Supporting Students in Open and Distance Learning
Simpson Ormond לש ורפס לע תרוקיב
2000
Phil Race
British Journal of Educational Technology 32
no1, Jan. 2001
 
םוחתב תימלוע-ללכ החימצ תורכינ םויכ .םוחתב יתיארש רתויב בוטה רפסה והז
הדימל לש םיביכרמ בולישל תיוולנ המגמו ,קחרממ הדימלהו החותפה הדימלה
לכב .תוללכמו תואטיסרבינואב הליגרה הארוהה ,דצלו ,תרגסמב השימגו החותפ
,ץועיילו הרזעל םיקוקז הלאכש םיכרעמב םידמולב םיכמותה הלא ,םירקמה
.עפשב םתוא קפסמ ןוספמיסו

הכרדהל (תיטירבה) החותפה הטיסרבינואה לש זכרמה להנמ אוה ןוספמיס דנומרוא
ורפס .םוחתב הנש -25מ רתוי לש ןויסנ ול שיו ,םיטנדוטסב הכימתו תיכוניח
הכימתב ליעומ שומיש שיחמהל ודעונש ,םיליעומו םירצק הרקמ ירואת אלמ
ןה ,םידמולב הכימתה תויגוס לש בחרה חווטה .םירשקה לש בחר ןווגמב םידמולב
:ללוכ ,רפסב תונודנה ,תוימדקא ןניאש ןהו תוימדקא
;תישיא הארוהל תויבטימ תוקינכט חותיפ .1
;תיתרבח הכימת .2
;הרישנ תעינמ .3
;קחרממ הכימת ןתמ .4
;םיבשחמ תרזעב הכימת ןתמ .5
;םינפ-לא-םינפ הכימת .6
-ו ;הדימל תויונמוימ חותיפ .7
.הארוה לגס חותיפ .8

םידמולה םיקקזנ םהל ,תימדקא-אל הכימת לש םיטבה השש ההיז ןוספמיס ,טרפב
:ןמקלדכ ,קחרממ הארוה לש תורחא תורגסמבו החותפ הטיסרבינואב
;םיירשפא הלועפ ינוויכ תעצהו תויעב תקידב ,עדימ ןתמ ;– ץועיי .1
;תוימדקא-אל תויונמוימו תויטנ לע ינטרפ בושמ ןתמ ;– הכרעה .2
;הדימלה םודיקל תישעמ הרזע ;– הלועפ .3
;תוצלמה תביתכו תוגלמ תגשהב עויס ;– גוציי .4
;םידמולה תבוטל םיידסומ-םינפ םייוניש םודיק ;– הלודש .5
.םידמולב הכימתה ןוגרא ;– הלהנמ .6

:תואבה תוירוגטקל תקלחנ תימדקאה הכימתה
;סרוקה םוחת תרדגה .1
;םיגשומ רואיב .2
;סרוקה לש הפיקמ הגצה .3
;תחאכ תילמרופ-אלו תילמרופ הכרעה ןתמ ;– בושמ .4
;תוניירואו תיטמתמ הסיפת ;– הדימל ירשכ חותיפ .5
;סרוקה ךרואל םידמולה תומדקתה רחא בקעמ .6
.הדימלבש שוגירב תופתתשהו סרוקה תולובג תבחרה ;– הרשעה .7

הדובעל תורושקה תוישעמ תוצע ללוכ "םהירבחב םידמול לש הכימת"ב קסועה קרפה
םידימלת ,("ןוכיסב" םידימלת) חופיט ינועט :תואבה תוירוגטקהמ םידימלת םע
,םירגובמ םידימלת ,תודסומבו ,תוישפנ תויעב םע ,תוינפוג תויולבגומ םע
.םיעלוק הרקמ ירואת תרזעב שחמומו םגדומ טבה לכ .תורז תוצראמ םידימלתו

לכל הבוח תאירק יהוז .שמתשמל יתודידיו ימשר-יתלב ,רישי אוה רפסה לש ןוטה
,קחרממ הדימלו החותפ הדימל לש תוינכותב םידימלתב הכימתב םיברועמה הלא
םיטנדוטסב הכימת ללוכ םדיקפתש ,תואטיסרבינואבו תוללכמב לגס ישנאלו
.תיללכה םידומילה תינכות תרגסמב םישימג וא םייאמצע םילולסמב םידמולש
הכימת" ,אמגודל .ידיימ ןפואב םמשייל ןתינש םיישעמ םיליגרת רפסמ םנשי
שרוד (` 24-41מע) "תובוגתבו םיכרעב ליגרת ;– םידמולב תימדקא-אל
םהיתושוחת לע ליעומ בושמ לבקל םהל רשפאמ ןכו ,תוקד רשעכ שידקהל םיחנמהמ
.םידמולה לש םהיתויעבו םהיכרצל םיבושק םתויהב םהיתויונמוימו

תושרל תעכ דמוע הז ןויסנ .רפסה לכ ךרואל אטבתמ רפוסה לש עפושה ונויסנ
.םלשומ יותיעבו ,הריהבו תתצמותמ הרוצב ונלוכ
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ