הטוקד םורדב קחרממ הדימל
Michael Simonson, Kristin Sparks & John Moore
TechTrends 45 no3 22-5, 38-43, May-June 2001
 
םייתריצי תונורתפ םשייל ואולקנ`ג ליב הטוקד םורד לשומ לחה , 1996 ב
דציכ :הנידמב םיקסעהו תויושרה ,רפסה יתב תא הדרטש הרקי היעבל םילוזו
.תירפכה הנידמה ירוזא לכב 21 ה האמה לש היגולונכטל תושיגנ חיטבהל
ילבכו םיילמשח םילבכל הנידמב רפסה יתב תא רבחל הגוסמ הדיחי תינכות תרזעב
םורד תא לשומה ךפה ,םיריסא לש הייפכ תודובע תרזעב תימוקמ תשר LAN
רופיש ;םיידיתע םיחותיפל תמדקתמ תיתשת תיינבב הליבומ הנידמל הטוקד
וגשוה הלא לכ .יחרזאה קושב תובושח תויונמוימב םיריסא תרשכהו ;הארוהה
.רלוד ןוילימ 15 לע הלע אלש ביצקתב
אוה .ב"הראב וגוסמ ףיקמה טקיורפה אוה " CTSרפסה יתב רוביח" טקיורפ
ןומימה אוה ותוא דחיימש המ .יגולונכטה םייחה רוזחמ יטבה לכ תא הסכמ
תימוימויה הכימתה תויולע תא קר ןממל םישרדנ רפסה יתב :ידעלבה יתלשממה
.תימוקמה תיכוניחה הליהקל תוידוחייה

דויצ תעירז :ןושאר בלש
יתרשכהו יפסכ ,ינכט עויס הקפיס אלא ,דבלב תויתשת תחנהב הקפתסה אל הנידמה
יתבל הנתנ הנידמה ,תורחא םילמב .טוויחב םולגה לאיצנטופה תא שממל רשפאש
.םהלשמ LANs תמקהל ושרדנש ןויסנהו היגולונכטה תא ףתתשהל ושקיבש רפס
דוע ךשמיהל דיתעש ,יתנש ערואמל הכפה וז .הרשכהה היה I בלשב ףסונ טבה
םוי יצח /םוי לש םירנימס .: 1הרשכה תויורשפא שולש ןנשי .תובר םינש
םיקסועה עובש דע םימי רפסמ לש םישגפמ .; 2םיוסמ יגולונכט אשונב םידקוממה
תונקהל הרטמב ,שדוח םיכשמנש םייסיסב אובמ ירועיש .; 3םיאשונ רפסמב
.שרדנה יגולונכטה עדיה תא םוחתב םישדח םילהנמל

הטוקד לש תילטיגידה תשרה :ינש בלש
לכב הסורפה הריהמ תרושקת תשר איה DDN הטוקד לש תילטיגידה תשרה
םורדב תויושרו ךוניח תודסומל ואדיו יתורישו םינותנ תקפסמ רשאו ,הנידמה
תשרה .הנידמב ירוביצה רזגמה לכ תא טעמכ DDN ה ףיקת ,רבד לש ופוסב .הטוקד
ןיבל םניבו םירומו םידימלת ןיב הריהמו הלוז תרושקת רשפאל הרטמב המקוה
.היגולונכטהמ תלעותה ברמ תא קיפהל ידכ ,ןוציחה םלועה
T1 גוסמ ריהמ תרושקת לגעמ תוחפל לבקמ הטוקד םורדב יתכלממ ס"יב לכ
םילודגהו ,הלאכ םילגעמ רפסמ םילבקמ רתוי םילודג רפס יתב . 1.533 MBpS
יבאשמל תושיגנ םינקמ הלא םילגעמ . OC-3 155 MBpS תושיגנמ םינהנ םהב
לוהינ תוכרעמ םיירוזא , תויפיצפס םידומיל תוינכות םיימוקמ הארוה
94 טנרטניא יבאשמל ןכו ל"אוד ,םינותנ ידסמ םייתנידמו דועו םידימלת
. ךליאו 2000 ויתסמ MBpS

קחרממ הדימל :ישילש בלש
,ב"י-`ז תותיכלו ,בתנ ס"יב לכ לבקמ , WAN תירוזאה תשרה תורשמ קלחכ
,`ץניא 36 םירוטינומ ינש ללוכ ,ואדיו תודיעוול האלמ תכרעמו ATM קספמ םג
,LAN תוירושיק ,ינורטקלא חול , codec ריממ ,וידוא יביכר ,תומלצמ יתש
.הנומת-ךותב-הנומת תלוכיו T.120 תנכות
,ןופלט ירישכמ ךרד קחרממ הדימל ירועיש ןגראל רפסה יתב ולכוי ,ןושאר בלשב
.טנרטניאה ךרד תושיגנ םג רשפאתת ,דיתעב .ל"אוד וא סקפ
היהי שקבתמה שומישה .תויפוסניא ןה ואדיו תודיעווב תומולגה תויורשפאה
ויהי םימצמוצמה הארוהה יבאשמ ןכש ,האוושמהמ קחרמה תא קוחמל תלוכיה
תופתתשהב ,םירומל תויומלתשהב היהי ףסונ ירשפא שומיש .לכל טעמכ םינימז
.םיחרוא םיצרמ לש קחרממ


יעיבר בלש :טקיורפה תכרעה
:תויוליעפ עברא הללכ הכרעהה תינכות
,יפרגומד עדימ ללכש , " CSQס"היתב רוביח ןולאש" לש יתטיש חותיפ .1
הדימלל תורושקה תולאשו תינוגרא תונשדח לש דדמ ,תישיא תונשדח לש דדמ
.קחרממ
בושמ תפסותב ,םיכנחמל קחרממ הארוה תואנדס ששב םיפתתשמל ןולאשה תקולח .2
.תוחותפ תולאש תרוצב
הדימלו הארוהל תוימדקאב םיפתתשמל טנרטניאה ךרד ןולאשה תקולח .3
תולאש ללוכ ,בוש , DTL קחרממ הדימלו הארוהלו TTL תיגולונכט
תחא יפתתשמ םע דוקימ תצובק לש תוליעפ הכרענ ,ךכל ףסונב .תוחותפ
.תוימדקאה
םיחותפ םיבושמ ללוכ ,הטוקד םורדב םירומ לש יארקא םגדמל CSQ ה תקולח .4
.קחרממ הארוהו היגולונכט לע

תונקסמ
?םהמ שרדנש תא ועציב טקיורפה יננכתמ םאה :תוירחא .1
ץיקה ךלהמב .תוליעיב להנתמ טקיורפב שולש בלשש רורב ,הכרעהה ינותנ ךמס לע
םיכנחמל םידחוימ הרשכה ישגפמ השש םג ומכ ,DTL תוימדקאב םידומיל ולהנתה
תא ריבסהל ודעונש םינוש םישגפמ רפסמ דוע וכרענ ,ךכל ףסונב .םיליבומ
.DDN המ תלעות קיפהל דציכו קחרממ הדימלב ןומטה לאיצנטופה

?בטיה םשוימ טקיורפה םאה :תויביטקפא .2
ובשחנ טקיורפב שולש בלש לש תונושארה תויוליעפהש הלוע ונידיבש םינותנהמ
תוליעפהש ורבס םיברועמה לש לודגה םבורש רורב .םיפתתשמה יניעב תויביטקפא
טקיורפ לע תרוקיבה רדעהמ ונעתפוה ,השעמל .תיביטקפא קלח הב םילטונ םהש
. CTS

?והשמ הנשי טקיורפה םאה :העפשה .3
בושח ונל היה .יביטלוקפס ותויהב ,רתויב יתייעבה אוה הכרעהב הז ביכר
תא םילהנמש םיליבומה םיכנחמה י"ע עדיה תצפה ךילהת תא ךירעהל דחוימב
השק .תיבויח התיה טקיורפה תעפשהש המוד ,כ"הסב .הנידמב קחרממ הדימלה
,יתטישהו ןנכותמה הצפהה ךילהת תוכזב רקיעב ,טקיורפה לע תרוקיב עומשל
דחוימב וחתופש תואנדסב הרשכה ךילהת ךרוצל ,םיליבומ םיכנחמ יוהיז :ןמקלדכ
תצפה ;םיליבומ םיכנחמ םתוא ידימ ,DTL תוימדקאב םירומל הארוה ;םרובע
.תיכוניחה הליהקל ץוחמ םייזכרמ םישיאל DDN הו קחרממ הדימל לע עדימ

תגשהב םיעייסמ חטשב תוערואמה וא תוינידמה ,םינבמה םאה :ינוגרא רשקה .4
?טקיורפה ידעי
הנושאר תובישח לעב אוה ינוגראה רשקהה גשומש רוריבב םיארמ הכרעהה יאצממ
םירומ .: 1םיאבה םיינוגראה םיאשונה תא וניהיז .טקיורפה תחלצהל הלעמב
םירומ .; 2םישודיחמ דחפה לע רבגתהל ולכויש ידכ תויומלתשה רובעל םיבייח
תיכוניחה תוינידמה תא ןוחבל שי .; 3תומלתשהה רחאל תכשמתמ הכימתל םיקוקז
םירומה תוששחל הנעמ תתל שי .; 4ךרוצל םאתהב התונשלו ס"היב תא החנמש
DDN הו קחרממ הדימלהש ידכב תננכותמו תיתטיש הרוצב םידימלתהו םירוההו
.ללכה תעד לע ולבקתי
הדימלב תיללכ הכימת לש ההובג המר לע עיבצה דוקימה תצובקב ףסאנש עדימה
םידחפ םע דדומתהל ונילע המוש .היתוכלשהמ בר ששח לע ,תאז םע דחיו ,קחרממ
תושעל הבוט ךרד איה -DTLה תוימדקאב תידוסיה הרשכההש המוד ;– הלא
.םיכנחמ םע תוכשמתמ בקעמ תויוליעפ תושרדנ ,תאז םע דחי .תאז

:ךשמהל תועצה .5
ונייפאתי TTL/DTL תוימדקאב ודמליש םירומ רתויו רתוי ,ךילהתה תצופת םע .א
שי .קחרממ הדימלה ץומיאל תודגנתהבו ,תישיא תונשדח לש תיסחי תוכומנ תומרב
בור תא דקמל שי ,דבב דב .הלא םירומל תויומלתשה תרבעהל הנוש השיג לוקשל
.קחרממ הדימל םשייל ההובג תונוכנ ילעב םיכנחמב םיצמאמה
הדימל תוטיש ץמאל םילקוש וא םיצמאמש םירומב תכשמתמ הכימת חיטבהל שי .ב
םירוקיב ,תורצק תואנדס ,םיקנעמ תרוצב תאזו ,הימדקאב םהידומיל רחאל קחרממ
.םיטקיורפל םוסרפ ןתמו ךוניחה דרשמ ישנא לש
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ