םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

ןווקמ םורופ
ס"שת ,"םיגשה תכרעהב תופולח" סרוקה תרגסמב

בגש רומיל 'בגו איגש הויז 'בג ,תיזג ןנחלא ר"ד :תאמ


אובמ .1

םורופה ינייפאמ .2

הדימלהו ןוידה לש תונורסחו תונורתי .3
בשקותמ םורופב    

תורוקמ .4

אובמ .1
ךוניחה תורישל רתויב םימדקתמה םיעצמאהו םילכה

ןיב בוליש איהש בושקתה תייגולונכט לע םויכ םיססבתמ
לש ץאומה חותיפה .תרושקתהו בשחמה תייגולונכט
םירצות בינמ תאזה היגולונכטה סיסב לע םייכוניח םיעצמא
םילכ ,םיבשחוממ רועיש יכרעמ ןוגכ ,םינווגמו םיבר
הדימל תוביבס ,ילוקו יתוזח ילולימ עדימב לופיטל םיידומיל
ןוגכ םיבשחמ תרושקת לע םיססובמה םיעצמאו תובשחוממ
םיבלשמה םילכו ,קוחרמ הדימלל םיסרוק וא ןויד תוצובק
הניב ןוגכ רתויב םיינכדע רקחמ ימוחתמ םיעצמאו עדי
תדמולה הצובקה תמרב .המודמ תואיצמ וא תיתוכאלמ
ןכו תיפותיש הדימלב הכימתל םיבשחוממ םילכ וחתופ
תומוקמב םיאצמנה םידמול ןיב תוידומיל ןילמוג-תויוסחייתה
.םינוש

תכמתנ ןוידב תופתתשה םתועמשמש ,on-line םימורופה
םירשפאמה םילכה דחאל המגוד םה ,תשרב טנרטניא
הפלחה .(1997 ,רסודוימ) קוחרמ הלועפ ףתשל םידמולל
הלוכי אשונ ביבס תונומאו תודמע ,תועד ,עדימ לש
.עדי-תיינב לש יתצובק ךילהת לש ןיערגל בשחיהל
(תומכ תניחבמ) ביחרהל תונמדזה העיצמ תשרה תביבס
.(אשונ ביבס חיש תויוליעפ (תוכיא תניחבמ) רישעהלו
םורופ) יווקה ןוידה ךיא ןיבהל ןויסינב דקמתמ םויה רקחמה
תיביטינגוק הניחבמ חתפתהל םידימלתל רשפאמ (online
תוחישב שמתשהל ךיא הנבהב ךרוצ שי .תיביטינגוק הטמו
םידימלתה לש תינורטקלא הדימל תייליהק בצעל ידכ
.(Hara, Bonk & Angeli, 2000)

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו