םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

בושקתה תשרב תוליעפה תא םינחובה ת"וחוד
'ז למע ףיקמה רפסה תיבב תלעופה "טנדיתע"
.עקר -ינויסנ רפס תיב ,עבש ראבב
(ס"שת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ :רוקמ
תיצמת .1

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ .2

םירזגנה דוסי תונורקע ינשב תדקמתמ "טניתע"ה תכרעמ .3
הרותה ךותמ

םייטרואיתה תונורקעה םושייל יביטרפוא ילכ -םיבשחמ תרושקת .4

תגשה תא תרשפאמ בושקתה תכרעמ וב ןפואה תא גיצנ ןלהל .5
ימונוטוא םדא חותיפ לש תורטמה

טקייורפה תרגסמב ובתכנש ת"וחודהו םירקחמה לע .6

תורוקמ .7

םייטרואיתה תונורקעה םושייל יביטרפוא ילכ -םיבשחמ תרושקת.4
בושקת תכרעמ רפסה-תיבב המקוה טקייורפה תרגסמב
תורשפאו (טנ-הרטניא) תימינפ בושקת תכרעמ תללוכה
.(טנרטניא) תימלועה בושקתה תכרעמל רבחתהל תיקלח
תיתליהק תרגסמ הווהמ תימינפה בושקתה תכרעמ
םיברעתמהו םירוהה ,םידימלתה ,םירומה תייסולכואל
.ףיקמה תא םיניזמה רפס יתבלו רפסה-תיבב םיינוציחה
ישנא ,םירענ הרשעכ הנושארה הנשב ולהינ תכרעמה תא
זאמ הנש לכב .רפסה-תיב ישנאו הטיסרבינואה תווצ
םלוכ ,10-15 לע רעונ ינב םהש םילהנמה רפסמ דמוע
תישיא תובייוחמ תרגסמב םקלח ,הריחב ךותמ םילהנמ
םילהנמה רפסמ .תרגסמ אלל תובדנתה ךותמ םיקלחו
.םיינש אוה םירגובמה
אוהש ירפס-תיב ינוגרא ןונגנמ הווהמ בושקתה תכרעמ
ןונגנמל דוגינב ךא ,יכררהה ינוגריאה ןונגנמל ליבקמ
םיקוח יפ לע לעופו םייק תכרעמה ןונגנמ ,ירפס-תיבה
.רתוי הברה םייטואכ םינוגריא
הירבח לכ ןיב תרושקת תרשפאמ בושקתה תשר
,(יתצובק וא ישיא) ראוד תמרב תרושקת תרשפאמו
םימורופ תמרב תרושקתו ,ONLINE תוחיש לש תרושקת
:תשמשמ תכרעמה .ירוביצ חיש לש
םיירנילפיציד ץוח ,םיירנילפיציד הארוה יכרצ .1
םיירנילפיצד-רטניאו
ןיב רקיעב) םידומילה ימוחתב היחנה תוחיש
תוגוז ,םידדוב םהשכ - וידימלתו החנמ/הרומ
.(תוצובק וא
ןהב תואנדס :תוקחורמ תוילאוטריו תואנדס
.בושקתב םייקתמ ידומילה ךרעמה לכ
הרזע :ןותנ ידומיל רמוח םושיבו לוגרתב עויס
.הקיטמתמבו ןושלב לוגרת ,תידומיל
םידומילה תועש תרגסמב תירנלפיציד הדימל
ןיב םינויד דיכ ךות תעצבתמ הדימלה רשאכ
.םחותינו םידמול תוגוז

םייתרבח-םייכרע םימוחתו ןיינע ימוחתב תוחיש .2
םיללכ
רפסה-יתב די לע םיחנומו םינווכמ םימוחת םהניב
לע םילועש םימוחת ןיבו ,(הביבס תוכיא ,תוריחב ,לשמל)
תארוהל היצמיטיגל ,טרופס ,לשמל) םישמתשמה ידי
הנידמ ,םייח ילעבב םייוסינ ,רפסה-תיבב תורפסה עוצקמ
.(םיאניטסלפל
ןיבו םידימלת ןיבו םירגובמ ןיב תוישיא תוחיש .3
םמצע ןיבו םידימלת ןיבו םידימלת
ךרוצ יפ לע תושחרתמו תוינאטנופס ןבורב הלא תוחיש
הרומ ידי לע תונמזומו תונווכמ ןקלחבו ,םידדצה דחא לש
,ידומיל-יתרבח ,ילופיט) ישיא ךרוצל םאתהב דימלת וא
.(ףתושמ ןיינע םוחת

הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו