םיינורטקלא תיב-ירועיש
`תרווייה סקרו יל קול-גנופ תאמ
.Journal of Educational Computing Research, vol
22 no. 2, 171-186
.תונוש תלוכי תומר ילעב םידימלתל עייסל לוכי יטרפ הרומ דציכ תוארל לק
ךדיאמ .הדימלה טקפא תא קזחל ידכ ידיימ בושמ לבקל ולכוי םינייטצמ םידימלת
ענמיהל ךכבו ,םהיתואיגשל ידיימ ןוקית לבקל ולכוי םישקתמ םידימלת ,אסיג
םא ךא ,םדא אוה יטרפה הרומה ,ילאדיאה בצמב .תודימתמ תואיגשל ןתכיפהמ
אלמל םילוכי ישונא הרומ םיקחמה םיבשחוממ םייטרפ םירומ ,ירשפא וניא רבדה
.דיקפתה תא

םוחתב דחוימב ,תומיאתמ תונכותב רוסחמ אוה ירקיעה ימושייה לושכמה
וא םיליגרת ןתמב תודקמתמ תומייקה תובשחוממה הארוהה תוכרעמ בור .הקיטמתמה
הנכהכ לוגרת איה וללה תונכותה תרטמ .הרצקב בישהל שי ןהילעש ,תורצק תולאש
תויורשפא לכו ,םידדוב םידימלת לש תואיגש ןיבהל ןויסנ לכ ןיא .ןחבמל
.שארמ תועובק ןוקיתה

ןכמ רחאלו ,םידימלת לש תואיגש ןיבהלו תוסנל םיבשחמ תוכרעמ ולחה ,הנורחאב
תויתימא תוכרעמל ךופהל ולכויש תנמ לע ,תאז םע .ןהילע רבגתהל םהל עייסל
:םיאבה םיאנתב דומעל ןהילע ,תיבה ירועיש תנכהב עויס לש

וללכייש תויעב בשחמה ןורכזב רומשל ולכוי םידימלת ףא וא םירומ .1
לכל ןורתפה את אוצמל תלגוסמ תויהל הנכותה לע ,ךכ ךרוצל .תיבה ירועישב
.ןורתפה ךילהת תעב דימלתה לש תואיגש תוהזל םג ומכ ,היעב
תאז .םידימלתה תדובעל םינויצ ןתמ ידי לע םירומל עייסל הכירצ תכרעמה .2
תוצמת ידי לע םהידימלת תא רתוי בוט ןיבהל םירומל עייסל הילע ,דועו
הדובעמ הרומה תא ררחשי רבדה .תיבה ירועישב ולגתהש תושלוחהו תואיגשה
תומדקתה רחא תוריהמב תוקחתהל הל רשפאי ןיידע ךא ,הבר תינוגדחו תיתרגש
.םידימלתה

הרומה :םיביכר ינש הז ךרוצל ונחתיפש "םיינורטקלאה תיבה-ירועיש" תכרעמל
הארוה תכרעמ אוה בשחוממה יטרפה הרומה .תיבה ירועיש להנמו ,בשחוממה יטרפה
תעצהו תואיגש תקידב ,םיזמר ןתמ ןוגכ תישיא הרזע תתל הלוכיש ,תינובת
ירועיש תא ןנייצמו הצקמ רשא ,הרומל רזע אוה תיבה ירועיש להנמ .םינוקית
,ותרזעב .תויומידק יפ לע תויעב ןגראמו הרומה רובעב תואיגש םכסמ ,תיבה
.םתארוה רופישל םנמז תיברמ תא שידקהל םירומה ולכוי

היביכר ינשב םילולכ ,ליעל וותוהש תורטמה תא גישהל לכות תכרעמהש ידכב
.דימלתל ריבעהל הרומא תכרעמהש עדיה תא ליכמ החמומה לודומ .םילודומ רפסמ
עדיה םוחתב החמומ תעדל רומאש המ תא וכותב ללוכ אוהש םושמ ךכ הנוכמ אוה
הליכמ איה ,םימתירגול תורוהל תדעוימ תיחכונה תכרעמהש ןוויכ .רבודמ וב
דעונ דימלתה לודומ ,תאז תמועל .םימתירגול תויעב ןורתפל שרדנה עדי רקיעב
יוגשה עדיה יללכ .םיללכ תרוצב ,דחאכ יוגשו ןוכנ ,דימלתל שיש עדי ןסחאל
ידימלת -125ל ונתינש םינחבמ לש הרדסמ ולבקתהש םידימלת לש תואיגש םימדמ
לע עדי רקיעב ליכמ ,הארוהה לודומ ,ישילשה לודומה .גנוק-גנוהב `ט התכ
ןורקעה סיסב לע ,םהיתואיגש ןוקיתב םידימלתל הרזע ןתמ לש יותיעהו ןפואה
עונמל ידכב ,דימלתה לש םדוק עדי ןיבל תואיגשה ןיב דוגינה תשחמה לש
םדא ןיב היצקארטניאה לע יארחא ,תרושקתה לודומ ,ףסונ לודומ .תונשיה
בשחמה תפש םוגרתו בשחמ תפשל תישונאה הפשה םוגרתב רקיעב רבודמ .בשחמל
.תישונא הפשל

`ח התכ ידימלת לש תותכ שש .רפס-יתב הששב הקדבנ איה ,תכרעמה החתופש רחאל
.יוסינב ףתתשהל ונמזוה ,תוידומיל תולוכי לש הבחר תשק ילעב ,גנוק-גנוהב
תיב-ירועיש לש (השקו לק) םיכרעמ ינש רותפל םידימלת 220 ושרדנ ,לכה ךסב
םקלחו ,ןורפעו ריינ םע תויעבה תא ורתפ םידימלתהמ קלח .םימתירגולב
םידימלתה תריכז תא םג אלא ,תויעבה ןורתפ תא קר אל ונקדב .תכרעמה תועצמאב
דעונש ,"הדימל יכילהת ןולאש" אלמל דימלת לכמ ונשקיב ןכו ,עובש ףולחב
.קמועל וא יחטש ןפואב םידמול םה םא קודבל

תיבה ירועיש תכרעמב שומישל והשלכ קהבומ טקפא הלגתה אל יוסינב
הלוכי תכרעמהש ררבתה ,רתויב בוטה רפסה-תיב קדבנשכ ,תאז םע .םיינורטקלאה
םימרוגש רשפא .רתוי הבוט הרוצב תוטשפומ תוחפ תויעב דומלל םידימלתל עייסל
הברה היצביטומהו םידימלתה תוחפשמ לש רתוי ההובג תימונוקא-ויצוס המר ןוגכ
םידימלת םא תויהל הכירצ הניא רקחמה תלאשש ןכתיי .יבויחה טקפאל ומרג םהלש
תושעל םילוכי םידימלת יגוס וליא אלא ,תכרעמהמ תלעות קיפהל םילוכי ללכב
.תאז
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ