דיתע שי שמשל
(*) MBA ירזעלא ימע :תאמ
43-45 'מע ,2000 ,52 הימיכ

תילכלכ המצעמכ הדמעמ תא ססבל לכות איה ,תוירלוס תוישעתו חוכ תונחת חתפל עדת לארשי םא
תוקיזחמה תוינוכית חרזמה טפנה תונידמל הפולח תווהלו שמשהמ תויקנה תויגרנאה םוחתב תיגולונכטו
.םלועה לש היגרנאה תורוקמב
היהת תימלועה היגרנאה תכורצתמ תיצחמ 2050 תנשב ,ינקירמאה הלכלכה ןועובש ,קיווסנזיב יפ לע
.םירלוס ויהי תימלועה היגרנאה תכירצמ 5% ,2015 תנשב רבכ םלוא .תירלוס היגרנא םירציימה תורוקממ
.ירלוסה ןדיעל ילבולגה קשמה תא ודיעציש םילודג םיטקייורפ םישבגתמו םיכלוה םלעוב םינוש תומוקמב

םיירלוס םיתב
םרפסמ היהי םינש רפסמ ךותבש םיפצמו 300,000 -ב םיירלוסה םיתבה רפסמ תא םידמוא םויכ םלועב
.םיירלוס םירוגמ יתב 100,000 -מ הלעמל םויכ שי דבלב ב"הראב .ןוילימ 10 -מ הלעמל
תנשבו רלוד דראילימ 20 -מ הלעמלב 2005 תנשל םיירלוס םיתבל םינקתימה קוש ךרעומ ,קיווסנזיבה יפלע
תוישעתהו םיירלוסה םיתבה קוש תא דדועל הרטמב .רלוד דראילימ 400 -ל הזה קושה ףקיה עיגי 2010
:לשמל ,תודחוימ חותיפ תוינכות לע תולשממ רפסמ וזירכה ,םלועב תוירלוסה
.ב"הראב םיירלוס תוגג ןוילימ תיינבל תימואל תינכות לע וזירכה רוג לא ונגסו ןוטנילק אישנה
.תיתלשממה תינכתבש ףלא 100 ךותמ םירלוס םיתב םיפלא 5 רבכ ונבנ הינמרגב
.םיירלוס םיתב ןוילימ תיינבל תינכות הנכוה היזנודנאב
.1999 תנשב ומלשוה רבכ םהמ ףלא 10 ,םיירלוס םיתב ףלא 700 תיינבל תינכות הזרכוה ןפיב
.םיירלוס םיתב ףלא 30 תיינבל המזוי הנשי ץייוושב
.םיירלוס םינב ףלא 10 תיינב הלשממה הרשיא הילטיאב
.םיירלוס םיתב ןוילימ יצחמ רתוי םיקהל תוינכת לע רבודמ הלוכ הפוריאב

תוירלוס חוכ תונחת
תוחוכו םייסנניפ םיבאשמ לש היינפה תוחתופמהו תורישעה תונידמה ולידגי ץראה רודכ תוממחתה עקר לע
תופצל שי .שמשהמ היגרנא רוצייל תוירלוס חוכ תונחת םשארבו םייקנ היגרנא תורוקמ חותיפל םייעדמ
קרפ ךות ךופהת וזש ךכ ,שמשה תייגרנא לש לוצינה תולע תא ליזות הז םוחתב תיגולונכטה תוחתפתההש
.תובר תונידמב םיישממה החימצה יפונממ דחא תא הווהיש ,רבד לכל יקסיע ילכלכ ףנעל רצק ןמז

םיירלוס םירצומ םודיק
תאצקה ידי לע הז ףנע חותיפל תיקשמו תימואל בל תמושת ושידקי תונידמהש ךכב הנתומ הז םודיק
םירצומ רוצייל םילעפמ לש םתמקה םודיקלו דודיעל ונפוי הלא םיבאשמ .םילדגומ םייסנניפ םיבאשמ
םינקתימב לחה ,םינוש םידמימב תוירלוס חוכ תונחת ראשה ןיב ,תירלוס היגרנאמ םינוזינה םינקתימו
.םימלש םירוזיאלו םירעל למשח וקפסיש תולודג חוכ תונחתב הלכו םיתייב

טפנה תונידמב תולת-יא
ותולת ןטקת ןכ ,תירטקלא-ורדיה היגרנא רוציילו שמשה תיגרנא לוצינל רתוי רובעי םלועהש לככ
תונידמ .ןוכיתה חרזמה תונידמב קתע תויומכב ןיידע םייוצמה םחפו טפנב םרוקמש היגרנא תורוקמב
לש יוושב זגו טפנ תאציימ םירצמ .רלוד דראילימ 80 לש יוושב טפנו זג דחיב תורציימ דבלב ןוכיתה חרזמה
.תירצמ-תילארשי תופתושב ,קוקיז יתב תמקהל טקייורפ ןייצל יואר הז רשקהב .רלוד דראילימ 2
תללוכ העקשהב ,םירצמ לש תימואלה טפנה תרבחלו םיקנבל ,תילארשיה בחרמ תרבחל ףתושמ טקייורפה
.ישפוח רחס רוזיאב םקוי ןושארה יטרפה קוקיזה תיב .רלוד דראילימ לש
.למשח טאוהגמ 1,300 לש חוכ תנחתב רלוד דראילימ 1.4 העיקשמ איהו חותיפ תפונת תרבוע הידועס םג
לככ .זג ק"מ דראילימ 750 -מ הלעמלב םיכרעומה זגה תודש חותיפב דראילימ 6 העיקשמ ןאמוע ,התמועל
לש ןהיתוסנכה ונטקי ךכו וירצומו טפנל םלועה תוקקדזה תחפת ןכ רתוי תירלוס היהת האבה האמהש
ירלוסה ןדיעל םלעוה לש תיאלבולגה הריהדב ןיינע ,ןכ לע ,שי לארשיל .תוינוכית חרזמה טפנה תונידמ
.היגרנאה םוחתב תימלועה ןתלודגמ טפנה תונידמ תא הגרדהב דירוי רשא

לארשי לש היגרנאה תכירצ
ימלוג קלד הז ךותמ ,(טפנ הנוטל ךרע הווש) ן"טעש ןוילימ 15,536.7 -ב תמכתסמ לארשיב היגרנאה תכירצ
ירטקלא-ורדיהו יראלוס למשח ,ן"טעש ףלא 40 קצומ קלד ,ן"טעש ןוילימ 4 םחפ ,ן"טעש ןוילימ 11 וירצומו
זג ,ףלא 7 וירצומו קלד הז ךותמ ,ן"טעש ףלא 530 -ב תמכתסמ תימוקמ היגרנא תקפה .ן"טעש ףלא 467
היגרנא אוצי ןיא .ירטקלא-ורדיהו יראלוס למשח 463 -ו ,ן"טעש ףלא 39 רחא קצומ קלד ,ףלא 19 יעבט
היגרנאהו למשחה תיקפס איהש ,למשחה תרבח זגו םחפ .קלד ן"טעש ןוילימ 17 -ל עיגמ אוביהו לארשימ
זג לע לארשי לש למשחה רוציי תיצחמ ססבתת 2020 תנש דעש ךכל תפאוש ,לארשיב תידעלבהו תירקיעה
םינרצי ידיל רבעוי למשחה רוציימ זוחא 20 ויפל קוח הנורחאל לעפוה למשחה תרבח לע .םחפ לע התיצחמו
ףקיה ינותנב ,םויכש ןיחבהל לק .םירלוס תורוקממ קפומה למשח לש םינרצי הלא ויהיש ,ץלמומ .םייטרפ
זוחא 4 םיכסוחש שמש יטלוק ללוכ ,םירלוס תורוקממ אב ברימה ,לארשיב היגרנא לש ימצעה רוצייה
.הנידמה לש תיתנשה היגרנאה תכירצמ

לארשיב םייקה ירלוסה קשמה
הנבנ םגדה .םירלוס םיאתב ופוצמ וגגש ירלוס תיב לש ינויסנ םגד תיינבב םויכ תברועמ למשחה תרבח
למשח ןועש תרזעב רציימ אוהש למשחה יפדוע תא למשחה תרבחל רוכמל לגוסמ תיבה ,לילגבש ידע הפצמב
350 לש קפסהב חוכ תונחת 9 הינרופילקב ןיידע תקזחתמ ,זול תרבח לש התפילחמ ,ללוס תרבח .ינוויכ-וד
שמש יטלוקמ היגרנא תורציימה הלאכ תונחת לש םינטק םימגד שמש תיבב תחתפמו למשח טאוהגמ
.םיילבורפ
איה לארשי .םימח םימ לש תיתיב הכירצל שמש יטלוק תורציימה תולודג תרובח 10 -מ רתוי לארשיב
זוחא 95 -ב ןכאו .השדח הריד לכל תירלוס תכרעמ תמקה בייחמה קוח הב שיש םלעוב הדיחיה הנידמה
םי רוזיאב שמשה תוכירב סיסב לע הדסונש ,תמרוא תרבח .שמש תוכרעמ םינקתומ לארשיב םיתבהמ
תורשע לש םיפקיהב שמש יטלוקב ,םיתיעל ,תורזענש תוימרתואיג חוכ תונחת תורשע המיקה ,חלמה
לש תב תרבח ,רואלוס תרבח איה שמשה תיגרנא לוצינ םוחתב תפסונ תילארשי תרבח .למשח טאוהגמ
היקנ תירלוס היגרנאמ הנוזינש תיתיישעת תיתליהק הביבס תריצי אוה הרבחה ןוזח .תוישעת קתימע
םמצעל קפסל םילוכי ,לעפמ וא ,רוביצ הנבמ וא ,תיב לכ הב רשאו ומצע ןכרצה ידי לע תקפומה ,תישפוחו
.הליהקה ללכ לע םיפדוע ףתשלו רוכמל ףאו םהל השורדה היגרנאה תא
סיסב לע תוחפשמ 41 תויח ובש יברעמה לילגב לילכ הפצמ :המגודל ,םירלוס םיבושי 3 המיקה הרבחה
הפצמ דילש תוקפלאה תווח ;תוירלוס תוכוס 20 שי ובש רפכ ,בגנב רבדמב הכוס ;יאמצע ירלוס למשח
.רקוב הדשב הנוכשו הברעב רמס ץוביק םה םירלוס םיבושיכ חומצל םישקבמה םיפסונ םיבושי .ןומר
טלוקמ םח ריווא ןהו םימח םימ ןה ,למשח ןה תקפסמש תבלושמ תיתיב תירלוס תכרעמ החתיפ קתימע
9 רבכ םקלח ,וזכ תכרעממ םהלש היגרנאה תכורצת לכ תא םילבקמ לילכ הפצמב םירלוס םיתב 7.דחא
למשח קפסל הרומא ,תירלודומ איהו $8000 -כ דדוב תיבל התולע ,ימואל ןיב טנטפב תנגומ תכרעמה .םינש
.םירלוס םיבושיו תומלש תירלוס תונוכש חתפלו םייטרפ םיתבו רוביצ ינבימל ריווא גוזימו

לארשי לש ירלוסה לאיצנטופה
לאיצטנופ תורצוי ,תופירחמו תוכלוהה הביבסה תויעבו ,םלועבו לארשיב תולודגה םירעב הלדגה תופיפצה
לארשיל שי הז םוחתב .לארשיב וחמציש תוירלוסה תוישעתלו םיירלוסה םיתבה קושל םוצע יקסיע
לש םש ןיידע שי לארשיל .הז ףנעב םלועב תוליבומה םע תונמיהל םינטק אל םייוכיסו םייסחי תונורתי
תויגולונכט 3 תורכומ םלועב .םימלענו םיכלוה ןיטינומהו םשה יכ םא ,ירלוסה םוחתב םלעוב הליבומ
םי ןופצב תמרוא תרבח ידי לע החתופ תחא היגולונכט "לארשיב וחתופ ןהמ 2 ,תוירלוס חוכ תונחת לועפתל
:םיביכרמ 4 לע ססובמ הז םוחתב ילארשיה ןיטינומה .םילשוריב זול תרבח ידי לע היינשהו ,חלמה
םומיח תכרעמב ,רומאכ ,םישמתשמ לארשיב םיתבהמ 95% .שמש ידוד לש םוחתב הליבומ לארשי .1
.לארשי לש היגרנאה תכורצתמ 4% -כ םיכסחנ וז ךרדבו תירלוס
זול .תינמז תיפסכ הקוצמ לשב הלפנ ,תולודגה תוירלוסה חוכה תונחת םוחתב הליבוהש ,זול תרבח .2
הנידמ לכב .זול לש תונחת 9 ,רומאכ ,םויכ תוליעפ הינרופילקב .תניוצמ תירלוס היגולונכט החתיפ
תלשממ ,וז הניחבמ .זולכ תיערא הקוצמב יוצמה לעפמל עייסל תצלחנ הלשממה התיה םלועב תרחא
עויס ידי לע הז ימואל ילכלכ הגשמ ןקתל ןתינ ןיידע ,תאז םע .היוגש הרוצב טלחהב הגהנ לארשי
תרציימה ,תוירלוס ללוס תרבח םילשוריב זול ןיינבב הליעפ םויכ .שדחמ אירמהל רבעשל זול לעפמל
םיירלוסה םיתבה קושל םיפסונ םיירלוס םיחותיפב םג םיקסוע הרבחב .הלא חוכ תונחתל ףוליח יקלח
תמקהל עויס ידי לע איה וז הרבח לש תוחתפתה דדועל הנוכנה ךרדה .ךכ לע רבדל ןידע םדקומ ךא
.בגנב תוכרעמ ללוס חתפתש חוכ תונחת תועצמאב ולעפיש ,תוירלוס םירע רפסמ
םייק ,רקוב הדשב רבדמה רקחל ןוכמבו עדמל ןמציו ןוכמב םשארבו ,לארשיב ירלוסה פ"ומה ינוכמב .3
.םיילכלכ םיירלוס םיטקיורפל םויכ םגרותמ ונניאש ,בר יגולונכטו יעדמ עדי

תיגולונכט המדיקל העצה - בגנב תירלוס ריע
םוזיל עצומ ,לארשיב תירלוסה היגרנאה ףנע לש תיגולונכטו תילכלכ תוחתפתה לש הצאהו םודיקל ףונמכ
רבדמה ירוזיאב תופסונ תוירלוס םירוגמ תוירק רפסמ היתובקעבו הנושאר תירלוס םירוגמ תירק
עצומ .עבש-ראב-םיקפוא ריצבו םחורי-רקוב-הדש ריצב המקהל תעצומ הנושאר תירלוס תירק .לארשילש
תירלוס חוכ תנחת ידי לע קפוסת ןהלש היגרנאה תכורצתש ,הנומידב ןהו םחוריב ןה ,תונוכש רפסמ תונבל
תוכרעמ - רואלוס לש ידוחיי טנטפ יפ לע וא ,רבעשל זול ,תוכרעמ ללוס לש הנקתהו רוציי ירפ ,תפתושמ
ילארשי רצומל אמגוד שמשת וז תירלוס הירק .תוגגו ךסמ תוריקב םימו ריווא למשח רוצייל תובלושמ
תוירלוס תויגולונכט וחמצי ובש םוקמ שמשת הירקה .בר יקסע לאיצנטופ לעבו היגולונכטו עדמ ריתע
ןומטה םוצעה יקסעהו יגולונכטה לאיצנטופה תא ,הנושארבו שארב ,שיחמת תירלוסה הירקה .תופסונ
ומכ םיפסונ םיבר םיירלוס םיחותיפל היח אמגוד הווהת איה ,תינש .לארשי תרצות ,תירלוס חוכ תנחתב
תחימצל ףונמ שמשת בגנב םקותש הנושארה תירלוסה הירקה .םומיחו ריווא גוזימ ,היינב ירמוח ,דודיב
תומרה לכב םישדח הדובע תומוקמ יפלא תריציל איביו םירלוד ידראילימל עיגיש ,חיטבמ אוצי ףנע
.תונמוימה
עיגהל לויכ ימוקמה רוצייה םכותמש ,רלוד ןוילימ 250 -ב םויכ תרכמנ טוואגמ 80 תרציימש תירלוס הנחת
בגנה לש היצזירלוסו בגנב השדחה תובשיתההו היינבה ףנעל ףונמ הווהת התמקה .רלוד ןוילימ 100 -ל
חוכ תונחת ומוקי םתיינב םע .םיירלוס םיתב ,קפס אלל ,ונביי הנושארה תירלוסה הנחתה תובקעב .ולוכ
קפוסת ץראב למשחה תכירצמ 20% -מ הלעמלש ,ךכל עיגהל ןתינ ,םיחמומ תעדל .תופסונ תולודג תוירלוס
2 לע תיתשהל עצומ בגנב תירלוסה היגרנאה ףנע חותיפ תא .םיירלוס םינקתימו תוירלוס חוכ תונחת ידי לע
.תומזי ילולסמ
סיסב לע ונביי רשא ,םירוגמ יתב םיפלא 5 -כ תב תירלוס הירק לש היינב םוזיל עצומ ןושאר לולסמב
וזכ םירוגמ תירק םע בולישב .תיבב רוקהו םוחה לש ימצע תוסיוול תמרוגה ,תירבדמ תולכירדא לש
120 -כ איה וזכ הנחת לש המקהה תולע .למשח טוואגמ 30 -כ רצייתש תירלוס חוכ תנחת םיקהל עצומ
.םנוד 700 -כ אוה םירוגמה תירקל השורדה תירלוסה חוכה תנחת לש ירלוסה הדשה לדוג .רלוד ןוילימ
תא קפסתש ,הניברוט םג לולכת איהש עצומ ןכלו הירקה לש למשחה תכורצתמ 30% -כ קפסת הנחתה
.העש/טאוו-וליקל טנס 2-3 -ב תכרעומ ןכרצל למשחה תולע .וזכ םירוגמ תירק לש למשחה תכורצת רתי
למשחה תולע .העש טאווליקל טנס 7 לש תולעב למשח קפסל רומא הלאכ תונחת לש יעיברה רודה
,למשח ש"וק 3,600 -כ תנשב ךרוצ לארשיב תיב לכ) למשח טאוול רלוד 4 -ב עצוממב םכתסת ןכרצל
ןנכתל רשפא בגנבש ,ףיסוהל שי .םיבשות ףלא 30 -כ הנומה םירוגמ תירקל םיאתמ הז לולסמ .(עצוממב
שמש דודב שמתשהל עצומ ,תיבב םימה םומיחל .רוריקו םומיחב ךרוצ היהי אל םהב םירוגמ יתב
הנוכש הננכת רקוב הדשב רבדמה רקחל ןוכמב תירבדמ תולכירדאל הדיחיה .גגה לע ןקתויש טושפ
,דועו תאז .הכומנ ןהו היוור ןה תויהל הלוכי וזכ תירלוס הירקב היינבה .וז השיפת סיסב לע תירלוס
םיתורישו רחסמ ,תוריית ,היישעת וללכיש הקוסעת ירוזא תלעפהל םג קיפסת רצוויתש למשחה תומכ
.שמש ימיב קר לועפל הלוכי תירלוס חוכ תנחתש ,ךכב אוה הז לולסמ לש ןורסחה .םייקסע
ןקתימ היהי םירוגמ תיב לכבש ךכ לע םיתתשומה םינטק םיירלוס םירפכ תיינב תעצומ ינשה לולסמב
ינב ףאו ,תורשע ינב םינטק םייפכב רבודמש הדימב .ולש למשחה תכורצת תא קפסיש ירלוס יתיב
קפסיש ירלוס ןקתימ לע ףא רבדל ןתינ .יתיבה ירלוסה ןקתימה לש הטיש הפידע ,רויד תודיחי תואמ
18,800 -ב תכרעומ יתיב ירלוס ןקתימ לכ לש הנקתהה תולע .םיתב 100 וא ,םירוגמ תודיחי 50 -ל למשח
ריוואו םימח םימ ,למשח רוציי ורשפאיש ,למשח העש טאווליק 10 -כ קפסל רומא הזכ ןקתימ .רלוד
.םח

םיקראפו תוממח ,םיקווש
ריתע יתיישעת קראפל הנווכה .תוירלוס תוישעתל קראפ אוה תירלוסה הירקה לש ינשה יקסיעה ביכרמה
.םיימואלניבה םיקוושל ירלוס דויצו רושכימו םיירלוס םינקתימלש רוצייל םילעפמ תורשע סלכאיש ,עדמ
:םילאיצנטופ םיקווש רפסמ לע תתשוי םירלוסה םירצומה קוש
.םיסנפו םינועשל דוע םינובשחמב לחכ ,םינטק הכירצ ירצומ .1
.תויצרטסוליא ,רוא רדג "ןהינימל תורואת .2
.תוירלוס תויזכרמו םיירלוס םידיינ םינופלטו םייווק םינופלט :םהינימל תרושקת ירישכמ .3
.תואלקחל םיירלוס הדובע ילכו רושכימ ,םימ תובאשמ .4
תשרל תורבוחמ ןהש ןיבו ,ןיטולחל תויאמצע ןהש ןיב ,תונטקו תוינוניב ,תולודג :תוירלוס חוכ תונחת .5
.תיצראה למשחה
אוה הז קוש .תיצראה תשרל םג ורבוחיש םיתבבו םייאמצע םיתבב רבודמ ,רומאכ .םיירלוס םיתב .6
םיליבומה דחאכ תירלוסה היגרנאה ףנע תחימצל ףונמ אוהו םלעוב םיחתפתמהו םיחיטבמה דחא םויכ
.21 -ה האמב
.תוירלוסה תוינוכמה קוש אוה חתפתמו ךלוהה ףסונ קוש .7

םינקתימ לש חותיפ לע םידקושה םינעדמל תיגולונכט הממח אוה תירלוסה הירקה לש ישילשה ביכרמה
.םיירלוס םירצומו
םירצומ לארשיב םינושה פ"ומה תודסומב םיחתפמה םירקוחו םינעדמ תורשע לש הנימז המישר הנשי
תויגולונכטה תוממחה לש הלעפהה תולעל המוד וזכ הממחלש הלעפהה תולע .םינווגמו םינוש םיירלוס
דרשמל ךייתשהל הרומא וז הממח .דרשמה לש ישארה ןעדמה תועצמאבו היישעתה דרשמ תוסחב תוליעפה
דרשמה םע ףותישב תלעופה תויגולונכט תוממחל הדיחילו ,ישארה ןעדמל הפופכ ,רחסמהו היישעתה
יצחו ןוילימב תכרעומ הנשכ ךשמב הנומימ תולעו םינעדמ 10 -כ לולכל רומא הממחה .תוימואל תויתשתל
זכרמ לולכיש ,ירלוס יתוריית קראפ ליעפהל ןתינ תירלוסה הירקהו תירלוסה חוכה תנחת םע בולישב .רלוד
,םירקבמו םיריית חוריאל לטומ חתפל רשפא הזכ םירקבמ קראפ דיל .תירלוס היגרנאה אשונב םירקבמ
יפצ .יתביבסו יתיב שומישל םיירלוס םינקתימו םירצומ ,רתיה ןיב ,וקוושי ובש ירחסמ זכרמ ןכו
ותוהש ןמזב אצוי רקבמ לכש החנהב .הנשב שיא ףלא 250 -ב ךרעומ ירלוסה יתורייתה קראפב םירקבמה
ידכל עיגהל לוכי הזכ םירקבמ קראפ לש תוסנכהה ךסש ירה ,הסינכ ימד ללוכ ,רלוד 10 -כ ירלוסה קראפב
.הנשל רלוד ןוילימ 2.5

םישדח הדובע תומוקמ
.הנחתה לש המקהה תנשב םידבוע 500 -כ תקסעהל איבת ירלוסה הדשהו תירלוסה חוכה תנחת תמקה
רחסה ,יתיישעתה זכרמהו תירלוסה םירוגמה תירק תיינב .שיא 50 -כ תקסעה בייחמ הנחתה לועפית
תירלוס םירוגמ תירק תיינבש ךירעהל ןתינ .םיפסונ הדובע תומוקמ 500 תריציל ואיבי הלש םיתורישהו
איבהל רומא םייתיב םיירלוס םינקתימ תיינבל שורדה לעפמה .םישדח הדובע תומוקמ ףלאכ תריציל איבת
תימורט היינבל לעפמ אוה הז טקייורפב לולכה יתיישעת לעפמ .םישדח הדובע תומוקמ 100 -כ תריציל
.רקוב הדשב רבדמה רקחל ןוכמב תירבדמ תולכירדאל הקלחמב השענ םיירלוס םינבמו םיתבל

להנימב ינש ראות לעב ,מ"עב קירטקלא םוינלימ / ראלוס /מ"עב תוישעת קתימע ל"כנמ אוה בתוכה (*)
םיטנטפ רפסמ לעבו אוצייה ןוכמב תיתביבס היגולונכטל תירוביצה הלהנהה ר"וי ,היגרנאל החמומ ,םיסע
.םיימלוע ללכ םיירלוס