"תכרעמה ירבח ידי לע םינתשמו םירצונ םהש יפכ רדס יאו רדס :יטואכ רדס לש םינונגנמ"

"טנדיתע" בושקתה תכרעמב רקחמ
ןוא-רב המענ תאמ
(ס"שת ירשת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ

ריצקת
רפס-תיב" טקייורפ תרגסמב המקוה תכרעמה ,"טנ-הרטניא" תימינפ בושקת תכרעמ הניה "טנדיתע" בושקתה תכרעמ
הניחבהמ .ךיישו ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפ ותרטמש טקייורפ ,עבש-ראבב למע 'ז ףיקמ רפסה-תיבב "תרושקת זכרמכ
.הימונוטואה תרות תונורקע םה התלעפהל דוסיה תונורקע רשאכ ,סואכה תרות תונורקע יפלע תלעופ תכרעמה ,תינוגריאה
םימדקמ םרותבש םינונגנמ ,טרפה לש םייעבט תוליעפ ינונגנמ רמשל תרשפאמ איהש ךכב ךוניחל סואכה תרות תובישח
.הימונוטוא - ונייה ,םיכרצו תויטנ יפלע תוליעפו תימצע תורכה
וחתונ אל .תינאטנופס חתפתהש ןויד קר חתונ .דחא ןויד לש יתטיש ןכות חותינו ינללוכ יתמת חותינ הללכ רקחמה תטיש
יאו רדס לש תוכרעמ חותינל םיירשפא םילכ לע דומלל הסנמ אוהו שושיג רקחמ אוה הז רקחמ .םינווכמ םינויד וא תוחיש
.טרפב בשקותמ חישבו ללכב םינוגריאב רדס
ינונגנמ והוז רקחמב .רדס יא לש םיטנמלאו רדס לש םיטנמלא ןיב ןידע ןוזיא םייקתמ תכרעמבש םידמלמ רקחמה יאצממ
.בושקתב הדובעה לש תיקחשמה תוכיאה לע םינעשנ םהו ("הערפהה, וא) "העתפה"ה ןונגנממ קלח םלוכש םידחא רדס יא
םצעב םישמשמ רדסה יא ינונגנמ דציכ תוארל ןיינעמ .תועתפהה תא תוליבומ רשא תויומדה - תועתפהה יאשונ והוז ןכ ומכ
.תכרעמב הדובעה תא ןייפאמה יטואכה רדסה תא םירצוי ךכו רדס ינונגנמכ
.םירענו םירגובמ ןיבו םינוש םיפתתשמ ןיב םינוש םה ,רדס יא יליבומ תונורקע םה ןוידה ינכת יכ אצמנ
:םהו רדס תונורקע םג והוז
חישה הנבמו ,ןוידה לש יללכה הנבמה .חישהו ןוידה ינבמו תכרעמה לש לוהינה תדעו ,הימונוטואה תרותלש ןיערגה תונורקע
-א םידיקפת" תאישנ ,םושייל תויללכ תונעטמ יתגרדה רבעמ :םהיניבו םיפתושמ םיינבמ םיטנמלא םיליכמ רבוד לכ לש
."םיילאמרופ
םינונגנמכ םישמשמ יומסה דבורה םגו יולגה דבורה םג יכ דמלמ הז רשקהב יולגה דבורהו יומסה דבורה תא ןוחבל ןויסינ
יומסה דבורה וליאו םינכתב רתוי הלודג תודיחא אטבמ אוהש ךכב רדס רתוי ןמזמ יולגה דבורשכ .רדס יאו רדס ירצוי
אוצמלו תועמשמ אוצמל ,איצמהל ןוצרה ,ישיא רשקב ךרוצה ומכ םייסיסב םישונא םיכרצ אטבמ אוהש ךכב רדס יא ןמזמ
.תוהז
תוינגומוה לע תדמלמ תכרעמב םילעופה (ךוניחה תכרעמב תלבוקמה הנחבהה איהש) םירענ לשו םירגובמ לש האוושה
.םינכתב רוזיפ לעו הנבמב
רהצ תחתופו תוכיישו דסומ ,הימונוטוא תמדקמ תיטואכ הביבסב הדובעה יכ הארנ .רמאמב הבחרהב םימגדומ הלא לכ
.הלא לש יכשמה לופיטל
תונורקע דציכ דמלמ אוה ,סואכה תרות לש םיינוגריא תונורקע שומימל לעי ילכ הניה בושקת תכרעמ יכ דמלמ רקחמה
םוקמ שי יו הימונוטוא תמדקמה תיכוניח תוליעפ תריציל סואכה תרות תונורקע םע דחי םירבוח הימונוטואה תרות
.הלא תונורקע ןוחבלו ךישמהל
רותיא ,לשמל) תיכוניח תוברעתהל ןהו רקחמל ןה םיניינעמ םינותנ תלבק םירשפאמ הז ח"ודב וחוודש רקחמה ילכ יכ הארנ
.(םידיקפת רותיא ,יומסה דבורה יוהיז תועצמאב היצקלפר ידקומ
.הרבחה יעדמ לש םילכב תויטואכ תועפות לש הריקחב שיש תויתייעבה תא םיגדמ רקחמה ,תאז םע

אובמ
,ימונוטוא םדא חותיפ ותרטמש טקייורפה תרגסמב ינוגריא ךבדנכ המקוה "טנדיתע" בושקתה תכרעמ ,אובמב טרופמכ
.סואכה תרות תונורקע ךמס לע תילאוטספנוק התנבנ איהו .ךיישו ירסומ

יחכונה רקחמה לע
תכרעמב רדס-יא לשו רדס לש םינונגנמ לע דומעל הסנמ הז רקחמ ,תיטואכה העפותב םיטנמלא ןוחבל ינושאר ןויסינכ
-יאו רדס ןיבש םיסחיה תכרעמ לע דומעל הסננו בושקתב תוחישה תוחתפתה ךרואל םינושה םינונגנמה תא ןחבנ .בושקתה
.הזה הקידבה ןפוא לש תויטנוולרה תדימ תא ןוחבל הסננ ךשמהב .הלא תוחישב רדס

רקחמה תטיש
רבודמ ןכש הריקחל םיכובס םניה םייטואכ םינונגנמ .םייטואכ םינונגנמ רקוחה ירואת רקחמ עצבל ןויסינב ישוק םייק
םייטמתמ םילכב הכ דע ורקחנ הז גוסמ םינונגנמ .תיסחי םיקוחר רשקהו ןמז יחווטב רדסו תויתטש תריצי לע םצעב
בוליש הדוסיב הניה תיטואכה העפותה ןכש בכרמ היהי יופמ ילכב תויטואכ תועפות ראתל ןויסינ לכ .םייטסיטטסו
בושקתה תכרעמב רדס יאו רדס לש תוחתפתה ןחבנ ,הז ישוק םע דדומתהל ינושאר ןויסינ ךותמ .רדס יאו רדס תועפותלש
.םהיניב םיסחיה תאו
,ינללוכ ןכות חותינ ךרענ םירקמהמ קלחב ."טנדיתע" בושקתה תשרב םיבותכ םירמוח לש חותינ לע ססובמ יחכונה רקחמה
.חותינה לש םירטמרפל תורשקתמה תויללכ תומת תומת והוז ובש חותינ
.דחא ןוידב חישה ילילמת לכ תא יתטיש ןפואב הפממה יתטיש חותינ עצוב רחא קלחב
אב אוהש יפכ רדס יאו רדס ןיבש גולאידה תא םיגדהל אלא ,תכרעמב םימייקתמה םינונגנמה לכ תא ףיקהל הרמוי ןאכ ןיא
.םינוידב יוטיב ידיל
ינאטנופס ןפואב וחתפתהש םינויד קר וחתונ ,ןכ ומכ .תוחיש חותינ לע אלו םורופב םילילמת חותינ לע קר ססובמ חותינה
.תכרעמב הדובעה תוחתפתה תא םינווכמה םייעבטה םינונגנמה לע דומעל ידכ תאז .שארמ ןנכותמ וא הנבומ אלו

םיאצממ
ינמיס וא תויועט םהב עיפוהל םייושע ןכלו םיירוקמ םניה םיטוטיצה לכ .םידימלתה ירבדמ םיטוטיצ םיבלושמ חותינב
.הרואכל םירתוימ קוסיפ

ינללוכ יתמת חותינ .א
תכרעמב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ "רדס-יא"ו "רדס" םיגשומל תורשקתמה תויללכ תומת לע דומעל הסננ הז חותינב
אוה הז חותינ .םהירוחאמ תודמועש תויסיסבה תומתה יוהיזו תכרעמב םירמוחה תאירק לע ססובמ חותינה .בושקתה
.יתומכ אלו יתוכיא

:רדס יא לש םינונגנמ
םצעב םישמשמ רדסה יא ינונגנמ דציכ ךשמהב הארנ .םיבר רדס יא ינונגנמ םימייק יכ ונתוא דמלמ תכרעמה חותינ
.תכרעמב רדס יא לש תויקוח םירצוי םהשכ רדס ינונגנמכ
תלבוקמ התיהש תוליעפה תניטורב הקספה לש ןבומב הערפה .הערפה וא העתפה ןונגנמכ רידגהל ןתינ רדסה יא ןונגנמ תא
:שדח רדס תרצוי הרותבש העתפה תריצי ,הכ דע
ןיב שגפמה בקע שחרתמש יעבט ךילהת אוה העתפה תריצי םירקמה בורב .תכרעמב דאמ לבוקמ ןונגנמ איה העתפה תריצי
ןונגנמ אוה העתפהה תריצי םירקמהמ קלחב .תורטמה תרדגהב תושקונ רסוחו תונוש תוסיפת ,םינווגמו םינוש םישנא
:תונוש םיכרדב יוטיב ידיל האב העתפהה .ןווכמ

:םייביטקובורפ םיבתכמ .1
רחא בתכמ ,?התוכיא יפל וא הדובעה ךרוא יפל ןתינ ןויצ םאה הלאשב קסועו "?עבוק ךרואה םאה" :ותרתוכש בתכמ לשמל
לש גוס םה םירומה..." :בתכמה ךותמ) םידימלתה ןובשח לע םייחה םידפרע םה םירומה יכ ןעוטה "םידפרע" :ותרתוכש
םהייחמ רכינ קלח ודביא רבכש םירומה ... ,חצנ ייח תויחל תנמ לע םישנא לש םד םיצצומ םידפרעש דועב ךא !!!!םידפרע
,"םייח לש םינש המכ דוע םיחוורמ םה ךכבו םידימלתה לש םייחה תא םייח וליאכ ....םידימלתה לש םהייח לע םיטלתשמ
.תומל ךירצ אל יכ אבצל סייגתהל ךירצ אלש םינעוטה םיבתכמ וא
רענ םע ןויאר ךותמ טוטצ .תיתמגמ תויהל הלוכי םג ךא בתוכה לש הבשחמ וא השוחת ףקשל רומאכ הלוכי היצקובורפ
דע השמ אל ,וב בותכ היה המ הנשמ אל ,בתכמ לכ לע ביגהל יתטלחה ,ינוציקה יוניש התא תושעל יתטלחה ..." :'אי התכב
,ןויסינה תא הווש הזש יתרמא לבא ,םורגי הז המ גשומ יל היה אל ,יתחלצהש תיניצ יכה הרוצבו ,אשונה היה ילוש המכ
."ילש תובוגתה לע ביגהל וליחתה םישנא - ןכאו

:םייתרוסמ םידיקפתב יוניש .2
ולש יכוישה דמעמה ךותמ תרזגנכ ותוכמס תבשקותמ החיש ךותב בלתשהל הסנמ הרומשכ .הנתשמ בושקתב הרומה דיקפת
ךותב חנזנ וא םידימלת ידי לע ףקתומ ומצע תא אצומ אוה תובר םימעפ .(98 ,ןוא-רב) .תמייקתמ הניא רגובמו הרומכ
.רפסה-תיבב הרומכ ולש ילאמרופה דמעמה לש רצותכ אלו ,ךכב ןיינע םהל שי רשאכ קר הרומל םיביגמ םידימלתה .תוחיש
ישנא ,םירענ :ןהיניבו תורחא תוכמס תויומד בושקתב םילוע ,הובג תירפס-תיבה היכרריהב םדמעמש םירומל הפולחכ
הב םירשקתמו רתוי בוט הידמה תא םיריכמש הלאכ ךא רתוי ךומנ דמעמ יעלב םירגובמו םירומו בשחמה םוחתב עוצקמה
לגתסהל םתלוכי לש האצותכ םלוא ,תכרעמה ךותב םג רמשנ םדמעמ רשא תוכמס יעלב שיש ןייצל בושח .המיאתמ הרוצב
.רפסה-תיבב םדמעממ האצותכ אלו תכרעמה לש םייתוגהנתהה םידוקל
הז" :לויטל העסה רודיסב "תויצקטורפ" לע תכרעמב הבתכנש דימלתלש ותנעטל הבוגתכ הרומ הרמאש םירבד ךותמ אמגוד
בושח ."התיכב ןתוא ולעת ,תונעט שי םא ,םידדוב לומ םיבר םתא יכ חכ רתוי הברה (םידימלתה) םכל שי תכרעמב ,ןגוה אל
.תכרעמב אלו הפ לעב ביגהל הרחב הרומהש ןייצל
ןיידע ךא הרומה תא ךופהל איה רשקב ותיא תויהל ןיידע ךא הרומה לש יתרוסמה דיקפתב יונישה תא שממל םיכרדה תחא
ותוא םיהזמש םילמסה דוביא לש ןבומב אלא דמול לש ןבומב אל ,דימלתל הרומה תא ךופהל איה רשקב ותיא תויהל
יכ ךתדמע םע םיכסהל םא עדוי אל ינא ..." :הרומ לש הבתכמל 'י התיכב רענ לש הבוגת ךותמ אמגוד .הפשה לשמל ,הרומכ
ירה תא םירבדה תא טשפל אל המל יתנבה אל םגו ,טקייבוסה ,ילאוטקלטניאה םלועה ומכ םילימ ללגב התוא יתנבה אל
הפשה לע החילסו ךלש הרעהה לע הדות :הרומה תבוגתו ."?????בוט יכה םישוע תורפסל םירומש המ הזו תורפסל הרומ
."(תורחא םילימב רבסהה עיפומ ןאכ) :ריבסהלו תוסנל הנכומ ינא תפחסנ ינא םימעפל - הרורב אלה
םירחא .םירענה תפשל ותפש תא םיאתמ רומאכ םקלח .תונווגמ ןה םירענה לש חישב םיבלתשמ םירומ ןהב םיכרדה
תופצל ןתינ ךכ .םהלש תיכוישה אלו תיגשיהה תוכמסה חרוכמ םתוכמס לע םירמש םיברו ,םיישיאה םהייח לע םירפסמ
.תויתועמשמ תוחיש םילהנמ הז סיסב לעו תכרעמה ךותל םהלש םייעוצקמה ןכותה תומלועמ םיאיבמ רשא םירומב

:םילבוקמה תולובגה תצירפ .3
בושח הדיצב ,םירומל תישפוחה הינפה תא ונייצ .םילבוקמ םייתרבח תולובג לש הצירפ תנמזמ בושקתה תכרעמב הדובעה
םידומילה תכרעמב רשא םידימלת דצמ םג ,תילולימ תומילאל םידע ונייה .תכרעמב תומילאל שיש ברה םוקמה תא ןייצל
,תומילאה ייוטיב דאמ םיחיכש ויה ובש ןויד לש וכשמהב יכ ןייצל ןיינעמ .רישי ןפואב וז תומילא ואטב אל םיילאמרופה
תומילאה תפלחה לש ןויערב ותצמתל ןתינש הלועפ לדומ שבגל םירענ השולש םיליחתמ ,תיזיפ תומילאל םימויא םג םהיניבו
.םיבתכמ תביתכב תיזיפה
.תונורתפ תאיצמ תדדועמ םג לבא תומילא ייוטיב תדדועמ םג תכרעמה רמולכ
ןמור אוה ךכל תואמגודה תחא .םילבוקמ תולבוג לש הצירפ תרשפאמ תכרעמה תוימיטניא לש ךופהה ןווכב םג לבא
יניעל ירוביצ םורופב חתפתמה ןמור אלא ,םישנא ןיב יטרפ ראודבו תויטרפ תוחישב םייקתמש הזכ ןמור אל לבא .בשקותמ
.לכ
תוכלשהה תאו .תונפקותלו תוימיטניאל תולבוקמה תורדגהה תא ןוחבל ךרוצה ביבס תובר תולאש הלעמ וז הצירפ
.הלא תועפות לש תויתרבחה

:תועתפהה יאשונ
ראתנ ןלהל .ןתוא תואשונה תויומד ידי לע תוכמתנ תועתפהה םלוא .רחאהו הנושה ןכותב ןרוקמש "תועתפה" ונראת הכ דע
:תויסופיטה תויומדהמ המכ

שדחה דליה .1
.העתפה ,תילגת אוהש ,תכרעמב ריעצה
וכרד וז .ומוקמ תא רידגהל ידכ העתפה ןונגנמב שמתשמ ,הז םדא .תכרעמב שדח םדא ידי לע תובר םימעפ תאשינ העתפה
קזחה ןיערגה רשאכ 'ט התיכב רענ חלש ליעל ראותש "עבוק ךרואה םאה" בתכמה תא לשמל ךכ .בל תמושתו תוטלוב גישהל
ךרדה .תכרעמב ועיפוה אלו טעמכ 'ט תותיכ ידימלת ןמז ותואל דע .התוא ומיקה רשא 'י תותיכ ידימלת היה תכרעמה לש
לכמ םינב תוחכונ לש העפותה תוליעפה תליחתב .טולבל איה םירגובה לומ לא בל תמושת שוכרל 'ט התיכב רענ לש הדיחיה
הז בלשב .םירבגו םישנ :םירגובמ וא םינב םירענ ויה םישמתשמה בור .ץורפל תונבה רות עיגה החיכש התיה ליגה תוצובק
לש יביסנטניא זוכיר תוכזב בלה תמושת זכרמל הכרד תא האצמ הרענה .'אי -ו 'י תותיכב רבכ ויה םיקיתוה תכרעמה ירבח
ליבוהש חוכיו ,(םייח ילעבב םייוסינ עצבל רוסא וא רתומ םאה) תויתא תולאש ביבס רקיעב םיעדמה אשונב חוכיוב תוחוכ
.שדח םורופ לש החיתפל

ימשרה דיקפתה לעב .2
טוטצב אמגוד) רוטקובורפה / "תורצה השוע" םידיקפתה ןיב .םינוש םידיקפתל וסנכנ םינוש םירענ ,ליעל ונראתש יפכ
איה דיקפתל הסינכ לש הנכסה לבא ,וסנכנ וילא יתרוסמה דיקפתה תא וניש םירענ םהב םיכילהת וניאר .'וכו םזויה ,(ליעל
ןבה תמאב ינאש ובשח ,יתוא וריכה אלש םישנא ,דחא ןורסח הזל היה ,לבא" :'אי התיכב רענ ירבדמ טוטצ .עוביק ןבומכ
."םיבתכמה תובקעב םהל הלגנש ליעגמה

"רז"ה .3
םירחא רפס-יתבמ םידדוב םירענ ,רבעלש םירומ :םירזה ןיב .םירז הב ובלוש תכרעמה תלעפה לש תוינידמה תרגסמב
םיבייוחמ םניא םה .העתפהו תונרקס ,תשגרתה םביבס םירצוי םירזה .הטיסרבינואהמ םירקוח ,ןיינע ילעב ,תורחא םירעב
ןפואב םירזה ביבס םינגראתמ םירענה .תוליגרה תוירוגטקב ץובישל םינתינ םניאו ירפס-תיבה חישה לש םיימינפה םידוקל
םירענל רשפאמ אוה ,םידימלתהו םירומה וירכמ דיל אטבל ול השקש םינכת םתוא תא אטבל רענל רשפאמ רזה .ידוחיי
תוחתפתה םיכילהת אטבל םירגבתמל רשפאמ רזה לדומ ,הזכ ןפואב .םיביכר וכותמ םינפהלו ,רחא הלועפ לדומב תוסנתהל
לשו תוהזה לש םינוש םיביכרמ ןוחבל ןתינ ולומ רחא "יתועמשמ רחא" לש םוקמב דמוע רזה .תורגבתהה ליגל םיטנוולר
.תוישיאה
תויצקארטניא חותינב םיקסועהמ םביר ,"קחשמ"ה אוה רדסה יא ןונגנמ תא ילאמיטפואה ןפואב םיתרשמה םינונגנמה דחא
.תכרעמב תוליעפל שיש יקחשמה יפואה תא םינייצמ תובשחוממ
יכ םינוט 97 ,הירבחו טנד לצא Meyer and Thomas.90 :וז העפותל םיסחייתמה םידחא םיבתוכ םיטטצמ 97 ,הירבחו טנד
תרדענ תינרתחו תיקחשמ תונדרמ לש ןונגס אוה הדוחיש ,תרושקתלש תינרדומטסופ הרוצ הדלונ בשחמ תכוותמ תרושקתב
תילאבולג תוברת תת הרצונ תוילאוטריו תוליהק לש ןתדובעב יכ ןעוט ,97 הירבחו טנד לצא ,Rheingold 93 .דובכ תארי
."גציה איה הביתכ"ה ובש ףתושמ ,ןיימודמ החיש רשקה רוציל תנמ לע םילימב שומישמו תויתוכאלמ תויוהזמ הבכרוהש
רשאמ טנרטניאב רתוי תויתמצע ןלוכ .םיבשחמ תרושקתב הדובעל םיטנוולרה קחשמ יגוס השולש תונומ 97 ,הירבחו טנד
קחשמה ,('וכו ,ליג ,ןימ) תוהזב קחשמה :ןה תורוצה שולש .םלש ןפואב תיתימאה תוהזה תא שטשטל ןתינ םש ,טנ-הרניאב
.ןושלב םיקחשמהו תומישמ יובירב לועפל תורשפאמ עבונש תרגסמב
ליבקמב דובעל ,(רתויב ירונימ ןפואב קר םייק ונלש תכרעמבש המ) תונוש תויוהז שובלל תורשפאהש רמול ןתינ יללכ ןפואב
םייקחשמ םיטנמלא תרצוי ,דרפהלו רשקתהל ,קוחרמ ןנובתהל ,"ףיכ"ו "הדובע" ןיבו תואיצמו היזטנפ ןיבש ףצרה לע
.תיגולוכיספ תוחתפתהב הבר תובישח שי קחשמל יכ ןייצל בושח .םיבר
רז בלושש העש וא ,תכרעמב הערפה וא העתפה הרצונש העש .רדס םצעב םירצוי רדסה יא ינונגנמ ,חיתפב זמרנש יפכ
.הלילח רזוחו ,רשפא יא - תושדח תועתפה ילבש אלא .שדחה רדסה ןמ קלחל הלא םיכפוה ,הכותב

:רדס לש םינונגנמ
ןיערגה תונורקע .1
עבטה לשב .(אובמ האר) הימונוטואה תרות לש ןיערגה תונורקע לע הרימש אוה רדס לע רומשל דעויש ירקיעה ןונגנמה
.ןיערגה תונורקע םירמשנ בצמ לכב אל ,םישמתשמה יוביר לשבו תכרעמה לש יטואכה
תונורקע םיליבומכ םמצע תא םיאור םירגובמה .םיבר םינויד םימייקתמ תכרעמב :םיילאנויצר תונורקעב שומישל אמגוד
המחלמל תושרה לש םירקחמב אצמנ םתכרעהל עודמ" "ןוגכ תואלש םירענה תא םילאוש םה .וללה םינוידב תוילאנויצר לש
לש תוינורקע תולאשב קוסיעל ליבומש ןויד ?"םכלש רקחמב רשאמ רעונ ינב ברקב םימס תכירצלש רתוי הובג רועש םימסב
.'וכו רקוחה םע תורכהה תועפשה ,תיתרבח היצר
תויביטקלפר תולאש םישמתשמה תא םילאוש תכרעמה תא םיליבומה םירגובמה :םייביטקלפר תונורקעב שומישל אמגוד
רענה .דאמ יטואכ היה ןוידה ןמזה בורב .הקיטילופ אשונב ןויד תוחנהל בדנתה 'אי התיכב רענ ,לשמל .םש םתוליעפל סחיב
ומרת ולש הבוגתב םיטנמלא וליא דחי ונררב ,וכלהמב הרקש המ תא ןיבמ אוה ךיא ,ןוידה תא הווח אוה ךיא לאשנ
.ךשמהל הלועפ ךרד שבגלו רענה לש תוישיאו םיכרצ , תוגהנתה יחנומב הרק הז עודמ ןיבהל וניסינ ,"ןגלב"ל

תכרעמה לש לוהינה תדעו .2
תטוונמו םיעובק הדובע ילהנ לע תרמוש איה .םירענ הרשעו םירגובמ השולש-םינש רומאכ הנומ תכרעמה לש לוהינה תדעו
תוטלחה תלבק :הדעוה ידיקפת ןיב .הקיתא תדעו וז הדעול הפסוותה הנורחאה הפוקתב .יללכ ןפואב תכרעמה תוליעפ תא
.לעופ אל המו לעופ המ הקידבו םימייקה םימורופה תניחב ,םישדח םימורופ ילהנמ תייחנה ,שדח םורופ לש החיתפל סחיב
הדעול םירדגומ םידיקפת שארמ ביצהלמ ונענמנ ,ללככ .הלועפה ינכתב ןהו הנבמב ןה .תונוש תוכופהת הרבע לוהינה תדעו
ןוימ לש דיקפתל ונרבע הגרדהב ,לעופב להנל היה העדוה לש ןושארה דיקפתה .םיכרצ רואל הידיקפת תא החתפ איהו
םייתא תולובגו ןונקת תרדגהלש דיקפתב ךרוצ הלע ןמזה םע .םישדח םילהנמ תיחנהלו םישדחה םימורופהו םילהנמה
.דבלב הז ךרוצל םיבדנתמ התנמש תפסונ הדעו תת םע תוליעפ ךרד ,המצע לע תאז החקל הדעוהו תכרעמב הדובעל

יתטיש ןכות חותינ .ב
חותינהו תויטרואתה תונעטה תא ןוחבל תנמ לע תאזו "טנדיתע" בושקתה תכרעמב םייקתהש דדוב ןוידב דקמתי ה ףיעס
רחבנש ןוקייאהש הדבועה יפלכ הרומ לש הנעטב ליחתה אוה .תורפסה עוצקמ לע בסנ ןוידה .םדוקה ףיעסב וגצוהש יללכה
םיכורכה םינוש םיאשונל ןוידה חתפתה ךשמהב ."לבז חפ" לש היה ,"תודובע רגאמ" םורופ ךותב תורפסה עוצקמ תא גצייל
.עוצקמל דובכו םידומילה תינכותב םייונישו הארוהה יכרד ,התוינויח :תורפסה תארוהב
ובתכנשו ,דומילה תועוצקמל תורושקה תודובע ןבור ,םינוש םימוחתב תודובע ירגאמ ליכמה םרופ אוה תודובע רגאמ םורופ
.ול הצוחמו רפסה-תיבב םירענ ידי לע
."היגולוכיספו ךוניח" םורופב םייקתה ןוידה

:ןוידה ינייפאמ
-ב רשאכ 1.8.98 -ל 28.5.98 -ה ןיב ,ץיקה תשפוחב ובתכנ דחא טעמל םיבתכמה לכ .לכה ךסב םיבתכמ 64 ליכמ ןוידה
תשפוחב תועובש השולש לש הפוקתב ובתכנ םיבתכמה בורש ךכ .9.7 -ב הליחתמ תבותכתה רקע .דדוב בתכמ שי 28.5.98
.ץיקה
.(ךשמהב בותכל םאתהב הנתשמ םנכותש תורמל) "תורפסה לש ןמיסה" :תרתוכה תא םיאשונ העברא טעמל םיבתכמה לכ
"םדוקה בתכמל ךשמה" :תרתוכה תא םיאשונ םיבתכמ 2
"תורפסה עורא" :תרתוכה תא םיאשונ םיבתכמ 2

םירגובמה לכ ,םירענ השישו תכרעמה תולהנמ יתש ,רפסה-תיב תלהנמ ,תורפסל תורומ 2 .םיפתתשמ 11 קלח וחקל ןוידב
.םינב - םירענה לעו םישנ ןניה