םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

בושקתה תשרב תוליעפה תא םינחובה ת"וחוד
'ז למע ףיקמה רפסה תיבב תלעופה "טנדיתע"
.עקר -ינויסנ רפס תיב ,עבש ראבב
(ס"שת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ :רוקמ
תיצמת .1

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ .2

םירזגנה דוסי תונורקע ינשב תדקמתמ "טניתע"ה תכרעמ .3
הרותה ךותמ

םייטרואיתה תונורקעה םושייל יביטרפוא ילכ -םיבשחמ תרושקת .4

תגשה תא תרשפאמ בושקתה תכרעמ וב ןפואה תא גיצנ ןלהל .5
ימונוטוא םדא חותיפ לש תורטמה

טקייורפה תרגסמב ובתכנש ת"וחודהו םירקחמה לע .6

תורוקמ .7

םירזגנה דוסי תונורקע ינשב תדקמתמ "טניתע"ה תכרעמ.3
:הרותה ךותמ

תונתינה ,תונטק תודיחי לע תכרעמה סוסיב .1
המישמה יתווצ .שדחמ הרדגהלו םינוש םיפורצל
םינבנ םהש ךכ םייונבו םינטק םה תכרעמב םיליעפה
םניאו םינוש םיינוגרא םיכרצל םאתהב םיקרפתמו
:אמגודל .לבוקמכ שארמ םינותנו םייתורירש
וא םידימלת ידי לע םיעבנ תכרעמב םימורופה
םיטפשנ םהו ,םיישיא תונוצרו םיכרצ יפל םירומ
תדימ יפל (םיקחמנ םג הז סיסב לעו) םיכרעומו
דוגינב .םהב שומישה תוכיא תמרו םהב שומישה
,ךוניחה תכרעמב תולעופה תורחא בושקת תוכרעמל
.יכוניחה תווצה ידי לע "ותחנוה" אל םימורופה
לכב םיהז תונורקע תכרעמ לש המויקל הריתח .2
םיסיסבה םה הלא תונורקע .תומרה לכבו תודיחיה
.ןוגרא הלש םידברה לכב םיליעפה םיפתושמה
תשש םה שיגדהל ונרחב םתוא דוסיה תונורקע
תונורקעה ינש .הימונוטואה תרות תונורקע
תוליעפב רדס יאו רדס לש היצזימיטפוא םירשפאמ
ןורקעה :תינוגריא תכרעמכ בושקתה תכרעמ
וליאו יוניש לש היצזמיסקמ רשפאמ ןושארה
.תוביצי לש תרגסמ הנקמ ינשה ןורקעה
תונורקע תועצמאב רמשהל רומא רדסה סיסב ,ונייה .3
רומא רדסה יאו ,תוכיישו רסומ ,הימונוטוא :ןיערג
ןויסנ :סואכה תרות תונורקע תועצמאב רמשהל
,יופצ יתלבו רחא אוהש ןיערג ותואל םוקמ רשפאל
יובירו תויוסנתה יוביר וב שיש ןיערג ךותמ חמציש
.תוביבס

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו