ג
לגעמ תונבל ןושאר חילצה יבלוק .לטניא ידסייממ
12 -ב היה הז .הצחמל ךילומ שיבג בבש לע ילמשח
הרקוהל הכז אוה רתוי רחואמ הנש 42 .1958 רבמטפסל
תתצהב וקלח לע הקיזיפל לבונ סרפ לביקשכ ,הייוארה
ינפל תמ סייונ טרבור .תילטיגידה הכיפהמה
רדסמל ףרצל ומיכסה יעדמה דסממה לש םינירדנמהש
טרבור לבא ."םיסדנהמ םתס" רתויב יביסולקסקאה
רומ ןודרוג םע .םייאמדקא הנפד ירזל הכיח אל סייונ
תרבח תא בזע אוה ,םיריעצ םיסדנהמ רסירת יצח דועו
,IC תויגולונכטל הממח 60 -ה תונשב התיהש) דלייצרייפ
םיבבשה קווישו םושייל עגונה לכב רוחאמ הרגיפ ךא
ןושארה בושחה טקייורפה .לטניא תא םיקהו (םישדחה
לש עונמ ,"םכח" בבש חותיפ היה הריעצה הרבחה לש
םוקמב .תינפי הרבח רובע ,יסדנה/יטמתמ ןובשחמ
ונב םה ,הרמוחה ךותל תויצקנופה לכ תא תנכתל
תובורצה בושיח תוינכות עצבמש ,"בשחמורקימ"
רשפאל ,היה ןויערה .ROM גוסמ ןורכז יביכרב
ךרוצ אלל ,ROM -ה תפלחה י"ע םירופישו םילולכיש
."דבעמה" לש שדחמ בוציעב
-ב םשוימ תויביס 4 דבעמ ,$))$ ורפסמש ביכרה דלונ ךכ
ותוריהמש ןועשו (4004 םשה ןאכמ) םירוטסיזנרט 4000
םידבעמ ורקימה תכיפהמ .1972 :הנשה .ץרהוליק 108
תרפושמ הסריג תאצוי רתוי רחואמ םייתנש .הליחתמ
ןועש תוריהמו תויביס 8 בחורב תודוקפ םע ,8008 םשב
,ךרעב םייתנש לש םיחוורמב הירחא .ץרהגמ יצח לש
,Zilog ,רתוי דוע הריעצ הרבח לש) Z80 -ו 8080 םיבבשה
,האבה הבושחה הגרדמה .(לטניא ישרופ י"ע המקוהש
םע 1980 תנשב קר הגשוה ,תויביס 16 ידבעמל רבעמ
ונאש יפכ PC -ה תא ורידגהש םיבבשה ,8086/8088 גוזה
.ותוא םיריכמ םיאיצממה תא רכוז ימ
לש ירקיעה תוסנכהה רוקמ התיה יבליק לש האצמהה
- תמדוקה האמל 60 -ה תונש זאמ סטנמורטסניא ססקט
,הזה םויה םצע דע הנובו התנב איהש IC ירצומכ ןיב
ראש לכמ םיגולמת םרזל בזכא אל רוקמכ ןיבו
םשהמ ץוח" .חכשנו טעמכ ומצע יבלוק לבא .םינרציה
תא ללכב רכוז ימ" ,םכסמ אוה ךכ ,"ןוסידא סמות לש
,77 ליגב ,םויה ותוא לכסתמ יד ןיידע הז "?םיאיצממה
רהמ ךכ לכ הטשפתה אל תרחא האצמה ףאש" םושמ
דוע יבליק ."םייחה חרוא לע קומע ךכ לכ העיפשהו
םורתל ול שיש המ לבא ,ולש דרשמב םעפל םעפמ עיפומ
אוה ונלש ןורחאה לובגה" :ןוזח רקיעב הז םויה
הב הדוקנהמ דואמ םיקוחר דוע ונאו ,רואה תוריהמ
."ונתוא רוצעת תיסיסבה הקיזיפה
רתוי הברהו רכומ רתוי תצק ןואג אוה לייווצנרוק ייר
ךשמנ אוה ריעצ יאקיזומכ .ינדיתע ןוזח תייווטב זעונ
לילצב קפתסה אלש םושמ תיתרפסה היגולונכטל
ועיפוהש ,םייגולנאה םירזייסטניסה לש ינורטקלאה
"יתרפסה רתנספה" תא הנב אוה .80 -ה תונשב קושב
.תויתרפס תומיגדכ ןורכזב ורמשנ םילילצה וב ,ןושארה
םיירוקמה תונויערהמ הברה ,רתוי רחואמ הנש םישולש
םויה ,השעמל םהילאמ םינבומל וכפה לייווצרוק ייר לש
היה הזש ינפל הברה - ןעט רשאכ קדצ אוה יכ ונל רורב
רזחשל םילוכי םייתורפיס םינכתש - ךכ לכ יתנפוא
תילאוטריו תואיצמ רוצילו תישוח הייווח לכ זטנסלו
םג היה לייווצרוק ייר .תיתימאהמ הנושכ תספתנ הניאש
אוהש תונבותהו רובידה תנבה תייגולונכט יצולח ןיב
םירצומה תיברמ לש השקה ןיערגב תוצבושמ חתיפ
רקחמ יפנע םיקישמ הזה םוחתב .תאז הירוגיטקב
,היגולורוינ ,יתרפיס תותוא דוביע :םינווגמו םינוש
חצנל-ריעצ ןואג ךשומש המ לכ - תיביטינגוק היגולוכיספ
ךשמב" .ילטיגידה עסמב ךישמהל לייווצרוק ייר תמגוד
רואיתל יטמתמ לדומ יתחתיפ תונורחאה םינשה 25
תויזחת" .רפסמ אוה ךכ ,"תיגולונכטה תוחתפתהה
לחה - '90 -הו '80 -ה תונשב הז לדומ יפל יתישעש
ךרד ,םימכח קשנ ילכו תיאופר הזונגאיד תוטיש חותיפב
תרושקתב הלכו ,תויסנניפ תוינכותו תוינבת יוהיז
ןאכמ .תיסחי הובג קוידב ושממתה - םייתרפס םינכתו
דיתעה תא אבנל ידכ לדומ ותואב שמתשהל זעמ ינא
לש תולוקהו תוארמה 2010 תנשב .הנש 30 לש חווטב
םה לבא ,אילפהל "םייתימא" ויהי תילאוטריו תואיצמ
ישונאה קחשמה) עודיה "גנירוט ןחבמ" תא ורבעי אל
תנשב .(ילאוטריו ביריל ישונא בירי ןיב ןיחבהל לכוי
יתלב הייהת םינוש תואיצמ יגוס ןיב הנחבהה 2030
טלקה תא תומדל לכות היגולונכטהש םושמ ,תירשפא
ההובג קויד תמרב תיטנגילטניאה תוגהנתהה תאו ישוחה
תונש ינוילימ תואמ .תיגולויבה הנחבהה תלוכימ רתוי
םע דדומתהל ישונאה חומה תא וניכה אל היצולבוא
."רוד תונשמ תוחפב החתפתהש תילטיגיד הביבס םיבכוכ לש היסקלג
םיבכוכ תורשע תונמל רשפא םילודגה תורואמל ביבסמו
תלהנה תא ךפהש ,קוק טוקס .םירהוז תוחפ תצק
,סניקוה ף'ג .Quicken םע עושעשל תיתיבה תונובשחה
הרבח םיקהו 3Com -ל ותוא רכמ ,Palm -ה תא חתיפש
,ןוסייד רתסא .Handspring םשב החילצמו הרחתמ
ןיב רתויב חלצומה רוביחל הכפהש תיטסילנאה
תיתשתה תא הנבש ,סינואיל דט .םיקסעל היגולונכט
יסחיב קסע ולש סובהש ןמזב AOL לש תיגולונכטה
ריעצ" אוה םג ,סבו'ג ביטס .תויקסיע תומחלמו רוביצ
תויצולחה חור תרדחה תא ותוכזל ףוקזל לוכי ,"חצנל
ץולחה תויהל ססיה אל םלועמ סבו'ג .הישעתה לכל
םירצומב תוטהולו תושדח תויגולונכט תעמטהב
םג אוה .בחרה קושל תולודג תויומכב רכמהל םירומאש
י-Cool -ה בוציעה תובישח תא ןיבהש ןושארה היה
.Apple לש סותימב תמכחותמה תימדתהו
יקסעב הפי חיוורהל רשפאש eBay -ב החיכוה ןמטיוו גמ
םיטקפסאב דקמתהל םיעדוי קר םא ,םוק.טוד
בזע רזלג טרבור .שמתשמל תיתימא תלעות םיאיבמש
םירשעה םעפב שטלל ול סאמנש ירחא ,טפוסורקימ תא
תא ךפהו RealNetwork תא םיקה ,לסקאו Word תא
םושיה .טנרטניאב קסופ יתלב םרזל םייתרפסה םינכתה
ירחא ,תימלועה הצופתב ינשה אוה ,RealPlayer ,ולש
תא ףוקתל טפוסורקימ יבאז תא איבמש המ - Windows
,Adaptec ל"כנמ ,סנפיטס בוב .םהלש אבה דעיכ Real
קוש תחמוגל תלבגומ ךא החילצמ הרמוח תרבח חקל
תונכות לש רתויב הבושחה תינרציל התוא ךפהו ,הנטק
Napster לש תירואטמה העפותה .םירוטילקת תנכה
האמה ףוס של ץחמה םשיל Easy CD Creator תא הכפה
שיאה ,יקסבשרו טס ,ביבח ךכ לכ אל ,ןורחאו.20 -ה
.היישעתל תיטנרטניאה היפרגונרופה תא ךפהש  םיבשחמה לש תרצוקמה הירוטסיהה
עקרק לע ןבומכ החמצ אל םיבשחמורקימה תיישעת
האמה זאמ שומישב ויה תוינכמ בושיח תונוכמ .הלותב
לש ןויערה תא תוסנל ולחה רבכ 19 -ה האמבו 18 -ה
.יוניש-תרב תינכות יפ לע תלעופה ,"תילסרבינוא הנוכמ"
םיבקונמה םיסיטרכה םע דרק'ז לש הגיראה תונוכמ
תליחתבש ,תונויערהמ קלחל הארשה ושמיש םהלש
.םיינכמ-ורטקלא רתויו רתויל וכפה םירשעה האמה
,International Business Machines םשב הנטק הרבח
1924 תנשב הטילחה ,תומשור תופוק רוציב הקסעש
,יטמוטוא םוכיסו םיבקונמ םיסיטרכ ןוימ תנוכמ רצייל
.היסולכואה דקפמ תכירעב תוינדיה תוטישל ףילחתכ
היה לבא ,תיירלוה ןמרה םשב איצממ לש היה טנטפה
תתל ידכ ןקזה ןוסטאוו לש תיקווישה תויביסרגאב ךרוצ
ושבכ מבי תונוכמ .יוארה יקסיעה טנמומה תא האצמהל
ןיידע ךא ,30 -ה תונש ךלהמב הרעסב ימלועה קושה תא
קר תלגוסמש ,ידמל הטושפ היגולונכטב רבודמ היה
םינמלא הללכ איה .רתויב תינכמה תוליעפה תא ףילחהל
הקיטמתרא ,(םיסיטרכב םירוחה לש) האירק לש
ומשל יואר ןורכז הל היה אל .םירפסמ תגצהו הטושפ
.םייגול םיאנתל הביגמה תינכות אלו
םייגול םיאנת לש בוליש הללכש ,רתוי תמכחותמ השיג
םינפצה חוציפ טקייורפמ החמצ ,הנוכמה םתירוגלאב
תווצ ידי לע הינשה םלועה תמחלמב םיינמרגה
הילגנאב קראפ יל'צטלב תזוחאב םינשלבו םיאקיטמתמ
.(תידוהיה ירויפיטנומ תחפשמל הנמזב תכייש התיה)
תכרעמ חקל גנירויט ןלא םשב םנפומו רזומ ןואג
ינפל דוע ןילופב האצמוהש) הטושפ תינכמ-ורטקלא
שוביכ ירחא תפרצ ךרד הילגנאל החרבוהו המחלמה
,ולשמ םיירוקמ תונויערב התוא ללכישו (1939 -ב ןילופ
בשחמל ןונכית ול היה הארונ המחלמ התוא ףוסבש דע
הלועפ לכ - תוחפל תיתרואית - עצבל לגוסמה ינורטקלא
תיסחי תוטושפ תולועפ לש הרדיס ידי לע בושיח-תרב
.תינאילוב הקיגולב ינורטקלאה חומה תדלוה
חותיפ ,"ןטהנמ" טקייורפ להנתה סונייקואל רבעמ
ךרוצה תא ררועש ,סומלא סולב תימוטאה הצצפה
םיכבוסמה םיבושיחה עוציבל המצוע יבר םבישחמב
רגהמ ,קירבמ יאקיטמתמ .םיאקיזיפה תואחסונמ ועבנש
תוחונ ימעטמ הרצנתהש תידוהי החפשממ) ,הירגנוהמ
ןויערה תא חתיפ ,ןמיונ-ןופ ןהו'ג םשב (תילכלכ-תיתרבח
הרוצב בשחמה ןורכזב הרומש תינכותכ םתירוגלא לש
התיה תינכותה תומדוק תונוכמב) .םמצע םינותנל ההז
עדי בשחמה .ישונא הליעפמל תוארוה תרוצב הבותכ
תא החקל "ןמיונ-ןופ תנוכמ" (.םינותנ קר אורקל
יטקרטסבא לדוממ התוא הכפהו "גנירויט תנוכמ"
תוחתפתהה לש תועמשמה תא .ישעמו עוציב-רב ןונכיתל
,שוב ראבנאו רתויב תשבוכה הרוצב ריהבה תאזה
As We May ) "םיבשוח ונאש יפכ" ירוטסיהה רמאמב
ירלופופה יומידה ורצונ ךכ .1945 -ב םסרפתהש ,(Think
שחמ ןיב יטנמסה רשקהו ,"ינורטקלא חומ" לש
.הפשל תימתירוגלא תינכות ןיבו הבשחמלב
ינרוטקלאה בשחמב ומשגתה הלאה םיכלהמה לכ
םייטסילב םילולסמ בשחל ידכ רצונש ,ENIAC ,ןושארה
יראניבה בשחמה היה אל הז .ב"הרא אבצ רובע
םוקאו תורפופשב ושמתשה ENIAC -ב לבא ,ןושארה
הדובעה תוריהמו םיינכמורטקלא םירסממל ףילחתב
רחואמ םינש שמח .לדוג ירדס השולשב תחא תבב הקניז
יתילכת-ברה יחרזאה בשחמה הנבנ ,1951 -ב ,רתוי
דקפמל תישארב דעוי אוה םגו ,UNIVAC ,ןושארה
סלכאל וכישמה םוקאו תורפופש .יאקירמאה ןיסולכואה
,50 -ה תונש ףוס דע םיבשחמה לש קנעה תונורא תא
ידי לע (1947 -ב) רוטסיזנרטה תאצמה ירחא הברה
-ה תאצמה קר .Bell תודבעמב יקטושו ןייטארב ,ןידראב
,ונלש הרצקה תירוטסיהה הריקסה תא ונחתפ הב ,IC
תוצלפמה תא הכפהו ,תותימצל תורפופשה תא הקליס
.ןתיא תויחל רשפאש תונוכמל הפוקה לכ לע רומיה
מבי תא שריש ,ןבה ןוסטאוו רמיה 60 -ה תונש עצמאב
השדח הסיפת לע הרבחה תא ,יטרקוטואה ויבאמ
דבור ץירמש ,IC יביכרמ ולוכ יונב בשחמ .תינכפהמו
לדומה ןיב דירפהל ידכ ,"הלעפה תכרעמ" םשב הנכות
התיה זא דעש ,מבי .יזיפה שומימל הנוכמה לש יגולה
אקווד וואלו ,םינורטקלא םיבשחמ לש "ןרצי דוע"
System/360 .תרמצל תחא תבב הצפק ,רתויב תמדקתמה
אל ,ןבומכ ,מבי Mainframe -ה ןדיעל קונזה תדוקנ איה
תורבחה םג .דלונה תא תוארל תלוכי םע הדיחיה התיה
היה ירקיעה ןוויכהו םימוד םירצומ וחתיפ תורחתמה
לשמל ,םיילושב קר ."רתוי רקי ,רתוי רהמ ,רתוי לודג"
סטסו'צטסמ לש יגולונכטה ןוכמה לש תירוחאה רצחב
הז ןטק"ש הסיפתב ןומטה לאיצנטופה תא ואר ,(MIT-ה)
ידכ 1957 -ב (DEC) לטיגיד תא ןוסלוא דסי ךכ ."הפי
לש םיסדנהמה וטלא-ולאפבו "םבישחמ-ינימ" רצייל
קוחר אלו .תיתרפס הקיגול דומלל וליחתה דרקפ-טלויה
,PARC םשב רקחמ זכרמ Xerox תרבח החתפ םושמ
.בושחימב הינשה הכיפמה תא ליחתה רושע ךותש םינואגו םירבכע לע
לכמ רתוי ךייושמ ומשש ןואגה אוה טראבלגנא סלגד
רבכעה תא איצמה אוה .PARC לש תיצולחה תוליעפל
שמתשמ קשממ לש היצפסנוקה תא רציו 1963 תנשב
סקוריז לש רהוזה תפוקתב ןוכמב ודבע ותיא דחי .יפרג
תא איצמהש ,ייק ןלא ומכ ,םיקירבמ תוחומ הברה דוע
תצק םויה ."םימצע החנומ תונכית" לש דוסיה יגשומ
תחנומ השיגה לש תינכפהמה תועמשמה תא ןיבהל השק
ןיידע תנכית ייק ןלא רשאכ ,50 -ה תונשב ךא ,םימצעה
ריוואה ליח רובע ,Burroughs תרבח לש םבישחמ
איה ."הדימ יפל הרופת" התיה תינכות לכ ,יאקירמאה
דחוימב בצועש םינותנ ךרעמ לע ,תיפיצפס היעב הרתפ
ורובעש יפיצפסה בשחמה לע קר הצר איהו ,הרובע
םייק היה אל ןיידע םינש ןתואב .תינכותה הבתכנ
.םייטרדנטס םיטמרופ אלו "תיראניב תומיאת" גשומה
"םימצע" - תוירלודומ הנכות תודיחי לש הסיפתה
דמימה ומכ םינתינכותל הרז התיה - ייק ןלא לש חונימב
לש אלמה שומימה .Flaland ,הירשימ יחרזאל ישילשה
םג .הנכותב תיתשת תדובע הברה שרד םימצעה לדומ
הרוקת תוליעפ שרוד אוהש םושמ ,םלשומ אל אוה םויה
בשחמה תדובעל םיסחייתמ ונא ןיידעו תיביסנטניא
הרקש רבד םוש לבא ,היצזימיטפואל יואר באשמכ
שחרתהל לוכי היה אל 70 -ה תונש זאמ הנכותה םלועב
.םימצעה לדומלש םימיוסמ םיטקפסאב שומיש אלל תילקידר המגידרפכ תויביטקארטניא
גוס תא ,רזיילה תספדמ תא םג ואיצמה PARC -ב
תוירושיקה תא ,טסקטרפיה םשב עודיש תוירושיקה
תלוכיה תאו תונולחה תרופטמ תא ,םיצבק ןיב תימנידה
יגולונכט ןגפמב .ךסמ ותוא לע תונולח רפסמב דובעל
לכ ךיא הארה טרבלגנא סלגד ,1968 ףוסב םיהדמ
לש תורעוסה םינשב חוור גשומ) םיילקידרה םיטנמלאה
השדח "המגידרפ"ל םידחאתמ (דסממב םיפיהה דרמ
.יפרג קשממ תססובמ תויביטקארטניא - בושחימב
לדומה תא שממל רשפא ךיא ,התיה תירקיעה היעבה
דע רובעי רושעמ רתוי .תוריבס תוילכלכ תויולעב הזה
עצוממה שמתשמה תושרל דימעת ןוקיליסה תיגולונכטש
."טראבלגנא תנוכמ" שומימל םישרדנש םיבאשמה תא
תוינויסינ הדובע תונחת ורצי PARC -בש תורמל
1983 -ב קר ,1974 -ב רבכ הזה לדומה לע תוססובמה
-מ תוחפ הלועש תיפרג הדובע תנחת תונבל לפא החילצה
םיבשחתמשכ םיילפכ ,זא לש ףסכב) רלוד 10,000
,התוא הנק אל דחא ףא ,LISA הל וארק .(!היצלפניאב
.שוטניקמה אצי הנממ לבא
השדח היצפסנוק חותיפב םג תברועמ התיה PARC
ןיב תרושקת .תימוקמ תשר :םיבשחמ ןיב תרושקתל
שרפ 1969 תנשב - םדוק דוע תמייק התיה םיבשחמ
הנממ ,ARPAnet תשר תא יאקירמאה הנגהה דרשמ
לדומה לבא - רתוי רחואמ רושע טנרטניא חמצת
ןיב םיינויוויש אלה םיסחיב שרשומ היה תרושקתל
הדעונ תימוקמ תשר .םישפיט םיפוסמל יזכרמ בשחמ
ידכ ,םיינויוויש םיסחיב "תומכח" הדובע תונחת רבחל
הדובעה תא קולחלו םיבאשמ ףתשל הנלכות ןהש
תאו PARC תודבעמב ליחתה "טנרתא" טקייורפ .ןהיניב
ומודיקל ומתרנ לטיגידו לטניא רשאכ לביק אוה הפונתה
קר הרק הז ךא .(Token Ring תשר ,מבי לש הפולחה לומ)
.80 -ה תונש תישארב 70 -ה תונש לש םיבבוחה תגצה
.םיבבוח תגצה התיה 70 -ה תונש לש תיזכרמה המרדה
-ירב םינובשחממ ונבהלתה דוע תונושארה םינשב
תוינורטקלא הביתכ תונוכמ ,םיילטיגיד םינועש ,תונכית
לע דיה תא חינהל היה רשפא 1974 -ב קרו המודכו
-ינימ השועש המלכ תא תושעל לגוסמש ,דבעמורקימ
רוציל שמישש ,לטניא לש 8080A הז היה .ןטק בשחמ
"טיק"כ רכמנ הז .ALTAIR ,ןושארה בשחמורקימה
,ןכ .ןורכז טייב 256 םע רלוד 395 -ב תימצע הבכרהל
טלפ/טלק ירזבא ללכ אל ריחמה .טייבהגמ אל ,טייב 256
תספדהל רטנירפלט ,תינכות ןוסחיאו טלקל וידוא-פייט)
ויה לנפה לע תוירונ 10) גצ אלל ,(ריינ טרס בוקינו טלפה
םג ללכ רטנירפלטה) תדלקמ אללו (קיפסהל תורומא
תנזהל ימדקה לנפה לע םיעובק ויה םיגתמ 10 -ו תדלקמ
,היצלפניא ינקותמ םיריחמב .(םייראניב םירפסמ
.םויה לש ףסכב רלוד 1300 -ל ךרע-הווש היה םוכסה
חותיפב הדיחיה אל ךא ,הנושארה התיה לטניא
,הלורוטומ ,MOS Technology, AMD .םידבעמורקימ
לנוישנ ,סטנמורטסניא ססקט ,רוטקדנוקימס דלי'צרייפ
קר ןה לווקור ,רוטקודנוקימס לנוישנ ,סטנמורטסניא
,זא .שדחה םוחתב ןחוכ תא תוסנמה לש תיקלח המישר
,םירוטסיזנרט יפלא המכ קר ללכ דבעמ בבש רשאכ
דחא .הגיגחב ףתתשהל ולכי םיינוניב םינרצי הברה
היה םינש ןתואב רתויב םיירלופופה םידבעמה
רחבנו םינרצי רסירת יצח ידי לע רצויש ,MOS6502
-ו Apple םיירלופופה םיבשחמה רובע דבעמכ
תמועל ,לטניא לש בבשה .םהימאותו Commodore PET
תא ולצינש ,םיריעז םינרצי תואמ וביבס זכיר ,תאז
התיה אל CP/M ."תיאמצע" הלעפה תכרעמ לש תונימזה
שוכרל היה רשפא לבא ,םויה ונלש םיגשומב תישפוח
לפאש ןמזב ,לטניא ססובמ בשחמ לכ רובע התוא
.ינייניק סכנכ ןהלש הלעפהה תוכרעמ לע ונגה רודומוקו
החלצהל יארחא הזה ןטקה לדבהה ,ירוטסיה טבמב
.לטניא לש תידיתעה
,רתוי הריעצ הרבחמ עיגה לטניא לע ידיימה םויאה
תלבוקמ התיהש האלמה תוחיתפה תא הלצינש ,Zilog
,הלש דבעמה תא .תויצולח לש םימימת םימי םתואב
תפסותב 8080 לש תודוקפה תכרעמ לע הססיב איה ,Z80
דוקה תא הבר הדימב וטשיפש ,רתוי תובכרומ תודוקפ
רצק ןמז ךות .הצירה תוריהמל תובר ומרתו יראניבה
המרופטלפל לטניא ינמאנ לש יתבר הדידנ הלחה
םע קר .קושב רתויב טהולה דבעמל היה Z80 -ו השדחה
ריזחהל לטניא החילצה תויביס 16 ידבעמל רבעמה
1978 תנשב ליחתה הזה קרפה .הרוכבה תא המצעל
רחבנש דבעמה ,8088 וירחא הנשו 8086 בבשה תגצהב
.מבי לש PC -ה תא עינהל תויביסה 16 תמחלמ
ידיתעה קושה לע םדיבעמ 3 ורחתה 70 -ה תונש ףוסב
:תוומלו םייחל המחלמב
ויתונורתיש ינרמוי אל דבעמ ,לטניא לש 8086  
ןימז היה אוה .םיירחסמ ויה תע התואב םידיחיה
םאות "טעמכ" היה אוהו םירחאה ינפל םייתנש
תיסחי היה לק לבא ,םאות שממ אל - תויביס 8 תונכותל
םירלייפמוקה תא םיאתהלו םימושיה תא בסהל
.לדגומ תובותכ חווטמ םיבייחתמה םייונישל
-ל ,שוטניקמל רחבנש דבעמה ,הלורוטומ לש 68000  
.דועו מבי לש RS/6000 תרדיסל ,Sun תונחתל ,Amiga
-המ הברהב םדקתמ היה אוה תינוטקטיכרא הניחבמ
לע תורחתהל ונממ ענמ חלצומ אלה ןומזיתה לבא ,8086
.PC -ה לש טקייורפה
אציש ,לזמ רסחו המצוע-בר דבעמ ,Zilog 8000  
ירורפמ רתוי ול וראשנ אלש דע רחואמ ךכ-לכ קושל
.יראה יקלח תא ולכא הלורוטומו לטניאש ירחא ,קושה וחיל סנ אלש אלפומה רופיסה
השקו םימעפ רופסניא רפוס רבכ PC -ה לש רופיסה
.תינשדח הנבותב ותוא ריאהל ידכ שדח טקפסא אוצמל
טקייורפכ מבי לש תירוחאה רצחב דלונ אוה
התיהש תינוגריא-תוברת תמכסומ לכ רבוש ,"יתרתחמ"
,חותיפה תווצ .םלועב רתויב תדסוממה הרבחב תמייק
בשחמה תא ססבל רחב ,'גדירטסא "ןוד" תושארב
דצ ינרצי הנימזמש ,"החותפ" הרוטקטיכרא לע ישיאה
תונכותו םימושי ,םירזבא ,הבחרה יסיטרכ קפסל 'ג
המ ךותמ ורחבנ םיביכר ה לכ .השדחה המרופטלפל
םייסדנהה םינוכיסה רועזימ ךות ,"ףדמה לע" היהש
להונש טקייורפ הז היה .םומינימל חותיפה ןמז רוציקו
ןגומ אוהשכ ,יטסינוטרופוא פא-טראטס ומכ
רוציק) NIH לש תוילטנמהמו תיגולונכטה היטרקוריבהמ
ןויער וא רצומ לכ תלסופה השיג ,Not Inveted Here לש
שדחתהל הנממ וענמו מביב תושרשומ ויהש (םירחא לש
.םיימינפ תוחוכמ
לודג ןורכז חווטל קקדזי PC -ה יכ עדי 'גדירטסא ןוד
אוה ןכלו תויביס 8 ידבעמ לש םיטייבה ףלא 65 -מ רתוי
םלשל ןכומ היה אל אוה לבא .תויביס 16 דבעמ שפיח
.8086 -ל ךשמנ אוה ןכלו רתויב בוטה דבעמה רובע ןמזב
הלפנ הריחבה ,רוציה תויולע תא רתוי דוע דירוהל ידכ
.8088 םשב ,ילטניאה דבעמה לש םייאליכ תסריג לע
לש קשממ םע ,וכותב תויביס 16 דבעמ היה הזה בבשה
תויביס 20 + םינותנ תויביס 8) ןוציחה םלועל תויביס 8
עוגפל ןכומ היה חותיפה תווצ יכ ןימאהל השק .(תבותכל
םירלוד תורשע המכ ךוסחל ידכ השק הרוצב םיעוציבב
םג תולבקתמ הלאכ תוטלחה יכ םא - רוציה תויולעב
תיתחתב םמויק לע םימחלנש PC ינרצי ידי לע םויה
תא שובכל PC -ל ועירפה אל תורשפה לכ ךא .המירעה
לכ תא רצק ןמז ךות קוחמלו המיהדמה תוריהמב קושה
.Zilog וא לטניא ידבעמ ידי לע רדגומה םוחתב תופולחה תוינייניקל תרזוח היצולובר-הרטנוקה
ידסממה םרזה דגנ תוחשל 'גדירטסא ןוד לש הטלחהה
הכפה אל איה ךא ,PC -ה םע המידמ הרוצב החילצה
תלהנהש ירחא ,רצק ןמז ךות .מבי לש תיבה תוברתל
דגנ "החותפ" תרגסמב תורחתהל ישוקה תא הניבה מבי
- "ינשה רודה" .ןוויכ תונשל טלחוה ,"םימאות"ה לכ
בשחמ הז PC -ש םושמ ,PSq2 ,שדח ןומיסל הכזש
רפסמ לע ססבתהל רומא היה - םירציימ םלוכש
ילב םתוא קיתעהל רשפא-יאש םיינייניק םיביכרמ
קיפא תא וללכ הלא .מביל םינמש םיגולמת םלשל
הניחבמ .OS/2 הלעפהה תכרעמ תאו - MCA - תכרעמה
םיינויח וליפאו םיבושח םירופיש הלא ויה תינכט
דחא ףאו עבוק ריחמה PC -ה םלועב לבא ,ךרדה ךשמהל
הפולח הל שיש הנכות וא הנוכת רובע םלשל ןכומ אל
לש הזל המוד לולסמל PS/2 םע הסנכנ מבי .רתוי הלוז
י"ע תטלשנה הרקיו תינייניק המרופטלפ :שוטניקמה
אל בחרה רוביצהשו ,בוט רתוי לכה עדויש ,לודגה חאה
.תונקל ןכומ
ידכ המקש ,קפמוק םשב הרבח הדמע םידרומה שארב
הדווזמכ יונב היה Compaq Portable PC .דיינ PC תונבל
היה הכותב .הסכמ הל תשמשמ תדלקמהש ,תעבורמ
ןנוכ ,ןורכז (טייב-הגמ אל) טייבוליק 128 םע 8088 דבעמ
אוה .שטניא 9 (קורי) יטמורכונומ גצו שטניא 8 םיקסיד
לכבו - תרושקת יקשממו חישק קסיד ,תוללוס ללכ אל
3,000) רקיו ןימא ,דבכ !ג"ק 12 -ל עיגה לקשמה תאז
גשומ רצי אוה (םויה רלוד 5,500 -ל ךרע הווש ,זא רלוד
רחואמ םינש עברא ."דבוכמ םאות" - PC -ה קושב שדח
ןמזב 386 ססובמ PC םע קושל האצי קפמוק רשאכ ,רתוי
רובע תויביס 32 -ב ךרוצ שי םא הטבלתה ןיידע מביש
הטילשהש ךכל המרג תאזה תודבוכמה ,ישיא בשחמ
יכ ונעמש שדוחהו .מבי ידימ תיפוס הטמשנ PC -ה לרוגב
תעילבמ הקנחנ וזש ירחא ,קפמוק תא שוכרת HP
הכפהו הנימשהש '80 -ה תונש לש תבכוכה ,לטיגיד
האיבהש תוסנכהה תעפישמ תיתורחת יתלבל
.VAX ,הלש תחלצומה םבישחמ-ימה תרוטקטיכרא ץוח יקפסב תקתשמ תולת
אל PS/2 טקייורפב תוכשומה תא תחקל מבי לש ןויסינה
םיקפס ינשב התנב איהש תולתה תא ןובשחב חקל
הלאה תורבחה יתש .טפוסורקימו לטניא - םיינוציח
תונוש םיכרדב ןהל הנתנ מביש םיפלקה תא וקחיש
הרחתמ לכ קושהמ קלסל התסינ םנמוא לטניא .ןיטולחל
,(םיבבשה תכרעו דבעמה) PC -ה תבילל םיבבש רוציב
תופתוש" לש הירוטירטב עוגפל אל הדיפקה איה ךא
החיטבה איה ךכ .עמתשמב וא רהצומב "תויקסיע
,לוק יסיטרכ ,םא-תוחול ,םייפרג םיציאמ ינרציל
.הריבס הדרח תמרב תויחל תוכזה תא המודכו םימדומ
לטניא םע םג םימעפל - הז םע הז תורחתהל םיכירצ םה
שושחל אל לבא - םיירשפא יתלב םיאנתב אל ךא ,המצע
לסחל ידכ טפוסורקימ תא ושמישש הלא ומכ םיקירטמ
.תורחא תוברו לרוק ,פייקסטנ ,סוטול לש תורחתה תא
רסוחב הלעפ מבי תאזה תיזחב אקווד ,המ םושמ
לש םידבעמה תא רצייל ןוישר הל היה .עוושמ תוירחא
ןורתי הל חיטבהש רוצי רשוכו םיימצע םיכרצל לטניא
םידבעמה תא תונקל ץלאנש הרחתמ לכ ינפלע יריחמת
היהש עגרבש ןוישירה לע הרתיו איה לבא .לטניאמ ולש
חצנמ דבעמ הל ןתונ PowerPC טקייורפ יכ הל המדנ
ןושארה יחב הרק הז .Wintel תכלממב תולתמ רורחישו
םויטנפה תא הפשח לטניאש ירחא ,'90 -ה תונש לש
ידבעמ רצייל ןוישר תרומת וילע הרתיו מבי .ןושארה
תיגטרטסא האיגשב רכזהל םויה השק .ןיפכד לכל 486
.רתוי הרומח ספיפ לכל תצפוק
רוקמ"כ הלפש חורב הליחתהש ,טפוסורקימ אקווד
לכל ץפוקו לוחכה קנעהמ םיביתכת לבקמה "ץוח
תוואתו תינמחול חור חתפל הלחה ,מבימ עיגמש "ספיפ"
יקוליח תובקעב הרק הז .עבוש תעדוי אלש םישוביכ
ביתכהל וצר מבי ישנא .OS/2 תרדגהב םיפירחה תועדה
ץורתש ,DOS םע רשק אלל ,קלח ףד לע השדח תכרעמ
קשממב ילמינימ שומיש ךות תויביס 16 תמרופטלפ לע
ישנא ."םיינעל סקינוי" היה םהלש לדומה .יפרג
אל .לכה תוזחכ יפרגה קשממה תא ואר טפוסורקימ
לוכי הז - תצצונה תפטעמל תחתמ אבחתמ המ בושח
רכומש המ - היהש לככ יביטימירפ DOS םושי תויהל
ובציע םה Windows תא .םייניעה תואורש המ אוה
- לבגומ ,ביצי אל ,קיתע דוק ןיערג לע "הקיטמסוק"כ
יכ החיכוה הירוטסיהה .םישמתשמה בורל בוט קיפסמו
אל החלצהה יכ םא ,החילצה תצקמב תיניצה השיגה
םישל" תעדוי טפוסורקימ .דבלב םיזינוטרופואמ תעבונ
הז יכ החיכומ םירחא לש החלצהה רשאכ ,"תלדב לגר
רצומהש דע הסריג רחא הסריג ןויפיר אלל חתפלו ,יאדכ
.םירחאמ רתוי בוט קושה תושירדל הנוע ןכא יפוסה
Access, FrontPage DOS, Word תא יכ םיעדוי םלוכ
השכר איה תורחא תובר תונכות דועו Internet explorer
-יטנאה איה טפוסורקימ .ספאמ האיצמה אלו םירחאמ
רתויב הבוטה החכוההו NIH םורדניס לש הזת
הברה ךכ-לכ לע ןוסא הטימהש ,תושיכרה תייגטרטסאל
לש דיקפתה .ותקהלו סטייגמ םינמוימ תוחפ םינקחש
תונכותה .ירעזימ היה PC -ה תחלצהב טפוסורקימ
וחכשנ רבכש ץחמ ימושי ויה הנושארה הכרעמב וחצינש
Lotus 1-2-3 רקיעבו (1982) םילילמת ידבעמב WordStar -
Word תא .םיינורטקלא תונויליגב רופאק 'ץטימ לש
הנושארה הסריגבו ,ךכ-רחא הנש קר טפוסורקימ הגיצה
םיבוט םילילמת ידבעמל יניצר הרחתמ היה אל אוה
DOS לש תואסריג 6 ,םינש רשע .WordPerfect ומכ ,תמאב
Word -ש ינפל ורבע ,Windows לש תואסריג שולשו
Excel ןוחצנה אוה המוד רופיס .וירחתמ לע ןורתי הגישה
לע PowerPoint לשו סקודראפ לע Access לש ,1-2-3 לע
תווצל ,םירקמהמ דחא לכב .סקיפרג דרווראה
תואירב ריווא דוע ראשנ טפוסורקימ לש םינתינכותה
.םירחתמל רמגנ ןצמחהש ןמזב ב"הרא תולובגל ץוחמ תאצוי טנרטניא
יל-סרנרב םיט םשב ריעצ ןתינכות בתכ 1980 תנשב
זכרמ לש םינעדמה תווצ רובע טסקט-רפיה תינכות
התיה הרטמה .תפרצ-ץיווש לובג לע CERN רקחמה
םייטנוולר םירמאמ שפחל דחא לכל רשפאל .העונצ
.םייעדמ םיטסקט לש לודגה רגאמה ךותב ותדובעל
,הרוהט תיאקירמא תשר התיה טנרטניא ןמזה ותואב
- "אלמ טסקט" שופיחו ואיצמה אל דוע HTML תא
יתרואית קרפ היה - םיסקדניא ססובמ שופיחל דוגינב
תוירפסה לע קר הלעפ הנכותה .בשחמה יעדמב
ויה רבכ יל-סרנרבל ךא ,CERN לש בשחמב תוימוקמה
לכש דע ופלח םינש 9 .רתוי תכל תוקיחרמ תוינכות
לוכי היה אוהו םמוקמל ולפנ הזה לזאפב םיקלחה
לוהינל העצה" ארקנש ךמסמב Web -ה ןויער תא גיצהל
CERN רשאכ ,םידיגו רוע םרק ןויערה 1991 -ב ."עדימ
לש ילאוטריוה םלועל World Wide Web -ה תא הרגיש
זכרמב םיטנדוטסש לע ופלח םייתנש דוע .טנרטניא
-הנברוא תטיסרבינואב (NCSA) לע-יבשחמל ימואלה
,ןושארה ןפדפדה תא ובתכ תיאקירמאה ןייפמש
.MOSAIC
תכיפהמ לש התצהה ןונגנמב יטירק לגעמ רגס MOSAIC
לכ ךפהו יפרגה קשממל Web ןיב רביח אוה .טנרטניאה
פייקסטנ .טנרטניאל תכשומ האיצי תדוקנל PC
תויגולונכטה רוחסימ ידי לע ורצונ םירחאה םינפדפדהו
ויה םיטעמ קר וידעלבש רוחסימ ,NCSA -ב וחתופש
תונחרטב תורבוע ויה 90 -ה תונשו טנרטניא לע םיעמוש
הנשב .תישממ תלעות אלל ,Office תואסריג תפלחה לש
טנדוטס ליחתה קוחרה ןופצב ,ךרדל האצי Web -הש
תיומד הלעפה תכרעמ חתפל סדלאוורוט סוניל םשב יניפ
דיחיה - ןשוימ 386 בשחמ לע התוא ץירהל ידכ סקוניל
םינש שולש .תונקל ומצעל תושרהל לוכי היה אוהש
ליחתתו סונייקואה תא הצחת LINUX -ש דע הנרובעת
"חותפה רוקמ"ה תעונת ינמאנ לש הליהקב םילג תושעל
.(Open Source) תרושקתב לופונומה תריבש
מבי רשאכ הנטק הגרדמ הלע PC -ה הב הנשה ,1984 -ב
Advanced לש תובית ישאר) PC-AT תא קושל האיצוה
תונש ףוס לש קט-יהה ןועגישל ערזה ערזנ ,(Technology
לע הפוכ יאקירמאה לשממה .תרושקתה תכיפהמ :90 -ה
תרושקת תורבח רסירת יצח .םימרוגל קרפתהל AT&T
םוחת .יאקירמא הדימ הנקב תוימוקמ) תוימוקמ
תורשע ףיקה ןיידע תואמצעב הכזש קלח לכ לש הייחמה
םירטמוליק ינוילימ לש חטש לע ,הצק תודוקנ ינוילימ
וליחתה ,תחא "םילודג םיקחרמ" תרבחו (םיעבורמ
הזמ הנושארל .םימדקתמ תרושקת יתורש לע תורחתהל
.לופונומל תרושקת ןיב הדרפה הלח הנש האממ הלעמל
ליחתת תינרמשה הפוריאש דע ושרדי םינש רשע דוע
הינופלט) םילבגומ םימוחתב קר הז םגו המוד ךלהמב
תושדחתה תפונתל האיבה תורחתה .(רקיעב תירלולס
הריהמ הפלחה הלחה .תיתשתה תיגולונכטב המיהדמ
תויתרפס-תוינורטקלאב תוינכמ-ורטקלא תויזכרמלש
ינפ לע זרוזמ בצקב שרפהל ולחה םייטפוא םיביסו
.םימיו תושבי
התיה תויאקירמאה תרושקתה תרבח ןיב תורחתה
תולבגומ ויה ןהש םושמ ,תמצמוצמ יד הלחתהב
דעצה השענ 90 -ה תונש עצמאב קר .תילאירוטירט
בייח טנסה רשאכ ,תרושקתל קושה תחיתפב עירכמה
תיתשת יתוריש קפסל םיססובמה םיקפסה תא
תורחתה תולבגממ קלח תרסהל הרומתב םהירחתמל
היה 80 -ה תונשב המרופרה לש לודגה גשיהה .תישפוחה
תואמ .םירחתמ הרמוח ינרציל קושה תחיתפב אקווד
תורבח לש תונמזהה לע תורחתה תושדח תורבח יפלאו
,Not Invented In Bell Labs םורדניסה .תויאמצעה קזבה
דוע לע תרושקתב תיגולונכטה תוחתפתה תא איפקהש
,תיתשת תוכרעמו דויצל דיחיה חוקלה התיה AT&T
לע רגת אורקל וליחתה תויפולח תויגולונכט ,קחמנ
הלחה וכרד קדס חתפנ ךכו תויתרוסמה תומכסומה
הרוקמב התוא דעי אל דחא ףאש היגולונכט רודחל
.IP לוקוטורפ :הינופלטל תרושקתה תא שבוכ טנרטניאה לוקוטורפ
,ARPAnet תשרב םינותנ תרבעהל דעוי הזה לוקוטורפה
תיזוכירה הסיפתל דוגינב .טנרטניאל ןמז רחאל הכפהש
םיגתמ לש היכררה הב ,תרושקת תסדנה לש תיתרוסמה
,הצק תודוקנ יתש לכ ןיב עובק תרוסמת לולסמ תרצוי
םיתמצה לכ ןיב בותינל תוירחאה תא רזפמ IP לוקוטורפ
לש השירדה לע תונעל ידכ השרדנ תאזה השיגה .תשרב
בור לש סרהב הדימע תשר תונבל ,הנגהה דרשמ
תמצוע רשאכ קר .תיניערג המחלמ לש הרקמב םיתמצה
'90 -ה תונש לש המרל העיגה םילוז םיבבש לש דוביעה
לש רתוי ליעי לוצינ תרשפאמ םג השיג התוא יכ ,ררבתה
עדימ לש תויטסטנפ תויומכ תרבעהל תיזיפה תיתשתה
תואיצמל הכפה IP תינופלט .ןופלט תוחיש ללוכ - יתרפס
תורחתה תרשפהב ןושארה דעצה ירחא הנש 15 קר
תא .עקרקב ןמטנ ערזהש ירחא םינש הברה ,תרושקתב
.קט-יהב עיקשהל הצורש ימ לכ דומלל ךירצ הזה חקלה
ידכ הנש 20 דע 10 -ל תוקקזנ תויגולונכט תוכיפהמ
.םיילכלכ תוריפ איבהלו לישבהל
386 יבשחמ תעפוה) 1986 ןיבש םינשה 9 ,רחאל טבמב
,Netscape תעפוה) 1985 -ו (הנושארה Windows תסריגו
לע Windows 95 ,טנרטניאה תפמ לע eBay -ו Amazon
ונשגרתה ונמזב .תוממעשמ תוארנ (הדובעה תונחלוש
ץרהגמ 10 -מ ,דבעמה תוריהמב הגרדמ תילע לכמ
,486 ,DX2 .המויסב ץרהגמ 200 דע הפוקתה תלחתהב
רפסמ הרבע Windows .תושדח ויה ורפ-םויטנפו םויטנפ
תפטעמ הראשנ ןיידע איה לבא ,שוטילו רופיש ירוזחמ
האצי Windows NT .אילפהל ןשוימ DOS ןיערג לע תיפרג
תא רערעל החילצה אל לבא ,המר העורת לוקב קושל
חיטבה סטייג ליב .םיתרשה דבורב סקינוי לש הדמעמ
םשב העדונש ,NT לש תידיתע הרודהממ תועבגו םירה
תועבגהו םירבכע ודילוה םירהה לבא ,"וגקיש" דוקה
התיה הפוקת התוא לש םיבכוכה דחא .וגגומתה אל
PC םגש ,ירוקמה ןויערה ךותמ החמצש הרבח ,Novell
םיבשחמ לש ןטק ףסוא וליפאו תרש תויהל לוכי טושפ
,סוטול .תימוקמ תרושקת תשר קידצהל לוכי םיישיא
הרקוהל דימת הכוז אל PC -ה תחלצהב הקלחש הרבח
איהש דע) 1-2-3 לש הנפדה ירז לע החנ ,הייוארה
אל WordPerfect -ו (Excel לש החלצההמ עוזעזב הררועתה
לפא .Windows -ל DOS -מ רגהל ףוחד ךרוצ לכ השח
האיבהו ,יתריציהו ןבצעמה סבו'ג ביטס תא השריג
הזש ידכ ,ןוזמה תישעתמ םלפודמ טרקוריב ומוקמב
הסנכנ לפאו חילצה ליגרתה .תוידוחי לש ץוצינ לכ קונחי
סבו'גה תרזח תורמל ,בוש קוסנת אל איה הנממ הלילצל
ןוזמה תישעתמ רזודלוב האיבמ מבי .1997 -ב
דרפהל הטילחמ םג מבי .םישדח םייחל תררועתמו
תא חתפלו טופוסורקימ לש תיגטרטסאה תופתושהמ
.שארמ עודי ןולשכ לש רופיס .המצע תוחוכב OS/2 RISC -ה תאקתפרה
הניחבמ ,הפוקת התואב תיתימאה האקתפרהה
.RISC ארקנש םוחתב השחרתה ,תוחפל תיגולונכט
הרזח" תעונתכ החמצ RISC ידבעמ תרוטקטיכרא
תי-CISC -ה הביטנרטלאה יכ חכוהש ירחא ,"תורוקמל
ורקימה .ןוקיליסה יבאשמ לוצינ תניחבמ הליעי הניא
לבא ,תוליעיו תוטושפ RISC תונוכמכ ודלונ םידבעמ
םיבשחמ לש תוירלופופה תעפשהב ,70 -ה תונש ףוסב
לש VAX -ו מבי לש System) CISC יססובמ םילודג
היגטרטסאב םידבעמ ורקימה יבצעמ ורחב ,(לטיגיד
השקש ,ידמ םילודג םיבבש התיה האצותה .המוד
םישדח RISC ידבעמ .ריהמ ןועש תועצמאב םתוא ץיאהל
SPARC - םיבבש חותיפ יזכרמ רסירת יצחמ זא ואצי
מבי לש הלועפ ףותישמ PowerPC ,Sun תרבחמ
וליפאו - תיאמצע חותיפ תצובקמ MIPS ,הלורוטומו
םג .i860 םשב חכשנ בבש םע החוכ תא התסינ לטניא
רוא תא ואר םייזכרמה םיבשחמהו םיתרשה תוינרצי
םימיל החמצ הנממ) RISC-PA תא החתיפ HP .RISC -ה
.Alha תא לטיגידו (םוינטיא לש EPIC תרוטקטיכרא
לכ רשאכ האישל העיגה CISC -ב RISC -ה תמחלמ
RISC -ה תיצילאוק ידיב םיאצמנ םייגולונכטה םיפלקה
.היתומאותו לטניאב תזכרתמ תיאונראפה תושקיעה לכו
היונראפה תא ךפהש ירגנוהה טילפה ,בורג ידנא
ידכ PC -ה קוש לש הסמה תא לצינ .תיקסיע היגטרטסאל
תגסל תורחתמה וצלאנ וז רחא וזב .ףכה תא עירכהל
וב ,רקופ קחשמב םילדגו םיכלוהה רומיהה ימוכס לומ
.רושעב תישעש םיחווה לכ תא קחומ דחא סופסיפ
מביל Power תרוטקטיכרא תא הריאשה הלורוטומ
MIPS .םיירלולס םינופלטב הדיתע תא שפחל הכלהו
המתח ךכבו סקיפרג ןוקיליסל התואמצע תא הרכמ
התליג לטיגיד .יזכרמ דיקפת אלמל הייוכיס תא םצעב
תניפס תא ליצהל ידכ ידמ רחואמ קושל עיגה אפלא יכ
ןומרהל דובכ רחא החקלנ איה 1988 -בו תעבוטה VAX
הטישפמ ללש השגפ איה םש ,קפמוק לש םישגליפה
בושחימ" גשומה תא האיצמהש הרבחה תא - תמדוק
חותיפב לטניא תא ףתשל הטילחה HP .םדנט ,"לשכ-לא
היה רשפא ךכ קרש םושמ ,הלש ידיתעה דבעמה
חותיפה תויולעל תיסחי תוריבס רוצי תויומכ ול חיטבהל
תא ורגס תורחא תוברו ףרגרטניא ,NCR .תוימונורטסאה
תילטניאה המרופטלפל ורגיהו םידבעמה חותיפ תוקלחמ
-ה קר דרש לטניאל םירגתאה לכמ .היתונורסח לכ לע
טוקס לש תיאקוודה תושקיעה חוכמ קר הז םגו ,SPARC
.ילינקמ םוינילימה ףוס תוגיגח
תינרצי לש םיסדנהמ הנושארל וחוויד 1994 -ב
םשל התכז םימילש ,הרזומ העפות לע גניאוב םיסוטמה
ןוסאה תשוחת תא קימעהל ידכ ,וא ,"2000 גאב"
תביסמ הליחתה 1996 -ב ."םוינלימה גאב" ברקתמה
תוינמ תסירקב המיתסהו םינש 4 הכשמנש םירוכיש
תא היגולונכטל םירוכמה קר וגגח הלחתהב .היגולונכטה
ופרטצה ךכ-רחא .טנרטניא תארקנש הביהלמה העפותה
םחור יניעב וארש ,ןוממה ילעבו םיטסילנאה םהילא
ורבח םימרוג רפסמ ."השדח הלכלכ" לש ברש-הזחמ
ישנא לש ,תאזה הרזומה העפותה תא רצייל ידכ דחי
םהלש טופישה רשוכ תא םידבאמה םיחושק םיקסע
העיגרהו לזרבה ךסמ תליפנ .םיבהלתמ םידלי ינפב
לש תופוצר םינש 5 ,ץרפמה תמחלמ ירחא תיסחיה
יונפ ףסכ הברה הריאשהש תצאומ תילכלכ החימצ
הב תיקוחה הביבסב םיידוסיה םייונישה ,תועקשהל
תטשפתמה תוירלופופה ,תרושקתה תורבח תולעופ
המצועה יוהיז ,טנרטניאל השיג לש המיהדמ תוריהמב
- תיתרגיש PC תדובעל רבעמ ןוקיליס יבבשב המולגה
תוחפ אל םימכחותמב תעגופש ,"רדעה תעפות" רקיעבו
.םיביאנבמ
הבוגל חפות הזה לגה תא וניאר תונורחאה םינשה 5 -ב
היגולונכטה .תואיצמה יעלס לומל ץפנתמ זאו ררחסמ
םירצומ לש רידא םרזב המצע תא החיכוה השדחה
אל םלועמש תוכיאבו בצקב ,תמאב םיינשדחו םישדח
הקירכ החכוה "השדחה הלכלכה" לבא .ןכל םדוק וארנ
ולגתה 19 -ה האמה לש םיחושקה הלכלכה יקוח .ןכותמ
םימלוחה לש םילולחה םינולבה לומ םידימעכ
תורמל ותפוקת תא חיכוה רומ קוח .םיילטיגידה
.תישעמה הקיזיפה תולובגל ונתעגה לע אוושה תוארתה
וחיכוה תימס םדא לש םיקיתעה הלכלכה יקוח םג ךא
םיירט ןיידע םייטסיטטסה םיטרפה .המוד תודימע
,וז הריקס-ינימב םתוא רזחשל ךירצ אלו וננורכזב
-יפרוטמ םיטאנאפ יצחו רסירת וב םויב תמייתסמש
הניא תיגולונכט המדק יכ ,םהדנ םלועל וחיכוה האנש
11 .תינחצר תוירברבמ תושונאה תלואגל הבורע
.2001 רבמטפסל תימיטפוא המינב םויס
.תימיטפוא המינב אלא םייסל םילוכי אל ונא ,תאז לכבו
חווטב ךא ,םילק ויהי אל םיבורקה םישדוחהו םימיה
ידגנה ןוויכל עונל ליחתת תלטוטמה (תובר אל) םינש לש
ףוסב ךרענש IDF סנכב .וניפוחל עיגי החירפלש שדח לגו
םוטנמומל הרורב השחמה וניאר הזוח-ןסב טסוגוא
םינשב היגולונכטה תושדחתה ירוחאמ האלנ יתלבה
תויגולונכט לש הקיסנה ךשמהל דחוימבו - תובורקה
הקימעמ הריקס םיאיבמ ונא הז ןויליגב .תרושקתו עדימ
.הזה בושחה סנכב םייזכרמה םיביטומה לש הפיקמו
יוזיח ןיב הנחבאה תא ריכמש ימ לכל תצלמומ האירקה
ךרעש ןויאר ךשמהב םיאיבמ ונא ןכ ומכ .היגולורטסאל
זכרמה שאר ,רחש יסוי רוספורפ םע חלש קילומש
ןיב רוביחה .ביבא-לת תטיסרבינואב היגולונכט-ונאנל
היגולויבו הקינכמ-ונאנ ,תילטיגיד הקינורטקלא
םירשעב ונתוא עיניש קלדה ,הארנכ ,היהי תירלוקלומ
.תואבה םינשה

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו