םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

בושקתה תשרב תוליעפה תא םינחובה ת"וחוד
'ז למע ףיקמה רפסה תיבב תלעופה "טנדיתע"
.עקר -ינויסנ רפס תיב ,עבש ראבב
(ס"שת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ :רוקמ
תיצמת .1

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ .2

םירזגנה דוסי תונורקע ינשב תדקמתמ "טניתע"ה תכרעמ .3
הרותה ךותמ

םייטרואיתה תונורקעה םושייל יביטרפוא ילכ -םיבשחמ תרושקת .4

תגשה תא תרשפאמ בושקתה תכרעמ וב ןפואה תא גיצנ ןלהל .5
ימונוטוא םדא חותיפ לש תורטמה

טקייורפה תרגסמב ובתכנש ת"וחודהו םירקחמה לע .6

תורוקמ .7

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ.2
תא החנה רשא יטרואתה סיסבה ירקיע תא גיצנ הז קרפב
םיטבה .הוולמה רקחמה תאו בושקתב תויוליעפה חותיפ
תרגסמב ח"ודה ףוגב הבחרהב םיראותמ רתוי םייפיצפס
אוצמל ןתינ הקמעהו הבחרה .םינושה םירקחמה רואת
.ךשמהב וטטוציש םירחא םימוסרפב
תימינפ בושקת תכרעמ הניה "טנדיתע" בושקתה תכרעמ
רפס-תיב" טקייורפ תרגסמב המקוה איה ,"טנ-הרטניא"
- עבש-ראבב למע 'ז ףיקמ רפסה-תיבב "תרושקת זכרמכ
זכרמה ,למע תשר :התמקהל םיפתוש .ייוסינ רפס תיב
ךוניחה דרשמ לש תיגוגדפה תוריכזמהו ךוניחב תונדיתעל
.תוברתהו
שולשמ םירומו םידימלתלש היסולכוא תרשמ רפסה-תיב
ךכ .רתימו ש"בב תומרו חרזמ 'ד :םיבושי ינשב תונוכש
תימונוקאויצוס תוינגורטה תלעב היסולכוא תלבקתמ
.דאמ ההובג תיפרגומדו
96 ראורבפ שדוחמ רפסה-תיבב תלעופ בושקתה תכרעמ
תנשב .םישמתשמ 1,000 -ל הדובע םויכ תרשפאמ איהו
תוביטח יתשמ םידימלת םג תכרעמל ופרטצה ט"נתש
לש םיגיצנ ןכו ,ףיקמה רפסה-תיב תא תוניזמה םייניבה
ףסונבו וללה תוביטחה תא םיניזמה םיידוסי רפס-יתב
רוזאב אצמנה דחוימ ךוניח לש רפס-תיב ,םהילע
.יפרגואגה
תרגסמב ינוגריא ךבדנכ המקוה בושקתה תכרעמ
.ךיישו ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפ ותרטמש טקייורפה
תרות תונורקע ךמס לע תילאוטפסנוק התנבנ איהו
.סואכה
וחנהש םייטרואתה םיסיסבה תא תויתיצמתב גיצנ ןלהל
טקייורפ"ב הבחרה האר) התלעפהו תשרה תמקה תא
.(1997 ,"טקייורפה רפס - תרושקת זכרמכ רפס-תיב
.ימונוטוא םדא חותפ הניה טקייורפה לש לעה תרטמ
.ויתולועפ תא ןווכמה יטנטוא םדא וניה ימונוטוא םדא
הבש הביבסב תרשפאתמ ימונוטוא םדא לש תוחתפתה
תויוסנתה .(Mill, 47) םייחב תויביטקלפר תויוסנתה שי
השש םימייקתמ הבש הביבסב םידמולל תונמזמ הלאכ
,ןוחטב ,תויוסנתה יוביר ,שימג שפוח :םייסיסב תונורקע
שיש תונורקע .תויתועמשמו תוילאנויצר ,תויביטקלפר
וב ןפואה .תוירפס-תיבה תוליעפה תורגסמ לכב םשייל
תוליעפה תורגסמב הלא תונורקע םשייל םיעיצמ ונא
,ינוגריאה דבורבו הקיטקדיד ,םידומיל תוינכות :ןהש
.(97 ,םירחאו םריבא) טקייורפה רפסב הבחרהב תוטרופמ
תרות תא עימטהל ךרד ונשפיח טקייורפה ךלהמב
תכרעמבו ללכב ןוגראב יביטקפא ןפואב הימונוטואה
.טרפב בושקתה
ודמל ,םירחא םיטקייורפב םירחא לשו ונלש תויוסנתה
םלוא ,הארוה ינכתו הארוה יכרד תנושל ןתינ יכ ונתוא
לשב תאזו ,ללוכ יתכרעמ טקפא אלל ,ןטק ףקיהב דימת
יכרד םישכור םירומ .םהינפל תדמועש תיכוכזה תרקת
לש התיכ ינפל םיבצינ םהשכ ךא ,תושדח הייחנהו הארוה
יכרד תא םיליעפמ םה ,תוקד 50 ןב רועישב ,םריענ 40
בלשל ונתוא וליבוה הלא תויוסנתה .תונשיה הארוהה
יפיצפס ןפואבו סואכה תרות תא טקייורפה תוליעפב
Bar-On, ) DE-ENGINEERING -ה תרות תא ,רתוי
.(Aviram & Atias, 97
אל םיכילהת םע תודדומתה ילככ החתפתהש וז הירואת
דדומתהל םינוגראל תרשפאמ ,הרבחה יעדמב םייראניל
לש םיריצ לע רומשל ,הז דצבו םיריהמה םייונישה םע
.הנתשמ ןוגראכ ותוהז לע רומשי ןוגראהש ידכ תוביצי
םהב תונורקע העברא םיגיצמ ,Thietart et, 95, Doll, 93
:תינוגרא הדובעל סואכה תרות תמשוימ
ךילהתה אוה תינוגריא תוליעפב יזכרמה ביכרמה .1
.ינוגראה הנבמה אלו
.ההובג הניא ונלש יובינה תלוכי .2
יפוא ילעב םהו םיראניל םניא ,םיינוגריא םינבמ .3
דאמ תומוד תודיחימ םייונב םה :ילאטקרפ
.םינוש םינבמב ןמצע לע תורזוחש ןהלש תונורקעב
תורטמ גישהל ףאושו רתוי בכרומ השענ ןוגראש לככ .4
אליממ וב תמייקתמ ,רתוי תוינשדחו חווט תוקוחר
ישונאה ךרוצה םלוא ,רדס יא לש ההובג הדימ
תומדקתה רשפאמש ךרוצ ,רדסב ךרוצ אוה יסיסבה
.תוביציו הרטמ תארקל

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו