םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

בושקתה תשרב תוליעפה תא םינחובה ת"וחוד
'ז למע ףיקמה רפסה תיבב תלעופה "טנדיתע"
.עקר -ינויסנ רפס תיב ,עבש ראבב
(ס"שת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ :רוקמ
תיצמת .1

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ .2

םירזגנה דוסי תונורקע ינשב תדקמתמ "טניתע"ה תכרעמ .3
הרותה ךותמ

םייטרואיתה תונורקעה םושייל יביטרפוא ילכ -םיבשחמ תרושקת .4

תגשה תא תרשפאמ בושקתה תכרעמ וב ןפואה תא גיצנ ןלהל .5
ימונוטוא םדא חותיפ לש תורטמה

טקייורפה תרגסמב ובתכנש ת"וחודהו םירקחמה לע .6

תורוקמ .7

טקייורפה תרגסמב ובתכנש ת"וחודהו םירקחמה לע.6
םיכרצל הנעמ תתל הכירצ בושקתה תשר ,לאנויצרה יפ לע
םדא חתפל התרטמש תשר התויהב .םינווגמ םייכוניח
-תיב לש תרגסמב תלעופ רשאו ךיישו ירסומ ,ימונוטוא
לכב הנעמ תתל הכירצ איה יתליהק ידוסי לע רפס
הנבמו םידומיל תוינכת ,הקיטקדיד :םייכוניחה םידברה
.ינוגריא
ואב רשא ,םירקחמ השימח םהמ ,"וחוד השיש גיצנ ןלהל
םע תדדומתמ בושקתה תשר ובש ןפואה תא קודבל
לש םייפיצפסה םיטבהה תאו ,וללה םידמימה תשולש
.וז תודדומתה
תיתועמשמ הנבהל חתפ םיעיצמ תוחודה תשש ונתכרעהל
תיכוניח הדובעהו הארוהה ,הדימלה יכילהת לש
לאיצנטופל ,תבשקותמ הדובע לש הביבסב םימייקתמה
.םהלש תולבגמלו םהב םולגה
- טקייורפה רפס :םג ובתכנ הלא תוחוד השש לע ףסונב
לש םייטקרפהו םייטרואתה תונורקעה תא ליכמה רפס
הייארב ראתמה ח"וד _ בצמ ח"וד ,טקייורפה תלעפה
םירמאמ העבראו ,בושקתה תכרעמב הדובעה תא תללוכ
:הדובעה לש םייטרואת םיטבהב םיקסועה

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו