טוביש
eMediaMillWorks, Inc
,טסוו לקיימ ר"ד לש ותודע ריצקת
Advanced Cell ל"כנמו אישנ
,Technology
,הדובע יניינעל הדעווה-תת ינפב
ךוניח ,שונא יתורישו תואירב
תוולנ תויונכוסו
טאנסה לש תובצקהה תדעו לש
 
תויגולונכט לע םויה םכינפב דיעהל חמש ינא ,הדעווה-תת ירבחו ר"ויה ינודא
.םייאופרה ןהימושיי לעו םיאת יניערג תקתעהו םיירבוע עזג יאתל תורושקה

םיירבוע עזג יאת

יתשמ תאזו יאופרה רקחמה לש הירוטסהב םיידוחיי םה םיירבועה עזגה יאת
תטלחומ תונתשה תלוכי ילעב עזג יאת םה הלא םיאת קר ,לכ תישאר .תוביס
לש ויפנע ומכ לצפתהל םילוכיש םיאת םה עזג יאת . totipotent stem cells
םילוכי תטלחומ תונתשה תלוכי ילעב עזג יאת .םירחא םיאת יגוסל ךופהלו ,ץע
םידחייתמ םה ,ךכל ףסונב .האופרל םישרדנה המקר וא את לש גוס לכל ךופהל
לכ לע רוע ,םייעמ ומכ תובכרומ תויאת-בר תומקר ידכל שבגתהל םתלוכיב
םישמשמה ,םצע חמ יאת ומכ) םירגובמ עזג יאת ,םתמועל .`וכו תוילכ ,ויתובכש
.םיאת יגוס לש לבגומ רפסמל קר ךופהל םילוכי (לשמל ,ןטרסב לופיטב םויכ

ןווכתמב םתונשל ןתינ הבש תולקה אוה םיירבוע עזג יאת דחיימה ינשה רבדה
רוצייב םיכורכה םיינילק םימושיי תואמל ךרדה תא תללוס וז תלוכי .קיודמבו
תויצטומ "אפרל" ידכ שרדיתש ךרד לכב ונושיש ,גוס לכמ םיישונא םיאת
.ןכל םדוק רשפאתה אל םלועמש רבד ,תויטנג

לפטל ידכ בצע יאת רצייל היהי ןתינ .םיירשפא םימושייל תואמגוד המכ הנה
אפרל ידכ םירירש יאתב שמתשהל היהי ןתינ .ןוסניקרפ ומכ תוינווינ תולחמב
תוערפהב םירפושמ םילופיטל וליבוי םיקיודמ םייטנג םייוניש .בל תויעב
.סדיא ומכ תוקבדמ תולחמבו ,תישמרח הימנא ומכ ,םדה יאתב תויתשרות


םיאת יניערג תקתעה

את לש ותרבעה יכ תושיחממ ףוג יאתמ םייח ילעב טובישב תונורחאה תוחלצהה
.ירבוע תוחתפתה בלשל רוזחיש ךכ "שדחמ ותנכתל" הלוכי תיציב לש הביבסל ףוג
:ילופכשה םייחה רוזחמ תא שדחמ תלחתאמ םג וזכ היגולונכטש ונשחמה הנורחאב
תוחתפתה יהוז ."םינקז" םיאתמ "םיריעצ" םיאת קיפהל ןתינ ,תורחא םילמב
,רמולכ ;תולתשה תאופר לש ןשיה םולחה תא םישגהל היושעש ,דאמ תיתועמשמ
םיאירבו םיריעצ םיירבוע עזג יאת ,םישישק םילוחל םגו ,הלוח לכל עיצהל
לככש ,םהלש םהיאת ויהי םיאתה לכו ,את לש גוס לכ רצייל היהי ןתינ םהמש
.תינוסיחה תכרעמה י"ע וחדיי אל הארנה

תייחד תייעבל בושח ןורתפ הווהמ nuclear transfer םיאת יניערג תקתעה
םורתי הלוחה ,שדחה יאופרה ךילהב .הנש לכב תונברוק יפלא הבוגה ,תומקרה
תרזעב תטלחומ תונתשה תלוכי לש בצמל שדחמ םתוא תנכתיש ,אפורל םייח םיאת
לידבהל , therapeutic cloning ילופיט טוביש הנוכמ רבדה .טובישה ךילה
.םלש םדא טבשל דעונש , reproductive cloning יתייבר טובישמ


תובושתו תויוגייתסה

ושוריפ ילופיט טובישב שומישהו םדא ייח תניחבב אוה יתלתשה-םורטה רבועה *
."גורהלו טבשל"
לש יפוקסורקימ רודכ חתפתמ ,תיציבה תיירפה רחאלש םינושארה םימיב :הבושת
ינפל .םחרל רדחוי םא אלא תומי הז רבוע ."יתלתשה-םורט רבוע" הנוכמה םיאת
רודכש עגרב .והשלכ גוסמ ףוג יאת יתלתשה-םורטה רבועב ןיא ,14 ה םויה
.רתוי וא םיינש וליפא וא ,דחא םדא רוציל לוכי אוה ,םחרל רבחתמ הזה םיאתה
,ACT תרבחב .שונא ןבל בשחיהל יואר וניא ןיידע אוהש רמול ןתינ ,ךכיפל
תא םיליתשמ ונניא םגו 14 ה םויל רבעמ םיאת לש תוחתפתה םיריתמ ונניא
.םחרב םיאתה

.דובעיש ןימאהל הביס לכ ןיא ;דבלב יטרואת אוה ילופיטה טובישה *
.םירבכעב ילופיט טוביש ירקחמב החלצה לע תוח"וד ינש ומסרופ רבכ :הבושת
החטבהה לע םיעיבצמ םינותנה ,םיישונא םיקדבנ םע רקחנ םרט אשונהש דועב
ימשר ןפואב הצילמה םיעדמל תימואלה הימדקאה .ילופיט טובישב הנומטה הלודגה
.וללה םירקחמה זוריז לע

חקפל היהי ןתינ אלש ךכ ,"גלש רודכ" טקפאל םורגת ילופיטה טובישה תרתה *
.םדא ינב לש יתייבר טוביש לע דוע
בחרנ שומיש .תיעדמה תורפסב בטיה םירכומ םדא טובישל םילהנה ,השעמל :הבושת
טובישל ץמאמ לש החלצהה ייוכיס תא יתועמשמ ןפואב רפשי אל ילופיט טובישב
לע ורסאיו דחאה תא וריתיש םיקוח חסנל הלקנ לע ןתינ ,ךכל ףסונב .םדא
ךותל טבושמ יתלתשה-םורט רבוע לש הרבעה ךירצמ יתייבר טוביש ןכש ,ינשה
.םחר

."םירבוע תווח" תמקהל ליבוי יתייבר טוביש *
רבועה תוחתפתה תא וליבגיש ילופיטה טובישל תויחנה חסנל לק היהי :הבושת
.תיפוג-ץוח הירפהב םויכ גוהנש יפכ ,םוי 14 מ תוחפל
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ