קחרממ הדימלה דיתע
Roger Kaufman, Ryan Watkins & Ingrid Guerra
.Educational Technology, March-April 2001, pp
19-26
תוליעומ תואצות רידגהל ןתינ דציכ
?ןמז ךרואל ןרמשלו
 
תונוכנה תולאשה תא לואשל
תא םידימלתלו םידבועל עיצהל םיבר םינוגרא ולחה ,תויתרבח תושירדל הבוגתב
תפסונ תורשפאל קחרממ הדימלה הכפה ,תונורחאה םינשב .קחרממ דומלל תורשפאה
דחי .םירשעה האמה ךרואל ונתוא התרישש ,תילנויצנבנוקה הארוהל המילשמ וא
,תישעמו הלוז הרשכה תטיש קחרממ הדימלב תואור תובר תורבחש דועב ,תאז םע
הדימל לש תידיתעה החלצהה תא חיטבהל תובוט תונווכו תויפיצב יד ןיאש ירה
.קחרממ

הל בישהל לכונש הלאש יהוז ?רבודמ וב ןוגראל אופא המיאתמ קחרממ הדימל םאה
םינוגרא קרש תולאש ;" –תונוכנ"ה תולאשה לע ןכל םדוק הנענ םע קר
.לואשל וחרט םיטעמ

?קחרממ הדימלב ךרוצה ללכב ררועתה עודמ
תובתכתהב םיסרוקב לחה ,תונורחאה הנשה םייתאמ ךלהמב החתפתה קחרממ הדימלה
ךא .טנרטניאה ךרד תיביטקארטניא הדימלב הלכו ,םייכוניח וידר ירודישו
.ונתשה אל טעמכ היצפואה םויקל תוביסה ,םייגולונכטה םייונישה לכ תורמל
,ךכב םינינועמה תושרל תוליעומ הדימל תויונמדזה דימעהל הדעונ קחרממ הדימל
תרושקת-יעצמא תולגל ונחלצה ,םינורחאה םירושעב .םהל םיחונה םוקמבו ןמזב
קר ודמע םידמולל תלעותהו ךרעה ,לזמה עורל .ךכב דאמ םיעייסמש םייפולח
.וזה תוחתפתהה דקומב םירופס םירקמב

ךא ,םייגולונכט םישודיח סיסב לע קחרממ הדימל םויכ םיעיצמ םיבר םינוגרא
ןונכת לש ןיינבה ינבא תרדגהל םיבאשמ לש המוד תומכ ושידקה םהמ םיטעמ קר
,יגטרטסא ןונכת ,םיכרצ חותינו ןדמוא ,לשמל ומכ) תיביטקפא הארוה תכרעמ
האצותכ .(ךשמתמ רופישו תיעוציב הכרעה ,םידעי תרדגה ,עוציב תושירד חותינ
דצמ ןיינעה ,תורימאמ היגולונכט לע תואצוהה ובש בצמ רצונ ,הלא םייוקילמ
תודידמ תואצות תובינמ ןניא קחרממ הדימלה תוינכות ךא ,רבוג םידמולה
תוינוניב ךוניחו הרשכה תוינכות תאלעהב יד ןיא ,תורחא םילמב .תויתועמשמ
.הדידמ תלעות חיטבהל ידכ טנרטניאה לע

?"תלעות" רידגנ דציכ
שולשב תואצות תגשה םשל דידמ ךרע הפיסומ איהשכ "הליעומ" איה קחרממ הדימל
ןוזח" לש ומושיי ךרד תרדגומ ("אגמ") הנושארה המרה .תוינוגרא תומר
ידלי רובעב וידחי רוציל וננוצרבש םלועה גוס ,ונייהד) הרבחל "ילאדיא
,ןותנ ןוגרא לש המישמה ידעי ךרד תרדגומ ("ורקאמ") היינשה .(רחמה
") (Kaufmanורקימ") תוצובק וא םידיחי לש עוציב ידעימ תבכרומ תישילשהו
ןוגראה לש יגטרטסאה ןונכתה דקומב תדמעומ תלעותה ,הרדגוהשמ .(1998, 2000
שולש לכב תואצותה תגשה ןיב רשקל תולוכיש קחרממ הדימל תוינכות קר .ולוכ
ןתינ ,הז ךרוצל .תידיתע החלצהל יגטרטסא ןורתי חיטבהל תולוכי וללה תומרה
.ךכב יד ןיא ךא ,תושדח תויגולונכטב רזעהל ןבומכ

קחרממ הדימלה לש םייוצרה הינפ
:ןונכת
.דמולבו ןוגראב ,הרבחב תשלושמ תודקמתה .1
.ןכותמ לידבהל ,תלעות לע שגד .2
.תויוצר תואצותו תויוושכע תואצות ןיב םירעפכ םיכרצה תרדגה .3
.םיכרצ לש ילמרופ חותינ .4

:חותיפו הנבמ
.הארוהה ינכת לש יתטיש חותיפ .1
.םייפיצפס םידמול םיניינעמה םיאשונ לש הקימעמ הריקחל תואלמ תויצפוא .2
.הארוהה תינכות יטבה לכב םיכירדמהו םיחתפמה לש תחכומ תלוכי .3

:הרבעה
.תיבהמ םג תינכותל רבחתהל תורשפא .1
.טנרטניאו ואדיו ,םירפס ללוכ ,תרושקתה יעצמא לולכמב שומיש .2
.ךירדמל דמולה ןיב תינמז-ובו החותפ תויביטקארטניא .3
ןונכתב ץועייו ימדקא ץועיי ומכ) הכימת תדיחיל דמולה לש האלמ תושיגנ .4
.(הריירק
.םיעוציבה תמר לע ידיימ בושמ תלבק ,תובורק םיתעל .5

:ךשמתמ רופישו הכרעה
לש ךשמתמ רופישל (הרומ לש ןחבמב קר אלו) םיאלמ הכרעה ינותנב שומיש .1
.תינכותהו דמולה
.הארוהה יעצמא לש תוליעיהו תויביטקפאה תכרעה .2
,םידמולה :תואבה טבמה תודוקנ עבראמ ,תינכותב העקשהה לע האושתה תכרעה .3
.הלוכ הרבחהו ,ןוגראה וא דסומה ,םירומהו םיננכתמה

החלצהל ךרדה ;– ןוגראה יביכרמ לדומ
חיטבהל קחרממ הדימלל הליעומ תינכות רוציל םישקבמה םינוגרא םילוכי דציכ
הווהמ (OEM (Kaufman 1992, 1998, 2000 וא "ןוגראה יביכרמ לדומ" ?החלצה
הרידגמ וז תרגסמ .תוטלחה תלבקו םינכת תכרעה ,יגטרטסא ןונכתל תישעמ תרגסמ
וא יכוניח ,יתכלממ וא יטרפ ןוגראב רבודמ םא ןיב) ןוגראה יביכרמ תא
:ןמקלדכ ,(יקסע

הדימל ללוכ ,תוקדצומו תויארחא תויוברעתה .תואצות ;" –אגמ"ה תמר .1
,חילצת יהשלכ תוברעתהש ידכב .םייגטרטסא ןונכתבו הבישחב תונגועמ ,קחרממ
תאו דעיה תא ,םידידמ םיחנומב ,רידגמ רשא "ילאדיא ןוזח" ךותמ עובנל הילע
תמרב ןונכתב .יוצר ידיתע םלוע לש םיחנומב ,ותגשה תא ןחבנ ובש ןפואה
ףיסוהל קחרממ הדימלה לע .הליהקהו הרבחה םה ירקיעה בטומהו חוקלה ,"אגמ"ה
.ומצע ןוגראל רבעמ ,הלוכ הרבחל םג דידמ ךרע אופא
דעי עבקנ ,"ילאדיאה ןוזחה" ךמס לע .הקופת ;" –ורקאמ"ה תמר .2
המישמה דעי .םשל עיגה ןכא םא דודמל ןתינ דציכו ןוגראה רתוח ןאל :המישמה
.ומצע תא ןווכמ אוה ילאדיאה ןוזחהמ םיקלח וליאל קיודמב ןוגראל רידגמ
לכב דומעל םידמולל רשפאל אוה םיירקיעה םידעיה דחא ,קחרממ הדימלה םושייב
.הלוכ הרבחל ךרע ףיסוהל םהל רשפאיש רבד ,םויסה תושירד
המישמה דעי תא "םגרתמ" ןוגראה ,וז המרב .םירצות ;" –ורקימ"ה תמר .3
לע בורל לטומ ,וז ןונכת תמרב .גישהל וילע תויטרקנוק תואצות וליא רידגמו
.ןתגשהל גואדלו וללה תובושחה תואצותה תא חתפל םינטק םיתווצו םידיחי
ןיגפהל םאובב םידמולה םיגישמש תואצותה םה "םירצות"ה ,קחרממ הדימל םושייב
.םייטנוולרה םימוחתב ושכרש תלוכיה תא

?דיתעב חילצהל ולכות דציכ
תויביטקפא ,תלעות לש ןתגשהו ןתרדגה םשל ,תואבה תויחנהה לע םיצילממ ונא
:קחרממ הדימלב תוליעיו
ןיינע וניא ןונכת .תוידוסיב והומשיו ,ףקת יעוציב לדומ ורחב .1
ךירצ קחרממ הדימל תינכות לכ לש החותיפ .דבלב ןכות תריחבל וא היציאוטניאל
,ךכ םשל .םיברועמה לכ י"ע םשוייש ,יארחאו ינקת יעוציב לדומ לע ססבתהל
.(הכרעהו םושיי ,חותיפ ,חותינ ,ןדמוא) AADIE לדומ לע םיצילממ ונא
"ילאדיא ןוזח"ב ושמתשה .תואצותו ןונכת לש תומרה שולש לכ ןיב ורבח .2
ןוזחהמ רזגנ ןוגראה לש המישמה דעי .תוטלחהה תלבק לש אצומה תדוקנכ
רשק לכ ןיא םא .ומצע תא דעיימ אוה ויקלחמ הזיאל עבוקו ,םכסומה ילאדיאה
"םירצות"ו (רגוב תדועת ,לשמל) "הקופת" ,(ליכשמ חרזא ,לשמל) "תואצות" ןיב
."היעב ול ןיאש ןורתפ"ל קחרממ הדימלה ךופהת ,(סרוק ינכתב תואיקב)
יעצמא תא ורחבת לא .הדימלה תושירד ןיבל הארוהה יעצמא ןיב ולבלבת לא .3
לע היעצמאבו הארוהה תוטישב ורחב .הידעי תא וקידצתו ורידגתש ינפל הארוהה
ןוגראל תיבטימה ךרדהו ,גישהל םהילעש תואצותה ,םידמולה תלוכי ךמס
.םהלש הדימלה תויונמדזה
תויוושכע תואצות ןיב םירעפכ םיכרצה תא רידגהל בושח .םיכרצ ןדמוא ועצב .4
דוסי לע ,םפודעת ךילהת תאו םיכרצה תא ההזמ םיכרצה ןדמוא .תויוצרו
(Kaufman םהמ תומלעתהה תויולעל האוושהב ,וללה םיכרצה קופיס לש תויולעה
.(2000
תואצותה יפל תיפיצפס קחרממ הדימלה תייווח תא ןנכתל שי .דימלתב ודקמתה .5
תונונגסו היצביטומ ,םיישיא-ןיב םילדבה לע ירקחמ עדיב שומיש ךות ,תויוצרה
לע וססבתי הארוהה תוטישו דומילה ירמוח .םתגשהו םידעיה תרדגה םשל הדימל
ביכרמ .םתניחבמ רתויב בוטה דומילה ןפואו ,םמוקימ ,םידמולה לש םייפוא
םירמוחה תמאתה היהי תוידיתע קחרממ דומיל תוינכות לש ןתחלצהב ינויח
לכ רפושיש ןפואב םמושייב םנונכת ,םחותיפו םידמולה ןיב םיישיאה םילדבהל
.תעה
לכ םישרדנ ונא ,ךוניחה םוחתב .יתטיש ןפואב ךרע הפיסומש תינכות ונב .6
םיחונש ןמזבו םוקמב ,םידמולה יכרצל תובושק ןהש הדימל תויונמדזה קפסל תעה
םרטב הארוהה יעצמא תריחבמ לודחל ונילע ,תוליעיב תאז תושעל ידכ .םהל
ונאש רבד לכ ,חילצנש ידכבו .םהל םיביוחמ ונאש םידעיה תא ונקדצהו ונרחב
.התוללכב הרבחלו ןוגראל ,םידמולל :םיפתושה לכל ךרע ףיסוהל ךירצ םירצוי
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ