דומילה תועוצקמ תארוהב בשחמה בוליש
ישעמה טביהה
26-29 'מע 1999 ט"נשת ביבא ,49 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ
יכרע ךוניחל להנימה ,םינרוא תללכמ / ביבר דוהא :תאמ

:(1)תויורשפא יתשל השעמל םינווכתמ ונא "הארוהב בשחמה תא בלשל" םירמוא ונאשכ
דוביע) בשחמ בולישב הארוהל (ךוניחה דרשמ לש םידומיל תוינכת :לשמל) םימייק הדימל-ירמוח "םגרתל" .א
.(בשחמה תועצמאב הארוה ךרוצל שדוחמ יטקדיד
."בשחמ-יססובמ הדימל יכילהת" תועצמאב דמלל .ב

שגד םישל ונתוא בייחמ ץראב ס"היתב לש בושחמה ךילהת :בשחמ בולישב הארוהל םימייק הדימל ירמוח םוגרת
.תולבוקמה הארוהה-תוטישב ,יתנש-ברו ףטוש ןפואב ,םילעופה ס"היתבל וסנכוה םיבשחמה :וז תורשפא לע דחוימ
הלועפה .הארוהב ובלשל דציכ דומללו בשחמה םע "דדייתהל" אופא איה יעוצקמה הרומה לש הנושארה ותמישמ
בשחמה תא וב בלשלו ,דדובה רועישה ,תיסיסבה דומילה תדיחי תא תחקל דציכ דומלל איה ונממ תשרדנה תידוסיה
ןרקמ ,ריקה לע םייולתה דומילה ירזע ,ריגהו חולה ,רפסה ,טעהו ריינה ומכ ,התיכב "ומלקאתנ" רבכש םירזעה דצל
בשחמה בולישב וחוכ תא תוסנל הרומה לכוי וז תונמוימ תשיכר םע .םירחאו סיכה ןובשחמ ,ואידיוהו םיפקשה
.המלש םידומיל תינכת ףוסבלו דומיל קרפ :רתוי תולודג דומיל תודיחיב
רתוי םיאתמ רמוחה ןמ קלח הזיא" :תחא תיסיסב הלאש ,דומילה רמוח לומ דמועה ,הרומה ומצע לאוש הז ךילהתב
ןכותמ םיקלח קר יכ רורב ,וז הבשחמ ךותמ ורצונ אל םידומילה תוינכת בורש תויה ."?בשחמה תועצמאב הארוהל
ךות התיכב הליגר הארוהל םימיאתמ ויהי םירחא םיקלח .בשחמ תועצמאב הארוהל ,קהבומ ןפואב ,םימיאתמ ויהי
.םירכומה הארוהה-ירזעב שומיש
,ךשומ ,"יקחשמ" ,יתריצי ,ןווגמו ידדצ-בר ,רתוי ליעי ,רתוי לק :ושוריפ (בשחמה תועצמאב הארוהל) "רתוי םיאתמ"
.דועו דומילה יפואל רתוי םיאתמ ,(!בשחמב שומישה ללגב) יטנבלר ,ינועבצ
לעב "תיטיא תובהאתה" לש ךילהתב רבודמ יכ ררבתמ ,הארוהב בשחמה בולישב תוסנתהל חותפ הרומה רשאכ
םייטקדידה תונויערה "רגאמ" לדג ןכ הרומכ ךתדובעב בשחמה תא רתוי בלשמ התאש לככ "ולשמ הקימניד
.בשחמה תועצמאב הארוהל םימיאתמ דומילה-רמוח ךותב םידלגו םיכלוה םיקלח יכ ךל רבתסמ ןכו ךתושרבש
ללכ ךרדב םיריבגמ (ןלהל) וז הארוה לש םייכוניחה תונורתיהו בשחמה תועצמאב הדימלה ןמ םידימלתה לש האנהה
.וז ךרדב ךישמהל הרומה לש היצביטומה תא
םיכרדה רתוי וא תחאב בשחמה בוליש לע בושחל לכוי ,הנוי רפסב 'א קרפ תא דמלל שגינה ארקמל הרומ :תאז םיגדנ
:תואבה

א קרפ הנוי
:רמאל יתמא ןב הנוי לא דודי רבד יהיו (א)
התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק (ב)
דודי ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו (ג) :ינפל םתער
אובל הב דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי דריו
חור ליטה דודיו (ד) :דודי ינפלמ השישרת םהמע
:רבשהל הבשח הינאהו םיב לודג רעס יהיו םיה לא הלודג
שיא וקעזיו םיחלמה וארייו (ה) הרעסב םיקבאנ םיחלמה
לקהל םיה לא הינאב רשא םילה תא ולטיו ויהלא לא
:םדריו בכשיו הניפסה יתכרי לא דרי הנויו םהילעמ
םוק םדרנ ךל המ ול רמאיו לבחה בר וילא ברקיו (ו)
:דבאנ אלו ונל םיהלאה תשעתי ילוא ךיהלא לא ארק
העדנו תולרוג הליפנו וכל והער לא שיא ורמאיו (ז)
:הנוי לע לרוגה לפיו תולרוג ולפיו ונל תאזה הערה ימלשב
תאזה הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה וילא ורמאיו (ח)
:התא םע הזמ יאו ךצרא המ אובת ןיאמו ךתכאלמ המ ונל
םימשה יהלא דודי תאו יכנא ירבע םהילא רמאיו (ט)
וארייו (י) :השביה תאו םיה תא השע רשא ארי ינא
ועדי יכ תישע תאז המ וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה
ורמאיו (אי) :םהל דיגה יכ חרב אוה דודי ינפלמ יכ םישנאה
:רעסו ךלוה םיה יכ ונילעמ םיה קתשיו ךל השענ המ וילא

יכ ריעה ישנאל עדוה ,הילע אבניה - "הילע ארק" :ףדה לש םיילושב םישק םייוטיבו םילימל "שוריפ" תביתכ .1
.בורק םפוס:הנומת לכל תרתוכ תתל ."תונומת"ל קרפה תא קלחל .2
:ןתועמשמ תא שרפלו הלא תובוגת זכרל כ"חאו ,הנוי לש ויתובוגת תא עבצב שיגדהל .3
:תרתוכ תתלו Clipart -ה תועצמאב קרפבש "תונומת"ה תחא גיצהל .4

:בשחמה תועצמאב םלוא ,םילבוקמה םיעצמאב םג עוציבל תונתינ וז המגודב תוידומילה תומישמה עברא
.(הנומתל תרתוכ תביתכ ךרוצל טסקטה תורוש ןיב חוור תסנכה :המגודל) ןעצבל רתוי לק
.('וכו םיעבצב שומיש ;סופד תויתוא) רתוי הפי האצותה
.תואצותה תא רומשל - ףוסבלו תונשל ,קוחמל ןתינ דימת
.ותלוכי יפל - הדובעב תויתריצי בלשל דימלת לכל תורשפאמ ןה

.לגרתלו דומלל ךירצ - ךרד-ירוציק ןיא ןאכ ."עיצהל בשחמה לגוסמ המ" תעדל הרומהמ תשרוד וז הטושפ המגוד םג
שומישהש לככ אלמתמו ךלוה 9הארוהב בשחמה בולישב הרומה לש תונמוימה) "םילכה זגרא, יכ ררבתמ םלוא
.בחרתמ בשחמב
תורשפאל דוסיה רצונ ,תומייקה םידומילה תוינכת תארוהב בשחמה בולישב הבוט תונמוימ הרומה שכר וב ,הז בצמב
:האבה

"בשחמ יססובמ הדימל יכילהת"
ותניחבמ תויורשפא לש עפש הב שיש היגולונכט הווהמ אוה ךא ,הארוה יעצמא תויהל הליחתכלמ ןנכות אל בשחמה
לא ךא) רקיעב םיססובמה הדימל יכילהתל םינווכתמ ונא "בשחמ יססובמ הדימל יכילהת" חנומב .הרומהו דמולה לש
בשחמה לש תויגולונכטה תויורשפאל ומיאתיש ךכ שארמ וננכות הלא םיכילהת .בשחמה לש הדימלה-תביבס לע (!קר
אלש הארוהל וננכותש הדימל-ירמוח חקולה ,הלעמל ונקסע ובש ,"םימייק הדימל-ירמוח םוגרת"מ הנושב תאזו)
.(בשחמ תועצמאב הארוהל הבסה םהב ךרועו - בשחמה תועצמאב
הנורחאל וארהש יפכ :בשחמה לש תונווגמה ויתולוכי תא ילמיטפוא יוטיב ידיל איבהל םייושע קר אל הלא םיכילהת
-תביבסב ןמישגהל רתוי השקש תומדקתמ תויגוגדפ תוסיפת שומימ ידיל איבהל הלא םיכילהת םייושע ,םינוש םירקוח
םיתווצ ,עדימ יטירפ ןיב םירשקה לש תשר תריצי ,עדי תיינבה לש ישיאו ליעפ ךילהתכ הדימלה) תיתרוסמה דומילה
.(2) (דועו תוימוחת-בר תויטנתוא תויעב תריקח ,תויעב ןורתפב םיקסועה
:בשחמ ססובמ הדימל ךילהתל תחא המגוד איבנ ךא הז אשונב ביחרהל ונתנווכב ןיא
ןנכת ,המלו תוארל הצור התא המ ןנכת .ןושארה בלצה-עסמ תובקעב הפוריאב לויט ,תווצל ךירבח םע דחי ,ןנכת"
."לויטל עגונה יפסכה דצהו הנילה ירודיס תא ןנכת ,םשל עיגת דציכ
ןתינ .הז םוחתב יוצמה רגובמלש עויס וא/ו תיבהמ םילויט יכירדמב ,הירפסב שומיש י"ע וז המישמ עצבל ןבומכ ןתינ
גוצייו דוביעל החונ תורשפא םע ,ירמגל ןכדועמ עדימב שומיש ךות ,הברהב רצק ןמזב ,התומלשב וז המישמ עצבל
,היפרגואיגה ,הירוטסיהה ידומלב וזכ המישמ בלשל טלחהב ןתינ .בשחמה תועצמאב ,תוביהרמ םיכרדב םירצותה
תלבקמ אליממו ,ךוותמו ץעוי ,החנמ ,ךירדמ תויהל הרומה ךפוה וזכ המישמב .דועו הקיטמתמה ,תונמאה תודלות
.ןיטולחל הנוש יפוא הדימלה
ונא .בשחמה תועצמאב הארוהל םימייק הדימל ירמוח לש יטקדידה דוביעה לא - רמאמ הלש ירקיעה אשונה לא בושנ
ס"היבב הארוהב בשחמה בולישב ישעמ ןויסינמ תועבונ תועצהה .הז גוסמ הארוהל תוישעמ תועצה רפסמ ןאכ םיעיצמ
.ידוסי-לעהו ידוסיה

?דמלמ ימ
יכ ןכתי .יעוצקמה הרומה - בשחמה תא הב בלישו דומילה-תדיחי תא דביעש ימ אוה דמלמש ימ הלעמל ררבוהש יפכ
"בשחמ ינמאנ" סויג איה הברהב הבוט ךרד .ס"היב לש םיבשחמל הרומה דצמ הרזע שרדית םינושארה םירועישב
"םינמאנ" 3-4) םידימלת לש הנטק הצובק - "בשחמה ינמאנ" .(םירגוב םידימלת וא התיכה ידימלת) םידימלתה ברקמ
ןובשחב תחקל הרומל יאדכ .םיינכטה םיניינעב עייסל םינכומו םידימלתה ןיב םירבועה (התיכב םידימלת 35 לע
הלא םירועישב םיאור תובר םימעפ :הייעתו יוסינ לעו יוקיח לע תססובמ בשחמה בולישב הדימלה ןמ לודג קלחש
ךסמה ע האור ינאש הזה רבדה תא תושעל תחלצה ךיא" ןכש דימלת תא ררבל םישגינו םמוקממ םימק םידימלת
"?ךלש

דומילה תתיכ
םיכורע םיבשחמה רשאכ תרדוסמ היהת וז התיכ םא רתויב חונ ."םבישחמ תודבעמ" תויוצמ ןיידע ס"היתב בורב
הרומה יפלכ וא (ןויד ךרומל) ינשה יפלכ דחאה םהינפשכ םידימלתה תא םעפ ידמ "בבוסל" ןתינו תוריקה ךרואל
.(רצק רבסה ךרוצל)
תדלקמה תא ליעפי םהינשמ ימ םידימלת גוז לכ טילחי בשחמב הדובעב תנמוימ התיכב .תוגוזב ודבעי םידימלתה
תוגוזה תא תוחנהל שי ,תויסיסבה תויונמוימה דומילל תובישח ןיידע שי רשאכ ,תוחפ תונמוימ תותיכב .רבכעהו
!דבלב םיינכטה םיניינעב) "ץעוי" ול שמשי ,רתוי ןמוימה ,ורבחו רבכעהו תדלקמה תא ליעפי ןמוימ תוחפה דימלתהש
.(ןבומכ ,דחי םהינש ודבעי ראשה לכב

:הלטמה תלבק
:תויסיסב תויורשפא יתש ןנשי
Word-ב Template ףד :המגודל ."בשחמה ךותב" דימלתל הכחמה הלטמל איה הנווכה :בשחמב הנכומ המישמ .1
שרדנ דימלתה רשאכ דחוימב הבוט וז הטיש .וילע דובעלו הלש םיבשחמב ותוא "תולעהל" הלוכי התיכה לכש
המישמה ןיב ,ךמסמב ףודפדה ךפוה רתוי הכוראו תבכרומ המישמל םיעיגמשכ .םינוש םיגוסמ תולאש לע תונעל
.עגיימו ךוראל ,הביתכל דעוימה םוקמה ןיבל
תומדקתהב ,הדובעה לכ תשחרתמ ךליאו הז עגרמו - המישמה תא ארוק דימלתה :הדובע ףד לע הבותכ המישמ .2
.תובכרומ תומישמל דחוימבו תודובע היגוס לכל המיאתמ וז הטיש .בשחמה ךסמ לע ,הפוצר

.(הלעמלש הנוי רפסמ המגודב ומכ) םידימלתה רובע בשחמב שארמ ותוא ןיכהל ןתינ טסקט לע םידבוע רשאכ :הרעה
,בשחמה לש תויסיסב תויונמוימ דומיל איה הרטמה םא .ולש הדלקהל אלו טסקטה דוביעל הדובעה רקיע תשדקומ ךכ
.(...ידמ ךורא אל) לוגרית םשל הזכ טסקט תדלקה שורדל טלחהב ןתינ
,הפמ ,ןויע רפס ,דומיל רפס :רחא עדימ-רוקמ לכ בלשל ןתינ הדובעה ףדב וא בשחמב הנכומה המישמה דצל :םירפס
.בשחמה לא םינותנה תא וריבעיו וב ונייעי/וארקי םידימלתה .'וכו םישרת

:רועישה הנבמ
עצומ הנבמ .(יצחו העש) לופכ רועישמ תוחפ הרומה תושרלשכ םיבשחמ םע הדובע ליחתהל םעט ןיא יכ דמלמ ןויסינה
:בשחמב לופכ רועישל
אצמנ הירפס וזיאב "לשמל) הדובעה תלחתהל תוינכט תויחנה .(ןלהל הר) תולטמה יפד תקולח .החיתפ - תוקד 10
.(דובענ וילעש ךמסמה
.הלטמה לע הדובע - תוקד 30-45
.רצק "םייניב םוכיס" - תוקד 5
.הקספה תוקד - 5
.הדובע ךשמה תוקד - 25

רועישב הרומה דיקפת
ץעייל ידכ םידימלתה ןיב הרומה רבוע ךליאו ןאכמ .רועישה תא חתופו ("הלטמה) דומילה רמוח תא ןיכמ הרומה
השיגו ."בשחמה ינמאנ" לש םדיקפת והז .םיינכט םיאשונב הרזעל הרומל םידימלתה םיארוק םירקמה בורב .רוזעלו
.לועפל דציכ דומללו ,היעבה תא רתפ רבכש ,רחא גוזל תשגל "עקתנ"ש גוזל ץילמהל ןתינ "תרחא
המישמב ומכ) תויתריצי דדועלו הקמעהו הבישח רתויל םידימלתה תא ןווכל אוה הרומה לש ירקיעה ודיקפת
רוזחל םהל רוזעל ךירצו תינכטה תודדומתהה ןמ םידימלת םישאייתמ םעפ אל .(!הנוי רפס לע הדובעב הנורחאה
וא םר לוקב תאז ןייצל ןתינ :תווצ לש הבוטה ותדובעל "תמא ןמזב" בושמ תתל םוקמ שי הדובעה ידכ ךות .תוסנלו
.םלוכל תוארהלו תספדמב םירצותה תא סיפדהל
,ולש בצקב םדקתמ גוז לכ :ליגר רועיש ונניא בשחמ בלושמ רועיש יכ ןובשחב תחקל שי :הז אשונב תפסונ הלימו
.רועישב "ןשקא" הברה שי ךכמ האצותכ .תומישמה ןמ קלחב הזמ הז דאמ םינוש םירצותהו גוזל גוזמ תונוש תויעבה
םידמול אלא םיעירפמ םניא דוע לכ ךא התיכב םיבבותסמ םידימלת .הריציו הדובע לש ,"אירב" שער לבא - שער שי
!להביהל אלו שארמ ןובשחב תאז לכ תחקל ךירצ .בויחב ךכל סחייתהל יאדכ - הזמ הז

בשחמה תויונמוימ דומיל
השדחה השיגה ."דומילה רמוח לא רובענ כ"חאו - בשחמב שמתשהל םתוא דמלנ לכ םדוק" :הסרג הנשיה השיגה
הדובעה-ףד םא :םיגדנ ."תויונמוימה תא (!דבל ר"יפע) דומלל םתוא ובייחיש תוידומיל תומישמ םהל ןתינ" :תסרוג
...ןיב האוושה הב וכרעו ףדבש וזל המוד הלבט ובצע, איה תנתינה הארוההו הלבט וכותב ללוכ םידימלתה םילבקמש
-ב) ושג :"זמר" ףדב ובתכנש קיפסמ םירקמה בורב .בשחמב הלבט טטרשל דציכ ררבל םידימלתה וכרטצי ,"...ןיבל
וא יוקיח י"ע דומיל :ונרכזה רבכש תורחא תויורשפא .(הייעתו יוסינ) ורדתסי רבכ םהו - "הלבט" טירפתל (Word
תומישמל דומצב תויונמוימה דומיל אוה ןאכ החנמה ןויגהה .'וכו "בשחמה ינמאנ"מ עויס ,םירחא םידימלת תליאש
ךכ םשל .רתוי תיתטיש הרוצב םידבוע םה הבש הנכותה תא וריכי םידימלתהש ונל בושח ינש דצמ םלוא .תוידומילה
יפדב ובלושי ולא תויונמויממ קלחש ,המוזי הרוצב ,גואדלו תומדקתמו תויסיסב בשחמ תויונמוימ תמישר ןיכהל שי
.ודמלנש תויונמוימב הטילשה ת ףקשתש הקידב ךורעל יאדכ הפוקת לכב .םעפ לכב ונלש הדובעה

הדימלה ירצות תכרעה
:םייזכרמ םילוקיש המכ הרצקב ריכזנ .ומצע ינפב דמועה אשונ והז
.םיתווצב תשחרתמ הדימלה .א
.תווצל תווצמו דיחיל דיחימ הנוש הדימלה בצק .ב
דחי םגו דרפנב םהילא סחייתהל שיש םיטביה ינש - ינכות טביהו קהבומ ינכט טביה תוללוכ תומישמה לכ .ג
.(תינכות הניחבמ יחטש ךא תינכט הינחבמ קירבמ רצות שיגמה דימלת :המגודל)
רופיס רבח - הנוי רפסב 'א קרפ" ומכ המישמ :המגודל) תויתריצילו ישיא שוריפל בחרנ םוקמ שי תומישמה בורב .ד
.("קרפה יעורא תא ראתיש (תויבותיכ + תונומת) היצמינא
תא ךכ לע תתל שיו ,הדימלה תכרעהל תרחא השיג םיבייחמ הדובע ידכ ךות םילגתמה םיפסונ םיברו הלא םילוקיש
.שארמ תעדה

יכרע דומילו םידימלת ןיב גולאיד
דוגינב .ולפיט ןהבש תויעבה לע םתעד המ וידימלת תא לואשל םג אלא "רמוח דומלל" קר אל גאדי בוטה הרומה
רפסמ ןיב תועד-תפלחה ךרוצל וב שמתשהל תולקבל ןתינ :"תינדיחי הדימלל ילכ" ונניא בשחמה תלבוקמה הרבסל
.ךסמה לע ולש הדמע בתוכ ןושאר דימלת :המגודל .(!םילילמתה-דבעמ תועצמאב אלא - טנרטניאב אל) םידימלת
תועדה יתשל סחייתמ ישילשה דימלתה .ולשמ ףיסומו הנושארה הדמעל סחייתמ בשחמל עיגמש אבה דימלתה
ןוידה רחאל .בשחמב הדובעל ומיאתיש ךכ תופסונ תויכוניח תוקינכטל הבסה תושעל תולקב ןתינ .האלה ןכו תומדוקה
להנלו ,והער תא שיא ואריו לגעמב ובשיש ךכ םידימלתה תא "בבוסל" ,םיבשחמה תא בוזעל יאדכ בשחמה תועצמאב
תינושאר תודדומתהו רמוחה דוביע בלש רחאלש חיכומ ןויסנה .וקסע ובש אשונה לע ,"תבשחוממ יתלב" ,הליגר החיש
.המכ יפ הרופ יתתיכה ןוידה ךפוה ,בשחמב תויכרעה תויעבה םע

"םיגירח"
ןכומ תויהל ךירצש טפשמ אוה "!ריינו תעב הדובה תא תושעל הצור ינא ,םויה בשחמב דובעל יל אב אל" טפשמה
רגתאה םע תודדומתהמ העובק תוקמחתה ךרוצל שמשי אלש דבלבו - בויחב וילא סחייתהל :ונתצלמה .ותארקל
.בשחמה לש ינכטה

םיילוש תורעה
תונכות ןייפאמה ."םיחותפ םילכ" תויורקה תונכותב שומיש ךות הארוהב בשחמה בולישל ונסחייתה הז רמאמב .1
הלועה ןכות לכ ןהב סינכהל שמתשמה לש ותלוכי איה ('וכו תוגצמ תנכות ,ינורטקלא ןוילג ,םילילמת-דבעמ) ולא
.שרדנכ ותוא דבעלו ותעד לע
.ךליאו 4 'ע ,(1997) 43 ךוניחב םיבשחמ ,"קרפה לעש תולאשה :ךוניחה בושחימ" ,'ג ןומולס "לשמל האר .2