,בשחמה תא איצמה ימ ,םילוחכ םימשה המל
...ש הז ךיאו
ינדע תילגיס :תאמ
םהיניבש המ לעו הטמל הלעמלמ תואצמהו םישודיח

םוחתב הלאש חולשל ולכות ?רבע רבכ חספו הלאש םכל שי
.הבושתב תוכזלו ,םילוחכ םימשה עודמ ןוגכ ,םיעדמה
לבקלו רבכ ולאשנש תולאש תורשעב ןייעל ןתינ ךכל ףסונ
.יזיפה םלועה ,תונוכמ ,תואצמה :ומכ ,םימוחתב תובושת


Totally Absurd רתאל שולגל ולכות םכל אב עשעתשהל םאו
תפחרמ הטימ :ומכ ,םידרוסבא םיטנפו תואצמה אוצמלו
.דועו

20ה האמה לש תולודגה תויגולונכטה תואצמהה רתאה
ימוחתמ הנורחאה הפוקתה לש תואצמה 20 גרדמ
.םוטא ,םיבשחמ ,הקינורטקלאה

רתאב רצלמל ךרוצ ילבמ םיפיט קלחמ ןדיע רשא ר"ד
רקיעב קסוע רתאה 21-ה האמל םיפיט 121
.םיקסעו הכרדה ,הלכלכ ,ךוניחב