םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

ךוניחה תכרעמ לש בושקתה ןוזח
לג יקימ ,ןייד ינור ,דמלמ יזוע ר"ד :תאמ
Netd@ys Europe :רוקמ

אובמ .1

תורטמ .2

םידעיהו תורטמה שומימל םישורדה םיאנתה .3

הדימלה תביבס תלעפה .4

עוציבל תולועפו םיכילהת .5
אובמ .1
,המוצע תוריהמב תוחתפתמ עדימה תויגולונכט
ונייח חרוא תא תונשמ ,םוחת לכל תורדוח
.תישונאה תוברתה לכ לע תועיפשמו
יעצמא לשו םיבשחמה לש הרידחה בצק ,לארשיב
שחרתמה הזמ לפונ וניא םיילטיגידה תרושקתה
באה יתבמ 36% -ב ,םויכ .תומדקתמה תוצראב
םישמתשמ באה יתבמ - 16% ב ,בשחמ שי לארשיב
,2001 תנשבש ךכ לע עיבצמ לודיגה בצק .טנרטניאב
,ליעפ בשחמ היהי לארשיב באה יתבמ תיצחמב
.ומצע תא ליפכי טנרטניאב םישמתשמה רפסמו
החלצהב דדומתהל תשקבמ רשא ,לארשי תנידמ
תומדקתמה לומ תימלוע ללכ תורחת לש קושב
לש הזה לגה רחא רגפל הל רוס ,תומואבש
.ונמלוע תא ףטושה ,תוילטיגידה עדימה תויגולונכט
,לוהינ ,ןונכת) קשמה ילגלג תא םיעינמה םיכילהתה
,עוניש ,קוויש ,תוריש ,לועפת ,רוציי ,חותיפו רקחמ
םירישע ,בושחימ יריתע ושענ (הזב אצויכו םיסנניפ
.םיילבולג תרושקת יעצמאב םירושקו עדימב
ביכרמ תויהל וכפה תוילטיגידה עדימה תויגולונכט
ןיב יזכרמ םוקמ וספת ןה .ונמויק בחרמ לכב בושח
וכפהו ,םוי םויה ייחב ונתוא םישמשמה םילכה
.הדובעה קושב יסיסב ךרוצ תויהל
תוברתה לש בושח ןכוס התויהב ,ךוניחה תכרעמ
,םירושיכו עדי רעונה ינבל תונקהל הכירצ ,תישונאה
תריתע תוברתב בלתשהל םהל ורשפאי רשא
תלוכיה תא םהב חתפל הכירצ איה .בושקתה
,עדימה תויגולונכטב תלכשומ הרוצב שמתשהל
םדמללו ,עדימה ןמ תלעות קיפהל םרישכהל
.וב תונומטה תונכסה ןמ רהזיהל
דימלתה א בייחמ ימלוע-ללכה עדימה םיב טוישה
רורבל ,עדימ רותיאל תננכותמ היגטרטסא ליעפהל
וגיצהלו ונגראל ,ודבעל ,יתרוקיב ןפואב עדימה תא
םילימב .ךרוצ לכל רתויב םימיאתמה םילכב
לש תונוכת ונידימלתב חתפל םישקבמ ונא ,תורחא
,ךרוצ ומצעל רידגהל לגוסמה ,"ימונוטוא םדא"
המיאתמ הלועפ תינכות שבגל ,היעב ביצהל
ףצומו הנתשמה םלוע ךותב ומצעב לועפלו ,הנורתפל
.הליעי ךרדב ותלועפ תינכות תא שממל ידכ עדימב
ונאו ,םילכה תא ונל תקפסמ בושקתה תכפהמ
ןפואב םהב שמתשהל דימלתה תא עינהל םיכירצ
םיכירצ ונאו ,עדימב ונתוא הפיצמ איה .ימונוטוא
עדיל ,ומצעב ,ותוא ךופהל דימלתה תא דמלל
ונאו ,ףוס ול ןיאש רשוע ונינפב תחתופ איה .ישומיש
הזה רשועה תא ןגראל דימלתה תא דמלל םיכירצ
.הנובתב
םדא לש םינייפאמ ונידימלתב חתפל ידכ ,םלוא
דמולכ לועפל ול רשפאל םיכירצ ונא ,ימונוטוא
,םהבש םיאנת ול ןמזל םיכירצ ונחנא .ימונוטוא
אלמ םלוע ךותב ,ומצע תוחוכב ,דדומתהל לכוי אוה
לכשומ ןפואב ,טטושל ול רשפאל ונילע .עדימ
וכרדב ותוא תוחנהל ,טנרטניאה יבחרמב ,יתרוקיבו
שבגל ול חינהל ךא ,ךרוצה תעשב ול עייסל ,ולש
ומצעל תונבלו ןתוא שממל ,הלועפ תוינכות ומצעב
.שדח עדי
תותיכה ךות לא רודחל וליחתה עדימה תויגולונכט
ןיידע ןמזה לש עירכמה בורב םלוא ,תודבעמהו
רשאכ םג םייתרוסמה הארוהה יסופד םיגהונ
ןיידע בושקתה תוכרעמ .תותיכב םיבשחמה םיבצומ
זוחא .ס"היב ייחב ילרגטניא קלח תווהמ ןניא
םלוא ,לדגו ךלוה רפסה תיבב בשחמב םישמתשמה
ילככו עדימ רוקמכ וב הנומטה תלוכיה לוצינ
םיטטושמ רעונה ינבמ םיבר .בר וניא - תרושקת
המ טעמ קר ךא ,טנרטניאה ירתא ןיב םתאנהל
,עדימ ףוסיאל לכשומו יתטיש שומיש וב םישוע
.הליעי ךרדב ותגצהו ודוביעל
םירומל םיעצמא דימעהל הירצ ךוניחה תכרעמ
שבגלו םישדח הארוה יכרד סלפל ,םידימלתלו
לכ תא ולצני רשא םיירוקמ םייגוגדפ םימגד
תא םיאתהל תנמ לע תושידחה עדימה תויגולונכט
.שדחה ןדיעל ךוניחה
הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו