?ןווקמ החנמ תויהל ךיא
יבלגאד הילו`ג תאמ
: TES,28.4.2000ךותמ רפסה ריצקת
םושיי ינפב םידמוע ונאש םויכ לבוקמ עדימהו תרושקתה תייגולונכט םלועב
תעפוה םע ךרד "לפא" לש הבכוכ .םילילמת דוביע היה ןושארה .שדח ינלטק
."טנרטניאב ךוניח" היהי ישילשה .עדימה ןוילג ,ינשה םושייה

עוצקמ ישנא לש המלש הרוש ךירצמ הז ינשדח םושיי ,םינושארה םיינשל המודב
תא םיווח םה דציכ ךא ,םיצרמהו םירומה םה םייעבטה םירחתמה ,םעפה .םיכמותכ
תאמ "ןווקמ החנמ תויהל ךיא" ?תנווקמ היחנהל םינפ-לומ-םינפ הארוהמ רבעמה
.תשרה ךרד תורוהל םיפאושה הלאל תוליעומ תוצע איבמ יבלגאד הילו`ג

השכר רבכ איה .הייח עצמאב היגולונכטה תדל תבהלנ תרמומ איה יבלגאד הילו`ג
הנבומ רפסב םיארוקה םע הרבצש עדיה תא תקלוחו תנווקמ הארוהב בחרנ ןויסנ
לש חוטבה סיסבה ךותמ אצוי ןושארה קלחה .הנבהל לק אוהו רוריבב בתכנש בטיה
תויתרוסמ תוטיש ןווגמב המולגה תלעותה תא הרצקב הוושמו ,תיתרוסמ הארוה
תרזעב תוקדבנ היגולונכט תרזעב הדימל לש תונורסחהו תונורתיה .תוינשדחו
החנמל טנרטניאל ךירדמ אוה רפסה לש ינשה וקלח .םייודב םידמול לש תואמגוד
םילוכי ןהב םיכרדל תואמגוד ,םוידמה תוחתפתה לש הרצק הירוטסה ללוכ ,ןווקמ
ועייסיש םיחנמל םירבסהו ,הדימלל םוידמכ וב שומישהמ תלעות קיפהל םידמול
,ןיינעלו רצק אוה הז קלח .ט`צו ינורטקלא ראוד ןוגכ םיעצמא ןיבהל םהל
.יחרכה רשא תא קר ליכמו

םיקלח .הזה רפסה תיינקל תיתימאה הביסה םה יעיברהו ישילשה םיקלחה םלוא
םידימלתל קינעהל ךרדה תאו ,םיסרוק לש בוציעהו ןונכתה תא םיסכמ הלא
תאו ;– םידמול להנל דציכ תוליעומ תוישעמ תוצע ןתמ ךות ,הכימת
.תשרה ךרד ;– םהיתויפיצ

םילוכי םה המ לע תעדל םהילע יכו ,םישנא םה םינווקמ םידמולש אוה רסמה
םתא םא .ישעמ ןויסנב תנגועמה הליעומ היחנה תנתונ יבלגאד הילו`ג .ךומסל
תניוצמ ךרד הווהמ "ןווקמ החנמ תויהל ךיא" ,תשרל םכלש םיסרוקה תא םיריבעמ
.ליחתהל
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ