BOT הז המ
BotSpot
 
,תוארוה bot ל םינתונ םתא .םינותנ שופיחל הנכות ילכ אוה bot ה ,רוציקב
הרוזגה הלמ ,ןבומכ ,"טובור" לש רוציק איה הלמה .תובושת םע רזוח אוהו
.תיכ`צב "הדובע" וא ,"הטובור"מ

לרקל R.U.R הזחמב הנושארל הלעוה םדא-תויומד תונוכמכ םיטובור לש ןויערה
רפוס ."םוסור לש םיילסרבינואה םיטובורה" ובכיכ ובש ,1921 תנשמ ,קפא`צ
ורופיסב לחה ,םימסרופמל םיטובורה תא ךפהש אוה בומיסא קזייא ינוידבה עדמה
."םיטובורה תרדס" םינוכמה םירפס תרדסב ךשמהבו (" (1950טובורה יכנא"

הז םירבוחמ תשרה יתרש לכש ןוויכ .השדח הרוצב היחתל םיטובורה ובש ,תשרב
םישרדנה םייתטישה םישופיחה עוציבל תמלשומה ךרדה איה תיטובור הנכות ,הזל
דחא תרשמ "םילחוז"ש םיטובור םירגשמ שופיח יעונמ ,אמגודל .עדימ תאיצמל
עונמ לכ לש ובלב תויוצמש תומוצעה URLs ה תומישר לע םירבועו ,והנשמל
םירכמנה םירצומ לש םימוצע םינותנ ידסמ לע םירבוע תוינק לש םיטוב .שופיח
.תונווקמ תויונחב

הנכותה תא חולשל ןתינש אוה ןויערהו ,"ןכוס"ל ףדרנ םש ךפה bot חנומה
ןכוס ,הרדגהה יפ לע .אצומה למנל חווידו עדימ תאיצמל ללכ ךרדב ,המישמל
Microsoft ב , botאמגודל ;סיסבב םיראשנ םיטוב המכ .המישמל אצויש bot אוה
.תשרב ףד לע הדובעה לש היצמוטואה לע יארחא Front Page

םיסופד תאיצמ לש ךילהתה ,"םינותנ תיירכ"ב םוצע לאיצנטופ שי bot ל
תובורק םיתעל הכירצמ םינותנ תיירכש ןוויכ .םינותנ לש תורידא תויומכב
םידימתמ םהש ןוויכ םדא חוכ ךוסחל םילוכי "םיטוב" ,םישופיח לש המלש הרדס
תוטלחה לבקל םילוכי םיינובת םיטוב .ךרדה ךרואל ותוא םיללכשמו שופיחב
םיסנמה םינותנ ירוכ ידיב בושח ילכל וכפהיש תוטלחה ,רבעה ןויסנ לע ססבתהב
.םינותנ תודוקנ ידראילימ לע רבעמב םיכורכש םיבכרומ םישופיח םילשהל

הרצונ תיטובורה הנכותהש חינהל לבוקמ .טנרטניאב ואצמוה אל "םיטוב"ה םלוא
הניב לש תונושארה תויבמופה תושחמהה תחא ,"הזילא" תרוצב הנושארל
הזילא :תישונא החישב ףתתשהל הלוכיש בשחמ תנכות איה "הזילא" .תיתוכאלמ
הניב .תפסונ הלאש חסנל ידכ הבושתב תשמתשמו ,הלאש שמתשמה תא תלאוש
ויהיש תונכות חותיפל תרתוחה בשחמה יעדמ לש תמדקתמ הרוצ איה תיתוכאלמ
.תישונא הכרדהב ךרוצ אלב ,ןמצע תוחוכב עדימ דבעל תולגוסמ


הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ