םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

בושקתה תשרב תוליעפה תא םינחובה ת"וחוד
'ז למע ףיקמה רפסה תיבב תלעופה "טנדיתע"
.עקר -ינויסנ רפס תיב ,עבש ראבב
(ס"שת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ :רוקמ
תיצמת .1

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ .2

םירזגנה דוסי תונורקע ינשב תדקמתמ "טניתע"ה תכרעמ .3
הרותה ךותמ

םייטרואיתה תונורקעה םושייל יביטרפוא ילכ -םיבשחמ תרושקת .4

תגשה תא תרשפאמ בושקתה תכרעמ וב ןפואה תא גיצנ ןלהל .5
ימונוטוא םדא חותיפ לש תורטמה

טקייורפה תרגסמב ובתכנש ת"וחודהו םירקחמה לע .6

תורוקמ .7

תגשה תא תרשפאמ בושקתה תכרעמ וב ןפואה תא גיצנ ןלהל.5
ימונוטוא םדא חותיפ לש תורטמה

ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפ ןה טקייורפה תורטמ)
םוחתב ועקשוה הז בלשב חותיפה יצמאמ רקיע ךא ,ךיישו
.(ימונוטוא םדא חותיפ
תרשפאמ בושקתה תכרעמ :שימג שפוח .א
הפיא רוחבל םילוכי םה ,שימג שפוח םיפתתשמל
וליאב רוחבל םילוכי םה ,אל הפיאו ףתתשהל
תויהל תומוקמ וליאב ,םייביטקא תויהל תומוקמ
תויביסאפ וא תויביטקא לש ןפוא הזיאו םייביסאפ
.רוחבל
םילעופל תנמזמ בושקתה תכרעמ :תויוסנתה יוביר .ב
תכרעמה חותיפב קוסעל ןתינ .תויוסנתה יוביר
םיטילחמו םימזוי םירגובמו םירענ ,לשמל .המצע
חפטל ןתינ ,תכרעמב להנל םיצור םה םימורופ וליא
,םיצבק דירוהל :םייגולונכטה םיטקפסאה תא
תולודומ חתפל ,טנרטניאהמ םירמוח תולעהל
םירחא ,םימורופל בותכל םירחוב םיבר .הדובע
ןויער לכ טטצל םילוכי םה - אורקל קר םירחוב
םיברו .םע ףא ובתכי אל ךא ,םורופל בתכנש
,תוישיא תוחיש ,ON-LINE תוחישה תא םיפידעמ
אשונב תודקוממ ןויד תוחיש ,תויתצובק תוחיש
.תוינאטנופס תוחישו (תומולח ,יטנג לופש)
תימינפ תכרעמ התויהב ,בושקתה תכרעמ :ןוחטב .ג
תשוחת גישהל םישמתשמל רשפאמ ,(טנהרטניא)
תויומד םע םייכשמהו םיפיצר םירשק ביבס ןוחטב
םישגופ רפסה-תיבבש הדבועל דוגינב .תויתועמשמ
תוחכונב ,עובשב תועש 3 םומיסקמב הרומה תא
רישי רשק הרומה םע םייקל ןתינ ןאכ ,םירחא םיבר
.ףיצרו
עצבתמ בושקתה תכרעמ תועצמאב :תויביטקלפר .ד
םירענ ןיבל םירגובמ ןיב יביטקלפר הריקח ךילהת
םיסנמ ונא הזה הריקחה ךילהתב .םמצע ןיבל םניבו
לש הדובע תונונגס ,םידמולה םע ףותישב ,תולגל
םהל עייסלו ,םהלש הלועפ תורטמ תונוצר ,םידמולה
.םאתהב םהיתוריחב תא ןווכל
ךילהת עצבתמ תכרעמה תועצמאב :תוילאניצר
ילכ שוכרל דמולה תא םיחנמ ונא :ילאנויצר הריקח
אוה םהב תעדה ימוחתל סחיב םיילאנויצר הריקח
תוירסומ תומלידלו תודמעל סחיבו תרושקתב לפטמ
בלשל רתומ םאה ,לשמל) תרושקתב הדובעה הלעמש
המ וא תירפס-תיב בושקת תשרב היפרגונרופ
ומכ תורהצה לש תיקוחהו תירסומה תועמשמה
.("םיברעה תא הפמ שרגל"
הדובע תרשפאמ תרושקתב הדובעה :תויתועמשמ .ו
הריקח עצבל רענה תא םיחנמ ונא .תיתועמשמ
,םיחנמ ,םימוחת לש הריחב תועצמאב תיתועמשמ
.ול תומיאתמש הדימל תוטישו עדימ יעטק

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו