בושקתה תשרב תוליעפה תא םינחובה ת"וחוד
'ז למע ףיקמה רפסה תיבב תלעופה "טנדיתע"
.עקר -ינויסנ רפס תיב ,עבש ראבב
(ס"שת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ :רוקמ


תואלש םע םידדומתמש תוחוד השש גיצמ הז ח"וד
.טנדיתע בושקתה תכרעמל תורושקה תונוש תויכוניח
ש"בב למע 'ז ףיקמ ייוסינה רפסה-תיבב תלעופה תכרעמה
.ךיישו ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפל ילכ הניה
םוכיס חודו םירקחמ תוחוד השימח םיללוכ תוחודה תשש
בושקתה תשר ובש ןפואה תא קודבל ואב רשא ,אנדס לש
הדובעב םיכורכה םידמימה תשולש םע תדדומתמ
תאזו ,הקיטקדידו םידומיל תוינכת ,ןוגריא :תיכוניח
.ימונוטוא םדא חותיפ לש רשקהב
לש תיתועמשמ הנבהל חתפ םיעיצמ תוחודה תשש
תיכוניחה הדובעהו הארוהה ,הדימלה יכילהת
לאיצנטופל ,תבשקותמ הדובע לש הביבסב םימייקתמה
.םהלש תולבגמלו םהב םולגה

בושקתה תכרעמ תגצהו יטרואת עקר - אובמ .1
הז ץבוקב םיגצומה תוחודהו םירקחמה לע .2
תא החנה רשא יטרואתה סיסבה ירקיע תא גיצנ הז קרפב
םיטבה .הוולמה רקחמה תאו בושקתב תויוליעפה חותיפ
תרגסמב ח"ודה ףוגב הבחרהב םיראותמ רתוי םייפיצפס
אוצמל ןתינ הקמעהו הבחרה .םינושה םירקחמה רואת
.ךשמהב וטטוציש םירחא םימוסרפב
תימינפ בושקת תכרעמ הניה "טנדיתע" בושקתה תכרעמ
רפס-תיב" טקייורפ תרגסמב המקוה איה ,"טנ-הרטניא"
- עבש-ראבב למע 'ז ףיקמ רפסה-תיבב "תרושקת זכרמכ
זכרמה ,למע תשר :התמקהל םיפתוש .ייוסינ רפס תיב
ךוניחה דרשמ לש תיגוגדפה תוריכזמהו ךוניחב תונדיתעל
.תוברתהו
שולשמ םירומו םידימלתלש היסולכוא תרשמ רפסה-תיב
ךכ .רתימו ש"בב תומרו חרזמ 'ד :םיבושי ינשב תונוכש
תימונוקאויצוס תוינגורטה תלעב היסולכוא תלבקתמ
.דאמ ההובג תיפרגומדו
96 ראורבפ שדוחמ רפסה-תיבב תלעופ בושקתה תכרעמ
תנשב .םישמתשמ 1,000 -ל הדובע םויכ תרשפאמ איהו
תוביטח יתשמ םידימלת םג תכרעמל ופרטצה ט"נתש
לש םיגיצנ ןכו ,ףיקמה רפסה-תיב תא תוניזמה םייניבה
ףסונבו וללה תוביטחה תא םיניזמה םיידוסי רפס-יתב
רוזאב אצמנה דחוימ ךוניח לש רפס-תיב ,םהילע
.יפרגואגה
תרגסמב ינוגריא ךבדנכ המקוה בושקתה תכרעמ
.ךיישו ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפ ותרטמש טקייורפה
תרות תונורקע ךמס לע תילאוטפסנוק התנבנ איהו
.סואכה
וחנהש םייטרואתה םיסיסבה תא תויתיצמתב גיצנ ןלהל
טקייורפ"ב הבחרה האר) התלעפהו תשרה תמקה תא
.(1997 ,"טקייורפה רפס - תרושקת זכרמכ רפס-תיב
.ימונוטוא םדא חותפ הניה טקייורפה לש לעה תרטמ
.ויתולועפ תא ןווכמה יטנטוא םדא וניה ימונוטוא םדא
הבש הביבסב תרשפאתמ ימונוטוא םדא לש תוחתפתה
תויוסנתה .(Mill, 47) םייחב תויביטקלפר תויוסנתה שי
השש םימייקתמ הבש הביבסב םידמולל תונמזמ הלאכ
,ןוחטב ,תויוסנתה יוביר ,שימג שפוח :םייסיסב תונורקע
שיש תונורקע .תויתועמשמו תוילאנויצר ,תויביטקלפר
וב ןפואה .תוירפס-תיבה תוליעפה תורגסמ לכב םשייל
תוליעפה תורגסמב הלא תונורקע םשייל םיעיצמ ונא
,ינוגריאה דבורבו הקיטקדיד ,םידומיל תוינכות :ןהש
.(97 ,םירחאו םריבא) טקייורפה רפסב הבחרהב תוטרופמ
תרות תא עימטהל ךרד ונשפיח טקייורפה ךלהמב
תכרעמבו ללכב ןוגראב יביטקפא ןפואב הימונוטואה
.טרפב בושקתה
ודמל ,םירחא םיטקייורפב םירחא לשו ונלש תויוסנתה
םלוא ,הארוה ינכתו הארוה יכרד תנושל ןתינ יכ ונתוא
לשב תאזו ,ללוכ יתכרעמ טקפא אלל ,ןטק ףקיהב דימת
יכרד םישכור םירומ .םהינפל תדמועש תיכוכזה תרקת
לש התיכ ינפל םיבצינ םהשכ ךא ,תושדח הייחנהו הארוה
יכרד תא םיליעפמ םה ,תוקד 50 ןב רועישב ,םריענ 40
בלשל ונתוא וליבוה הלא תויוסנתה .תונשיה הארוהה
יפיצפס ןפואבו סואכה תרות תא טקייורפה תוליעפב
Bar-On, ) DE-ENGINEERING -ה תרות תא ,רתוי
.(Aviram & Atias, 97
אל םיכילהת םע תודדומתה ילככ החתפתהש וז הירואת
דדומתהל םינוגראל תרשפאמ ,הרבחה יעדמב םייראניל
לש םיריצ לע רומשל ,הז דצבו םיריהמה םייונישה םע
.הנתשמ ןוגראכ ותוהז לע רומשי ןוגראהש ידכ תוביצי
םהב תונורקע העברא םיגיצמ ,Thietart et, 95, Doll, 93
:תינוגרא הדובעל סואכה תרות תמשוימ
ךילהתה אוה תינוגריא תוליעפב יזכרמה ביכרמה .1
.ינוגראה הנבמה אלו
.ההובג הניא ונלש יובינה תלוכי .2
יפוא ילעב םהו םיראניל םניא ,םיינוגריא םינבמ .3
דאמ תומוד תודיחימ םייונב םה :ילאטקרפ
.םינוש םינבמב ןמצע לע תורזוחש ןהלש תונורקעב
תורטמ גישהל ףאושו רתוי בכרומ השענ ןוגראש לככ .4
אליממ וב תמייקתמ ,רתוי תוינשדחו חווט תוקוחר
ישונאה ךרוצה םלוא ,רדס יא לש ההובג הדימ
תומדקתה רשפאמש ךרוצ ,רדסב ךרוצ אוה יסיסבה
.תוביציו הרטמ תארקל
תונתינה ,תונטק תודיחי לע תכרעמה סוסיב .1
המישמה יתווצ .שדחמ הרדגהלו םינוש םיפורצל
םינבנ םהש ךכ םייונבו םינטק םה תכרעמב םיליעפה
םניאו םינוש םיינוגרא םיכרצל םאתהב םיקרפתמו
:אמגודל .לבוקמכ שארמ םינותנו םייתורירש
וא םידימלת ידי לע םיעבנ תכרעמב םימורופה
םיטפשנ םהו ,םיישיא תונוצרו םיכרצ יפל םירומ
תדימ יפל (םיקחמנ םג הז סיסב לעו) םיכרעומו
דוגינב .םהב שומישה תוכיא תמרו םהב שומישה
,ךוניחה תכרעמב תולעופה תורחא בושקת תוכרעמל
.יכוניחה תווצה ידי לע "ותחנוה" אל םימורופה
לכב םיהז תונורקע תכרעמ לש המויקל הריתח .2
םיסיסבה םה הלא תונורקע .תומרה לכבו תודיחיה
.ןוגרא הלש םידברה לכב םיליעפה םיפתושמה
תשש םה שיגדהל ונרחב םתוא דוסיה תונורקע
תונורקעה ינש .הימונוטואה תרות תונורקע
תוליעפב רדס יאו רדס לש היצזימיטפוא םירשפאמ
ןורקעה :תינוגריא תכרעמכ בושקתה תכרעמ
וליאו יוניש לש היצזמיסקמ רשפאמ ןושארה
.תוביצי לש תרגסמ הנקמ ינשה ןורקעה
תונורקע תועצמאב רמשהל רומא רדסה סיסב ,ונייה .3
רומא רדסה יאו ,תוכיישו רסומ ,הימונוטוא :ןיערג
ןויסנ :סואכה תרות תונורקע תועצמאב רמשהל
,יופצ יתלבו רחא אוהש ןיערג ותואל םוקמ רשפאל
יובירו תויוסנתה יוביר וב שיש ןיערג ךותמ חמציש
.תוביבס
בושקת תכרעמ רפסה-תיבב המקוה טקייורפה תרגסמב
תורשפאו (טנ-הרטניא) תימינפ בושקת תכרעמ תללוכה
.(טנרטניא) תימלועה בושקתה תכרעמל רבחתהל תיקלח
תיתליהק תרגסמ הווהמ תימינפה בושקתה תכרעמ
םיברעתמהו םירוהה ,םידימלתה ,םירומה תייסולכואל
.ףיקמה תא םיניזמה רפס יתבלו רפסה-תיבב םיינוציחה
ישנא ,םירענ הרשעכ הנושארה הנשב ולהינ תכרעמה תא
זאמ הנש לכב .רפסה-תיב ישנאו הטיסרבינואה תווצ
םלוכ ,10-15 לע רעונ ינב םהש םילהנמה רפסמ דמוע
תישיא תובייוחמ תרגסמב םקלח ,הריחב ךותמ םילהנמ
םילהנמה רפסמ .תרגסמ אלל תובדנתה ךותמ םיקלחו
.םיינש אוה םירגובמה
אוהש ירפס-תיב ינוגרא ןונגנמ הווהמ בושקתה תכרעמ
ןונגנמל דוגינב ךא ,יכררהה ינוגריאה ןונגנמל ליבקמ
םיקוח יפ לע לעופו םייק תכרעמה ןונגנמ ,ירפס-תיבה
.רתוי הברה םייטואכ םינוגריא
הירבח לכ ןיב תרושקת תרשפאמ בושקתה תשר
,(יתצובק וא ישיא) ראוד תמרב תרושקת תרשפאמו
םימורופ תמרב תרושקתו ,ONLINE תוחיש לש תרושקת
:תשמשמ תכרעמה .ירוביצ חיש לש
םיירנילפיציד ץוח ,םיירנילפיציד הארוה יכרצ .1
םיירנילפיצד-רטניאו
ןיב רקיעב) םידומילה ימוחתב היחנה תוחיש
תוגוז ,םידדוב םהשכ - וידימלתו החנמ/הרומ
.(תוצובק וא
ןהב תואנדס :תוקחורמ תוילאוטריו תואנדס
.בושקתב םייקתמ ידומילה ךרעמה לכ
הרזע :ןותנ ידומיל רמוח םושיבו לוגרתב עויס
.הקיטמתמבו ןושלב לוגרת ,תידומיל
םידומילה תועש תרגסמב תירנלפיציד הדימל
ןיב םינויד דיכ ךות תעצבתמ הדימלה רשאכ
.םחותינו םידמול תוגוז

םייתרבח-םייכרע םימוחתו ןיינע ימוחתב תוחיש .2
םיללכ
רפסה-יתב די לע םיחנומו םינווכמ םימוחת םהניב
לע םילועש םימוחת ןיבו ,(הביבס תוכיא ,תוריחב ,לשמל)
תארוהל היצמיטיגל ,טרופס ,לשמל) םישמתשמה ידי
הנידמ ,םייח ילעבב םייוסינ ,רפסה-תיבב תורפסה עוצקמ
.(םיאניטסלפל
ןיבו םידימלת ןיבו םירגובמ ןיב תוישיא תוחיש .3
םמצע ןיבו םידימלת ןיבו םידימלת
ךרוצ יפ לע תושחרתמו תוינאטנופס ןבורב הלא תוחיש
הרומ ידי לע תונמזומו תונווכמ ןקלחבו ,םידדצה דחא לש
,ידומיל-יתרבח ,ילופיט) ישיא ךרוצל םאתהב דימלת וא
.(ףתושמ ןיינע םוחת
ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפ ןה טקייורפה תורטמ)
םוחתב ועקשוה הז בלשב חותיפה יצמאמ רקיע ךא ,ךיישו
.(ימונוטוא םדא חותיפ
תרשפאמ בושקתה תכרעמ :שימג שפוח .א
הפיא רוחבל םילוכי םה ,שימג שפוח םיפתתשמל
וליאב רוחבל םילוכי םה ,אל הפיאו ףתתשהל
תויהל תומוקמ וליאב ,םייביטקא תויהל תומוקמ
תויביסאפ וא תויביטקא לש ןפוא הזיאו םייביסאפ
.רוחבל
םילעופל תנמזמ בושקתה תכרעמ :תויוסנתה יוביר .ב
תכרעמה חותיפב קוסעל ןתינ .תויוסנתה יוביר
םיטילחמו םימזוי םירגובמו םירענ ,לשמל .המצע
חפטל ןתינ ,תכרעמב להנל םיצור םה םימורופ וליא
,םיצבק דירוהל :םייגולונכטה םיטקפסאה תא
תולודומ חתפל ,טנרטניאהמ םירמוח תולעהל
םירחא ,םימורופל בותכל םירחוב םיבר .הדובע
ןויער לכ טטצל םילוכי םה - אורקל קר םירחוב
םיברו .םע ףא ובתכי אל ךא ,םורופל בתכנש
,תוישיא תוחיש ,ON-LINE תוחישה תא םיפידעמ
אשונב תודקוממ ןויד תוחיש ,תויתצובק תוחיש
.תוינאטנופס תוחישו (תומולח ,יטנג לופש)
תימינפ תכרעמ התויהב ,בושקתה תכרעמ :ןוחטב .ג
תשוחת גישהל םישמתשמל רשפאמ ,(טנהרטניא)
תויומד םע םייכשמהו םיפיצר םירשק ביבס ןוחטב
םישגופ רפסה-תיבבש הדבועל דוגינב .תויתועמשמ
תוחכונב ,עובשב תועש 3 םומיסקמב הרומה תא
רישי רשק הרומה םע םייקל ןתינ ןאכ ,םירחא םיבר
.ףיצרו
עצבתמ בושקתה תכרעמ תועצמאב :תויביטקלפר .ד
םירענ ןיבל םירגובמ ןיב יביטקלפר הריקח ךילהת
םיסנמ ונא הזה הריקחה ךילהתב .םמצע ןיבל םניבו
לש הדובע תונונגס ,םידמולה םע ףותישב ,תולגל
םהל עייסלו ,םהלש הלועפ תורטמ תונוצר ,םידמולה
.םאתהב םהיתוריחב תא ןווכל
ךילהת עצבתמ תכרעמה תועצמאב :תוילאניצר
ילכ שוכרל דמולה תא םיחנמ ונא :ילאנויצר הריקח
אוה םהב תעדה ימוחתל סחיב םיילאנויצר הריקח
תוירסומ תומלידלו תודמעל סחיבו תרושקתב לפטמ
בלשל רתומ םאה ,לשמל) תרושקתב הדובעה הלעמש
המ וא תירפס-תיב בושקת תשרב היפרגונרופ
ומכ תורהצה לש תיקוחהו תירסומה תועמשמה
.("םיברעה תא הפמ שרגל"
הדובע תרשפאמ תרושקתב הדובעה :תויתועמשמ .ו
הריקח עצבל רענה תא םיחנמ ונא .תיתועמשמ
,םיחנמ ,םימוחת לש הריחב תועצמאב תיתועמשמ
.ול תומיאתמש הדימל תוטישו עדימ יעטק
םיכרצל הנעמ תתל הכירצ בושקתה תשר ,לאנויצרה יפ לע
םדא חתפל התרטמש תשר התויהב .םינווגמ םייכוניח
-תיב לש תרגסמב תלעופ רשאו ךיישו ירסומ ,ימונוטוא
לכב הנעמ תתל הכירצ איה יתליהק ידוסי לע רפס
הנבמו םידומיל תוינכת ,הקיטקדיד :םייכוניחה םידברה
.ינוגריא
ואב רשא ,םירקחמ השימח םהמ ,"וחוד השיש גיצנ ןלהל
םע תדדומתמ בושקתה תשר ובש ןפואה תא קודבל
לש םייפיצפסה םיטבהה תאו ,וללה םידמימה תשולש
.וז תודדומתה
תיתועמשמ הנבהל חתפ םיעיצמ תוחודה תשש ונתכרעהל
תיכוניח הדובעהו הארוהה ,הדימלה יכילהת לש
לאיצנטופל ,תבשקותמ הדובע לש הביבסב םימייקתמה
.םהלש תולבגמלו םהב םולגה
- טקייורפה רפס :םג ובתכנ הלא תוחוד השש לע ףסונב
לש םייטקרפהו םייטרואתה תונורקעה תא ליכמה רפס
הייארב ראתמה ח"וד _ בצמ ח"וד ,טקייורפה תלעפה
םירמאמ העבראו ,בושקתה תכרעמב הדובעה תא תללוכ
:הדובעה לש םייטרואת םיטבהב םיקסועה
"School as a Communication Center or
Distance Learning as the foundation Of
Education for autonomy", Aviram, A., Atias,
M. & Bar-On, N (1996).
"Networking as Subversive Activity", Bar-On,
Aviram, A. & Arias, M. (1997).
.ר ,םריבא ,תרושקת זכרמכ רפס-תיב טקייורפ
.(1992) .מ ,סאיטא
תרדגהב יוניש - בושקתב הדובעל םירומ תרשכה
.(1998) .נ ,ןוא-רב ,הרומה דיקפת

תקידבל םינולאש ינש וחתופ טקייורפה תרגסמב
.הימונוטוא לש םיטקפסא