דוגיב ירזבאכ םבישחמ :תידיתעה תודיינה
2001 רבמטפס ,3 ןויליג Pc Media Plus

המסיסה וז "לובכ תוחפו לק רתוי ,ןטק רתוי"
רבודמ םויה .דיתעה יבשחמ יבצעמ תא החנמה
םיבבשה דיתעב ךא ,די ףכו תרבחמ יבשחמ לע
םתוחכונ תא תושעל ידכ שובל טירפ לכב וצבושי
ןויערב הליחתמ היצפסנוקה .רתוי "הפוקש"ל
ישונאה רועב שמתשהל ,ישעמה ךא ,יארפה
חוכה רוקמ תא ."תישיא" םינותנ תשרל תיתשתכ
קיפסמ טלופ העיגר בצמב םגש ,ףוגה םוח קפסי
.(1)םידבעמ רסרית יצח תלעפהל היגרנא
םיריכמ ונאש המל םימוד ויהי םירזבאהמ קלח
ויהי תונוכתה לבא ,(2)די-ףכ יבשחמ לשמל ,םויה
טווינ ,ירלולס ןופואדיו - רתוי הברה תוחתופמ
תופסונ תויצקנופו הקיזומ ,יתרפס םוליצ ,יניוול
תכרעממ קלח היהי ןועשה םג .טירפתב וללכי
-הרטלוא בשחמ אוה תישיאה תרושקתה
לע יולת וא (4)סיכב קיזחת ותוא ,יטקפמוק
היגרנאה תא לבקי אוה .םייסנכמה תרוגח
יטוחלאה קשממה תא ,ףוגה-םוח ללוחממ
ףכ בשחממ יביטקארטניאה טלקה תאו ןועשהמ
גצב שמתשי אוה ילאוזיו טלפל .רובידב וא דיה
,יטסלפ OLED וא ינורטקלא ריינמ ,ללגנו חוטש
.(5)הדובע תרבחמו ינורטקלא רפסכ םג שמשיש
הרישי הנרקהל ושמשי רזייל יפקשמ ,ןיפוליחל
תיתשיר תקירס .(6)תיתשרל ילאוזיו עדימ לש
םהשכ דואמ ההובג הנחבאב םיכסמ גיצהל הלוכי
מבי ינעדמ .יעבטה הייארה הדש לע םישבלומ
םוגרת םע תאזה הקינכטה תא בלשל םיסנמ
ארוקלו תינפי עומשל לכות ,לשמל ,ךכ - יטמוטוא
םימצעה םגו .תמא ןמזב תילגנאל םוגרתה תא
תויטוחלא תותליאשל וביגי הביבסב םיממודה
יוהיז יגת ,לשמל .ישיאה בשחמהמ וקפויש
ורשפאיו דוק-רבה תא ופילחי (7) וידר ילעפומ
לעפמהמ ,םייחה לולסמ לכב םירצומ יחא בקעמ
תמרעלו ןכרצה תיבל ,תונחב ףדמל ,ןסחמל
םיימיכויג םישגר ,ףוסבל .רוזחימל הפשאה
םינמיס ירחא הדמתהב ובקעי םייזיפויבו
תויגטרטסא תודוקנמ םיבושח םייטסונגאיד
עדימה .(8)םידגבה ךותבו רועה לע תורוזפה
בשחמה םע ןרכנוסיו דבועי ,יזיאה בשחמל זקנתי
האופר .רושק התא וילא יאופרה תורשב יזכרמה
,יאופרה לופיטה תא ףילחהל ךכ לכות תענומ
ורימחה םימוטפמיסהש ירחא קר םויה ןתינש
.הלוחה לש ליגרה דוקפיתב עוגפל דיכ קיפסמ
תודובע ךותמ ובאשנ ל"נה תויזחתה לכ :טידרק
ססקט לש תודבעמב תוכרענש ,תוישממ חותיפ
,סקוריז ,(6 ,4 ,3) IBM ,(3 ,2 ,1) סטנמורטסניא
,5) MIT -ו (8)לטניא (7)הלורוטומ (5)E-lnk -ו ספיליפ
רקחמ תודסומו תורחא תורבח תואמ .(8
רצקיו םימוד םיטקייורפ לע םידבוע םייאמדקא
.םלוכל טידרק תתלמ םוקמה