"תומכח" תובכר
Brian Smith
Railway Age 202 no4, pp. 62-63, April 2001
חתפל ידכ .תובכרה יקסעל תונורתי ןבוחב תונמוט עדימהו תרושקתה תויגולונכט
,השחמה תינכות ב"הראב הרובעת תויגולונכטל זכרמה ליעפמ ,הזה לאיצנטופה תא
הרטמה .תובכר תרקבו תרושקת יעצמא ,תותוא לע תיגטרטסא רקחמ תמזוימ קלחכ
רפשל ידכ רטקבש גהנה אתב ןימזה הדימה לש הרשעהלו היצרגטניאל עיגהל איה
.תוליעיהו תוחיטבה תא

תבלושמ תיגולונכט הגוצת
תגוצתב רתויב הבוטה הרוצב תשחמומ תבכרה רטקב תויגולונכט לש היצרגטניאה
םימלבה בצמ לע עדימ תוארל ןתינ ךסמה לש ןוילעה והצקב .גהנה אתבש עדימ
םינוקייא ,לכ תישאר .תורוצ יתשב גצומ ךרדה דצבש תוכרעממ עדימה .תוריהמהו
.תיזכרמה "סוטטס"ה תגוצתב םיגצומ תכרעמ-תת לכ לש הבצמ תא םיגציימה
.תוליגר תויוריהמב לועפל תבכרל םיריתמה םיאנת םיגציימ םיקורי םינוקייא
םיגציימ םימודא םינוקייא .םייתייעב לועפת יאנת םיגציימ םיבוהצ םינוקייא
תכרעמה בצמ לע ןה עגימ םיגיצמ וללה םינוקייאה .םיליבק-יתלב לועפת יאנת
.רותיאה תוכרעמ לש ןתוניקת לע ןהו (הרובש הליסמ ומכ)

וא םייתייעב לועפת יאנת לע תוגצומ טסקט תועדוה ,םינוקייאל ףסונב
.ןותחתה ינמיה קלחב תוגצומ םיליבק-יתלב

םינשייחו תרושקת יעצמא
תוביסמ .תרושקת תכרעמ אוה שרדנש ןושארה ביכרמה ,גהנה אתל עדימ קפסל ידכ
תקופת תלוביק םע IEEE 802.11 RF LAN וידר תכרעמ הרחבנ ,םושייו תולע
תכרעמה . ISM תעוצרב ,צ"הג 2.4 רדתב תלעופ תכרעמה .ש"במ 11 לש םינותנ
הלעפה תוכרעמל תומיאת ;הנטנאל מ"ק השולשכ לש סוידרב יוסיכ תרשפאמ
.תומייק תוכרעמ םע הלק היצרגטניאו ;"סקוניל"ו "תונולח"

רטקב תוכרעמ
ןקתומה (תונורק-אשונ רטק תרקב) TLC דויצ םע קשממ ךרד םילבקתמ רטקה ינותנ
ה .םילבכ לע תססובמה תינורטקלא המילב תכרעממ קלחכ תבכרה ירטקמ םיינשב
.דויצה תוניקת לע עדימ תלבקו םירטק רפסמ לש המצע תרקב תרשפאמ TLC

םרז תומצועו תורוטרפמט דודמל ידכ םירטקב הנקתוה רוטינ תכרעמ ,ךכל ףסונב
.תרפושמ גהנ-את תגוצתב הנשה בלושת וז תכרעמ .עונמ יקלח לש

.GPS ינייוול תועצמאב תבכרה םוקימ לע עדימ ןתמל תכרעמ םימשיימ ונא םויכ
םינקתמל סחיב גהנה אתב תבכרה לש המוקימ תא גיצהל היהי ןתינ ,ךכמ האצותכ
םוקימ רחא תורחא תובכר לש בקעמ רשפאי םג רבדה .תובכרה תושר לש דויצו
.תבכרה

ולכוי הקוזחת ישנא .םיפסונ תונורתי םג הבינמ וזה תיגולונכטה היצרגטניאה
םיעצבמה םיסדנהמ .ןרותיא םע תויעב ןקתלו ןחבאל ,קחרממ תוכרעמל רבחתהל
תחשקה לע הדובעה .RF WLAN ה תכרעמ ךרד תוזילנא עצבל םויכ םילוכי תוקידב
ףוס דע ךשמית (הרמוח/הנכות תוכרעמ לש תילועפתה תונימאה רופיש) תוכרעמה
.הנשה
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ