םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

םיימוטא םינועשו רדת - ןמז תדידמ
לאלצב השמ :תאמ
2000 ףרוח ,25 ןוילג 2000 עדמ :רוקמ
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
30-35 'מע ,םיעדמה תארוהל זכרמה
אובמ .1

ןועשה תרזעל םוטאה .2

?ימוטאה ןועשה דבוע דציכ .3

GPS -ה ינייוולו UTC ןמז תוימואל תודבעמ .4

םיימוטא םינועשב שומישה .5

?ימוטאה ןועשה דבוע דציכ.3
;םינואלקונ 133 לש םוטאה ןיערגב) 133 םויסצ םוטאה
רונתב םמחמ (ןורטינוא ןוטורפ אוה ןואלקונ
לש זג תמולא םירצוי .זגל ךפוהו ההובג הרוטרפמטל
ץוחמ לא םימוטאה תמרזה ידי-לע םויסצ ימוטא
תויטנגמה תונוכתהו ליאוה .וב יוצמה חתפ ךרד ,רונתל
תיטגרנא הניחבמ ררועמ בצמב תונוש םויסצ םוטא לש
הדש תרזעב דירפהל ןתינ ,ולש דוסיה בצמב רשאמ
.םיררועמ יתלבו םיררועמ םויסצ ימוטא יגוס ןיב יטנגמ
רשא ,םיטנגמ דמצ ךרד תרבוע םויסצה ימוטא תמולא
טולפל םילוכיש הלא :םימוטא יגוס ינש ןיב םידירפמ
,(ההובג) תררועמ תיטגרנא המרב םהש ןוויכמ ,הנירק
טולפל םילוכי םניאש דוסיה תמרב םייוצמש הלאו
םימוטאה.(2 הנומת) התוא עולבל קר אלא הנירק
ללח ךותל םינווכמ ,דבלב םהו ,דוסיה תמרב םייוצמה
רשא ,(יתיב לג-ורקימ רונת ןיעמ) לג-ורקימ לש הדוהת
ץרה 9,192,631,770 -ל בורק הלש רדתהש הנירק רדשמ
לש הטילפה וא העילבה רדת והזש ,(היינשב תודונת)
הנירק םיעלוב םימוטאהמ קלח .םויסצה ימוטא
.םהלש היגרנאה תמר תא םינשמו ,לג-ורקימה רדשממ
טיסמ רשא ,ףסונ םיטנגמ גוז ךרד םירבוע םימוטאה
תייגרנא תא ועלבש םיררועמה םימוטאה תא קר
חתמ איצומ הז יאלג .םימוטא יאלג ןוויכל לג-ורקימה
לש תכרעמ .וילא םיעיגמה םימוטאה רפסמל יתנוכתמ
ולש רדתהש ץרווק דנתמ םייק ובש) בושמ תרקב
רדתלש היצקנופכ הז חתמ תקדוב (הז חתמל יתנוכתמ
רפסמש ךכ לג-ורקימה רדת תא תנווכמו ,לג-ורקימה
.יברמ היהי יאלגל עיגמה םימוטאה
םיאתמה רדתה לע לג-ורקימה רדשמ "לעננ" וז ךרדב
.םויסצה םוטאב היגרנאה תומר יתש ןיב שרפהל קוידב
םיכומנ םירדתל ותוא םיקלחמ ,עבקנ הז רדת רשאכ
ישרפה תוביצי .ןועשל בצק ינתונכ םישמשמש ,רתוי
תעבוקש וז איה םויסצה ימוטאבש תומרה ןיב היגרנאה
.ימוטאה ןועשה ביט תא
איה הז גוסמ םינועשב תירקיעה היעבה
,םמצע ןיבל םניב םימוטאה לש תויצקארטניאה
ןיבל םהיניב היצקארטניאהו ,םהיניב תויושגנתהה
.'דכו ,(הביבסב יטנגמ הדשה םג לשמל) הביבסה
ןיב היצקארטניא עונמל אוה הז הרקמב בושחה רבדה
רישל הרומאה םירמז תלהקמל המוד רבדה .םימוטאה
םירמזה ןיב "היצקארטניא" שיש תמיא לכו ,דחא לוקב
דמוע ןושארה בלשב ?םישוע המ .תודיחאה תלקלקתמ
.דבלב םירונט לש םתסינכ תא ריתמו הסינכב רעוש
חצנמל םירמזה לש םבל תמושת תבסומ הרישה ןמזב
ךכ .םהיניב ןילוח תוחישב ואטחי אלש תנמ לע ,דבלב
.חצנמה תוארוה יפל דיחאו קיודמ ינומרה לילצ לבקנ
דחא לש ולוק רדתב הייטסב עמוש חצנמהש תמיא לכ
רדתה תא תולעהל וא דירוהל ול ןמסמ אוה ,םירמזה
יקנ ינומרה לילצ ,תודיחא תלבקתמש דע ,םאתהב
ןועשב םג ךכ .םישער אללו םיתוויע אלל ילג רדת אוהש
רדת ,רתוי בוט "לוענ" רדשמה רדתש לככ ,ימוטאה
שיבגה רדת .רתוי ביצי רואה םג היהי .רווקה שיבג
,רדשמה רדתמ רועש ןיאל ךומנ ,ץרה-הגמ 5 תוביבסב
םויסצה םוטאב היגרנאה ירבעמ לע לוענ תויהל ךירצש
עיגהל ידכ .ץרה 9,192,631,770 לש רדתל םימיאתמה
ידכ ,ףוסבל .רדתה לפכמב םישמתשמ הז הובג רדתל
,'וכו תועש ,תוקד תריצי םשל ןועשה ןונגנמ תא ליעפהל
ץרה דע ,ךומנ רדתל ץרווקה דנתמ רדת תא םיקלחמ
.ןועשה יסלופל רוקמכ וב םישמתשמש ,דחא

2 רפסמ הנומת

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו